intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Anh Linh

Chia sẻ: Cái Gì | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

73
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài khóa luận được chia làm ba phần như sau: Chương 1 - Lý luận chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp thương mại; chương 2 - Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Anh Linh; chương 3 - Một vài kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Anh Linh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Anh Linh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> ----o0o----<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN<br /> TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ<br /> TIÊU THỤ CÔNG TY TNHH ANH LINH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THU HẰNG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br />  <br />  <br /> <br /> : A16469<br /> : KẾ TOÁN<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> ----o0o----<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN<br /> TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ<br /> TIÊU THỤ CÔNG TY TNHH ANH LINH<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn : Th.S Đoàn Thị Hồng Nhung<br /> Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thu Hằng<br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A16469<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Kế toán<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br />  <br /> <br /> Thang Long University Library<br />  <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ<br /> XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ........ 1 <br /> 1.1. Sự cần thiết về kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ............ 1 <br /> 1.1.1. Sự cần thiết về kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ............ 1 <br /> 1.1.2. Yêu cầu công tác quản lý bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ...................... 2 <br /> 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ............. 2 <br /> 1.2. Đặc điểm công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh<br /> nghiệp thương mại ......................................................................................................... 3 <br /> 1.2.1. Khái niệm cơ bản về bán hàng ............................................................................ 3 <br /> 1.2.1.1. Doanh thu tiêu thụ hàng hóa ............................................................................ 3 <br /> 1.2.1.2. Các khoản giảm trừ doanh thu ......................................................................... 3 <br /> 1.2.1.3. Giá vốn hàng bán .............................................................................................. 4 <br /> 1.2.1.4. Chi phí kinh doanh ............................................................................................ 4 <br /> 1.2.1.5. Xác định kết quả tiêu thụ .................................................................................. 5 <br /> 1.2.2. Các phương thức tiêu thụ .................................................................................... 5 <br /> 1.2.3. Các phương thức thanh toán ............................................................................... 7 <br /> 1.2.3.1. Phương thức thanh toán trực tiếp (thanh toán ngay) ..................................... 7 <br /> 1.2.3.2. Phương thức thanh toán trả sau (trả chậm) .................................................... 7 <br /> 1.2.4. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán ........................................................... 8 <br /> 1.3. Phương pháp kế toán tiêu thụ hàng hóa ............................................................ 10 <br /> 1.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng.................................................................................. 10 <br /> 1.3.2. Tài khoản kế toán sử dụng................................................................................. 10 <br /> 1.3.3. Phương pháp kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ............ 15 <br /> 1.3.3.1. Kế toán tiêu thụ hàng hóa theo phương pháp kê khai thường xuyên .......... 15 <br /> 1.3.3.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ theo phương pháp kiểm kê<br /> định kỳ ........................................................................................................................... 20 <br /> 1.3.3.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ ................................................................... 21 <br /> 1.4. Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ theo các hình thức tổ<br /> chức sổ kế toán ............................................................................................................. 23 <br /> 1.4.1. Hình thức Nhật ký – Sổ cái ................................................................................ 23 <br /> 1.4.2. Hình thức Nhật ký chung .................................................................................. 24 <br /> 1.4.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ ................................................................................ 25 <br />  <br />  <br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH ANH LINH ....................... 27 <br /> 2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Anh Linh ............................................ 27 <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH Anh Linh......................... 27 <br /> 2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Anh Linh ....... 27 <br /> 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Anh Linh .................... 29 <br /> 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công<br /> ty TNHH Anh Linh....................................................................................................... 32 <br /> 2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH Anh Linh ..................... 32 <br /> 2.1.4.2. Các chính sách kế toán công ty đang áp dụng ............................................... 33 <br /> 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ tại công ty TNHH Anh Linh ... 34 <br /> 2.2.1. Phương pháp tính giá vốn hàng hóa của công ty TNHH Anh Linh ............... 34 <br /> 2.2.2. Phương pháp kế toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH Anh Linh ........... 41 <br /> 2.2.2.1. Phương pháp bán buôn qua kho thanh toán trực tiếp .................................. 41 <br /> 2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh .................................................................. 60 <br /> 2.3.1.1. Chi phí tiền lương ............................................................................................ 60 <br /> 2.3.1.2. Chi phí công cụ dụng cụ ................................................................................. 64 <br /> 2.3.1.3. Chi phí khấu hao TSCĐ .................................................................................. 66 <br /> 2.3.1.3. Chi phí dịch vụ mua ngoài .............................................................................. 68 <br /> CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU<br /> THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH ANH LINH77 <br /> 3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của<br /> công ty TNHH Anh Linh ............................................................................................ 77 <br /> 3.2.1. Ưu điểm ............................................................................................................... 77 <br /> 3.2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán .................................................................................. 77 <br /> 3.2.1.2. Công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ công ty TNHH Anh<br /> Linh ............................................................................................................................... 77 <br /> 3.2.2. Nhược điểm ......................................................................................................... 77 <br /> 3.2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán. ................................................................................. 78 <br /> 3.2.2.2. Thu hồi công nợ và hạch toán dự phòng nợ phải thu khó đòi...................... 78 <br /> 3.2.2.3. Công tác ghi sổ chi tiết .................................................................................... 78 <br /> 3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết<br /> quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Anh Linh ................................................................ 79 <br />  <br /> <br /> Thang Long University Library<br />  <br /> <br /> 3.3.1. Hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy kế toán .................................................... 79 <br /> 3.3.2. Hoàn thiện công tác thu hồi nợ và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. .. 79 <br /> 3.3.3 Giải pháp về sổ kế toán chi tiết ........................................................................... 81<br /> <br />  <br /> <br />  <br />  <br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2