intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
68
lượt xem
12
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài làm rõ một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận về tín dụng, rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của NHTM; thông qua việc phân tích thực trạng hoạt động tín dụng của BIDV – Chi nhánh Thừa Thiên Huế để đánh giá được tình hình quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng này;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế

i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> đ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> inh<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO<br /> TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT<br /> NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> tế<br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> ọc<br /> <br /> VÕ THỊ HẢI HIỀN<br /> <br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> Khóa học: 2012-2016<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> inh<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO<br /> TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT<br /> NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> tế<br /> <br /> Giảng viên hƣớng dẫn:<br /> T.S Hoàng Văn Liêm<br /> <br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Võ Thị Hải Hiền<br /> Lớp: K46B Tài Chính<br /> <br /> ọc<br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành bài khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô<br /> <br /> giáo Khoa Tài Chính Ngân Hàng, trường Đại Học Kinh tế Huế đã tận tình hướng<br /> dẫn, giảng dạy em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện tại trường.<br /> Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Giảng viên hướng dẫn là TS<br /> Hoàng Văn Liêm đã quan tâm, nhiệt tình hướng dẫn, định hướng chuyên môn và<br /> góp ý kiến về mọi mặt giúp em hoàn thành bài khóa luận này.<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban lãnh đạo Ngân<br /> Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế, cùng các<br /> anh chị ở Phòng Giao dịch Thành Nội, đặc biệt các anh trong bộ phận tín dụng đã<br /> tạo mọi điều kiện thuận lợi, chỉ dẫn nhiệt tình, hỗ trợ và cung cấp số liệu cũng như<br /> những kiến thức quý báu để em hoàn thành bài khóa luận này.<br /> <br /> inh<br /> <br /> Và em cũng xin được gửi lời cảm ơn tới gia đình cùng toàn thể bạn bè đã động<br /> viên, khích lệ em trong quá trình học tập và nghiên cứu giúp em có thêm động lực<br /> thực hiện bài khóa luận được tốt hơn.<br /> <br /> tế<br /> <br /> Trong quá trình thực tập cũng như làm bài khóa luận khó tránh khỏi những<br /> thiếu sót, khuyết điểm do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> chế. Vì vậy, em rất mong nhận được sự góp ý và chia sẻ của các thầy cô, Ban lãnh<br /> đạo và các anh chị trong Ngân hàng để em có thêm kinh nghiệm và bài khóa luận<br /> được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> ih<br /> <br /> Cuối cùng, em xin chúc quý thầy, cô giáo Khoa Tài Chính Ngân Hàng, Ban lãnh<br /> đạo và các anh chị ở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Thừa Thiên Huế - Phòng Giao dịch Thành Nội dồi dào sức khỏe và luôn thành công<br /> trong công việc.<br /> <br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> i<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> TÓM TẮT ĐỀ TÀI<br /> <br /> Tín dụng là hoạt động kinh doanh phức tạp nhất so với các hoạt động kinh<br /> <br /> doanh khác của các ngân hàng thƣơng mại, hoạt động này tuy thu đƣợc nhiều lợi<br /> nhuận nhất trong tổng lợi nhuận của ngân hàng nhƣng lại cũng gặp rủi ro lớn nhất.<br /> Vì vậy, rủi ro tín dụng nếu xảy ra sẽ có tác động rất lớn và ảnh hƣởng trực tiếp đến<br /> sự tồn tại và phát triển của mỗi tổ chức tín dụng, cao hơn nó tác động ảnh hƣởng<br /> đến toàn bộ hệ thống ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế. Quản trị rủi ro tín dụng là<br /> vấn đề khó khăn nhƣng rất bức thiết trong điều kiện hiện nay, đặc biệt đối với các<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam, vì môi trƣờng hoạt động của ngành Ngân hàng<br /> ở Việt Nam còn nhiều khó khăn, hạn chế, công tác quản trị rủi ro tín dụng còn thiếu<br /> hiệu quả, minh bạch. Do đó, trong đề tài khóa luận này em muốn làm sáng tỏ một<br /> số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận trong quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng<br /> thƣơng mại. Từ đó, đi sâu tìm hiểu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng, cũng nhƣ đề<br /> <br /> inh<br /> <br /> xuất những giải pháp nhằm hoàn công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng<br /> TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.<br /> <br /> tế<br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> ọc<br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> ii<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> NHTM: Ngân hàng thƣơng mại<br /> BIDV: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam<br /> PGD: Phòng giao dịch<br /> TDNH: Tín dụng ngân hàng<br /> RRTD: Rủi ro tín dụng<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> CBTD: Cán bộ tín dụng<br /> NQH: Nợ quá hạn<br /> <br /> KHCN: Khách hàng cá nhân<br /> <br /> KHDN: Khách hàng doanh nghiệp<br /> DNTN: Doanh nghiệp tƣ nhân<br /> <br /> inh<br /> <br /> TMCP: Thƣơng mại Cổ phần<br /> <br /> CIC: Credit Information Center – Trung tâm thông tin tín dụng<br /> <br /> TCTD: Tổ chức tín dụng<br /> <br /> GHTD: Giới hạn tín dụng<br /> DPRR: Dự phòng rủi ro<br /> QHKH: Quan hệ khách hàng<br /> <br /> DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ<br /> <br /> FDI: Đầu tƣ trực tiếp từ nƣớc ngoài<br /> <br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> <br /> SME: Tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ<br /> <br /> ọc<br /> <br /> HTXHTDNB: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ<br /> <br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> TSĐB: Tài sản đảm bảo<br /> <br /> tế<br /> <br /> NHNN: Ngân hàng Nhà nƣớc<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2