intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao công tác quản lý rủi ro hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh TP Vinh – Nghệ An

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
44
lượt xem
12
download

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao công tác quản lý rủi ro hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh TP Vinh – Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tập hợp những vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động phát hành, thanh toán thẻ, rủi ro và quản lý rủi ro hoạt động này trong các ngân hàng; tìm hiểu và phân tích thực trạng hoạt động phát hành và thanh toán thẻ và công tác quản lý rủi ro hoạt động này tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thành phố Vinh – Nghệ An; đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại chi nhánh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao công tác quản lý rủi ro hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh TP Vinh – Nghệ An

MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> <br /> Ế<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ<br /> <br /> U<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU<br /> <br /> -H<br /> <br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ........................................................................................ 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................................... 1<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................... 2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................. 2<br /> <br /> H<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................ 2<br /> <br /> IN<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................ 2<br /> 6. Tính mới của đề tài ................................................................................................. 3<br /> <br /> K<br /> <br /> 7. Kết cấu khóa luận .................................................................................................... 4<br /> <br /> C<br /> <br /> PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ....................................... 5<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI ................................................... 5<br /> <br /> IH<br /> <br /> 1 1 TỔNG QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN .......................................................... 5<br /> 1.1.1 Khái niệm về thẻ thanh toán ....................................................................... 5<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.1.1.1 Định nghĩa ............................................................................................. 5<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1.2 Đặc điểm và cấu tạo thẻ ....................................................................... 5<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.1.1.3 Phân loại ................................................................................................ 7<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.1.2 Vai trò của thẻ thanh toán ......................................................................... 11<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 1.1.2.1 Đối với người sử dụng thẻ ................................................................. 11<br /> 1.1.2.2 Đối với cơ sở chấp nhận thẻ (CSCNT) ............................................ 13<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.1.2.3 Đối với ngân hàng .............................................................................. 13<br /> 1.1.2.4 Đối với nền kinh tế - xã hội ............................................................... 15<br /> <br /> 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thẻ thanh toán ................. 17<br /> 1.1.3.1 Thói quen tiêu dùng của người dân .................................................. 17<br /> 1.1.3.2 Trình độ dân trí ................................................................................... 17<br /> 1.1.3.4 Thu nhập của người dùng thẻ............................................................ 17<br /> 1.1.3.5 Trình độ kỹ thuật công nghệ của ngân hàng ................................... 17<br /> 1.1.3.6 Môi trường pháp lý............................................................................. 18<br /> <br /> 1.2 NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ................................ 18<br /> 1.2.1 Các chủ thể tham gia.................................................................................. 18<br /> 1.2.2 Nghiệp vụ phát hành thẻ............................................................................ 19<br /> 1.2.2.1 Cơ sở pháp lý ...................................................................................... 19<br /> 1.2.2.2 Nguyên tắc phát hành......................................................................... 20<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.2.2.3 Quy trình phát hành ............................................................................ 20<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.2.3 Nghiệp vụ thanh toán thẻ .......................................................................... 23<br /> <br /> -H<br /> <br /> 1.2.3.1 Cơ sở pháp lý ...................................................................................... 23<br /> 1.2.3.2 Quy trình thực hiện thanh toán ......................................................... 24<br /> 1.2.3.3 Tra soát và bồi hoàn ........................................................................... 27<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1.2.4 Rủi ro trong kinh doanh thẻ ...................................................................... 27<br /> 1.2.4.1 Các loại rủi ro thường gặp ................................................................. 27<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.2.4.2 Quản lý rủi ro trong phát hành và thanh toán thẻ ........................... 29<br /> <br /> IN<br /> <br /> CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT<br /> <br /> K<br /> <br /> ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NHNN&PTNT CHI<br /> <br /> C<br /> <br /> NHÁNH TP VINH ............................................................................................... 31<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.1. Vài nét về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Vinh –<br /> <br /> IH<br /> <br /> Nghệ An ...................................................................................................................... 31<br /> 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ............................................................... 31<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2.1.2 Sản phẩm dịch vụ của Agribank Thành phố Vinh ................................. 33<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT thành phố Vinh .............................. 34<br /> 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức .................................................................................... 34<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban .................................... 35<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.1.4 Nguồn lực của chi nhánh 3 năm gần đây (2009-2011) ......................... 38<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 2.1.5 Kết quả hoạt động của Agribank TP Vinh qua 3 năm gần đây<br /> <br /> TR<br /> <br /> (2009-2011) .......................................................................................................... 40<br /> 2.1.6 Kết quả thực hiện chỉ tiêu 3 năm gần đây (2009-2011) và mục tiêu<br /> năm 2012 ............................................................................................................... 42<br /> <br /> 2.1 Thực trạng hoạt động phát hành thẻ tại NHNo&PTNT TP Vinh ................. 45<br /> 2.2.1 Các loại thẻ do NH phát hành ................................................................... 45<br /> 2.2.1.1 Thẻ ghi nợ nội địa trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và<br /> Phát triển Nông thôn Việt Nam. .................................................................... 45<br /> 2.2.1.2 Thẻ quốc tế .......................................................................................... 45<br /> <br /> 2.2 Các quy định liên quan đến phát hành thẻ của NH ......................................... 46<br /> 2.3.1 Đối tượng sử dụng thẻ ............................................................................... 46<br /> 2.3.2 Điều kiện sử dụng thẻ ................................................................................ 46<br /> 2.3.2.1 Thẻ ghi nợ nội địa ............................................................................... 46<br /> 2.3.2.2 Thẻ quốc tế .......................................................................................... 47<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.3.3 Quy định về hạn mức ................................................................................. 48<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.3.3.1 Hạn mức rút/ứng tiền mặt chuyển khoản của thẻ ghi nợ nội địa .. 48<br /> <br /> -H<br /> <br /> 2.3.3.2 Các loại hạn mức đối với thẻ quốc tế ............................................... 49<br /> 2.3.5 Kết quả hoạt động phát hành thẻ trong 3 năm gần đây ......................... 53<br /> 2.3.6 Rủi ro trong phát hành thẻ......................................................................... 54<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.2 Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng ....................................... 56<br /> 2.4.1 Hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng ................................................. 56<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.4.2 Rủi ro trong thanh toán thẻ ....................................................................... 57<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.4.3 Hoạt động tra soát và giải quyết tranh chấp............................................ 60<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.4.3.1 Giải quyết tranh chấp, đòi bồi hoàn thông qua hòa giải ................ 61<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.4.3.2 Giải quyết tranh chấp qua Trọng tài ................................................. 61<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.5 Công tác quản lý rủi ro hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại NH ............ 62<br /> <br /> IH<br /> <br /> 2.5.1 Công tác quản lý rủi ro hoạt động phát hành thẻ tại NH ....................... 62<br /> 2.5.2 Công tác quản lý rủi ro hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng .......... 64<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỀU QUẢ<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH<br /> TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG<br /> <br /> G<br /> <br /> THÔN CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH – NGHỆ AN ................................ 66<br /> <br /> N<br /> <br /> 3.1. Đánh giá chung về công tác quản lý rủi ro hoạt động phát hành và thanh<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> toán thẻ tại Chi nhánh ............................................................................................... 66<br /> <br /> TR<br /> <br /> 3.1.1. Điểm mạnh ................................................................................................. 66<br /> 3.1.2. Tồn tại ......................................................................................................... 68<br /> 3.1.3. Cơ hội ......................................................................................................... 69<br /> 3.1.4. Thách thức.................................................................................................. 69<br /> <br /> 3.2 Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro hoạt<br /> động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông<br /> thôn chi nhánh Thành phố Vinh – Nghệ An .......................................................... 69<br /> <br /> 3.2.1 Tuân thủ quy định và tham gia chương trình quản lý rủi ro của<br /> NHNo&PTNT, Ngân hàng nhà nước cũng như các Tổ chức thẻ quốc tế .... 70<br /> 3.2.2 Thực hiện việc thẩm định khách hàng chính xác ................................... 70<br /> 3.2.3 Phối hợp với các cơ quan pháp luật trong nước và quốc tế trong phòng<br /> chống tội phạm giả mạo về thẻ .......................................................................... 71<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3.2.4 Tăng cường đầu tư cho hệ thống trang bị kỹ thuật phục vụ thanh<br /> <br /> U<br /> <br /> toán thẻ .................................................................................................................. 71<br /> <br /> -H<br /> <br /> 3.2.5 Siết chặt hơn nữa các bước trong quy trình phát hành thẻ. ................... 72<br /> 3.2.6 Tăng cường đầu tư cho chiến lược nguồn nhân lực ............................... 73<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 3.2.7 Thiết lập mối quan hệ giữa các bộ phận .................................................. 73<br /> PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................. 74<br /> I. KẾT LUẬN ............................................................................................................ 74<br /> <br /> H<br /> <br /> 1. Đánh giá mức độ hoàn thành của đề tài ........................................................ 74<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2. Hạn chế của đề tài............................................................................................ 74<br /> <br /> K<br /> <br /> 3. Đề nghị hướng phát triển của đề tài .............................................................. 75<br /> <br /> C<br /> <br /> II. KIẾN NGHỊ .......................................................................................................... 75<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước.............................................................. 75<br /> <br /> IH<br /> <br /> 1.1 Hoàn thiện các văn bản pháp quy về thẻ ................................................ 75<br /> 1.2 Hoạch định các chiến lược chung về thẻ cho toàn hệ thống NHTM<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> tránh sự cạnh tranh vô ích .............................................................................. 76<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.3 Thành lập trung tâm thanh toán liên hàng về thẻ .................................. 77<br /> 1.4 Có chính sách siết chặt hơn công tác quản lý rủi ro trong kinh doanh<br /> <br /> G<br /> <br /> thẻ ...................................................................................................................... 78<br /> <br /> N<br /> <br /> 2. Kiến nghị với Chính phủ ...................................................................................... 78<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 2.1 Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tội phạm về thẻ ............................... 78<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.2 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng .................................................................... 79<br /> 2.3 Tạo môi trường kinh tế xã hội ổn định ....................................................... 79<br /> 2.4 Đầu tư cho hệ thống giáo dục ...................................................................... 79<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU<br /> : Trung tâm thẻ<br /> <br /> CSCNT/ĐVCNT<br /> <br /> : Cơ sở chấp nhận thẻ/Đơn vị chấp nhận thẻ<br /> <br /> TP<br /> <br /> : Thành phố<br /> <br /> CBCNV<br /> <br /> : Cán bộ công nhân viên<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> : Ngân hàng thương mại<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> TTT<br /> <br /> -H<br /> <br /> NHNo/NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn<br /> : Đòi bồi hoàn<br /> <br /> ĐƯTM<br /> <br /> : Điểm ứng tiền mặt<br /> <br /> TCTTT<br /> <br /> : Tổ chức thanh toán thẻ<br /> <br /> CMND<br /> <br /> : Chứng minh nhân dân<br /> <br /> IPCAS<br /> <br /> : Hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng<br /> <br /> TW<br /> <br /> : Trung ương<br /> <br /> HTX<br /> <br /> : Hợp tác xã<br /> <br /> TCSĐ<br /> <br /> : Tài sản cố định<br /> <br /> ATM<br /> <br /> : Máy giao dịch tự động<br /> <br /> H<br /> <br /> : Thiết bị đọc thẻ điện tử<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> TCTQT<br /> NHTT<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> <br /> C<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> IH<br /> <br /> EDC<br /> NHPH<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Chargeback<br /> <br /> : Tổ chức thẻ quốc tế<br /> : Ngân hàng phát hành<br /> : Ngân hàng thanh toán<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản