intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
78
lượt xem
20
download

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua quá trình nghiên cứu, khóa luận hệ thống hóa lại cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng và mở rộng cho vay tiêu dùng của NHTM; phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng và mở rộng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Quảng Ninh, từ đó tìm ra được các hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của hạn chế; đề ra một số giải pháp giúp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh mở rộng được hoạt động cho vay tiêu dùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG<br /> THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NINH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC TẬP :PHẠM ĐỨC TIẾN<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> :A17208<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> :TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG<br /> THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NINH<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn :Th.S Phạm Thị Bảo Oanh<br /> Sinh viên thực tập<br /> <br /> :Phạm Đức Tiến<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> :A17208<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> :Tài chính-ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG 1.<br /> <br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN<br /> <br /> HÀNG THƯƠNG MẠI .................................................................................................1<br /> 1.1. Một số vấn đề cơ bản về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại ...........1<br /> 1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng ...............................................................................1<br /> 1.1.2. Đặc điểm, vai trò của cho vay tiêu dùng .............................................................2<br /> 1.1.3. Nguyên tắc và điều kiện cho vay tiêu dùng ........................................................7<br /> 1.1.4. Quy trình cho vay tiêu dùng ................................................................................9<br /> 1.1.5. Các phương pháp cho vay tiêu dùng ................................................................11<br /> 1.1.6. Các biện pháp đảm bảo tiền vay........................................................................11<br /> 1.1.7. Phân loại cho vay tiêu dùng ..............................................................................13<br /> 1.2. Mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại....................................15<br /> 1.2.1. Khái niệm mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại ...............15<br /> 1.2.2. Ý nghĩa của việc mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại .....16<br /> 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng của<br /> ngân hàng thương mại ......................................................................................18<br /> 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân<br /> hàng thương mại................................................................................................25<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH<br /> QUẢNG NINH 30<br /> 2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi<br /> nhánh Quảng Ninh ................................................................................................30<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần<br /> Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh ........................................30<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương<br /> Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh .................................................................31<br /> 2.2. Một số quy định chung trong cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ<br /> phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh .................................32<br /> 2.2.1. Đối tượng cho vay ..............................................................................................32<br /> 2.2.2. Nguyên tắc và điều kiện cho vay .......................................................................33<br /> 2.2.3. Quy trình cho vay tiêu dùng ..............................................................................34<br /> 2.2.4. Các biện pháp đảm bảo tiền vay........................................................................36<br /> 2.2.5. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng ......................................................................36<br /> <br /> 2.3. Tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công<br /> Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn năm 2011-2013..........38<br /> 2.3.1. Tình hình doanh số cho vay tiêu dùng .............................................................38<br /> 2.3.2. Tình hình doanh số thu hồi nợ cho vay tiêu dùng ...........................................39<br /> 2.3.3. Tình hình doanh số dư nợ cho vay tiêu dùng ..................................................40<br /> 2.4. Tình hình mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần<br /> Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn năm 2011-201343<br /> 2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh ......43<br /> 2.4.2. Đánh giá khả năng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh ......49<br /> CHƯƠNG 3.<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU<br /> <br /> DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT<br /> NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NINH .......................................................................54<br /> 3.1. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần<br /> Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh ...........................................54<br /> 3.1.1. Dự báo xu hướng phát triển cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại<br /> trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ...........................................................................54<br /> 3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ cụ thể đối với dịch vụ cho<br /> vay<br /> 55<br /> 3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh ........56<br /> 3.2.1. Hoạch định chiến lược phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng và xác định<br /> đúng vị trí của nó trong hệ thống chiến lược kinh doanh. ..............................56<br /> 3.2.2. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng. .....................56<br /> 3.2.3. Đổi mới cơ sở vật chất, đổi mới kỹ thuật và công nghệ ngân hàng. ...............58<br /> 3.2.4. Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên Ngân hàng thương<br /> mại cổ phẩn Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh. ...................59<br /> 3.2.5. Đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng. ......................................................59<br /> 3.2.6. Nâng cao công tác marketing, tìm kiếm khách hàng. .....................................60<br /> 3.3. Kiến nghị ................................................................................................................60<br /> 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ ...................................................................................60<br /> 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước.................................................................61<br /> 3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.......62<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU<br /> Bảng 2.1.Tình hình cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Công<br /> Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh năm 2011 đến 2013 ...............................38<br /> Bảng 2.2.Doanh số thu hồi nợ cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần<br /> Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh năm 2011 - 2013 ..........................39<br /> Bảng 2.3.Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của Vietinbank Quảng Ninh giai đoạn từ năm<br /> 2011-2013 ......................................................................................................................40<br /> Bảng 2.4.Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian của Vietinbank Quảng Ninh<br /> giai đoạn năm 2011-2013 .............................................................................................41<br /> Bảng 2.5.Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn của Vietinbank<br /> Quảng Ninh giai đoạn năm 2011-2013 .........................................................................42<br /> Bảng 2.6.Giá trị tăng trưởng doanh số cho vay tiêu dùng của Vietinbank Quảng Ninh<br /> giai đoạn năm 2011-2013 ..............................................................................................44<br /> Bảng 2.7.Hệ số thu nợ cho vay tiêu dùng của Vietinbank Quảng Ninh giai đoạn năm<br /> 2011-2013 ......................................................................................................................45<br /> Bảng 2.8.Giá trị tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng của Vietinbank Quảng Ninh giai<br /> đoạn năm 2011-2013 .....................................................................................................46<br /> Bảng 2.9.Cơ cấu nợ cho vay tiêu dùng của Vietinbank-Quảng Ninh giai đoạn năm<br /> 2011-2013 ......................................................................................................................46<br /> Bảng 2.10.Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay tiêu dùng của Vietinbank Quảng Ninh giai đoạn<br /> năm 2011-2013 ..............................................................................................................47<br /> Bảng 2.11.Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng của Vietinbank Quảng Ninh giai đoạn năm<br /> 2011-2013 ......................................................................................................................48<br /> Bảng 2.12.Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng/nợ quá hạn cho vay tiêu dùng tại Vietinbank<br /> Quảng Ninh giai đoạn năm 2011-2013 ........................................................................48<br /> Bảng 2.13.Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng của Vietinbank Quảng Ninh giai đoạn<br /> năm 2011-2013 ..............................................................................................................49<br /> Hình 2.1.Cơ cấu tổ chức bộ máy của Vietibank Quảng Ninh. ......................................31<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản