intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên do công ty TNHH kiểm toán FAC thực hiện

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:158

0
92
lượt xem
27
download

Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên do công ty TNHH kiểm toán FAC thực hiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tập trung nghiên cứu giai đoạn thực hiện kiểm toán trong quy trình kiểm toán BCTC trên lý thuyết và trên thực tế của công ty TNHH kiểm toán FAC, cụ thể là công tác thực hiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên. Qua đó đưa ra một số đánh giá cũng như một số giải pháp thực tiễn góp phần hoàn thiện công tác kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên của FAC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên do công ty TNHH kiểm toán FAC thực hiện

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÌM HIEÅU QUY TRÌNH KIEÅM TOAÙN CHU TRÌNH<br /> TIEÀN LÖÔNG VAØ NHAÂN VIEÂN DO COÂNG TY<br /> TNHH KIEÅM TOAÙN FAC THÖÏC HIEÄN<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Lê Thị Thu Hiền<br /> <br /> TS. Hồ Thị Thúy Nga<br /> <br /> Lớp: K46B KTKT<br /> Niên khóa: 2012 - 2016<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> 1<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể Quý thầy cô<br /> Trường Đại học kinh tế Huế, Quý thầy cô khoa Kế toán – Kiểm toán đã dạy dỗ, truyền<br /> đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt bốn năm học tập và rèn luyện tại<br /> trường. Em xin cảm ơn cô Hồ Thị Thúy Nga, người đã nhiệt tình hướng dẫn em thực<br /> hiện khóa luận tốt nghiệp này.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo và các anh chị trong công ty TNHH<br /> <br /> U<br /> <br /> Kiểm toán FAC – chi nhánh Thành phố Huế đã tạo điều kiện thuận lợi cho em được<br /> <br /> ́H<br /> <br /> thực tập tại công ty, được tiếp xúc với thực tế, giải đáp thắc mắc, giúp em có thêm<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> hiểu biết về công việc kiểm toán trong suốt quá trình thực tập.<br /> <br /> Với vốn kiến thức hạn hẹp và thời gian thực tập tại công ty có hạn nên em<br /> <br /> H<br /> <br /> không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp,<br /> <br /> IN<br /> <br /> phê bình của Quý thầy cô và anh chị trong công ty TNHH Kiểm toán FAC. Đó sẽ là<br /> hành trang quý giá giúp em hoàn thiện kiến thức của mình sau này.<br /> <br /> Sinh viên:<br /> Lê Thị Thu Hiền<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> Huế, ngày ... tháng 5 năm 2016<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Hồ Thị Thúy Nga<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.............................................................................vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU................................................................................. vii<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ....................................................................... viii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ............................................................................................ix<br /> <br /> Ế<br /> <br /> PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ ...............................................................................................1<br /> <br /> U<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài..............................................................................................1<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ...................................................................................2<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài.................................................................................2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài ....................................................................................3<br /> <br /> H<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài ............................................................................3<br /> <br /> IN<br /> <br /> 6. Kết cấu đề tài ..............................................................................................................4<br /> PHẦN II – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................5<br /> <br /> K<br /> <br /> CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH.........................5<br /> <br /> O<br /> <br /> 1.1. Lý luận chung về kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên ..............................5<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm và ý nghĩa về tiền lương và các khoản trích theo lương .....................5<br /> 1.1.1.1. Khái niệm ...........................................................................................................5<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1.1.2. Ý nghĩa ...............................................................................................................6<br /> 1.1.2. Nguyên tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương .........................7<br /> 1.1.2.1. Nguyên tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương .......................7<br /> 1.1.2.2. Các chế độ tiền lương .........................................................................................9<br /> 1.1.3. Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.............................10<br /> 1.2. Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính.........13<br /> 1.2.1. Mục tiêu của kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên ................................13<br /> 1.2.2. Kiểm soát nội bộ đối với chu trình tiền lương và nhân viên ..............................14<br /> 1.2.3. Một số rủi ro thường gặp trong kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên ..........16<br /> SVTH: Lê Thị Thu Hiền<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Hồ Thị Thúy Nga<br /> <br /> 1.2.4. Quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo<br /> tài chính .........................................................................................................................17<br /> 1.2.4.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán ...........................................................................17<br /> 1.2.4.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán..........................................................................24<br /> 1.2.4.3. Giai đoạn hoàn thành kiểm toán .......................................................................28<br /> CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH<br /> TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC<br /> <br /> Ế<br /> <br /> THỰC HIỆN. .............................................................................................. 30<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về công ty TNHH kiểm toán FAC.......................................................30<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển .........................................................................30<br /> 2.1.2. Thông tin cơ bản về văn phòng đại diện công ty TNHH Kiểm toán FAC tại<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> thành phố Huế................................................................................................................31<br /> 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty................................................................31<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.4. Đặc điểm hoạt động của công ty.........................................................................33<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.1.4.1. Các dịch vụ do công ty cung cấp......................................................................33<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1.4.2. Khách hàng của công ty....................................................................................36<br /> 2.2. Tóm tắt quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> FAC thực hiện ................................................................................................. 36<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.2.1. Giai đoạn lập kế hoạch .......................................................................................37<br /> 2.2.1.1. Giai đoạn tiền kế hoạch ....................................................................................37<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 2.2.1.2. Giai đoạn lập kế hoạch .....................................................................................38<br /> 2.2.2. Giai đoạn thực hiện kế hoạch .............................................................................39<br /> 2.2.3. Giai đoạn hoàn thành kiểm toán .........................................................................39<br /> 2.3. Thực tế quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên tại công ty Cổ phẩn<br /> XYZ do công ty TNHH kiểm toán FAC thực hiện .......................................................40<br /> 2.3.1. Giai đoạn lập kế hoạch .......................................................................................40<br /> 2.3.1.1. Chấp nhận khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng (A100)............................40<br /> 2.3.1.2.Hợp đồng kiểm toán ..........................................................................................40<br /> 2.3.1.3. Danh mục tài liệu cần khách hàng cung cấp ....................................................42<br /> 2.3.1.4. Soát xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập của KTV ...............................42<br /> SVTH: Lê Thị Thu Hiền<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Hồ Thị Thúy Nga<br /> <br /> 2.3.1.5. Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động................................................42<br /> 2.3.1.6. Phân tích sơ bộ BCTC ......................................................................................44<br /> 2.3.1.7. Tìm hiểu chu trình tiền lương và nhân viên .....................................................48<br /> 2.3.1.8. Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ..................................................49<br /> 2.3.1.9. Xác định mức trọng yếu trong kế hoạch...........................................................51<br /> 2.3.1.10. Xác định phương pháp chọn mẫu, cỡ mẫu ...................................................52<br /> 2.3.1.11.Tổng hợp kế hoạch kiểm toán .........................................................................52<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.3.1.12.Thiết kế chương trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên ...............52<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.3.2. Thực hiện kế hoạch chu trình tiền lương và nhân viên ......................................54<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.3.2.1.Thử nghiệm kiểm soát .......................................................................................54<br /> 2.3.2.2. Thử nghiệm kiểm soát ......................................................................................54<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2.3.2.3. Kiểm tra cơ bản ................................................................................................54<br /> 2.3.3. Kết thúc kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên .......................................65<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUY<br /> <br /> IN<br /> <br /> TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN DO CÔNG<br /> <br /> K<br /> <br /> TY FAC THỰC HIỆN. ...............................................................................................66<br /> 3.1. Nhận xét chung ......................................................................................................66<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 3.1.1. Thuận lợi.............................................................................................................66<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 3.1.1.1. Về đội ngũ nhân viên........................................................................................66<br /> 3.1.1.2. Về quy trình thực hiện kiểm toán .....................................................................67<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 3.1.2. Khó khăn.............................................................................................................68<br /> 3.2. Nhật xét về công tác kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên do công ty<br /> TNHH kiểm toán FAC thực hiện ..................................................................................69<br /> 3.2.1. Ưu điểm ..............................................................................................................69<br /> 3.2.2. Nhược điểm ........................................................................................................71<br /> 3.3. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân<br /> viên do công ty TNHH kiểm toán FAC thực hiện.........................................................72<br /> 3.3.1. Sự cần thiết tất yếu hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên do<br /> công ty TNHH kiểm toán FAC thực hiện .....................................................................72<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Thu Hiền<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản