Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật (Technoimport) thông qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
74
lượt xem
34
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật (Technoimport) thông qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Tìm hiểu cơ sở lý luận chung của hiệu quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật (Technoimport) trong giai đoạn 2010-2012, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm qua, đưa ra được giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật (Technoimport) thông qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> CỦA CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU<br /> THIẾT BỊ TOÀN BỘ VÀ KỸ THUẬT THÔNG QUA<br /> PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHI TIÊU TÀI CHÍNH<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> : Th.s Vũ Lệ Hằng<br /> : Phạm Bích Hƣơng<br /> : A17479<br /> : Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình làm khóa luận, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ phía thầy<br /> cô, gia đình và bạn bè.<br /> Đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo Vũ lệ Hằng đã hết sức<br /> nhiệt tình hướng dẫn, tìm hiểu tài liệu tham khảo và góp ý cho tôi trong suốt thời gian<br /> qua để tôi có thể hoàn thành bài khóa luận này.<br /> Tôi muốn nói lời cảm ơn đến bố, mẹ, anh chị tôi _những người đã luôn bên cạnh,<br /> chăm sóc tôi và dành mọi điều kiên thuận lợi nhất_ để tôi hoàn thành bài khóa luận<br /> này.<br /> Cuối cùng tôi muốn gửi lời tới các bạn Nguyễn Phương Trang, Nghiêm Nhật<br /> Linh, Nguyễn Phương Thanh đã luôn ở bên giúp đỡ, động viên tôi hoàn thành khóa<br /> luận này.<br /> Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2012<br /> Sinh viên<br /> Phạm Bích Hương<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................1<br /> CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH<br /> DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ..........................................................................3<br /> 1.1 Khái niệm và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ...................3<br /> 1.1.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh ..............................................3<br /> 1.1.2 Bản chất của hiệu quả hoạt động kinh doanh ..............................................3<br /> 1.2 Vai trò của hiệu quả hoạt động kinh doanh ......................................................5<br /> 1.3 Ý nghĩa của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh ....................................6<br /> 1.4 Nội dung phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh ....................................6<br /> 1.4.1 Các chỉ tiêu phân tích đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động kinh doanh<br /> ........................................................................................................................6<br /> 1.4.1.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần: ...................................................7<br /> 1.4.1.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản: ..........................................................7<br /> 1.4.1.3 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: ..................................................7<br /> 1.4.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ..............................................................8<br /> 1.4.2.1 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản ...............................8<br /> 1.4.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá các thành phần của tài sản ngắn hạn: ...............10<br /> 1.4.2.3 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn .....................13<br /> 1.4.2.4. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn .......................13<br /> 1.4.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn ..................................................................15<br /> 1.4.3.1 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu ...........................................15<br /> 1.4.3.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay ......................................................16<br /> 1.4.4 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí .............................................................17<br /> 1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh<br /> nghiệp ........................................................................................................................18<br /> 1.5.1 Các nhân tố chủ quan ..................................................................................18<br /> 1.5.2 Các nhân tố khách quan .............................................................................19<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ............................................................................................21<br /> CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA<br /> CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ .....................................22<br /> TOÀN BỘ VÀ KỸ THUẬT ........................................................................................22<br /> 2.1.Giới thiệu chung về công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và<br /> kỹ thuật .....................................................................................................................22<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV xuất nhập<br /> khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật ...........................................................................22<br /> <br /> 2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thiết bị<br /> toàn bộ và kỹ thuật .................................................................................................23<br /> 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu<br /> thiết bị toàn bộ và kỹ thuật ....................................................................................24<br /> 2.1.4 Quy trình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu<br /> thiết bị toàn bộ và kỹ thuật ....................................................................................25<br /> 2.2 Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV<br /> xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật..........................................................26<br /> 2.2.1 Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản .......................29<br /> 2.2.2 Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn vốn ..................37<br /> 2.2.3 Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí .......................40<br /> 2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty<br /> TNHH MTV xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật. .................................41<br /> 2.4 Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV xuất<br /> nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật ..................................................................44<br /> 2.4.1 Kết quả đạt được ...........................................................................................44<br /> 2.4.2. Hạn chế ........................................................................................................44<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ............................................................................................48<br /> CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ<br /> TOÀN BỘ VÀ KỸ THUẬT ........................................................................................50<br /> 3.1 Xu hƣớng phát triển của ngành xuất nhập khẩu Việt Nam ..........................50<br /> 3.2 Phƣơng hƣớng hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV xuất nhập<br /> khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật ............................................................................51<br /> 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty<br /> TNHH MTV xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật ..................................52<br /> 3.3.1. Đẩy mạnh nghiên cứu nhu cầu khách hàng để tăng doanh thu ..............52<br /> 3.3.2. Tổ chức đấu thầu một cách có hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí bán hàng<br /> và đem lại doanh thu .............................................................................................53<br /> 3.3.3. Tăng cường quản lý khoản phải thu khách hàng ......................................55<br /> 3.3.4. Để công tác hải quan có thể được thực hiện tốt ........................................59<br /> 3.3.5 Nâng cao năng lực quản lý thông qua công tác bồi dưỡng cán bộ............59<br /> 3.3.6 Tăng cường huy động vốn ............................................................................60<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 ..........................................................................................61<br /> KẾT LUẬN ..................................................................................................................62<br /> PHỤ LỤC .....................................................................................................................63<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................68<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> Ký hiệu viết tắt<br /> DTT<br /> <br /> Tên đầy đủ<br /> Doanh thu thuần<br /> <br /> GVHN<br /> LNTT<br /> MTV<br /> <br /> Giá vốn hàng bán<br /> Lợi nhuận trước thuế<br /> Một thành viên<br /> <br /> QLDN<br /> TNHH<br /> <br /> Quản lý doanh nghiệp<br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> TSDH<br /> <br /> Tài sản dài hạn<br /> <br /> TSNH<br /> <br /> Tài sản ngắn hạn<br /> <br /> VCSH<br /> <br /> Vốn chủ sở hữu<br /> <br /> VNĐ<br /> <br /> Việt Nam Đồng<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ<br /> Trang<br /> Bảng 2.1. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần ......................................................26<br /> Bảng 2.2. Tỷ suất sinh lời trên tài sản........................................................................27<br /> Bảng 2.3. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu .........................................................28<br /> Biểu đồ 2.1. Lợi nhuận ròng và 3 chỉ tiêu tài chính cơ bản .....................................28<br /> Bảng 2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ...........................................................29<br /> Bảng 2.5. Chỉ tiêu ROA tính theo phƣơng pháp Dupont ........................................31<br /> Bảng 2.6. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn .........................................32<br /> Biểu đồ 2.2. Vòng quay hàng tồn kho trong giai đoạn 2010 -2012..........................34<br /> Bảng 2.7. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn .............................................35<br /> Bảng 2.8. Sức sinh lời vốn chủ sở hữu .......................................................................37<br /> Bảng 2.9. Chỉ tiêu đòn bẩy tài chính ..........................................................................38<br /> Bảng 2.10. Chỉ tiêu ROE tính theo phƣơng pháp Dupont .......................................38<br /> Bảng 2.11. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay .......................................................39<br /> Bảng 2.12. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí .........................................................40<br /> Bảng 3.1. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro ................................................56<br /> Bảng 3.2. Mô hình tính điểm tín dụng .......................................................................57<br /> Bảng 3.3 Bảng tính điểm tín dụng của công ty Marubeni international ................58<br /> Bảng 3.4 Một số chỉ tiêu tài chính của công ty Marubeni international ................58<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản