intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động quảng bá thương hiệu Navibank của Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

45
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài phân tích hoạt động quảng bá thương hiệu Navibank của Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Huế và từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá thương hiệu cho Ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động quảng bá thương hiệu Navibank của Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Huế

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS.Nguyễn Văn Chương<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................3<br /> 5. Kết cấu đề tài ...............................................................................................................5<br /> PHẦN II:NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..................................................7<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ THƯƠNG<br /> HIỆU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI....................................................................7<br /> 1.1 Các vấn đề lí luận chung về thương hiệu và hoạt động quảng bá thương hiệu.........7<br /> 1.1.1 Thương hiệu và các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu ......................................7<br /> 1.1.1.1 Lý luận chung về thương hiệu .............................................................................7<br /> 1.1.1.2 Giá trị thương hiệu và giá trị thương hiệu ngân hàng .........................................9<br /> 1.1.2 Tổng quan về quảng bá thương hiệu ....................................................................11<br /> 1.1.2.1 Khái niệm về hoạt động quảng bá .....................................................................11<br /> 1.1.2.2 Các công cụ quảng bá thương hiệu ...................................................................12<br /> 1.1.2.3 Vai trò của hoạt động quảng bá trong ngân hàng.............................................16<br /> 1.1.3 Quảng bá thương hiệu ngân hàng thương mại .....................................................17<br /> 1.1.3.1 Các yếu tố cấu thành thương hiệu ngân hàng....................................................17<br /> 1.1.3.2 Ý nghĩa của hoạt động quảng bá thương hiệu đối với hoạt động kinh doanh của<br /> ngân hàng ......................................................................................................................18<br /> 1.2 Cơ sở thực tiễn.........................................................................................................18<br /> 1.2.1 Sự cần thiết của hoạt động quảng bá thương hiệu trong kinh doanh ngân hàng..19<br /> 1.2.2 Kinh nghiệm quảng bá thương hiệu ngân hàng của một số đơn vị trên địa bàn ..19<br /> CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU CỦA NGÂN HÀNG<br /> TMCP NAM VIỆT CHI NHÁNH HUẾ .......................................................................22<br /> 2.1 Khái quát chung về ngân hàng TMCP Nam Việt– Chi nhánh Huế ........................22<br /> 2.1.1 Đặc điểm hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Nam Việt...................22<br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS.Nguyễn Văn Chương<br /> <br /> 2.1.2 Đặc điểm về nhân sự ............................................................................................23<br /> 2.1.3 Đặc điểm về nguồn vốn của ngân hàng................................................................27<br /> 2.1.4. Đặc điểm về các sản phẩm của ngân hàng ..........................................................28<br /> 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Huế<br /> trong giai đoạn 2009 - 2011...........................................................................................29<br /> 2.2 Đánh giá hoạt động quảng bá thương hiệu ngân hàng của ngân hàng TMCP Nam<br /> Việt chi nhánh Huế trong giai đoạn 2009 - 2011 ..........................................................30<br /> 2.2.1 Thực trạng quảng bá thương hiệu tại ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Huế<br /> giai đoạn 2009 - 2011 ....................................................................................................30<br /> 2.2.1.1 Mục tiêu quảng bá thương hiệu của ngân hàng.................................................30<br /> 2.2.1.2 Công tác tổ chức hoạt động quảng bá thương hiệu của ngân hàng...................31<br /> 2.2.1.3 Ngân sách dành cho hoạt động quảng bá thương hiệu ......................................32<br /> 2.2.2 Các công cụ quảng bá thương hiệu Ngân hàng tại ngân hàng TMCP Nam Việt chi<br /> nhánh Huế ......................................................................................................................33<br /> 2.2.2.1 Quảng cáo ..........................................................................................................33<br /> 2.2.2.2 Khuyến mãi .......................................................................................................34<br /> 2.2.2.3 Quan hệ công chúng ..........................................................................................37<br /> 2.2.2.4 Marketing trực tiếp ............................................................................................39<br /> 2.2.3 Đánh giá của khách hàng về hoạt động quảng bá thương hiệu của Ngân hàng<br /> TMCP Nam Việt chi nhánh Huế. ..................................................................................40<br /> 2.2.3.1 Mô tả đặc điểm mẫu điều tra .............................................................................40<br /> 2.2.3.2 Thống kê mô tả mức độ nhận biết thương hiệu NAVIBANK ..........................43<br /> 2.2.3.3.Đánh giá độ tin cậy của thang đo ......................................................................46<br /> 2.2.3.4 Kiểm tra phân phối chuẩn của các biến quan sát ..............................................49<br /> 2.2.3.5 Kiểm định giá trị Trung bình của các hoạt động quảng bá thương hiệu (One<br /> Sample T-test)................................................................................................................51<br /> 2.2.3.6 Phân tích nhân tố khám phá EFA để tìm ra các biến quan sát có tác động đến<br /> việc đánh giá của khách hàng về hoạt động quảng bá thương hiệu NAVIBANK........55<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS.Nguyễn Văn Chương<br /> <br /> 2.2.3.7 Phân tích các nhân tố có ảnh hưởng lớn đến việc đánh giá của khách hàng về<br /> hoạt động quảng bá thương hiệu NAVIBANK tại ngân hàng TMCP Nam Việt chi<br /> nhánh Huế......................................................................................................................58<br /> CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT CHI<br /> NHÁNH HUẾ................................................................................................................62<br /> 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp ...........................................................................................62<br /> 3.1.1 Định hướng phát triển thương hiệu ngân hàng NAVIBANK ..............................62<br /> 3.1.2 Các tồn tại trong hoạt động quảng bá thương hiệu và nguyên nhân ....................65<br /> 3.2 Các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động quảng bá thương hiệu cho ngân hàng<br /> TMCP Nam Việt chi nhánh Huế ...................................................................................67<br /> 3.2.1 Giải pháp cho hoạt động quảng cáo .....................................................................67<br /> 3.2.2 Giải pháp cho hoạt động khuyến mãi ...................................................................68<br /> 3.2.3 Giải pháp cho hoạt động quan hệ công chúng......................................................69<br /> 3.2.4 Giải pháp cho hoạt động marketing trực tiếp .......................................................70<br /> PHẦN III ......................................................................................................................71<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................................71<br /> 1.1. Kết luận...................................................................................................................71<br /> 1.2 Kiến nghị .................................................................................................................74<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS.Nguyễn Văn Chương<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU<br /> SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI<br /> <br /> STT<br /> <br /> THUẬT NGỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> DIỄN GIẢI<br /> <br /> 1<br /> <br /> TMCP<br /> <br /> Thương mại cổ phần<br /> <br /> 2<br /> <br /> NAVIBANK<br /> <br /> Ngân hàng TMCP Nam Việt<br /> <br /> 3<br /> <br /> ĐVT<br /> <br /> Đơn vị tính<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS.Nguyễn Văn Chương<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> Trang<br /> <br /> Bảng 01:<br /> <br /> Tình hình lao động của NAVIBANK chi nhánh Huế trong giai đoạn năm<br /> 2009 – 2011 .............................................................................................26<br /> <br /> Bảng 02:<br /> <br /> Tình hình tài sản, nguồn vốn tại ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh<br /> Huế qua các năm 2009 – 2011.................................................................27<br /> <br /> Bảng 03:<br /> <br /> Kết quả kinh doanh của ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Huế giai<br /> đoạn 2009 – 2011.....................................................................................29<br /> <br /> Bảng 04:<br /> <br /> Một số chương trình khuyến mãi của NAVIBANK chi nhánh Huế<br /> trong giai đoạn 2009-2011.......................................................................35<br /> <br /> Bảng 05:<br /> <br /> Một số hoạt động marketing trực tiếp của NAVIBANK chi nhánh Huế<br /> giai đoạn 2009 - 2011 ..............................................................................39<br /> <br /> Bảng 06:<br /> <br /> Mô tả nguồn nhận biết ngân hàng ...........................................................40<br /> <br /> Bảng 07:<br /> <br /> Mô tả theo mục đích giao dịch ................................................................41<br /> <br /> Bảng 08:<br /> <br /> Nhận biết qua Slogan và Logo của ngân hàng ........................................43<br /> <br /> Bảng 09:<br /> <br /> Đặc điểm ấn tượng về ngân hàng ............................................................45<br /> <br /> Bảng 10:<br /> <br /> Kiểm định Cronbach’Apha đối với biến Hoạt động quảng cáo ..............47<br /> <br /> Bảng 11:<br /> <br /> Cronbach’s Alpha đối với biến Hoạt động khuyến mãi ..........................48<br /> <br /> Bảng 12:<br /> <br /> Cronbach’s Alpha đối với biến Hoạt động Quan hệ công chúng ............48<br /> <br /> Bảng 13:<br /> <br /> Cronbach’s Alpha đối với biến Hoạt động Marketing trực tiếp ..............49<br /> <br /> Bảng 14:<br /> <br /> Kiểm định phân phối chuẩn.....................................................................50<br /> <br /> Bảng 15:<br /> <br /> Kiểm định giá trị trung bình đối với nhóm Quảng cáo ...........................51<br /> <br /> Bảng 16:<br /> <br /> Kiểm định giá trị trung bình đối với nhóm Khuyến mãi .........................52<br /> <br /> Bảng 17:<br /> <br /> Kiểm định giá trị trung bình đối với nhóm Quan hệ công chúng............53<br /> <br /> Bảng 18:<br /> <br /> Kiểm định giá trị trung bình đối với nhóm Marketing trực tiếp..............54<br /> <br /> Bảng 19:<br /> <br /> Kiểm định KMO và Bartlett’s Test .........................................................56<br /> <br /> Bảng 20:<br /> <br /> Phân tích nhân tố .....................................................................................57<br /> <br /> Bảng 21:<br /> <br /> Kết quả phân tích hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến việc đánh giá hoạt<br /> động quảng bá thương hiệu NAVIBANK của Ngân hàng Nam Việt chi<br /> nhánh Huế ................................................................................................58<br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2