Khóa luận tốt nghiệp: Nghị định 41-2010-NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực tiễn áp dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện A Lưới – Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
13
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nghị định 41-2010-NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực tiễn áp dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện A Lưới – Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

mục tiêu chính của khóa luận là nghiên cứu này được triển khai nhằm khái quát những vấn đề pháp lý cơ bản xung quanh Nghị định 41 và đánh giá thực tiễn áp dụng Nghị định này tại NHNo&PTNT A Lưới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nghị định 41-2010-NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực tiễn áp dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện A Lưới – Tỉnh Thừa Thiên Huế

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> “Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn, tạo sự<br /> hài hòa giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng gặp nhiều khó khăn”[2].<br /> Đây là một trong những mục tiêu và yêu cầu của chương trình hành động của Chính phủ<br /> thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về<br /> <br /> uế<br /> <br /> nông nghiệp, nông dân, nông thôn.<br /> <br /> H<br /> <br /> Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung mà Đảng và Nhà nước đã đề ra thì việc<br /> phát triển một thị trường tài chính nông thôn là rất quan trọng, trong đó hoạt động tín<br /> <br /> tế<br /> <br /> dụng phải giữ vai trò nòng cốt để tạo nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.<br /> Tín dụng lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đóng vai trò cực kỳ quan trọng đáp ứng nhu cầu<br /> <br /> h<br /> <br /> vốn cho một khu vực sản xuất rộng lớn của đất nước, ngành sản xuất truyền thống của<br /> <br /> in<br /> <br /> Việt Nam tạo nguồn xuất khẩu lúa gạo, nông phẩm ra thị trường thế giới.<br /> <br /> K<br /> <br /> Phát triển tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn là chủ trương được ưu tiên thực hiện<br /> từ lâu nhưng quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn. Hiệu quả đồng vốn tín dụng<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> chưa cao, còn khoảng cách xa giữa nhà nông – người cần vốn với Ngân hàng – đơn vị cung<br /> vốn. Xuất phát từ thực tế đó và để góp phần đáp ứng tính kịp thời đối với sự phát triển kinh<br /> tế - xã hội của đất nước ngày 12/4/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2010/NĐ-CP<br /> <br /> ại<br /> <br /> (Nghị định 41) quy định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Qua một thời gian thực hiện Nghị định 41 với những nội dung, chính sách mới đã tháo gỡ<br /> một số khó khăn để đồng vốn đến được tay người cần, tăng hiệu quả sử dụng vốn. Nghị<br /> định 41 đã và đang góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện đời<br /> sống vật chất, tinh thần dân cư khu vực nông nghiệp, nông thôn. Có được thành quả này<br /> phải kể đến sự đóng góp của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Nông<br /> nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNT), trong đó có NHNo&PTNT chi<br /> nhánh huyện A Lưới – Tỉnh Thừa Thiên Huế (NHNo&PTNT A Lưới).<br /> <br /> SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> A Lưới là một huyện biên giới miền núi nằm phía Tây Nam của tỉnh Thừa Thiên Huế<br /> với 1 thị trấn và 20 đơn vị hành chính là các xã thuộc khu vực nông thôn. Nông nghiệp<br /> chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của huyện. Tổng giá trị sản xuất (phi lương) của<br /> toàn huyện là 647 tỷ đồng năm 2012. Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 345 tỷ<br /> đồng chiếm 53,30%, công nghiệp xây dựng – Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn<br /> nông thôn đạt 128,95 tỷ đồng chiến 19,93%, như vậy, tổng giá trị sản xuất khu vực nông<br /> <br /> uế<br /> <br /> nghiệp, nông thôn chiếm 73,23% tổng giá trị sản xuất của huyện. Diện tích đất canh tác<br /> nông, lâm nghiệp là khoảng 8.470 ha[13]. Những thực tế trên cho thấy kinh tế nông nghiệp,<br /> <br /> H<br /> <br /> nông thôn đóng vai trò quan trọng trong tình hình kinh tế chung của huyện A Lưới. Do đó,<br /> <br /> tế<br /> <br /> cần có những quan tâm đặc biệt đến tín dụng nông nghiệp, nông thôn.<br /> Nhận thức được vấn đề đó, trên cơ sở lý luận học tập tại trường Đại học Kinh tế -<br /> <br /> h<br /> <br /> Đại học Huế và thực tiễn hoạt động cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41<br /> <br /> in<br /> <br /> của Chính phủ tại đơn vị thực tập. Tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Nghị định 41/2010/NĐCP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực tiễn áp<br /> <br /> K<br /> <br /> dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện A Lưới – Tỉnh Thừa Thiên Huế”, để làm<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> khóa luận tốt nghiệp của mình.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> <br /> Mục tiêu chính của khóa luận: Nghiên cứu này được triển khai nhằm khái quát<br /> <br /> ại<br /> <br /> những vấn đề pháp lý cơ bản xung quanh Nghị định 41 và đánh giá thực tiễn áp dụng<br /> Nghị định này tại NHNo&PTNT A Lưới.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Mục tiêu cụ thể :<br /> <br />  Xác định được những điểm mới, điểm tiến bộ của Nghị định 41 so với các quy<br /> định cũ (so sánh với Quyết định 67/1999/QĐ-TTg);<br />  Đánh giá hiệu quả áp dụng Nghị định 41 vào thực tiễn tại địa phương;<br />  Nhận diện được những khó khăn khi áp dụng Nghị định 41 vào thực tiễn;<br />  Đề xuất được những giải pháp có tính khả thi để nâng cao hiệu quả áp dụng Nghị<br /> định 41 vào thực tiễn.<br /> <br /> SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu<br /> Đề tài tập trung nghiên cứu về hoạt động cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị<br /> định số 41/2010/NĐ-CP và thực tiễn áp dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện A Lưới.<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu<br /> - Về mặt thời gian: Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi 3 năm từ 2010 đến 2012.<br /> <br /> uế<br /> <br /> - Về mặt không gian: Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện A Lưới – Tỉnh T.T Huế.<br /> <br /> H<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: là phương pháp tìm hiểu những vấn đề liên quan<br /> <br /> tế<br /> <br /> đến đề tài bằng cách đọc, tổng hợp, phân tích thông tin từ giáo trình, internet, sách báo,<br /> các tài liệu có liên quan đến nghiệp vụ tại đơn vị thực tập.<br /> <br /> h<br /> <br /> - Phương pháp phân tích: dựa vào số liệu thứ cấp từ phía ngân hàng cung cấp, tiến<br /> <br /> nông thôn tại Ngân hàng.<br /> <br /> in<br /> <br /> hành tính toán các chỉ tiêu, so sánh, phân tích, đánh giá thực trạng cho vay nông nghiệp,<br /> <br /> K<br /> <br /> - Phương pháp tổng hợp: tổng hợp lại những thông tin đã thu thập được sao cho<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> phù hợp với đề tài nghiên cứu và rút ra những kết luận cần thiết.<br /> - Phương pháp quan sát: Thông qua tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và cán bộ tại<br /> đơn vị trong quá trình thực tập như quá trình tư vấn cho vay, thẩm định, giải ngân, thu<br /> nợ của cán bộ tín dụng; quá trình cung cấp thông tin, nhận tiền vay, trả nợ vay của<br /> <br /> ại<br /> <br /> khách hàng,…<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 6. Nội dung của đề tài<br /> <br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận được chia ra thành 3 chương:<br /> <br /> Chương I: Tổng quan về Nghị định 41 và tín dụng nông nghiệp, nông thôn.<br /> Chương II: Thực tiễn áp dụng Nghị định 41 tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện A Lưới.<br /> Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng Nghị định 41 vào thực tiễn.<br /> <br /> SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN VỀ NGHỊ ĐỊNH 41 VÀ TÍN DỤNG<br /> NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN<br /> 1.1 Tín dụng nông nghiệp, nông thôn<br /> Tín dụng là một phạm trù của kinh tế hàng hóa. Bản chất của tín dụng hàng hóa là<br /> vay mượn và có hoàn trả cả vốn và lãi sau một thời gian nhất định, là quan hệ chuyển<br /> <br /> uế<br /> <br /> nhượng tạm thời quyền sử dụng vốn, là quan hệ bình đẳng và hai bên cùng có lợi. Trong<br /> <br /> thương mại, tín dụng Nhà nước, tín dụng tiêu dùng.<br /> <br /> H<br /> <br /> nền kinh tế hàng hóa có nhiều loại hình tín dụng như: Tín dụng Ngân hàng, tín dụng<br /> <br /> tế<br /> <br /> Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc<br /> cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho<br /> <br /> h<br /> <br /> vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ<br /> <br /> in<br /> <br /> cấp tín dụng khác[10].<br /> <br /> K<br /> <br /> Nông nghiệp là phân ngành trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân, bao gồm các<br /> lĩnh vực nông, lâm, diêm nghiệp và thuỷ sản.<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> Nông thôn là phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị các thành phố, thị xã, thị<br /> trấn, được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở là Ủy ban nhân dân xã[1].<br /> Thuật ngữ “Tín dụng nông nghiệp, nông thôn” dùng để chỉ quan hệ chuyển<br /> <br /> ại<br /> <br /> nhượng quyền sử dụng vốn từ đơn vị cấp tín dụng cho khách hàng là tổ chức, hộ gia đình,<br /> <br /> Đ<br /> <br /> cá nhân thuộc khu vực nông nghiệp, nông thôn trong một thời gian nhất định theo thỏa<br /> thuận với nguyên tắc có hoàn trả.<br /> Nhận thức được vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông thôn đối với sự phát<br /> triển của toàn bộ nền kinh tế nước ta. Đảng, Nhà nước đã rất chú trọng đến việc phát triển<br /> tín dụng nông nghiệp nông thôn, từng bước xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ tín<br /> dụng trong nông nghiệp, nông thôn; phát triển nâng cao năng lực của các định chế tài<br /> chình, nhất là các định chế tài chính hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.<br /> <br /> SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Trong thời gian qua, nhiều văn bản chỉ đạo đã ra đời như Nghị định 14/CP ngày<br /> 02/03/1993 của Chính phủ về chính sách cho vay hộ sản xuất để phát triển nông, lâm,<br /> ngư, diêm nghiệp; Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/03/1999 của thủ tướng Chính<br /> phủ về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông<br /> thôn; gần đây là Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính<br /> sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thay đổi, bổ sung cho Quyết định<br /> <br /> tín dụng nông nghiệp, nông thôn.<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.2. Tín dụng nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41<br /> <br /> uế<br /> <br /> số 67/1999/QĐ-TTg. Các văn bản trên là cơ sở pháp lý, tạo tính linh hoạt cho hoạt động<br /> <br /> tế<br /> <br /> Nghị định 41 quy định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông<br /> thôn bao gồm một một hệ thống các biện pháp, chính sách của Nhà nước nhằm khuyến<br /> <br /> h<br /> <br /> khích các tổ chức tín dụng cho vay, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng<br /> <br /> in<br /> <br /> cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.<br /> <br /> K<br /> <br /> Tín dụng nông nghiệp, nông thôn theo nghị định 41 là quan hệ tín dụng thể hiện<br /> việc tổ chức tín dụng (TCTD) cho vay đối với khách hàng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống của nông dân và cư dân<br /> sống ở nông thôn. Tín dụng nông nghiệp, nông thôn sau đây được hiểu là tín dụng phục<br /> vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.<br /> <br /> ại<br /> <br /> Khác với các văn bản trước đó, Nghị định 41 có nhiều điểm mới trong quy định<br /> <br /> Đ<br /> <br /> về tín dụng nông nghiệp, nông thôn. Cụ thể là so với Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg<br /> (Quyết định 67).<br /> Sau hơn 10 năm thực hiện, Quyết định số 67 ngày 30/03/1999 của Thủ tướng<br /> Chính phủ về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và<br /> nông thôn đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, qua một quá trình triển<br /> khai bộc lộ một vài bất cập, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung và nâng lên thành Nghị định<br /> để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.<br /> <br /> SVTH: Lê Quốc  Lớp K43B.TCNH<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản