intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CPTM An Cát Lộc

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
39
lượt xem
10
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CPTM An Cát Lộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của khóa luận "Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CPTM An Cát Lộc" là vận dụng lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ vào nghiên cứu thực tế tại Công ty CPTM An Cát Lộc từ đó đưa ra những ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CPTM An Cát Lộc

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN<br /> BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ<br /> TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> THƢƠNG MẠI AN CÁT LỘC<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN PHƢƠNG MAI<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A17771<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : KẾ TOÁN<br /> <br /> HÀ NỘI – 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN<br /> BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ<br /> TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> THƢƠNG MẠI AN CÁT LỘC<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Th.s Đoàn Thị Hồng Nhung<br /> : Nguyễn Phƣơng Mai<br /> : A17771<br /> : Kế toán<br /> <br /> HÀ NỘI – 2013<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo Thạc sỹ<br /> Đoàn Thị Hồng Nhung đã tận tình hƣớng dẫn em trong suốt quá trình viết khóa luận<br /> tốt nghiệp.<br /> Em xin chân thành cám ơn các thầy cô trong khoa Kinh tế - Quản lý, trƣờng Đại<br /> học Thăng Long đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt những kiến<br /> thức quý báu cho chúng em trong suốt quá trình học tập tại trƣờng. Với vốn kiến thức<br /> đƣợc tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa<br /> luận mà còn là hành trang quý báu để em bƣớc vào đời một cách vững chắc và tự tin.<br /> Em xin chân thành cám ơn Ban giám đốc Công ty cổ phần thƣơng mại An Cát<br /> Lộc đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại Công ty. Em xin gửi lời<br /> cám ơn đến các anh chị phòng Tài chính kế toán đã giúp đỡ em trong quá trình thu<br /> thập số liệu.<br /> Cuối cùng em xin kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong<br /> sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Chị trong Công ty cổ phần<br /> thƣơng mại An Cát Lộc luôn dồi dào sức khỏe, đạt đƣợc nhiều thành công trong công<br /> việc.<br /> Em xin chân thành cám ơn!<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Phƣơng Mai<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN<br /> HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI DOANH NGHIỆP THƢƠNG<br /> MẠI .................................................................................................................................1<br /> 1.1. Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán bán hàng tại doanh nghiệp<br /> thƣơng mại .....................................................................................................................1<br /> 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ của kế toán bán hàng tại doanh nghiệp<br /> thương mại ......................................................................................................................1<br /> 1.1.1.1. Bán hàng và đặc điểm nghiệp vụ kế toán bán hàng ...........................................1<br /> 1.1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng tại doanh nghiệp thương mại ..........................2<br /> 1.1.2. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa ....................................................................3<br /> 1.1.2.1. Phương thức bán buôn .......................................................................................3<br /> 1.1.2.2. Phương thức bán lẻ ............................................................................................4<br /> 1.1.2.3. Phương thức gửi hàng đại lý hay ký gửi hàng hóa ............................................4<br /> 1.1.2.4. Các trường hợp được tính tiêu thụ khác.............................................................5<br /> 1.1.3. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán ............................................5<br /> 1.1.3.1. Phương pháp Nhập trước – Xuất trước (FIFO) .................................................5<br /> 1.1.3.2. Phương pháp Nhập sau – Xuất trước (LIFO) ....................................................5<br /> 1.1.3.3. Phương pháp giá bình quân gia quyền ..............................................................6<br /> 1.1.3.4. Phương pháp giá thực tế đích danh ...................................................................6<br /> 1.2. Phƣơng pháp kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp<br /> thƣơng mại .....................................................................................................................7<br /> 1.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng....................................................................................7<br /> 1.2.2. Tài khoản sử dụng ................................................................................................7<br /> 1.2.3. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ ................12<br /> 1.2.3.1. Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh<br /> nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) ......12<br /> 1.2.3.2. Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh<br /> nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) ...............19<br /> 1.3. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán kế toán bán hàng và xác<br /> định kết quả tiêu thụ ...................................................................................................22<br /> 1.3.1. Hình thức nhật ký – sổ cái .................................................................................22<br /> 1.3.2. Hình thức nhật ký chung ...................................................................................23<br /> 1.3.3. Hình thức chứng từ ghi sổ .................................................................................23<br /> 1.3.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính ....................................................................23<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI AN<br /> CÁT LỘC .....................................................................................................................25<br /> 2.1. Khái quát chung về Công ty CPTM An Cát Lộc...............................................25<br /> 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CPTM An Cát Lộc ...............25<br /> 2.1.1.1. Giới thiệu khái quát về Công ty CPTM An Cát Lộc .........................................25<br /> 2.1.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty CPTM An Cát Lộc............25<br /> 2.1.1.3. Lịnh sử hình thành và phát triển của Công ty CPTM An Cát Lộc ...................25<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty CPTM An Cát Lộc ...............................................26<br /> 2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận ...........................................................26<br /> 2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán .....................................................................................28<br /> 2.1.3.1. Kế toán trưởng..................................................................................................28<br /> 2.1.3.2. Kế toán tổng hợp kiêm kế toán thuế, tiền lương ...............................................28<br /> 2.1.3.3. Kế toán bán hàng kiêm kế toán công nợ ..........................................................29<br /> 2.1.3.4. Kế toán kho kiêm thủ kho .................................................................................29<br /> 2.1.3.5. Thủ quỹ .............................................................................................................29<br /> 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ....................................................................29<br /> 2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công<br /> ty CPTM An Cát Lộc ..................................................................................................30<br /> 2.2.1. Nội dung công tác kế toán bán hàng tại Công ty CPTM An Cát Lộc ..............30<br /> 2.2.1.1. Chứng từ kế toán bán hàng ..............................................................................30<br /> 2.2.1.2. Phương pháp xác định hàng tồn kho và giá vốn của hàng xuất bán trong kỳ .31<br /> 2.2.1.3. Phương thức bán hàng .....................................................................................33<br /> 2.2.1.4. Các khoản giảm trừ doanh thu .........................................................................43<br /> 2.2.2. Nội dung công tác kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CPTM An Cát<br /> Lộc .................................................................................................................................44<br /> 2.2.2.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ..................................................................44<br /> 2.2.2.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ...............................................................54<br /> CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN<br /> HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> THƢƠNG MẠI AN CÁT LỘC ..................................................................................55<br /> 3.1. Đánh giá khái quát thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả<br /> tiêu thụ tại Công ty cổ phần thƣơng mại An Cát Lộc ..............................................55<br /> 3.1.1. Nhận xét chung ..................................................................................................55<br /> 3.1.2. Ưu điểm ...............................................................................................................56<br /> 3.1.2. Nhược điểm .........................................................................................................57<br /> 3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết<br /> quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần thƣơng mại An Cát Lộc ......................................57<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản