intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Việt Hưng

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

56
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận làm rõ cơ sở lý luận và thực hiện của hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, tìm hiểu quy trình, nghiệp vụ hạch toán và tầm quan trọng của nó trong doanh nghiệp. Từ đó đưa ra nhận xét đánh giá, những kiến nghị đối với doanh nghiệp về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Việt Hưng

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY<br /> TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH<br /> VIÊN VIỆT HƢNG<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THANH LAM<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A17969<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : KẾ TOÁN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY<br /> TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH<br /> VIÊN VIỆT HƢNG<br /> <br /> Giảng viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Th.S Nguyễn Thanh Thủy<br /> : Trần Thanh Lam<br /> : A17969<br /> : Kế toán<br /> <br /> Hà Nội - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................................<br /> CHƢƠNG 1 ....................................................................................................................1<br /> LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN<br /> HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI ................................................1<br /> 1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong<br /> doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại ....................................................................1<br /> 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết<br /> quả bán hàng ..........................................................................................................1<br /> 1.1.1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .............................................1<br /> 1.1.1.2. Các khoản giảm trừ doanh thu .............................................................. 1<br /> 1.1.1.3. Doanh thu thuần ....................................................................................2<br /> 1.1.1.4. Giá vốn hàng bán ..................................................................................2<br /> 1.1.1.5. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ............................... 2<br /> 1.1.1.6. Xác định kết quả bán hàng ....................................................................2<br /> 1.2. Các phƣơng thức bán hàng trong doanh nghiệp thƣơng mại ........................2<br /> 1.2.1. Phương thức bán buôn ................................................................................2<br /> 1.2.1.1. Bán buôn qua kho ..................................................................................3<br /> 1.2.1.2. Bán buôn không qua kho .......................................................................3<br /> 1.2.2. Phương thức gửi hàng đại lý hay kí gửi hàng hóa ....................................3<br /> 1.2.3. Phương thức bán lẻ .....................................................................................4<br /> 1.2.3.1. Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung .......................................................4<br /> 1.2.3.2. Hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp ........................................................4<br /> 1.2.3.3. Hình thức bán trả góp ...........................................................................4<br /> 1.3 Các phƣơng pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán ...................................4<br /> 1.3.1. Phương pháp giá bình quân ........................................................................4<br /> 1.3.2. Phương pháp Nhập trước Xuất trước (FIFO) ...........................................5<br /> 1.3.3. Phương pháp Nhập sau Xuất trước (LIFO) ...............................................6<br /> 1.3.4. Phương pháp giá thực tế đích danh ............................................................ 6<br /> 1.4. Nội dung kế toán bán hàng ................................................................................7<br /> 1.4.1. Chứng từ kế toán .........................................................................................7<br /> 1.4.2. Tài khoản sử dụng .......................................................................................7<br /> 1.4.3. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng .......................................................11<br /> 1.4.3.1. Kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho<br /> theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) ............................................11<br /> 1.4.3.2. Kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho<br /> theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK).....................................................14<br /> <br /> 1.5. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng ................................................15<br /> 1.5.1. Kế toán chi phí bán hàng...........................................................................15<br /> 1.5.1.1. Khái niệm chi phí bán hàng.................................................................15<br /> 1.5.1.2. Tài khoản sử dụng ...............................................................................15<br /> 1.5.1.3. Phương pháp kế toán ...........................................................................16<br /> 1.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ......................................................16<br /> 1.5.2.1. Khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp .............................................16<br /> 1.5.2.2. Tài khoản sử dụng ...............................................................................17<br /> 1.5.2.3. Phương pháp kế toán ...........................................................................18<br /> 1.5.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng: ......................................................... 18<br /> 1.5.3.1. Khái niệm ............................................................................................. 18<br /> 1.5.3.2. Phương pháp xác định kết quả bán hàng ............................................18<br /> 1.5.3.3. Tài khoản sử dụng ...............................................................................19<br /> 1.5.3.4. Trình tự kế toán xác định kết quả bán hàng ........................................19<br /> 1.6. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả<br /> bán hàng ...................................................................................................................20<br /> 1.6.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung ............................................................. 20<br /> 1.6.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái ........................................................... 21<br /> 1.6.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ .......................................................... 21<br /> 1.6.4. Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ .....................................................22<br /> 1.6.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính ........................................................... 23<br /> CHƢƠNG 2:.................................................................................................................24<br /> THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG<br /> TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT HƢNG ..................................24<br /> 2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH MTV Việt Hƣng ..................................24<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ........................................................... 24<br /> 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh ............................................................... 25<br /> 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý .............................................................................26<br /> 2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán .............................................................................27<br /> 2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty ......................................................... 28<br /> 2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH MTV Việt Hƣng .............29<br /> 2.2.1. Các phương thức bán hàng tại Công ty ....................................................29<br /> 2.2.2. Các phương thức thanh toán tại Công ty .................................................30<br /> 2.2.3. Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất bán ........................................30<br /> 2.2.4. Kế toán bán hàng tại Công ty ....................................................................31<br /> 2.2.4.1. Tài khoản sử dụng ...............................................................................31<br /> 2.2.4.2. Chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ ......................................32<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 2.2.4.3. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng ..................................................32<br /> 2.2.4.4. Sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng ........................................41<br /> 2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH MTV<br /> Việt Hƣng .................................................................................................................50<br /> 2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng...........................................................................50<br /> 2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ......................................................56<br /> 2.3.1. Kế toán xác định kết quả bán hàng........................................................... 63<br /> CHƢƠNG 3 ..................................................................................................................65<br /> PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH<br /> KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TYTNHH MTV VIỆT HƢNG ....................65<br /> 3.1. Đánh giá khái quát thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán<br /> hàng tại Công ty TNHH MTV Việt Hƣng ............................................................ 65<br /> 3.1.1. Nhận xét chung .......................................................................................... 65<br /> 3.1.2. Những ưu điểm .......................................................................................... 65<br /> 3.1.3. Một số tồn tại .............................................................................................. 67<br /> 3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác<br /> định kết quả bán hàng tại công ty TNHH MTV Việt Hƣng ............................... 67<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2