intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Nguyên Hưng

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

157
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp được chia thành 3 chương: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại, thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Nguyên Hưng, một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Nguyên Hưng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Nguyên Hưng

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> --o0o--<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY<br /> TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP<br /> NGUYÊN HƢNG<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> : Bùi Thị Vân Anh<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A16473<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : KẾ TOÁN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY<br /> TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP<br /> NGUYÊN HƢNG<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn : Th.s Nguyễn Thanh Huyền<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Bùi Thị Vân Anh<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A16473<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Kế toán<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH<br /> KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI ........................1<br /> 1.1. Khái quát chung về bán hàng và kế toán bán hàng trong doanh nghiệp<br /> thƣơng mại .....................................................................................................................1<br /> 1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thƣơng mại................................................... 1<br /> 1.1.2. Một số khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán<br /> hàng<br /> <br /> ........................................................................................................................ 1<br /> <br /> 1.1.3. Vai trò và yêu cầu của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ...... 3<br /> 1.2. Các phƣơng thức bán hàng ..................................................................................4<br /> 1.2.1. Phƣơng thức bán buôn ....................................................................................... 4<br /> 1.2.2. Phƣơng thức bán lẻ............................................................................................. 5<br /> 1.2.3. Hình thức gửi đại lý bán hay ký gửi hàng hóa................................................. 6<br /> 1.3. Phƣơng pháp tính giá hàng xuất kho ..................................................................6<br /> 1.3.1. Phƣơng pháp thực tế đích danh ........................................................................ 6<br /> 1.3.2. Phƣơng pháp bình quân gia quyền ................................................................... 6<br /> 1.3.3. Phƣơng pháp nhập trƣớc, xuất trƣớc (FIFO) ................................................. 7<br /> 1.3.4. Phƣơng pháp nhập sau, xuất trƣớc (LIFO) ..................................................... 8<br /> 1.4. Nội dung kế toán bán hàng ..................................................................................8<br /> 1.4.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng ......................................................................... 8<br /> 1.4.2. Tài khoản sử dụng .............................................................................................. 8<br /> 1.4.3. Phƣơng pháp kế toán bán hàng ...................................................................... 12<br /> 1.5. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng ...................................................16<br /> 1.5.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ................................................................ 16<br /> 1.5.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng ................................................................ 17<br /> 1.6. Hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ........................18<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT<br /> QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP<br /> NGUYÊN HƢNG.........................................................................................................20<br /> 2.1. Khái quát chung về công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Nguyên Hƣng ........20<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty Nguyên Hƣng .......................... 20<br /> <br /> 2.1.2. Khái quát ngành nghề kinh doanh của công ty Nguyên Hƣng .................... 20<br /> 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Nguyên Hƣng ...................... 21<br /> 2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH kinh doanh tổng hợp<br /> Nguyên Hƣng ...............................................................................................................24<br /> 2.2.1. Giá vốn của hàng xuất bán trong kỳ ............................................................... 25<br /> 2.2.2. Các phƣơng thức bán hàng tại công ty Nguyên Hƣng .................................. 30<br /> 2.2.3. Kế toán chi tiết bán hàng ................................................................................. 41<br /> 2.2.4. Kế toán tổng hợp............................................................................................... 45<br /> 2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH kinh<br /> doanh tổng hợp Nguyên Hƣng ...................................................................................47<br /> 2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ................................................................ 47<br /> 2.3.2. Kế toán tổng hợp............................................................................................... 58<br /> 2.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng ................................................................ 62<br /> CHƢƠNG 3. .................................................................................................................64<br /> MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG<br /> HỢP NGUYÊN HƢNG ............................................................................................... 64<br /> 3.1. Nhận xét công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty<br /> TNHH kinh doanh tổng hợp Nguyên Hƣng .............................................................. 64<br /> 3.1.1. Ƣu điểm .............................................................................................................. 64<br /> 3.1.2. Nhƣợc điểm ........................................................................................................ 65<br /> 3.2. Một số ý kiến đóng góp ........................................................................................65<br /> 3.2.2. Kiến nghị thứ hai ............................................................................................... 66<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> Ký hiệu viết tắt<br /> <br /> Tên đầy đủ<br /> <br /> BHTN<br /> <br /> Bảo hiểm thất nghiệp<br /> <br /> BHXH<br /> <br /> Bảo hiểm xã hội<br /> <br /> BHYT<br /> <br /> Bảo hiểm y tế<br /> <br /> BTC<br /> <br /> Bộ Tài chính<br /> <br /> CKTM<br /> <br /> Chiết khấu thƣơng mại<br /> <br /> CKTT<br /> <br /> Chiết khấu thanh toán<br /> <br /> CPBH<br /> <br /> Chi phí bán hàng<br /> <br /> CPQLDN<br /> <br /> Chi phí quản lý doanh nghiệp<br /> <br /> DT<br /> <br /> Doanh thu<br /> <br /> GGHB<br /> <br /> Giảm giá hàng bán<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> GVHB<br /> <br /> Giá vốn hàng bán<br /> <br /> HBBTL<br /> <br /> Hàng bán bị trả lại<br /> <br /> K/c<br /> <br /> Kết chuyển<br /> <br /> KPCĐ<br /> <br /> Kinh phí công đoàn<br /> <br /> NKC<br /> <br /> Nhật ký chung<br /> <br /> PTKH<br /> <br /> Phải thu khách hàng<br /> <br /> QĐ<br /> <br /> Quyết định<br /> <br /> SH<br /> <br /> Số hiệu<br /> <br /> TK<br /> <br /> Tài khoản<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> TTĐB<br /> <br /> Tiêu thụ đặc biệt<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> VNĐ<br /> <br /> Việt Nam đồng<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2