Khoa học Vệ sinh tuổi dậy thì

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
83
lượt xem
6
download

Khoa học Vệ sinh tuổi dậy thì

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Học sinh nhận định những việc nên làm để giữ vệ sinh cơ thể ở lứa tuổi dậy thì 2. Kĩ năng: Học sinh xác định những việc nên và không nên làm để bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể nhất là giai đoạn cơ thể bước vào tuổi dậy thì.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoa học Vệ sinh tuổi dậy thì

  1. KHOA HOÏC VEÄ SINH TUOÅI DAÄY THÌ I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh nhaän ñònh nhöõng vieäc neân laøm ñeå giöõ veä sinh cô theå ôû löùa tuoåi daäy thì 2. Kó naêng: Hoïc sinh xaùc ñònh nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä söùc khoûe theå chaát vaø tinh thaàn ôû tuoåi daäy thì. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc giöõ gìn veä sinh cô theå nhaát laø giai ñoaïn cô theå böôùc vaøo tuoåi daäy thì. II. Chuaån bò: - Thaày: Caùc hình aûnh trong SGK trang 18 , 19 - Troø: SGK III. Caùc hoaït ñoäng:
  2. T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Töø tuoåi vò thaønh nieân ñeán tuoåi giaø. - Giaùo vieân ñeå caùc hình - Hoïc sinh neâu ñaëc ñieåm nam, nöõ ôû caùc löùa tuoåi töø noåi baät cuûa löùa tuoåi öùng tuoåi vò thaønh nieân ñeán tuoåi vôùi hình ñaõ choïn. giaø, laøm caùc ngheà khaùc - Hoïc sinh goïi noái tieáp caùc nhau trong xaõ hoäi leân baøn, baïn khaùc choïn hình vaø neâu yeâu caàu hoïc sinh choïn vaø ñaëc ñieåm noåi baät ôû giai neâu ñaëc ñieåm noåi baät cuûa ñoaïn ñoù. giai ñoaïn löùa tuoåi ñoù.  Giaùo vieân cho ñieåm, - Hoïc sinh nhaän xeùt nhaän xeùt baøi cuõ. 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi:
  3. “Veä sinh tuoåi daäy thì” 28 4. Phaùt trieån caùc hoaït ’ ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp vôùi phieáu hoïc taäp. Muïc tieâu: Giuùp HS nhaän ra caùc ñaëc ñieåm cuûa tuoåi daäy thì Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thaûo luaän, giaûng giaûi + Böôùc 1: _GV neâu vaán ñeà : +Moà hoâi coù theå gaây ra muøi gì ? +Neáu ñoïng laïi laâu treân cô
  4. theå,ñaëc bieät laø ôû caùc choã kín seõ gaây ra ñieàu gì ? … + Vaäy ôû löùa tuoåi naøy, chuùng ta neân laøm gì ñeå giöõ cho cô theå luoân saïch seõ, thôm tho vaø traùnh bò muïn “tröùng caù” ? + Böôùc 2: _GV yeâu caàu moãi HS neâu - Hoïc sinh trình baøy yù kieán ra moät yù kieán ngaén goïn ñeå trình baøy caâu h3i neâu treân _GV ghi nhanh caùc yù kieán leân baûng + Neâu taùc duïng cuûa töøng _ Röûa maët baèng nöôùc saïch, vieäc laøm ñaõ keå treân taém röûa, goäi ñaàu, thay ñoåi quaàn aùo thöôøng xuyeân , …
  5. _ GV choát yù (SGV- Tr 41) * Hoaït ñoäng 2: (laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp ) Muïc tieâu: Giuùp cho HS luyeän taäp thöïc haønh treân phieáu ñuùng + Böôùc 1: _GV chia lôùp thaønh 2 _Nam nhaän phieáu “Veä nhoùm nam vaø nöõ vaø phaùt sinh cô quan sinh duïc nam phieáu hoïc taäp “ _ Nöõ nhaän phieáu “Veä sinh cô quan sinh duïc nöõ + Böôùc 2: Chöõa baøi taäp _Phieáu 1 :1- b ; 2 – a, b. d theo töøng nhoùm nam, ; 3 – b,d nhoùm nöõ rieâng _Phieáu 2 : 1 – b, c ; 2 – a, b, d ;
  6. 3–a;4-a _HS ñoïc laïi ñoïn ñaàu trong muïc Baïn caàn bieát Tr 19 / SGK * Hoaït ñoäng 3:Thöïc haønh Muïc tieâu: Giuùp HS lieân heä baûn thaân ñeå neâu caùch giöõ gìn vaø baûo veä söùc khoûe Phöông phaùp:Quan saùt tranh vaø thaûo luaän + Böôùc 1 : (laøm vieäc theo nhoùm) _GV yeâu caàu caùc nhoùm quan saùt H 4, 5 , 6 , 7 Tr 19 SGK vaø traû lôøi caâu hoûi +Chæ vaø noùi noäi dung töøng
  7. hình +Chuùng ta neân laøm gì vaø khoâng neân laøm gì ñeå baûo veä söùc khoûe veà theå chaát vaø tinh thaàn ôû tuoåi daäy thì ? + Böôùc 2: ( laøm vieäc theo nhoùm) _GV khuyeán khích HS ñöa _Ñaïi dieän nhoùm trình baøy theâm ví duï veà nhöõng vieäc keát quaû thaûo luaän neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä söùc khoeû  Giaùo vieân choát: ÔÛ tuoåi daäy thì, chuùng ta caàn aên uoáng ñuû chaát, taêng cöôøng luyeän taäp TDTT, vui chôi giaûi trí laønh maïnh; tuyeät
  8. ñoái khoâng söû duïng caùc chaát gaây nghieän nhö thuoác laù, röôïu…; khoâng xem phim aûnh hoaëc saùch baùo khoâng laønh maïnh * Hoaït ñoäng 4: Troø chôi - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp “Taäp laøm dieãn giaû” Muïc tieâu: Reøn cho HS thöïc haønh nhöõng ñieàu ñaõ hoïc Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi, ñoùng vai + Böôùc 1: - Giaùo vieân giao nhieäm vuï vaø höôùng daãn. + Böôùc 2: HS trình baøy _HS 1(ngöôøi daãn chöông
  9. trình) _HS 2 ( baïn khöû muøi) _HS 3 ( coâ tröùng caù ) _HS 4 ( baïn nuï cöôøi ) _HS 5 ( vaän ñoäng vieân ) + Böôùc 3: _GV khen ngôïi vaø neâu caâu hoûi : +Caùc em ñaõ ruùt ra ñöôïc ñieàu gì qua phaàn trình baøy cuûa caùc baïn ? 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Thöïc hieän nhöõng vieäc neân laøm cuûa baøi hoïc - Chuaån bò: Thöïc haønh
  10. “Noùi khoâng ! Ñoái vôùi caùc chaát gaây nghieän “ - Nhaän xeùt tieát hoïc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản