intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Đo lường văn hóa doanh nghiệp tại trung tâm Viettel thành phố Huế bằng phần mềm CHMA

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:161

0
48
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đo lường văn hóa doanh nghiệp tại trung tâm Viettel thành phố Huế bằng phần mềm CHMA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nhằm đo lường bản sắc văn hóa doanh nghiệp hiện tại cũng như mong muốn trong tương lai của nhân viên đối với TT Viettel Thành Phố Huế, trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp để giúp TT duy trì và cải thiện để có được loại hình văn hóa như mong muốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đo lường văn hóa doanh nghiệp tại trung tâm Viettel thành phố Huế bằng phần mềm CHMA

tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> ÑO LÖÔØNG VAÊN HOÙA DOANH NGHIEÄP<br /> TAÏI TRUNG TAÂM VIETTEL THAØNH PHOÁ HUEÁ<br /> BAÈNG PHAÀN MEÀM CHMA<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Tr<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Hồ Thành Nhân<br /> Lớp: K45 Quản trị nhân lực<br /> Niên khóa: 2011 - 2015<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2015<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> Trong suốt quá trình hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp này, ngoài sự nỗ lực<br /> của chính mình, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và giúp đỡ quý báu của<br /> <br /> uế<br /> <br /> thầy cô, ban Giám Đốc của đơn vị thực tập cũng như gia đình và bạn bè.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Lời cảm ơn đầu tiên, tôi xin được gửi đến giáo viên hướng dẫn của mình là<br /> cô Th.S Lê Thị Phương Thảo. Cảm ơn cô đã có những hướng dẫn, chỉ bảo rất cụ<br /> thể trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài khóa luận này.<br /> <br /> Lời cảm ơn tiếp theo xin được chân thành gửi đến Ban Giám Đốc cũng như<br /> <br /> h<br /> <br /> toàn thể cán bộ nhân viên Trung tâm VIETTEL Thành Phố Huế đã nhiệt tình<br /> <br /> in<br /> <br /> giúp đỡ và tạo điều kiện rất tốt để tôi có thể hoàn thành thời gian thực tập của<br /> <br /> cK<br /> <br /> mình tại công ty. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn chị Trần Thị Minh Thi – Phó Giám<br /> Đốc Kinh doanh Chi nhánh, anh Phan Minh Lợi – Giám đốc Trung tâm, chị Lê<br /> <br /> họ<br /> <br /> Thiên Hương – nhân viên kế hoạch tổng hợp, đã luôn là người hướng dẫn, chỉ<br /> bảo tận tình tôi trong suốt thời gian thực tập.<br /> Tôi xin cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường cùng toàn thể quý thầy cô<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> trường Đại Học Kinh Tế Huế đã giúp tôi có được những kiến thức hết sức cần<br /> thiết trong suốt 4 năm học vừa qua.<br /> Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã giúp đỡ và động viên tôi<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2015<br /> Sinh viên<br /> Hồ Thành Nhân<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> rất nhiều trong thời gian vừa qua.<br /> <br /> SVTH: Hồ Thành Nhân<br /> <br /> K45 QTNL<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................1<br /> 1. Lí do chọn đề tài .......................................................................................................1<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................3<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................3<br /> 4.1. Nghiên cứu định tính..........................................................................................3<br /> 4.2. Nghiên cứu định lượng.......................................................................................3<br /> 4.3. Phương pháp phân tích số liệu ...........................................................................4<br /> <br /> h<br /> <br /> 4.4. Quy trình nghiên cứu..........................................................................................5<br /> <br /> in<br /> <br /> 5. Nội dung đề tài và bố cục đề tài ...............................................................................6<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................7<br /> <br /> cK<br /> <br /> Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...........................................7<br /> 1.1. Cơ sở lí luận...........................................................................................................7<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.1. Văn hóa............................................................................................................7<br /> 1.1.2. Văn hóa doanh nghiệp.....................................................................................9<br /> 1.1.2.1. Khái niệm văn hóa doanh nghiệp............................................................10<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.2.2. Đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp ......................................................10<br /> 1.1.2.3. Tác dụng của văn hóa doanh nghiệp .......................................................11<br /> 1.1.2.4. Những yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp ......................................12<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.2.5. Các mối quan hệ trong văn hóa doanh nghiệp ........................................16<br /> 1.1.3. Công cụ đo lường văn hóa doanh nghiệp CHMA.........................................16<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.3.1. Sơ lược về phần mềm CHMA.................................................................16<br /> 1.1.3.2. Các kiểu mô hình văn hóa doanh nghiệp ................................................21<br /> <br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn.....................................................................................................32<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2.1. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp ở các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.32<br /> 1.2.2. Kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở một số doanh nghiệp tiêu biểu 36<br /> 1.2.2.1. Microsoft Việt Nam ................................................................................36<br /> 1.2.2.2. Sức hút văn hóa doanh nghiệp ở thung lũng Silicon...............................38<br /> <br /> Chương 2: ĐO LƯỜNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI TT VIETTEL<br /> THÀNH PHỐ HUẾ BẰNG PHẦN MỀM CHMA ...................................................42<br /> SVTH: Hồ Thành Nhân<br /> <br /> K45 QTNL<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về Trung tâm VIETTEL Thành Phố Huế..........................................42<br /> 2.1.1. Tổng quan về Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội ...........................................42<br /> 2.1.2. Tổng quan về Trung tâm VIETTEL Thành Phố Huế ...................................45<br /> 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm VIETTEL Thành Phố Huế ................46<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.4 Cơ cấu tổ chức................................................................................................47<br /> 2.1.5 Tình hình nhân lực tại Trung tâm VIETTEL Thành Phố Huế .......................48<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1.5.1 Đối với đội ngũ nhân viên chính thức ......................................................48<br /> 2.1.5.2 Đối với đội ngũ cộng tác viên ..................................................................51<br /> 2.1.6. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi Nhánh VIETTEL Thừa Thiên Huế .....52<br /> 2.2. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Trung tâm VIETTEL Thành Phố Huế.....56<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2.1. Đối với nhóm yếu tố giá trị, tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược.........................56<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.2.2. Đối với nhóm yếu tố chuẩn mực, nghi lễ, lịch sử của công ty......................60<br /> 2.2.3. Đối với nhóm yếu tố không khí và phong cách quản lí công ty ...................63<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.2.4 Đối với nhóm yếu tố hữu hình .......................................................................65<br /> 2.3 Đo lường văn hóa doanh nghiệp tại Trung tâm VIETTEL Thành Phố Huế bằng<br /> phần mềm CHMA ......................................................................................................69<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.3.1 Đặc điểm mẫu điều tra ...................................................................................69<br /> 2.3.1.1 Số mẫu thu thập được...............................................................................69<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.3.1.2 Mô tả mẫu điều tra ...................................................................................70<br /> 2.3.2 Đánh giá của toàn thể lao động tại Trung tâm về các yếu tố cấu thành văn<br /> hóa doanh nghiệp tại Trung tâm VIETTEL Thành Phố Huế..................................76<br /> 2.3.2.1 Đánh giá về nhóm giá trị, tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược .......................76<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.3.2.2 Đánh giá về nhóm yếu tổ chuẩn mực, nghi lễ, lịch sử doanh nghiệp ......83<br /> 2.3.2.3 Đánh giá về nhóm không khí và phong cách quản lí ...............................88<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.4.1 Kiểu văn hóa doanh nghiệp hiện tại của Trung tâm VIETTEL Thành Phố<br /> Huế ..........................................................................................................................99<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.4.2. Kiểu văn hóa doanh nghiệp mong muốn của Trung tâm VIETTEL Thành<br /> Phố Huế: ................................................................................................................102<br /> <br /> Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VĂN<br /> HÓA DOANH NGHIỆP TẠI TRUNG TÂM VIETTEL THÀNH PHỐ HUẾ ........104<br /> 3.1. Định hướng........................................................................................................104<br /> 3.2. Giải pháp đề xuất...............................................................................................105<br /> SVTH: Hồ Thành Nhân<br /> <br /> K45 QTNL<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thảo<br /> <br /> 3.2.1. Các giải pháp trong việc xây dựng bộ máy tổ chức ....................................105<br /> 3.2.1.1. Cần phải xác định đâu là phần cứng, đâu là phần mềm của tổ chức ....105<br /> 3.2.1.2. Xây dựng bộ máy tổ chức như một cơ thể khỏe mạnh .........................106<br /> 3.2.1.3. Dùng văn hóa để lấp các lỗ hổng hệ thống ...........................................106<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3.2.1.4. Học nghề là việc của cá nhân, dùng người là việc của công ty ............106<br /> 3.2.2. Các giải pháp về cơ chế thưởng phạt ..........................................................107<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 3.2.3. Các giải pháp về các giá trị văn hóa hữu hình ............................................107<br /> 3.2.3.1. Cách bài trí, kết cấu không gian làm việc .............................................107<br /> 3.2.3.2. Cơ sở vật chất ........................................................................................107<br /> 3.2.3.3. Đồng phục nhân viên.............................................................................108<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.2.4. Các giải pháp đối với các cấp lãnh đạo .......................................................108<br /> <br /> in<br /> <br /> 3.2.5. Quy trình đổi mới và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Trung tâm........109<br /> 3.2.5.1. Thành lập ban/tổ hỗ trợ thực hiện ............................................................109<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3.2.5.2. Xác định và phát triển các giá trị văn hóa hữu hình..............................110<br /> 3.2.5.3. Tổ chức giáo dục, tuyên truyền .............................................................110<br /> 3.2.6. Các giải pháp hỗ trợ ....................................................................................110<br /> <br /> họ<br /> <br /> 3.2.6.1. Phải dành nguồn lực tài chính nhất định ...............................................110<br /> 3.2.6.2. Thiết lập môi trường trao đổi thông tin thuận lợi và thoải mái nhằm<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> hướng tới sự đồng thuận cao trong nội bộ công ty.............................................110<br /> 3.2.6.3. Hướng tới an sinh xã hội, xây dựng tinh thần trách nhiệm xã hội ........110<br /> 3.2.7. Các biên pháp trong việc thực hiện các chiến lược.....................................111<br /> 3.2.7.1. Chiến lược phải dựa trên văn hóa .........................................................111<br /> <br /> ng<br /> <br /> 3.2.7.1. Chiến lược cũng phải có triết lí .............................................................111<br /> 3.2.7.3. Quên đi thành công ...............................................................................111<br /> <br /> ườ<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...............................................................112<br /> 1. Kết luận ................................................................................................................112<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2. Kiến nghị ..............................................................................................................113<br /> 2.1. Đối với nhà nước ............................................................................................113<br /> 2.2. Đối với Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội VIETTEL .....................................114<br /> 2.3. Đối với Trung tâm VIETTEL Thành Phố Huế ..............................................114<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> SVTH: Hồ Thành Nhân<br /> <br /> K45 QTNL<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản