intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành lâm nghiệp ở Việt Nam

Chia sẻ: Sdgsxf Sdgsxf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

145
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành lâm nghiệp ở Việt Nam trình bày tổng quan về vốn ODA: nêu lên thực trạng việc thu hút và sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực lâm nghiệp ở Việt Nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực lâm nghiệp ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành lâm nghiệp ở Việt Nam

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI ---------***--------- KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA TRONG NGÀNH LÂM NGHIỆP Ở VIỆT NAM Họ và tên sinh viên : Nguyễn Hoàng Điệp Lớp : Anh 13 Khoá : 42D - KT&KDQT Giáo viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Thùy Vinh HÀ NỘI - 11/2007
 2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành Lâm nghiệp ở Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU Trên thế giới hiện nay, xu hƣớng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới thực sự đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, và hình thành ngày càng rõ rệt hơn. Thế giới đang dần dần chuyển mình từ thế đối đầu, từ xung đột để chuyển sang xu thế liên kết hợp tác, cùng nhau phát triển. Xu thế toàn cầu hóa kéo theo xu thế phân công lao động ngày càng sâu sắc, đòi hỏi mỗi quốc gia phải tự biết chủ động phát huy những tiềm năng và thế mạnh của mình để hội nhập và phát triển vào nền kinh tế chung toàn cầu. Trong cái xu thế hội nhập tất yếu đó, chúng ta đang phải đối mặt với một thực tế là sự phát triển kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới,và thậm chí giữa các quốc gia trong cùng một khu vực đang diễn ra rất khác nhau và rất không đồng đều, khoảng cách giàu nghèo giữa các nƣớc phát triển và các nƣớc đang phát triển cũng nhƣ các nƣớc chậm phát triển ngày càng xa. Và cũng chính từ nhịp đập của toàn cầu hóa, nhu cầu hỗ trợ nhau cùng phát triển đang ngày càng đƣợc hiện thực hóa. Các quốc gia phát triển dần dần nhận ra đƣợc vai trò của mình trong việc giúp đỡ, hỗ trợ các nƣớc nghèo, kém phát triển hay đang phát triển có thể vƣơn lên tiến kịp thời đại, và tất yếu góp phần đẩy mạnh các mối quan hệ hợp tác song phƣơng, đa phƣơng trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, văn hóa…..để cùng phát triển. Hiện nay, các hình thức hỗ trợ mà các nƣớc phát triển hay các tổ chức quốc tế giành cho các nƣớc chậm phát triển cũng rất đa dạng, mà phổ biến là các hình thức cấp vốn, cho vay với nhiều điều kiện ƣu đãi, trong đó có một hình thức rất phổ biến đó là hình thức hỗ trợ phát triển chính thức, gọi tắt là ODA ( Official Development Assisstance) Thực tế đã chứng minh nguồn vốn này đã góp phần không nhỏ, thậm chí đóng vai trò chủ chốt đối với nhiều quốc gia, trong việc xây dựng, phát triển các tiềm lực kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy sự tăng trƣởng bền vững của những nƣớc đƣợc vay 1 Nguyễn Hoàng Điệp – A13 K42D Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội
 3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành Lâm nghiệp ở Việt Nam hoặc đƣợc nhận viện trợ, qua đó giúp các quốc gia này tiến kịp với xu thế phát triển chung của nền kinh tế Thế giới, giảm nguy cơ tụt hậu so với những nƣớc có nền kinh tế phát triển. Từ những năm đầu mở của nền kinh tế trở lại đây và đặc biệt là trong những năm gần đây, các dự án viện trợ, đầu tƣ trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam ngày càng tăng mạnh, cả về lƣợng và về chất. Cùng với sự tăng trƣởng kinh tế khá cao và ổn định, nhu cầu về vốn tập trung phát huy các nguồn lực tiềm năng cần thiết để thúc đẩy tiến trình “Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá” đất nƣớc cũng tăng mạnh và trở thành một trong những yếu tố hết sức quan trọng mà Đảng và Nhà nƣớc ta rất quan tâm. Nghị Quyết số 15 NQ/TW ngày 18/3/2002 đã nhấn mạnh rõ vấn đề: "Tăng cƣờng mở rộng hợp tác quốc tế để tranh thủ vốn, công nghệ, thiết bị và thị trƣờng". Đối với Việt Nam, nguồn vốn ODA luôn là một nguồn vốn quan trọng, có hiệu quả và rất cần thiết cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong thời gian tới, khi Việt Nam đẩy nhanh hơn tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Trong danh mục dự án đầu tƣ ƣu tiên vận động vốn OAD thời kỳ 2001-2005 và 2006-2010, Chính phủ Việt Nam đã đƣa ra hàng trăm dự án với tổng vốn ODA lên tới hàng chục tỷ USD. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt đƣợc rất đáng khích lệ, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế trong công tác thu hút và sử dụng vốn ODA ở Việt Nam. Giải pháp khắc phục và nâng cao việc thu hút và sử dụng vốn ODA luôn là một bài toán thƣờng trực và chƣa có lời giải tối ƣu cho Chính phủ, các Bộ ngành và các viện nghiên cứu chiến lƣợc cũng nhƣ toàn thể những ngƣời quan tâm khác. Trong phần nội dụng dƣới đây sẽ phần nào làm rõ hơn cho ngƣời đọc một cách tổng quát về thực trạng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA trong hơn 10 năm qua (1993-2006), đặc biệt là trong ngành lâm nghiệp, một ngành đầy tiềm năng, và luôn đƣợc Chính phủ ƣu tiên tạo điều kiện thu hút vốn ODA nhƣng lại chƣa đƣợc khai thác một cách hiệu quả, gây thất thoát lãng phí trầm trọng cũng nhƣ làm suy giảm lòng tin của các nƣớc viện trợ. Trên cơ sở đó, đánh giá kết quả thực hiện các chƣơng trình, dự 2 Nguyễn Hoàng Điệp – A13 K42D Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội
 4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành Lâm nghiệp ở Việt Nam án ODA, phân tích những tồn tại, hạn chế và những cơ hội, thách thức, qua đó đề xuất và kiến nghị các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cƣờng thu hút và nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn ODA ở Việt Nam nói chung và đối với ngành lâm nghiệp nói riêng thời kỳ từ nay đến năm 2020. Nội dung chính của Luận văn bao gồm 3 phần nhƣ sau: Chƣơng I : Tổng quan về vốn ODA. Chƣơng II : Thực trạng việc thu hút và sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực Lâm nghiệp ở Việt Nam Chƣơng III : Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực Lâm nghiệp ở Việt Nam. 3 Nguyễn Hoàng Điệp – A13 K42D Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội
 5. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành Lâm nghiệp ở Việt Nam CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VỐN ODA I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM VỐN ODA 1. Khái niệm ODA là tên gọi tắt của ba chữ tiếng Anh: Official Development Assistance, có nghĩa là Hỗ trợ phát triển chính thức hay còn gọi là Viện trợ phát triển chính thức. Năm 1972, Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển OECD đã đƣa ra định nghĩa ODA là "một giao dịch chính thức đƣợc thiết lập với mục đích chính là thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các nƣớc đang phát triển. Điều kiện tài chính của giao dịch này có tính chất ƣu đãi và thành tố viện trợ không hoàn lại chiếm ít nhất 25%". Trên thế giới, việc cung cấp nguồn ODA thực chất đã đƣợc tiến hành từ nhiều thập kỷ trƣớc đây, bắt đầu bằng kế hoạch Marshal của Mỹ viện trợ cho các nƣớc Tây Âu nhằm khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới II. Tiếp đó, Hội nghị Colombo (năm 1955) hình thành những ý tƣởng và nguyên tắc đầu tiên về hợp tác phát triển. Sau khi OECD đƣợc thành lập vào năm 1960 và với sự ra đời của Uỷ ban Hỗ trợ phát triển (DAC) vào năm 1961, các nhà tài trợ đã tập hợp lại thành cộng đồng nhằm phối hợp các hoạt động chung về hợp tác phát triển. Về thực chất, ODA là sự chuyển giao một phần thu nhập quốc gia từ các nƣớc phát triển sang các nƣớc đang và chậm phát triển. Liên hiệp quốc, trong một phiên họp toàn thể của #ại hội đồng vào năm 1961 đã kêu gọi các nƣớc phát triển dành 1% Tổng thu nhập quốc nội (GNP) của mình để hỗ trợ sự nghiệp phát triển bền vững về kinh tế và xã hội của các nƣớc đang phát triển. Với tên gọi là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, ODA về nguyên tắc chỉ tập trung cho việc khôi phục và thúc đẩy sự phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội của một quốc gia nhƣ xây dựng đƣờng xá, giao thông công cộng, các công trình thuỷ lợi, bệnh viện, 5Nguyễn Hoàng Điệp – A13 K42D Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội
 6. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành Lâm nghiệp ở Việt Nam trƣờng học, cấp thoát nƣớc và vệ sinh môi trƣờng, vv... Những dự án đƣợc đầu tƣ từ nguồn vốn ODA thƣờng là các dự án không hoặc ít có khả năng sinh lời cao, ít có khả năng thu hút đƣợc nguồn đầu tƣ tƣ nhân. Vì vậy, nguồn lực này rất có ý nghĩa để hỗ trợ thực hiện các chƣơng trình, dự án phục vụ các lợi ích công cộng. Quan điểm về vốn ODA thay đổi cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế. Hiện nay, thời kỳ toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đã hình thành một xu thế hoàn toàn mới. Quan niệm này cho rằng ODA là một hình thức hợp tác phát triển của các nƣớc công nghiệp hoá và các tổ chức quốc tế với các nƣớc chậm phát triển và đang phát triển. ODA mà các nƣớc phát triển, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ NGOs… bỏ ra sẽ đem lại lợi ích cho cả đôi bên. Các nƣớc phát triển thông qua việc cung cấp ODA, một mặt muốn nâng cao vị thế của mình trên trƣờng quốc tế, mặt khác việc đầu tƣ cho các nƣớc chậm phát triển và đang phát triển nâng cấp kết cấu hạ tầng sẽ tạo ta thị trƣờng rộng lớn hơn, có điều kiện tốt hơn để họ tiến hành đầu tƣ trực tiếp. Theo qui chế quản lí và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Ban hành kèm theo Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2001 của Chính phủ), Hỗ trợ phát triển chính thức là hoạt động hợp tác phát triển giữa Chính phủ với nhà tài trợ, bao gồm:  Chính phủ nƣớc ngoài.  Các tổ chức liên chính phủ hoặc liên quốc gia, bao gồm:  Các tổ chức phát triển Liên Hợp Quốc (LHQ) nhƣ: Chƣơng trình phát triển của LHQ (UNDP);Quĩ nhi đồng LHQ(UNICEF); Chƣơng trình lƣơng thực thế giới (WFP); Tổ chức lƣơng thực và nông lâm LHQ (FAO); Quĩ dân số LHQ (UNDCF); Tổ chức phát triển công nghiệp của LHQ (UNIDO); Tổ chức y tế thế giới (WHO); Tổ chức văn hoá khoa học và giáo dục (UNESCO); Quĩ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD)… 6 Nguyễn Hoàng Điệp – A13 K42D Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội
 7. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành Lâm nghiệp ở Việt Nam  Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD), Hiệp hội các nƣớc Đông Nam á (ASEAN).  Các tổ chức tài chính quốc tế: Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF), Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) và ngân hàng tái thiết phát triển quốc tế (IBRD) thuộc nhóm ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB), Quĩ các nƣớc xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Ngân hàng đầu tƣ Bắc Âu (NIB)… 2. Đặc điểm 2.1. Mang tính chất ưu đãi cao Trong nhiều hình thức vay vốn và tài trợ mà một nƣớc giành cho một nƣớc khác, vốn ODA luôn đƣợc coi là nguồn vốn mang nhiều tính ƣu đãi và ƣu tiên hơn cả. Các khoản vốn ODA thƣờng có thời gian vay (thời gian hoàn trả) dài, thƣờng từ 20-30 năm trở lên, có thời hạn ân hạn dài (thời gian chỉ phải trả lãi vay, chƣa phải trả nợ gốc). Thông thƣờng ODA có một phần viện trợ không hoàn lại (tức là cho không), đây chính là điểm phân biệt giữa viện trợ và cho vay thƣơng mại. Yếu tố cho vay đƣợc xác định dựa vào thời gian cho vay, thời gian ân hạn và so sánh giữa mức lãi suất viện trợ và mức lãi suất tín dụng thƣơng mại trong tập quán quốc tế. Đối với ODA ƣu đãi, yếu tố không hoàn lại đạt ít nhất 25% giá trị khoản vay. Nguồn vốn vay của các tổ chức WB, ADB chỉ có phí phục vụ, thời hạn cho vay dài bao gồm cả thời hạn ân hạn. Cụ thể: Vay IDA không lãi suất, phí phục vụ 0,75%/năm, thời hạn vay 40 năm, bao gồm cả thời kỳ ân hạn 10 năm; Vay ADF không lãi suất,phí phục vụ 1%, thời hạn cho vay 40 năm, bao gồm cả thời kỳ ân hạn 10 năm; Vay các chính phủ tuỳ thuộc vào loại đồng tiền cho vay khác nhau thì mức lãi suất khác nhau, thời gian vay từ 20-40 năm, trong đó thời kỳ ân hạn từ 5-10 năm. Tính ƣu đãi của ODA còn đƣợc thể hiện ở chỗ nó chỉ dành riêng cho các quốc gia đang phát triển và chậm phát triển và vì mục tiêu phát triển. Thông thƣờng mỗi nƣớc cung cấp ODA đều có những chính sách riêng tập trung vào lĩnh vực họ quan tâm hoặc 7 Nguyễn Hoàng Điệp – A13 K42D Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội
 8. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành Lâm nghiệp ở Việt Nam có khả năng (Công nghệ, kinh nghiệm quản lí). Đồng thời mục tiêu ƣu tiên của các nƣớc này cùng thay đổi theo từng giai đoạn. Vì vậy, việc nắm đƣợc hƣớng ƣu tiên của các nƣớc, các tổ chức là hết sức cần thiết đối với những nƣớc tiếp nhận viện trợ. Hiện tại Việt Nam đang đƣợc hƣởng các khoản vay ODA ƣu đãi (vốn vay ƣu đãi) của cộng đồng các nhà tài trợ. ODA ƣu đãi chỉ dành cho những nƣớc (chủ yếu những nƣớc đang phát triển) có thu nhập thấp, bình quân đầu ngƣời dƣới 850 USD/ngƣời/năm và nó có một số đặc điểm cơ bản sau: lãi suất thấp, thời hạn vay dài, thời gian ân hạn cao. Trong số hơn 430 nhà tài trợ mà Việt Nam có mối quan hệ vay mƣợn dƣới hình thức ODA hiện nay có 3 nhà tài trợ ODA lớn nhất, chiếm tỷ trọng từ 70% - 80% tổng nguồn vốn ODA hàng năm, đó là: Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu á (ADB). ODA của WB thƣờng có lãi suất 0,75%/năm, thời hạn cho vay 40 năm, trong đó 10 năm ân hạn, có các điều khoản ràng buộc về mua sắm hàng hoá, dịch vụ... đi kèm. ODA của ADB thƣờng có lãi suất 1%/năm, thời hạn cho vay 40 năm, trong đó 10 năm ân hạn và có các điều khoản ràng buộc về mua sắm hàng hoá, dịch vụ... đi kèm. ODA của Nhật Bản thƣờng có lãi suất từ 0,75%/năm đến tối đa là 3%/năm tuỳ theo tính chất từng dự án, thời hạn cho vay 30 - 40 năm, trong đó có 8 - 10 năm ân hạn và có ràng buộc về tƣ vấn, hàng hoá, dịch vụ... đi kèm. Các nhà tài trợ còn lại cũng áp dụng các điều kiện tƣơng tự. 2.2. Mang nhiều mục đích Việc viện trợ và nhận viện trợ vốn ODA đem lại nhiều lợi ích cho cả nƣớc hoặc tổ chức viện trợ lẫn nƣớc tiếp nhận nó, cụ thể nhƣ sau:  Đối với những nƣớc tiếp nhận viện trợ: ODA góp phần thúc đẩy tăng trƣởng bền vững, xoá đói giảm nghèo, tăng cƣờng năng lực thể chế, bảo vệ môi trƣờng…  Đối với những nƣớc hoặc tổ chức viện trợ: ODA góp phần mở rộng thị trƣờng ra nƣớc ngoài để thúc đẩy sản xuất trong nƣớc; tăng cƣờng vị thế chính trị trên trƣờng quốc tế, xác định vị trí ảnh hƣởng của mình đối với các nƣớc tiếp nhận viện trợ. 8 Nguyễn Hoàng Điệp – A13 K42D Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội
 9. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành Lâm nghiệp ở Việt Nam Tuy nhiên, viện trợ của các nƣớc phát triển không chỉ đơn thuần là trợ giúp hữu nghị mà còn là công cụ để kiếm lời về kinh tế lẫn chính trị cho các nƣớc tài trợ. Trong nhiều trƣờng hợp, ODA thƣờng gắn với những điều kiện ràng buộc về kinh tế, xã hội, thậm chí cả về chính trị. Các nƣớc giàu khi viện trợ ODA đều gắn với những lợi ích và chiến lƣợc nhƣ mở rộng thị trƣờng, mở rộng hợp tác có lợi cho họ, đảm bảo mục tiêu về an ninh - quốc phòng hoặc theo đuổi mục tiêu chính trị... Vì vậy, họ đều có chính sách riêng hƣớng vào một số lĩnh vực mà họ quan tâm hay họ có lợi thế (những mục tiêu ƣu tiên này thay đổi cùng với tình hình phát triển kinh tế - chính trị - xã hội trong nƣớc, khu vực và trên thế giới).Ví dụ:  Về kinh tế, nƣớc tiếp nhận ODA phải chấp nhận dỡ bỏ dần hàng rào thuế quan bảo hộ các ngành công nghiệp non trẻ và bảng thuế xuất nhập khẩu hàng hoá của nƣớc tài trợ. Nƣớc tiếp nhận ODA cũng đƣợc yêu cầu từng bƣớc mở cửa thị trƣờng bảo hộ cho những danh mục hàng hoá mới của nƣớc tài trợ; yêu cầu có những ƣu đãi đối với các nhà đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài nhƣ cho phép họ đầu tƣ vào những lĩnh vực hạn chế, có khả năng sinh lời cao  Nguồn vốn ODA từ các nƣớc giàu cung cấp cho các nƣớc nghèo cũng thƣờng gắn với việc mua các sản phẩm từ các nƣớc này mà không hoàn toàn phù hợp, thậm chí là không cần thiết đối với các nƣớc nghèo. Ví nhƣ các dự án ODA trong lĩnh vực đào tạo, lập dự án và tƣ vấn kỹ thuật, phần trả cho các chuyên gia nƣớc ngoài thƣờng chiếm đến hơn 90% (bên nƣớc tài trợ ODA thƣờng yêu cầu trả lƣơng cho các chuyên gia, cố vấn dự án của họ quá cao so với chi phí thực tế cần thuê chuyên gia nhƣ vậy trên thị trƣờng lao động thế giới).  Nguồn vốn viện trợ ODA còn đƣợc gắn với các điều khoản mậu dịch đặc biệt nhập khẩu tối đa các sản phẩm của họ. Cụ thể là nƣớc cấp ODA buộc nƣớc tiếp nhận ODA phải chấp nhận một khoản ODA là hàng hoá, dịch vụ do họ sản xuất. 9 Nguyễn Hoàng Điệp – A13 K42D Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội
 10. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành Lâm nghiệp ở Việt Nam  Nƣớc tiếp nhận ODA tuy có toàn quyền quản lý sử dụng ODA nhƣng thông thƣờng, các danh mục dự án ODA cũng phải có sự thoả thuận, đồng ý của nƣớc viện trợ, dù không trực tiếp điều hành dự án nhƣng họ có thể tham gia gián tiếp dƣới hình thức nhà thầu hoặc hỗ trợ chuyên gia. Ngoài ra, tình trạng thất thoát, lãng phí; xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch thu hút và sử dụng vốn ODA vào các lĩnh vực chƣa hợp lý; trình độ quản lý thấp, thiếu kinh nghiệm trong quá trình tiếp nhận cũng nhƣ xử lý, điều hành dự án… khiến cho hiệu quả và chất lƣợng các công trình đầu tƣ bằng nguồn vốn này còn thấp... có thể đẩy nƣớc tiếp nhận ODA vào tình trạng nợ nần. II. PHÂN LOẠI VỐN ODA 1. Theo tính chất  ODA không hoàn lại: Là hình thức cung cấp ODA không phải hoàn lại cho nhà tài trợ.  ODA cho vay ƣu đãi (hay còn gọi là tín dụng ƣu đãi): Là hình thức cho vay với lãi suất và điều kiện ƣu đãi sao cho “yếu tố không hoàn lại” (còn gọi là “thành tố hỗ trợ”) đạt không dƣới 25% của tổng trị giá khoản vay. Bên nƣớc ngoài thƣờng qui định cụ thể các điều kiện cho vay ƣu đãi.  ODA hỗn hợp: là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc dƣới các khoản vay ƣu đãi đƣợc cung cấp đồng thời với các khoản tín dụng thƣơng mại nhƣng tính chung lại, “yếu tố không hoàn lại” đạt không dƣới 25% của tổng giá trị các khoản đó. 2. Theo mục đích  Hỗ trợ cơ bản: Là những nguồn lực đƣợc cung cấp để đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội và môi trƣờng. Đây thƣờng là những khoản vay ƣu đãi. 10 Nguyễn Hoàng Điệp – A13 K42D Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội
 11. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành Lâm nghiệp ở Việt Nam  Hỗ trợ kỹ thuật: Là những nguồn lực dành cho chuyển giao tri thức, công nghệ, xây dựng năng lực, tiến hành nghiên cứu cơ bản hoặc nghiên cứu tiền đầu tƣ, phát triển thể chế và nguồn nhân lực… Loại viện trợ này chủ yếu là không hoàn lại. 3. Theo điều kiện  ODA không ràng buộc: Việc sử dụng nguồn tài trợ không bị ràng buộc bời nguồn sử dụng hay mục đích sử dụng.  ODA có ràng buộc  Bởi nguồn sử dụng: Việc sắm hàng hóa, trang thiết bị hay dịch vụ bằng nguồn ODA chỉ giới hạn trong một số công ty do nƣớc tài trợ sở hữu hoặc kiểm soát (Đối với viện trợ song phƣơng), hoặc công ty của các nƣớc thành viên (Với viện trợ đa phƣơng).  Bởi mục đích sử dụng: Chỉ đƣợc sử dụng ở một số lĩnh vực nhất định hoặc một số dự án cụ thể.  ODA có thể ràng buộc một phần: Một phần chi ở nƣớc viện trợ, phần còn lại chi ở bất cứ nơi nào. III. PHÂN BIỆT ODA VÀ ĐẦU TƢ GIÁN TIẾP 1. Giống nhau: Đều là hình thức đầu tƣ quốc tế: Là sự di chuyển các loại tài sản nhƣ vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý….từ nƣớc này sang nƣớc khác để kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận hoặc hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của nƣớc tiếp nhận đầu tƣ trên phạm vi toàn cầu. Ngoài ra còn có một số đặc điểm nhƣ:  Chủ sở hữu đầu tƣ là ngƣời nƣớc ngoài.  Các yếu tố đầu tƣ di chuyển ra khỏi biên giới (liên quan đến khía cạnh chính sách, pháp luật, hải quan và cƣớc phí vận chuyển). 11 Nguyễn Hoàng Điệp – A13 K42D Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội
 12. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành Lâm nghiệp ở Việt Nam  Vốn đầu tƣ đƣợc tính bằng ngoại tệ.  Đƣợc thực hiện tại nƣớc nhận đầu tƣ (nhận viện trợ)  Phải qua quá trình, thủ tục thẩm định, xét duyệt đầu tƣ… 2. Khác nhau:  Đầu tƣ gián tiếp (hay đầu tƣ tài chính): Chủ đầu tƣ bỏ tài sản (chủ yếu dƣới dạng vốn) để mua các chứng chỉ có giá nhƣ cổ phiếu, trái phiếu… nhằm hƣởng lợi tức mà không trực tiếp quản lí tài sản của mình. Thời gian đầu tƣ thừờng là ngắn hạn.  ODA (Viện trợ phát triển chính thức): là hình thức đƣợc thiết lập với mục đích chính là thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các nƣớc đang phát triển. #iều kiện tài chính của giao dịch này có tính chất ƣu đãi và thành tố viện trợ không hoàn lại chiếm ít nhất 25%. ODA luôn đi kèm các điều kiện ƣu đãi (Vốn đầu tƣ lớn, thời gian thu hồi vốn dài, lãi suất hấp dẫn…), mang lại lợi ích cho cả 2 bên. IV. CÁC HÌNH THỨC VIỆN TRỢ VỐN ODA 1. Hỗ trợ dự án “Dự án” là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau nhằm đạt đƣợc một hoặc một số mục tiêu xác định, đƣợc thực hiện trong một thời hạn nhất định, dựa trên những nguồn lực xác định. Dự án bao gồm dự án đầu tƣ và dự án hỗ trợ kỹ thuật.  “Dự án đầu tƣ” là dự án tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm đạt đƣợc sự tăng trƣởng về số lƣợng hoặc duy trì, cải tiến nâng cao chất lƣợng của sản phẩm hoặc dịch vụ trong khoảng thời gian xác định.  “Dự án hỗ trợ kỹ thuật” là dự án tập trung chủ yếu vào việc cung cấp các yếu tố kỹ thuật phần mềm, bao gồm các dự án phát triển năng lực thể chế, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ hoặc chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm và 12 Nguyễn Hoàng Điệp – A13 K42D Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội
 13. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành Lâm nghiệp ở Việt Nam các dự án cung cấp các yếu tố đầu vào về kỹ thuật để chuẩn bị thực hiện chƣơng trình, dự án đầu tƣ. 2. Hỗ trợ cán cân thanh toán Thƣờng là hỗ trợ tài chính trực tiếp (chuyển giao tiền tệ) hoặc hỗ trợ hàng hoá, hỗ trợ nhập khẩu. Ngoại tệ, hàng hoá, dây chuyền sản xuất chuyển vào qua hình thức này có thể đƣợc sử dụng để hỗ trợ cho ngân sách. Điều này xảy ra khi hàng hoá nhập vào nhờ hình thức này đƣợc bán trên thị trƣờng trong nƣớc và số thu nhập bằng bản tệ đƣợc đƣa vào ngân sách của chính phủ. 3. Hỗ trợ chƣơng trình “Chƣơng trình” là một tập hợp các hoạt động, các dự án có liên quan đến nhau và có thể liên quan đến nhiều ngành kinh tế, kỹ thuật, nhiều vùng lãnh thổ, nhiều chủ thể khác nhau, đƣợc thực hiện thông qua phƣơng pháp tiếp cận liên ngành, có thời gian thực hiện tƣơng đối dài hoặc theo nhiều giai đoạn và nguồn lực thể hiện có thể đƣợc huy động từ nhiều nguồn khác nhau, theo nhiều phƣơng thức khác nhau. V. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VÀ LĨNH VỰC ƢU TIÊN SỬ DỤNG VỐN ODA 1. Nguyên tắc cơ bản ODA là nguồn vốn quan trọng của Ngân sách nhà nƣớc, đƣợc sử dụng để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ƣu tiên. Chính phủ thống nhất quản lí Nhà nƣớc về ODA trên cơ sở phân cấp, tăng cƣờng trách nhiệm và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các cơ quan quản lí ngành và địa phƣơng. Quá trình thu hút, quản lí và sử dụng ODA phải tuân thủ theo những yêu cầu dƣới đây: 13 Nguyễn Hoàng Điệp – A13 K42D Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội
 14. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành Lâm nghiệp ở Việt Nam  Chính phủ nắm vai trò quản lí và chỉ đạo, phát huy cao độ tính chủ động, trách nhiệm của cơ quan chủ quản,các cơ quan, đơn vị thực hiện;  Bảo đảm tính tổng hợp, thống nhất và đồng bộ trong công tác quản lí ODA;  Bảo đảm sự tham gia rộng rãi của các bên có liên quan, trong đó có các đối tƣợng thụ hƣởng;  Bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch về quyền hạn và trách nhiệm của các bên có liên quan;  Bảo đảm hài hoà thủ tục giữa Việt Nam và nhà tài trợ. Quá trình thu hút, quản lí và sử dụng nguồn vốn ODA phải tuân theo các quy định của Luật ngân sách Nhà nƣớc, quy chế quản lí và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, Quy chế quản lí vay và trả nợ nƣớc ngoài và các chế độ quản lí hiện hành khác của Nhà nƣớc. Trƣờng hợp điều ƣớc quốc tế về ODA đã đƣợc ký kết giữa Nhà nƣớc hoặc chính phủ với nhà tài trợ có quy định khác thì thực hiện theo quy định của điều ƣớc quốc tế đó. 2. Các lĩnh vực ƣu tiên sử dụng ODA Vốn ODA không hoàn lại đƣợc ƣu tiên sử dụng cho những chƣơng trình, dự án/chƣơng trình thuộc các lĩnh vực:  Xoá đói giảm nghèo, trƣớc hết tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; Y tế, dân số và phát triển;  Giáo dục, phát triển nguồn nhân lực;  Các vấn đề xã hội (tạo việc làm, cấp nƣớc sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh, phòng chống các tệ nạn xã hội);  Bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ và phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nghiên cứu khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khai; 14 Nguyễn Hoàng Điệp – A13 K42D Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội
 15. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành Lâm nghiệp ở Việt Nam  Nghiên cứu, chuẩn bị các chƣơng trình, dự án phát triển (qui hoạch, điều tra cơ bản);  Cải cách hành chính, tƣ pháp, tăng cƣờng năng lực của các cơ quan quản lí Nhà nƣớc ở Trung ƣơng, địa phƣơng và phát triển các thể chế;  Một số lĩnh vực khác theo quyết định của Thủ tƣớng chính phủ. Trong quá trình thực hiện, danh mục và thứ tự các lĩnh vực ƣu tiên sử dụng nguồn vốn ODA sẽ đƣợc chính phủ điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển. 15 Nguyễn Hoàng Điệp – A13 K42D Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội
 16. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành Lâm nghiệp ở Việt Nam VI. VAI TRÒ CỦA VỐN ODA ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ Một trong những nội dung quan trọng đối với những nƣớc nghèo là phải huy động và khơi dậy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội của đất nƣớc. Trong đó các nguồn lực trong nƣớc có vai trò và ý nghĩa quyết định, các nguồn lực bên ngoài có vai trò và ý nghĩa quan trọng. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là một trong những nguồn lực bên ngoài cần đƣợc quan tâm và khai thác. Nếu kết hợp với các nguồn lực khác một cách hợp lí thì sẽ có thể mang lại những hiệu quả thiết thực đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội. 1. Là nguồn ngoại lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội Vốn vay và tài trợ quốc tế là hình thức hợp tác phát triển giữa các nƣớc phát triển, các tổ chức quốc tế với các nƣớc đang phát triển hoặc chậm phát triển. Một bộ phận của vốn vay và tài trợ quốc tế đƣợc dành cho phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội nhƣ đầu tƣ cho xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cấp mạng lƣới y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phát triển giáo dục.… Nguồn vốn này đƣợc sử dụng cho những dự án quan trọng nhƣng ít thu hút đƣợc đầu tƣ trong nƣớc. ODA là một bộ phận có tầm quan trọng đặc biệt của các nguồn vốn vay và tài trợ quốc tế. Ngày nay, hầu hết các nƣớc đều thừa nhận rằng ODA là một nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nƣớc để đầu tƣ phát triển kinh tế-xã hội. Những lợi ích mà nguồn vốn này mang lại không chỉ đem lại hiệu quả nhất định đối với nƣớc vay và tiếp nhận tài trợ mà còn có ích cho các tổ chức và các nƣớc cho vay và tài trợ quốc tế. Trong lĩnh vực phát triển Cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, vai trò của ODA thể hiện ở những lợi ích mà nó đem lại nhƣ:  Thúc đẩy nền kinh tế phát triển thông qua đầu tƣ phát triển các công trình thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng; trực tiếp và gián tiếp thúc đẩy GDP tăng trƣởng và tạo ra công ăn việc làm. 16 Nguyễn Hoàng Điệp – A13 K42D Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội
 17. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành Lâm nghiệp ở Việt Nam  Nhờ có nguồn vốn ODA mà các nƣớc đi vay hoặc tiếp nhận tài trợ có thể thực hiện đƣợc những dự án phát triển kết cấu hạ tầng có vốn đầu tƣ lớn.  Các dự án hoặc chƣơng trình đầu tƣ vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng có sử dụng vốn vay và tài trợ này hầu hết là những công trình cơ sở mức độ kỹ thuật phức tạp, yêu cầu trình độ công nghệ cao mà các nƣớc đi vay hoặc tiếp nhận tài trợ khó có thể đáp ứng đƣợc.  ODA góp phần hỗ trợ cải thiện và phát triển cơ sở hạ tầng xã hội nhƣ y tế và chăm sóc sức khoẻ ban đầu, giáo dục ở tất cả các cấp học (Đại học, trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học) và hệ thống đào tạo nghề… Những chƣơng trình quốc gia cũng nhận đƣợc sự hỗ trợ của ODA nhƣ chƣơng trình tiêm chủng mở rộng; chƣơng trình nƣớc sạch nông thôn; chƣơng trình hỗ trợ các xã nghèo…  ODA đƣợc sử dụng để hỗ trợ bảo vệ môi trƣờng sinh thái: Phát triển các hệ thống cấp thoát nƣớc, trồng và chăm sóc rừng, nhất là rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ… 2. Góp phần cải cách và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Trong lĩnh vực cải cách kinh tế , ODA đƣợc sử dụng để tăng cƣờng năng lực và thể chế thông qua các dự án hỗ trợ kỹ thuật (TA) trong nhiều lĩnh vực nhƣ luật pháp, cải cách hành chính công, ngân hàng, tài chính… ODA cũng góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế: Đối với các nƣớc đang phát triển, ODA đƣợc ƣu tiên sử dụng nhiều trong các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xoá đói giảm nghèo….Các lĩnh vực thu hút đƣợc nhiều ODA nhƣ giáo dục, đào tạo, y tế, quản lí, khoa học công nghệ, giao thông vận tải, bƣu chính viễn thông, cấp thoát nƣớc, hạ tầng đô thị, bảo vệ môi trƣờng, tăng cƣờng năng lực và phát triển thể chế…. Qua đó làm thay đổi cục diện cơ cấu các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế. 3. Góp phần đẩy mạnh phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại 17 Nguyễn Hoàng Điệp – A13 K42D Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội
 18. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành Lâm nghiệp ở Việt Nam ODA phản ánh một trong những mối quan hệ quốc tế giữa một bên là các nƣớc phát triển và một bên là các nƣớc đang phát triển, chậm phát triển thông qua việc cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại và các khoản vay ƣu đãi. Chính vì thế, việc tăng cƣờng thu hút ODA góp phần thúc đẩy mối quan hệ song phƣơng, đa phƣơng giữa các nƣớc và các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ… trên toàn thế giới, qua đó mở rộng sự hợp tác trên nhiều phƣơng diện kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học, xã hội, công nghệ… giữa nƣớc tài trợ và các tổ chức tài trợ với các nƣớc tiếp nhận viện trợ, thúc đẩy mối quan hệ lẫn nhau giữa các nƣớc trong phạm vi khu vực và toàn cầu. VII. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA 1. Hiệu quả của việc sử dụng vốn ODA Việc viện trợ vốn, kỹ thuật, công nghệ….của một quốc gia dành cho một quốc gia khác không phải đơn thuần chỉ dựa vào mối quan hệ song phƣơng giữa hai quốc gia này, chính tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn viện trợ của nƣớc khác dành cho nƣớc mình đóng vai trò then chốt trong các quyết định cấp viện trợ. Chính vì vậy mà các quốc gia phát triển đã xây dựng nên một hệ thống tiêu chi đánh giá tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn ODA nhằm đánh giá chính xác vấn đề cấp ODA cho nƣớc khác. Trong đó, Việc các quốc gia tiếp nhận ODA thực hiện đúng và đầy đủ các tiêu chí sau sẽ đƣợc coi là sử dụng có hiệu quả vốn ODA: 1.1. Thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của một quốc gia Hầu hết các chƣơng trình, dự án ODA của nƣớc nhận viện trợ (là những nƣớc đang hoặc chậm phát triển) đều đƣợc ƣu tiên hƣớng vào các mục tiêu nhƣ:  Xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội đất nƣớc.  Thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo. 18 Nguyễn Hoàng Điệp – A13 K42D Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội
 19. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành Lâm nghiệp ở Việt Nam  Hỗ trợ bảo vệ môi trƣờng sinh thái.  Tranh thủ tiếp thu khoa học,công nghệ, kinh nghiệm quản lí tiến tiến trên thế giới.  Tăng cƣờng năng lực, phát triển thể chế.... ODA đƣợc coi là hiệu quả trƣớc hết phải đạt đƣợc các mục tiêu, chƣơng trình đề ra, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế-xã hội của quốc gia nhận viện trợ. 1.2. Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước trên thế giới trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế Thu hút ngày càng nhiều ODA ở các quốc gia đang phát triển chứng tỏ vị thế của các nhà tài trợ cũng nhƣ mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn giữa các bên tham gia. Việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này cũng chứng tỏ uy tín của các nƣớc nhận tài trợ trên trƣờng quốc tế, tăng sức hấp dẫn của môi trƣờng đầu tƣ trực tiếp khác từ bên ngoài. Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ nhiều mặt với phƣơng châm cùng có lợi giữa các quốc gia và các tổ chức tài trợ với nƣớc nhận viện trợ. Đó cũng là mục tiêu và xu thế chung trong quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Thu hút ngày càng nhiều vốn ODA và sử dụng có hiệu quả đòi hỏi phải tăng cƣờng các mối quan hệ giao lƣu trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị văn hoá, xã hội trong phạm vi khu vực và thế giới. 2. Hệ thống cơ sở pháp lý Có thể nói môi trƣờng đầu tƣ và pháp lý của nƣớc tiếp nhận viện trợ sẽ hoặc là thúc đẩy, hoặc là kìm hãm khả năng thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA. Một môi trƣờng thông thoáng, có nhiều chính sách ƣu đãi về đất đai, thuế… sẽ hấp dẫn các nhà đầu tƣ hơn là các qui trình, thủ tục dài dòng, hệ thống văn bản pháp lý thiếu tính đồng bộ và nhất quán… 19 Nguyễn Hoàng Điệp – A13 K42D Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội
 20. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA trong ngành Lâm nghiệp ở Việt Nam Trong điều kiện nền kinh tế của các nƣớc tiếp nhận viện trợ còn gặp rất nhiều khó khăn và rất cần đến nguồn vốn hỗ trợ từ bên ngoài, trong đó ODA là nguồn viện trợ khá quan trọng thì việc tinh giản hoá các quy trình, thủ tục đầu tƣ, triển khai và thực hiện, kiện toàn hệ thống văn bản pháp lý liên quan, cũng nhƣ tạo ra nhiều chính sách ƣu đãi để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực bên ngoài là điều cần thiết, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển 3. Các cam kết giữa nƣớc nhận viện trợ và các nhà tài trợ Đối với phần lớn các chƣơng trình, dự án ODA, mỗi nhà tài trợ đều có những chính sách và quy định riêng biệt. Hầu hết các nhà tài trợ có chiến lƣợc hợp tác phát triển hoặc các định hƣớng ƣu tiên hợp tác khác nhau với nƣớc nhận viện trợ. Các văn kiện này cũng có những sự khác nhau về nội dung và cách tiếp cận. Thông thƣờng, mỗi nhà tài trợ lại có những quy trình, thủ tục và phƣơng pháp quản lí các chƣơng trình, dự án viện trợ khác nhau, chƣa kể đến việc các quy trình, thủ tục này có thể cũng rất khác với các quy định của hệ thống pháp luật của nƣớc tiếp nhận viện trợ. Việc tồn tại cùng một lúc quá nhiều các quy trình, thủ tục khác nhau này sẽ tạo nên một gánh nặng lớn cho bộ máy hành chính của quốc gia tiếp nhận viện trợ, dẫn đến việc trùng lắp trong đầu tƣ nguồn lực, tạo ra sự lãng phí về thời gian, tiền bạc của các phía đối tác liên quan trong khâu thiết kế, xây dựng dự án; chƣa kể đến khâu thực hiện và quản lí dự án, trong đó sự khác biệt trong pháp luật giữa nƣớc nhận viện trợ và nhà tài trợ trong các lĩnh vực đấu thầu, mua sắm, kế toán, theo dõi dự án… có thể gây khó khăn cho các Ban quản lí dự án, đối tƣợng chịu sự ràng buộc của cả hai hệ thống này 4. Tính khả thi, quy mô của chƣơng trình, dự án đầu tƣ bằng vốn ODA Trƣớc khi tiến hành thực hiện bất cứ một dự án, chƣơng trình nào cũng đòi hỏi sự thẩm định kỹ lƣỡng về tính khả thi của chúng trong mối tƣơng quan giữa các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực, địa hình, thời tiết… Những yếu tố này rất quan trọng, góp phần vào khả năng thành công của những dự án đó. Thiếu tính khả thi, dự án khi 20 Nguyễn Hoàng Điệp – A13 K42D Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2