intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế Phát triển: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa vụ Đông Xuân của các nông hộ trên địa bàn xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
47
lượt xem
1
download

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế Phát triển: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa vụ Đông Xuân của các nông hộ trên địa bàn xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa một số vấn đề về lý luận và thực tiễn để đánh giá hiệu quả kinh tế và hiệu quả sản xuất lúa nói riêng; đánh giá kết quả, hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ trên địa bàn nghiên cứu vụ Đông Xuân năm 2010; đề xuất một số định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa ở các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu;... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế Phát triển: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa vụ Đông Xuân của các nông hộ trên địa bàn xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN<br /> ---------<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> Đề tài:<br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT<br /> LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN CỦA CÁC NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN<br /> XÃ VĨNH CHẤP – VĨNH LINH – QUẢNG TRỊ<br /> <br /> TRẦN BÁ PHƯƠNG<br /> <br /> Khóa học 2007 – 2011<br /> 1<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN<br /> ---------<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> Đề tài:<br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT<br /> LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN CỦA CÁC NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN<br /> XÃ VĨNH CHẤP – VĨNH LINH – QUẢNG TRỊ<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> TS Trần Văn Hòa<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Trần Bá Phương<br /> Lớp: K41A-KTNN<br /> Khóa học: 2007 – 2011<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2011<br /> 2<br /> <br /> LÔØI CAÛM ÔN!<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Chuyeân ñeà naøy ñöôïc hoaøn thaønh laø keát quaû cuûa quaù<br /> trình hoïc taäp vöøa qua vaø moät thôøi gian ñieàu tra nghieân cöùu soá<br /> lieäu ôû xaõ Vónh Chaáp – huyeän Vónh Linh.<br /> Trong quaù trình nghieân cöùu, hoïc taäp vaø vieát ñeà taøi, toâi<br /> ñaõ nhaän ñöôïc söï quan taâm giuùp ñôõ taän tình cuûa caùc thaày coâ<br /> giaùo trong khoa vaø ngoaøi khoa cuûa tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá.<br /> Tröôùc heát, chuùng em xin traân troïng caûm ôn thaày giaùo –<br /> Tieán só Traàn Vaên Hoøa ñaõ taän tình tröïc tieáp truyeàn ñaït kieán<br /> thöùc, höôùng daãn giuùp ñôõ toâi hoaøn thaønh ñeà taøi nghieân cöùu<br /> khoa hoïc naøy.<br /> Xin baøy toû loøng bieát ôn ñeán caùc caùn boä, ban ngaønh<br /> cuûa Hoäi Noâng Daân, Phoøng Taøi chính vaø moät soá phoøng ban<br /> khaùc cuûa UBND xaõ Vónh Chaáp vaø ñaëc bieät laø caùc hoä ñöôïc<br /> ñieàu tra ôû treân ñòa baøn xaõ ñaõ tröïc tieáp cung caáp soá lieäu vaø<br /> thoâng tin caàn thieát phuïc vuï cho quaù trình nghieân cöùu vaø vieát<br /> ñeà taøi.<br /> Traân troïng caûm ôn baïn beø trong vaø ngoaøi lôùp, caùc anh<br /> chò cuûa caùc khoùa tröôùc ñaõ ñoùng goùp yù kieán quyù baùu giuùp<br /> ñôõ chuùng toâi trong quaù trình hoaøn thaønh ñeà taøi nghieân cöùu<br /> naøy.<br /> Do thôøi gian coù haïn neân ñeà taøi khoâng traùnh ñöôïc nhöõng<br /> sai soùt nhaát ñònh. Toâi mong ñöôïc caùc quyù thaày coâ vaø caùc<br /> baïn ñoïc, pheâ bình vaø ñoùng goùp yù kieán ñeå ñeà taøi ñöôïc hoaøn<br /> thieän hôn.<br /> Xin chaân thaønh caûm ôn!<br /> naêm 2011<br /> <br /> Hueá ngaøy 13 thaùng 5<br /> Sinh Vieân<br /> Traàn Baù Phöông<br /> <br /> 3<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> <br /> Tên<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Bảng 1: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa của tỉnh Quảng Trị…………17<br /> Bảng 2: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa của huyện Vĩnh Linh ....<br /> <br /> .18<br /> <br /> uế<br /> <br /> Bảng 3: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa của xã Vĩnh Chấp Qua 3 năm 2008 –<br /> <br /> H<br /> <br /> 201021<br /> <br /> Bảng 4: Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra 22<br /> <br /> tế<br /> <br /> Bảng 5: Tình hình đất đai của bình quân của các nhóm nông hộ24<br /> Bảng 6: Tình hình trang bị tư liệu sản xuất của các nông hộ<br /> <br /> 26<br /> <br /> h<br /> <br /> Bảng 7: Chi phí trung gian bình quân 1 sào vụ Đông Xuân của các nông hộ năm<br /> <br /> in<br /> <br /> 2010 29<br /> <br /> cK<br /> <br /> Bảng 8: Tổng chi phí sản xuất30<br /> <br /> Bảng 9: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa các nhóm hộ năm 201031<br /> Bảng 10: Kết quả và hiệu quả sản xuất lúa bình quân một sào của các nông hộ32<br /> <br /> họ<br /> <br /> Bảng 11: Ảnh hưởng của quy mô đất đai đến VA của các hộ sản xuất lúa34<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Bảng 12: Ảnh hưởng của quy mô IC đến VA của các hộ sản xuất lúa….35<br /> <br /> 4<br /> <br /> DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> European Union (Liên minh châu Âu)<br /> <br /> FAO<br /> <br /> Tổ chức nông – lương Liên Hợp Quốc<br /> <br /> WTO<br /> <br /> Tổ chức thương mại thế giới<br /> <br /> ĐBSH<br /> <br /> Đồng bằng sông Hồng<br /> <br /> ĐBSCL<br /> <br /> Đồng bằng sông Cửu Long<br /> <br /> MNPB<br /> <br /> Miền núi phía Bắc<br /> <br /> BTB<br /> <br /> Bắc Trung Bộ<br /> <br /> MT<br /> <br /> Miền Trung<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> EU<br /> <br /> Bình quân<br /> <br /> in<br /> <br /> BQ<br /> <br /> Bình quân chung<br /> <br /> BVTV<br /> <br /> họ<br /> <br /> DT<br /> <br /> cK<br /> <br /> BQC<br /> <br /> Bảo vệ thực vật<br /> Diện tích<br /> Diện tich gieo trồng<br /> <br /> ĐVT<br /> <br /> Đơn vị tính<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> DTGT<br /> <br /> GO<br /> <br /> Giá trị sản xuất<br /> <br /> IC<br /> <br /> Chi phí trung gian<br /> <br /> LĐ<br /> <br /> Lao động<br /> <br /> LĐNN<br /> <br /> Lao động nông nghiệp<br /> <br /> SX<br /> <br /> Sản xuất<br /> <br /> CNH – HĐH<br /> <br /> Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa<br /> <br /> BCH<br /> <br /> Ban chấp hành<br /> <br /> HĐND<br /> <br /> Hội đồng nhân dân<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2