intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động nhượng quyền thương hiệu của Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Cẩm Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
261
lượt xem
53
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động nhượng quyền thương hiệu của Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài “Hoạt động nhượng quyền thương hiệu của Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh” nhằm phân tích cách thức hoạt động của một hệ thống nhà hàng quy mô và bài bản như Pizza Hut ở khía cạnh người nhượng quyền, đánh giá những ưu, nhược điểm cũng như đưa ra một số giải pháp hoàn thiện cho hệ thống nhượng quyền này. Từ đó các doanh nghiệp Việt Nam có thể nghiên cứu và rút ra những kinh nghiệm cho doanh nghiệp mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động nhượng quyền thương hiệu của Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG<br /> CƠ SỞ II TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> ---------***--------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> Chuyên ngành: Tài chính quốc tế<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG NHƢỢNG QUYỀN THƢƠNG HIỆU<br /> CỦA PIZZA HUT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Họ và tên sinh viên: Hà Mai Anh<br /> Mã sinh viên: 1001036015<br /> Lớp: A5<br /> Khóa: K49B<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Minh Hà<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2014<br /> <br /> Ý KIẾN CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> ...............................................................................................................<br /> ...............................................................................................................<br /> ...............................................................................................................<br /> ...............................................................................................................<br /> ...............................................................................................................<br /> ...............................................................................................................<br /> ...............................................................................................................<br /> ...............................................................................................................<br /> ...............................................................................................................<br /> ...............................................................................................................<br /> ...............................................................................................................<br /> ...............................................................................................................<br /> ...............................................................................................................<br /> ...............................................................................................................<br /> ...............................................................................................................<br /> ...............................................................................................................<br /> ...............................................................................................................<br /> ...............................................................................................................<br /> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày<br /> <br /> tháng 05 năm 2014<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHƢỢNG QUYỀN<br /> THƢƠNG HIỆU CÁC NHÀ HÀNG PIZZA HUT TẠI THÀNH PHỐ<br /> HỒ CHÍ MINH<br /> 1.1.<br /> <br /> Những vấn đề cơ bản về nhƣợng quyền thƣơng hiệu ................................... 4<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm ....................................................................................................... 4<br /> 1.1.2. Phân loại nhượng quyền thương hiệu ............................................................ 6<br /> 1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhượng quyền thương hiệu .............. 9<br /> 1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động nhượng quyền thương hiệu ........................ 11<br /> 1.2.<br /> <br /> Tổng quan về hệ thống Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh ................... 12<br /> <br /> 1.2.1. Giới thiệu chung về Pizza Hut trên thế giới ................................................. 12<br /> 1.2.2. Giới thiệu chung về Pizza Hut tại Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh ..... 14<br /> 1.3. Sự cần thiết của việc nghiên cứu hoạt động nhƣợng quyền thƣơng hiệu<br /> của chuỗi nhà hàng Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh .................................... 17<br /> 1.3.1. Vai trò của nhượng quyền thương mại .......................................................... 17<br /> 1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu hoạt động nhượng quyền thương<br /> hiệu của chuỗi nhà hàng Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh .............................. 18<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHƢỢNG QUYỀN<br /> THƢƠNG HIỆU CÁC NHÀ HÀNG PIZZA HUT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ<br /> MINH GIAI ĐOẠN 2009 – 2013<br /> 2.1.<br /> <br /> Phân tích thực trạng hoạt động nhƣợng quyền thƣơng hiệu của Pizza<br /> Hut tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2013 ................................. 20<br /> <br /> 2.1.1. Hoạch định ..................................................................................................... 20<br /> 2.1.2. Tổ chức .......................................................................................................... 26<br /> 2.1.3. Điều khiển ...................................................................................................... 32<br /> 2.1.4. Kiểm soát ....................................................................................................... 34<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động nhƣợng quyền thƣơng<br /> hiệu của Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2013 ......... 35<br /> <br /> 2.2.1. Tình hình thị trường ....................................................................................... 35<br /> 2.2.2. Các yếu tố thuộc về môi trường pháp lý ........................................................ 37<br /> 2.2.3. Vị trí ............................................................................................................... 37<br /> 2.2.4. Nỗ lực tiếp thị ................................................................................................ 39<br /> 2.2.5. Quản lý con người.......................................................................................... 41<br /> 2.3.<br /> <br /> Đánh giá hoạt động của hệ thống các nhà hàng Pizza Hut tại thành phố<br /> Hồ Chí Minh ..................................................................................................... 45<br /> <br /> 2.3.1. Điểm mạnh ..................................................................................................... 45<br /> 2.3.2. Điểm yếu ........................................................................................................ 46<br /> CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHO HOẠT ĐỘNG NHƢỢNG<br /> QUYỀN CỦA PIZZA HUT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> 3.1. Triển vọng phát triển của hoạt động nhƣợng quyền thƣơng hiệu trong lĩnh<br /> vực nhà hàng thức ăn nhanh ...................................................................................... 50<br /> 3.1.1. Cơ hội.............................................................................................................. 50<br /> 3.1.2. Thách thức ..................................................................................................... 53<br /> 3.2. Giải pháp hoàn thiện cho công tác quản trị hoạt động nhƣợng quyền<br /> thƣơng hiệu của hệ thống Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh trên cƣơng vị<br /> là bên nhƣợng quyền (bên bán franchise) ................................................................ 54<br /> 3.2.1. Giải pháp đẩy mạnh việc nghiên cứu, phát triển các món ăn đảm bảo hàm<br /> lượng dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng..................... 54<br /> 3.2.2. Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng của hệ thống giao hàng ............. 57<br /> 3.2.3. Giải pháp phát triển đội ngũ nhân sự ............................................................. 58<br /> 3.2.4. Giải pháp tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng các nhà<br /> hàng nhượng quyền Pizza Hut ....................................................................... 61<br /> 3.2.5. Thường xuyên cập nhật các thông tin, quy định của nhà nước Việt Nam về<br /> nhượng quyền thương hiệu ............................................................................ 62<br /> KẾT LUẬN .................................................................................................................. 65<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT (Tiếng Việt)<br /> STT<br /> <br /> Từ viết tắt<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> BYT<br /> <br /> Bộ Y tế<br /> <br /> 2<br /> <br /> BTM<br /> <br /> Bộ Thương mại<br /> <br /> 3<br /> <br /> ND - CP<br /> <br /> Nghị định Chính phủ<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT (Tiếng Anh)<br /> Nội dung<br /> <br /> Nghĩa<br /> <br /> STT<br /> <br /> Từ viết tắt<br /> <br /> 1<br /> <br /> N/A<br /> <br /> Not available<br /> <br /> Không tồn tại<br /> <br /> 2<br /> <br /> GDP<br /> <br /> Gross Domestic Product<br /> <br /> Tổng sản phẩm quốc nội<br /> <br /> 3<br /> <br /> WTO<br /> <br /> World Trade Organization<br /> <br /> Tổ chức thương mại thế giới<br /> <br /> 4<br /> <br /> KFC<br /> <br /> Kentucky Fried Chicken<br /> <br /> Gà rán Kentucky<br /> <br /> 5<br /> <br /> Co.,Ltd.<br /> <br /> Company Limited<br /> <br /> Công ty trách nhiệm hữu hạn<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2