intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu công tác kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ cho vay có tài sản đảm bảo khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
63
lượt xem
7
download

Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu công tác kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ cho vay có tài sản đảm bảo khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài này tập trung tìm hiểu quy trình cho vay có tsđb khách hàng doanh nghiệp và các hoạt động kiểm soát chủ yếu nhằm phát hiện và ngăn ngừa rủi ro phát sinh trong quá trình này tại Chi nhánh. Trên cơ sở những phân tích về tình hình thực trạng cụ thể, tôi đã đưa ra một số đánh giá, giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác kiểm soát hoạt động cho vay có TSĐB khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu công tác kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ cho vay có tài sản đảm bảo khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Giang<br /> <br /> Lôøi Caûm Ôn<br /> Laø sinh vieân tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Hueá, em xin chaân thaønh<br /> <br /> uế<br /> <br /> caûm ôn toaøn theå quyù Thaày Coâ giaùo ñaõ truyeàn ñaït nhöõng kieán thöùc boå<br /> ích cho em trong suoát thôøi gian hoïc taäp taïi tröôøng.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Ñeå hoaøn thaønh khoùa luaän naøy, em xin baøy toû loøng bieát ôn thaày giaùo<br /> Th.S Hoaøng Giang ñaõ taän tình tröïc tieáp höôùng daãn em trong suoát<br /> quaù trình thöïc hieän ñeà taøi.<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Em cuõng xin baøy toû lôøi caûm ôn chaân thaønh cuûa mình ñeán ban laõnh<br /> <br /> cK<br /> <br /> ñaïo NHNo&PTNT Vieät Nam-Chi nhaùnh Thöøa Thieân<br /> Hueá ñaõ taïo ñieàu kieän cho em thöïc taäp taïi chi nhaùnh. Ñaëc bieät, em xin<br /> <br /> họ<br /> <br /> caûm ôn saâu saéc caùc coâ, chuù Phoøng Kieåm tra, kieåm soaùt noäi boä, nôi em<br /> tröïc tieáp tham gia trong quaù trình thöïc taäp, ñaõ taïo ñieàu kieän toát nhaát ñeå em<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> tieáp caän thöïc teá, cung caáp taøi lieäu ñeå em hoaøn thaønh khoùa luaän cuûa mình.<br /> Do haïn cheá veà maët thôøi gian vaø kinh nghieäm baûn thaân neân ñeà taøi<br /> <br /> ng<br /> <br /> khoâng traùnh khoûi coù nhöõng thieáu soùt. Em raát mong nhaän söï thoâng caûm vaø<br /> yù kieán ñoùng goùp cuûa quyù thaày coâ, caùc coâ chuù vaø caùc baïn ñeå ñeà taøi ñöôïc<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> hoaøn thieän hôn.<br /> <br /> Em xin chaân thaønh caûm ôn!<br /> Hueá, thaùng 05 naêm 2013<br /> Sinh vieân<br /> Tröông Thò Kim Oanh<br /> <br /> SVTH: Trương Thị Kim Oanh-K43B Kế toán-Kiểm toán<br /> <br /> i<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Giang<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. i<br /> MỤC LỤC ......................................................................................................................ii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .........................................................................vii<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ ..........................................................................viii<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> DANH MỤC PHỤ LỤC ............................................................................................... ix<br /> <br /> TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ............................................................................ x<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài..................................................................................................... 1<br /> <br /> h<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................ 2<br /> <br /> in<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu.............................................................................................. 2<br /> <br /> cK<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu................................................................................................. 2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................... 2<br /> 6. Kết cấu đề tài........................................................................................................... 3<br /> <br /> họ<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................. 4<br /> CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> BỘ VÀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO<br /> KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP ............................................................................ 4<br /> 1.1 Những vấn đề chung về hệ thống kiểm soát nội bộ .............................................. 4<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.1 Khái niệm ...................................................................................................... 4<br /> 1.1.2 Mục tiêu và ý nghĩa của hệ thống kiểm soát nội bộ ...................................... 4<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.2.1 Mục tiêu.................................................................................................. 4<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.1.2.2 Ý nghĩa ................................................................................................... 5<br /> <br /> 1.1.3 Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ ........................................ 5<br /> 1.1.3.1 Môi trường kiểm soát ............................................................................. 5<br /> 1.1.3.2 Đánh giá rủi ro........................................................................................ 6<br /> 1.1.3.3 Hoạt động kiểm soát............................................................................... 6<br /> 1.1.3.4 Hệ thống thông tin và truyền thông (hệ thống kế toán) ......................... 7<br /> 1.1.3.5 Hệ thống giám sát và thẩm định............................................................. 7<br /> 1.1.4 Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ ............................. 8<br /> <br /> SVTH: Trương Thị Kim Oanh-K43B Kế toán-Kiểm toán<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Giang<br /> <br /> 1.2 Những vấn đề cơ bản về kiểm soát quy trình cho vay có tài sản đảm bảo khách<br /> hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại ........................................................... 8<br /> 1.2.1 Hoạt động cho vay có TSĐB khách hàng DN............................................... 8<br /> 1.2.1.1 Khái niệm và các thuật ngữ liên quan .................................................... 8<br /> 1.2.1.1.1 Khái niệm ........................................................................................8<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.2.1.1.2 Các thuật ngữ liên quan ..................................................................9<br /> 1.2.1.2 Nguyên tắc, điều kiện và mục đích cho vay có tài sản đảm bảo.......... 10<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.2.1.2.1 Nguyên tắc cho vay.......................................................................10<br /> <br /> 1.2.1.2.2 Điều kiện cho vay có tài sản bảo đảm............................................... 11<br /> 1.2.1.2.3 Mục đích cho vay có tài sản bảo đảm ...........................................11<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.2.2 Quy trình cho vay có TSĐB khách hàng doanh nghiệp tại NHTM ............ 11<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.2.2.1 Một số khái niệm có liên quan ............................................................. 11<br /> 1.2.2.1.1 Khái niệm Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp..............11<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.2.2.1.2 Bảo đảm tiền vay và những nguyên tắc bảo đảm tiền vay............12<br /> 1.2.2.1.3 Những quy định chung về tài sản đảm bảo...................................12<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.2.2.2 Các giai đoạn của quy trình cho vay có tài sản đảm bảo ..................... 14<br /> 1.2.2.2.1 Lập hồ sơ đề nghị vay vốn ............................................................14<br /> 1.2.2.2.2 Thẩm định cho vay........................................................................14<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.2.2.2.3 Quyết định cho vay .......................................................................14<br /> 1.2.2.2.4 Giải ngân .......................................................................................14<br /> 1.2.2.2.5 Giám sát cho vay...........................................................................15<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.2.2.2.6 Thanh lý hợp đồng cho vay...........................................................15<br /> <br /> 1.2.3 Kiểm soát quy trình cho vay có TSĐB khách hàng DN tại NHTM............ 15<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.2.3.1 Khái niệm về kiểm soát hoạt động cho vay có TSĐB ......................... 15<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2.3.2 Sự cần thiết và mục đích của kiểm soát hoạt động cho vay có tài sản<br /> đảm bảo ............................................................................................................ 16<br /> 1.2.3.3 Quy trình kiểm soát cho vay có TSĐB khách hàng DN ...................... 17<br /> 1.2.3.4 Các yếu tố chính ảnh hưởng tới công tác kiểm soát hoạt động cho vay<br /> có TSĐB khách hàng doanh nghiệp ................................................................. 20<br /> 1.2.3.4.1 Những yếu tố khách quan .............................................................20<br /> 1.2.3.4.2 Những yếu tố chủ quan .................................................................21<br /> <br /> SVTH: Trương Thị Kim Oanh-K43B Kế toán-Kiểm toán<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Giang<br /> <br /> CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT<br /> ĐỘNG CHO VAY CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP<br /> TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ ........................................ 22<br /> 2.1 Giới thiệu khái quát về Agribank-Chi nhánh Thừa Thiên Huế .......................... 22<br /> 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển .................................................................. 22<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.1.1 Lịch sử hình thành ................................................................................ 22<br /> 2.1.1.2 Quá trình phát triển.............................................................................. 22<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng ........................................................... 23<br /> 2.1.3 Các lĩnh vực hoạt động ................................................................................ 24<br /> 2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ................................................................... 25<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy........................................................................... 25<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban............................................. 26<br /> 2.1.5 Nguồn lực của Ngân hàng ........................................................................... 27<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.5.1 Môi trường hoạt động kinh doanh........................................................ 27<br /> 2.1.5.2 Tình hình lao động ............................................................................... 28<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.6 Tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng qua 3 năm............................ 31<br /> 2.1.6.1 Cơ cấu dư nợ ........................................................................................ 31<br /> 2.1.6.2 Tình hình phân loại nợ ......................................................................... 33<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1.6.3 Tình hình cho vay theo tính chất bảo đảm tiền vay ............................. 34<br /> 2.1.7 Tình hình tài sản và nguồn vốn.................................................................... 34<br /> 2.1.8 Khái quát kết quả kinh doanh của Ngân hàng từ 2010- 2012 ..................... 37<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.2 Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay có tài sản đảm bảo<br /> khách hàng doanh nghiệp.......................................................................................... 39<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.2.1 Quy trình chung nghiệp vụ cho vay có TSĐB khách hàng doanh nghiệp .. 39<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.2.1.1 Sơ đồ mô tả nghiệp vụ cho vay có TSĐB khách hàng doanh nghiệp.... 39<br /> 2.2.1.2 Diễn giải sơ đồ...................................................................................... 40<br /> <br /> 2.2.2 Một số nguyên tắc về nghiệp vụ cho vay có TSĐB khách hàng DN tại<br /> Agribank-Chi nhánh Huế...................................................................................... 40<br /> 2.2.2.1 Nguyên tắc uỷ quyền và phê duyệt ..................................................... 40<br /> 2.2.2.2 Những quy định chủ yếu về tài sản đảm bảo ...................................... 40<br /> 2.2.2.2.1 Điều kiện đối với tài sản đảm bảo.................................................40<br /> <br /> SVTH: Trương Thị Kim Oanh-K43B Kế toán-Kiểm toán<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hoàng Giang<br /> <br /> 2.2.2.2.2 Mức cho vay tối đa so với giá trị TSĐB .......................................41<br /> 2.2.2.2.3 Quy trình nhận TSĐB ...................................................................41<br /> 2.2.2.3 Nguyên tắc thu nợ và lãi vay................................................................ 42<br /> 2.2.3 Kiểm soát nghiệp vụ cho vay có tài sản đảm bảo khách hàng doanh nghiệp<br /> tại Agribank-Chi nhánh Huế................................................................................. 43<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.2.3.1 Những vấn đề kiểm soát cơ bản ........................................................... 43<br /> 2.2.3.2 Thực hiện kiểm soát thường xuyên quy trình ...................................... 44<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.2.3.2.1 Kiểm soát trước cho vay ...............................................................44<br /> 2.2.3.2.2 Kiểm soát trong cho vay ...............................................................50<br /> 2.2.3.2.3 Kiểm soát sau cho vay ..................................................................52<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2.3.3 Kiểm soát định kỳ................................................................................. 55<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.2.3.3.1 Giám sát độc lập ở các chi nhánh trực thuộc của Agribank Huế..55<br /> 2.2.3.3.2 Kiểm tra theo đề cương.................................................................56<br /> <br /> cK<br /> <br /> CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG<br /> CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT QUY TRÌNH CHO VAY CÓ TÀI<br /> <br /> họ<br /> <br /> SẢN ĐẢM BẢO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHNO&PTNT CHI<br /> NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ.................................................................................... 58<br /> 3.1 Đánh giá về hoạt động kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay có tài sản đảm bảo<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> khách hàng doanh nghiệp tại Agribank-Chi nhánh Thừa Thiên Huế ....................... 58<br /> 3.1.1 Những kết quả đạt được............................................................................... 58<br /> 3.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân..................................................................... 60<br /> <br /> ng<br /> <br /> 3.1.2.1 Tồn tại................................................................................................... 60<br /> 3.1.2.2 Nguyên nhân......................................................................................... 61<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 3.2 Định hướng của Agribank Chi nhánh Huế ......................................................... 63<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 3.2.1. Định hướng của Hội Sở Chi nhánh Huế năm 2013 .................................... 63<br /> 3.2.2 Những thuận lợi và khó khăn trong thời gian tới ........................................ 64<br /> 3.2.2.1 Thuận lợi .............................................................................................. 64<br /> 3.2.2.2 Khó khăn .............................................................................................. 66<br /> <br /> 3.3 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động cho vay có tài sản<br /> đảm bảo khách hàng doanh nghiệp tại Agribank-Chi nhánh Huế ............................ 66<br /> 3.3.1 Các giải pháp vĩ mô ..................................................................................... 66<br /> SVTH: Trương Thị Kim Oanh-K43B Kế toán-Kiểm toán<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2