intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
39
lượt xem
17
download

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận gồm 3 chương chính với những nội dung cụ thể sau: Chương 1 - Cơ sở lý luận về cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng hạn chế rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt, chương 3 - Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY<br /> DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM –<br /> CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN DIỆP ANH<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A17521<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> …o0o…<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY<br /> DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM –<br /> CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn : Ths. Lê Thị Hà Thu<br /> Sinh viên thực hiện : Nguyễn Diệp Anh<br /> Mã sinh viên<br /> : A17521<br /> Chuyên ngành<br /> : Tài chính - Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2013<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Thầy giáo, cô giáo trường<br /> Đại Học Thăng Long, đặc biệt em chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của giáo viên<br /> hướng dẫn là Thạc sĩ Lê Thị Hà Thu, cô đã luôn giúp đỡ, trau dồi thêm kiến thức, chỉ<br /> ra những thiếu sót và giúp em có những định hướng tốt hơn trong suốt thời gian em<br /> thực hiện làm khóa luận. Em cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ của các cô chú, anh chị công<br /> tác tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt đã<br /> nhiệt tình giúp đỡ em trng việc cung cấp các số liệu và thông tin thực tế để chứng<br /> minh cho các kết luận trong khóa luận tốt nghiệp của em.<br /> Do giới hạn kiến thức và khả năng lỹ luận của bản thân còn thiếu sót, em kính<br /> mong được sự chỉ dẫn và đóng góp của các thầy cô giáo để khóa luận của em hoàn<br /> thiện hơn.<br /> Hà Nội,… ngày… tháng… năm…<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Diệp Anh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH<br /> NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ................................1<br /> 1.1. Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa ...............................................................1<br /> 1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa ...................................................................1<br /> 1.1.2. Đặc điểm và thực trạng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam ................2<br /> 1.1.2.1. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa ............................................................ 2<br /> 1.1.2.2. Thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam hiện nay ............................. 4<br /> 1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế Việt Nam ...................5<br /> 1.2. Tổng quan về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân<br /> hàng thƣơng mại ............................................................................................................7<br /> 1.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa Ngân hàng thương<br /> mại ...................................................................................................................................7<br /> 1.2.2. Đặc điểm của cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ...................................8<br /> 1.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ......................9<br /> 1.2.4. Các hình thức cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng<br /> thương mại ....................................................................................................................10<br /> 1.3. Rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thƣơng mại 12<br /> 1.3.1. Khái niệm rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng<br /> thương mại ....................................................................................................................12<br /> 1.3.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro cho vay DNNVV ....................................................13<br /> 1.3.2.1. Các nguyên nhân khách quan........................................................................... 13<br /> 1.3.2.2. Các nguyên nhân chủ quan .............................................................................. 14<br /> 1.3.3. Sự cần thiết của việc hạn chế rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> tại Ngân hàng thương mại ...........................................................................................16<br /> 1.3.3.1. Đối với Ngân hàng ........................................................................................... 16<br /> 1.3.3.2. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa .................................................................... 17<br /> 1.3.3.3. Đối với nền kinh tế............................................................................................ 17<br /> 1.3.4. Các tiêu chí đánh giá rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại<br /> Ngân hàng thương mại ................................................................................................18<br /> 1.3.4.1. Chỉ tiêu định tính .............................................................................................. 18<br /> 1.3.4.2. Các chỉ tiêu định lượng .................................................................................... 20<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH<br /> NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ<br /> THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT .............................24<br /> 2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ<br /> Thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt ....................................................24<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát trển của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ<br /> Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt ......................................................24<br /> 2.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt<br /> Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt ...........................................................................25<br /> 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ<br /> Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2010-2012 ...................27<br /> 2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn................................................................................... 27<br /> 2.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn ..................................................................................... 32<br /> 2.1.3.3. Kết quả kinh doanh ........................................................................................... 36<br /> 2.2. Thực trạng hạn chế rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân<br /> hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt ..38<br /> 2.2.1. Một số quy định chung về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và<br /> vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng<br /> Quốc Việt .......................................................................................................................38<br /> 2.2.2. Tình hình hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt ...............41<br /> 2.2.2.1. Số doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ<br /> thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt........................................................... 42<br /> 2.2.2.2. Tình hình doanh số cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương<br /> mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt ................................ 43<br /> 2.2.2.3. Tình hình doanh số thu nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt .................... 44<br /> 2.2.2.4. Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại<br /> cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt ....................................... 46<br /> 2.2.2.5. Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ<br /> phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt ............................................ 47<br /> 2.2.3. Tình hình rủi ro cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại<br /> cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt ...................................51<br /> 2.2.3.1. Trích lập dự phòng rủi ro ................................................................................. 51<br /> 2.2.3.2. Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân<br /> hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt ........... 52<br /> 2.2.3.3. Phân tích các chỉ tiêu ....................................................................................... 55<br /> 2.3. Đánh giá về thực trạng hạn chế rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và<br /> vừa tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Hoàng<br /> Quốc Việt ......................................................................................................................62<br /> 2.3.1. Những kết quả đạt được .....................................................................................62<br /> 2.3.2. Những tồn tại cần khắc phục .............................................................................64<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản