intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông ADT

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
79
lượt xem
17
download

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông ADT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn gồm có 3 chương với những nội dung chủ yếu sau: Những vấn đề lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp, thực trạng về vấn đề sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông ADT, một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty TNHH truyền thông ADT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông ADT

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỂ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ<br /> DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY<br /> TNHH TRUYỀN THÔNG ADT<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> :<br /> <br /> PHẠM THỊ NHUNG<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> :<br /> <br /> A17258<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> :<br /> <br /> TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỂ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ<br /> DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY<br /> TNHH TRUYỀN THÔNG ADT<br /> <br /> GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN<br /> <br /> :<br /> <br /> TS. NGUYỄN THANH BÌNH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> :<br /> <br /> PHẠM THỊ NHUNG<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> :<br /> <br /> A17258<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> :<br /> <br /> TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo trường Đại học Thăng Long, đặc<br /> biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo TS. Nguyễn Thanh Bình đã tận tình giúp<br /> đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Em cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ của các<br /> cô chú, anh chị công tác tại Công ty TNHH Truyền thông ADT đã nhiệt tình giúp đỡ<br /> em trong việc cung cấp số liệu và thông tin thực tế để chứng minh cho các kết luận<br /> trong khóa luận của em.<br /> Vì giới hạn kiến thức và khả năng lập luận của bản thân còn nhiều hạn chế nên<br /> bài luận văn không tránh khỏi thiếu xót. Em kính mong sự thông cảm cũng như mong<br /> nhận được sự góp ý, bổ sung của các thầy cô và Công ty để đề tài của em được đầy đủ<br /> và hoàn thiện hơn.<br /> Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2013<br /> Sinh viên<br /> <br /> Phạm Thị Nhung<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1.<br /> <br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH<br /> <br /> VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ...........1<br /> 1.1. VỐN KINH DOANH VÀ NGUỒN GỐC VỐN KINH DOANH CỦA<br /> DOANH NGHIỆP .....................................................................................................1<br /> 1.1.1.<br /> <br /> Khái niệm, thành phần và đặc trưng của vốn kinh doanh .......................1<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Nguồn hình thành vốn kinh doanh ...........................................................4<br /> <br /> 1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ....8<br /> 1.2.1.<br /> <br /> Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ..........................................8<br /> <br /> 1.2.2.<br /> nghiệp<br /> <br /> Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Doanh<br /> 8<br /> <br /> 1.2.3.<br /> nghiệp<br /> <br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh<br /> 13<br /> <br /> 1.2.4.<br /> <br /> Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của<br /> <br /> Doanh nghiệp ........................................................................................................14<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ<br /> DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ADT ..17<br /> 2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT<br /> ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ADT ..................................17<br /> 2.1.1.<br /> Quá trình hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn<br /> Truyền thông ADT .................................................................................................17<br /> 2.1.2.<br /> <br /> Tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty ...........................................19<br /> <br /> 2.2. ĐẶC ĐIỂM<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG SẢN<br /> <br /> XUẤT KINH<br /> <br /> DOANH VÀ<br /> <br /> MARKETING CỦA CÔNG TY ............................................................................25<br /> 2.2.1.<br /> <br /> Đặc điểm hoạt động kinh doanh ............................................................25<br /> <br /> 2.2.2.<br /> <br /> Thị trường đầu vào ................................................................................26<br /> <br /> 2.2.3.<br /> <br /> Thị trường đầu ra...................................................................................27<br /> <br /> 2.2.4.<br /> Tình hình tài chính chủ yếu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền<br /> thông ADT .............................................................................................................27<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 2.3. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY<br /> TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUYỀN THÔNG ADT ......................................30<br /> 2.3.1.<br /> Tình hình vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của Công ty trách<br /> nhiệm hữu hạn Truyền thông ADT ........................................................................30<br /> 2.3.2.<br /> <br /> Tình hình quản lý sử dụng vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng nguồn<br /> <br /> vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông ADT ..................36<br /> 2.3.3.<br /> <br /> Phân tích khả năng sinh lợi bằng phương pháp Dupont .......................56<br /> <br /> 2.3.4.<br /> <br /> Những tổng kết và đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh<br /> <br /> của Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông ADT ..........................................60<br /> CHƢƠNG 3. MỘT SỐ PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU<br /> NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở CÔNG TY<br /> TNHH TRUYỀN THÔNG ADT ................................................................................63<br /> 3.1. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH TRUYỀN<br /> THÔNG ADT ...........................................................................................................63<br /> 3.1.1.<br /> <br /> Tình hình và ảnh hưởng của kinh tế - xã hội trong và ngoài nước .......63<br /> <br /> 3.1.2.<br /> <br /> Mục tiêu và định hướng hoạt động của Công ty TNHH Truyền thông<br /> <br /> ADT trong những năm tiếp theo ............................................................................64<br /> 3.1.3.<br /> Một số kế hoạch phát triển cụ thể của Công ty TNHH Truyền thông<br /> ADT trong những năm tới .....................................................................................65<br /> 3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH<br /> TẠI CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ADT ................................................67<br /> 3.2.1.<br /> <br /> Giải pháp về tài chính ............................................................................68<br /> <br /> 3.2.2.<br /> <br /> Giải pháp về đầu tư tài sản cố định .......................................................70<br /> <br /> 3.2.3.<br /> <br /> Chính sách quản lý khoản phải thu .......................................................71<br /> <br /> 3.2.4.<br /> <br /> Chính sách quản lý hàng tồn kho ..........................................................72<br /> <br /> 3.2.5.<br /> <br /> Giải pháp về thị trường .........................................................................72<br /> <br /> 3.2.6.<br /> <br /> Giải pháp về marketing .........................................................................73<br /> <br /> 3.2.7.<br /> <br /> Chú trọng đầu tư nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên ..........74<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2