intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chia sẻ: Sdgsxf Sdgsxf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
348
lượt xem
73
download

Khóa luận tốt nghiệp: Tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp: Tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm trình bày về cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn về vai trò của tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, một số giải pháp cơ bản nhất nhằm hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

 1. Tr­êng ®¹i häc ngo¹i th­¬ng Khoa kinh tÕ vµ kinh doanh quèc tÕ Chuyªn ngµnh kinh tÕ ®èi ngo¹i -------***------- Khãa luËn tèt nghiÖp §Ò tµi: tÝn dông ng©n hµng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë viÖt nam t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n viÖt nam Sinh viªn thùc hiÖn : TrÇn ThÞ Thu HiÒn Líp : Anh 2 Khãa : 42A – KT&KDQT Gi¸o viªn h­íng dÉn : PGS.,TS. §ç ThÞ Loan Hµ Néi – Th¸ng 11/2007
 2. Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu HiÒn – A2 – K42A Môc lôc Lêi më ®Çu ............................................................................................................1 ch­¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tÝn dông ng©n hµng (TDNH) ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá (DNVVN) ..............3 1.1. Tæng quan vÒ tÝn dông ng©n hµng (TDNH) ....................................... 3 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ tÝn dông ...................................................................... 3 1.1.2. Kh¸i niÖm vÒ tÝn dông ng©n hµng: ................................................... 4 1.1.3. C¸c nghiÖp vô tÝn dông ..................................................................... 5 1.1.4. Quy tr×nh cÊp tÝn dông vµ b¶o ®¶m tÝn dông .................................. 11 1.2. Kh¸i qu¸t vÒ DNVVN ......................................................................... 15 1.2.1. §Þnh nghÜa DNVVN ....................................................................... 15 1.2.2. Vai trß, ®Æc diÓm cña DNVVN trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ......... 18 1.3. Vai trß cña TDNH ®èi víi DNVVN................................................... 29 1.4. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc më réng tÝn dông ng©n hµng ®èi víi DNVVN ................................................................................................. 32 1.4.1. C¸c nh©n tè kh¸ch quan ................................................................. 32 1.4.2. C¸c nh©n tè chñ quan ..................................................................... 35 ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi DNVVN cña NHNo&PTNT ViÖt Nam (AGRIBANK) ................................................39 2.1. Vµi nÐt vÒ NHNo&PTNT ViÖt Nam .................................................. 39 2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña NHNo&PTNT ViÖt Nam . 39 2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc vµ m¹ng l­íi ho¹t ®éng ......................................... 40 2.1.3. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo&PTNT ViÖt Nam ... 42 2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi DNVVN t¹i NHNo&PTNT ViÖt Nam ..................................................................................................... 51 2.2.1. C¸c quy ®Þnh vÒ tÝn dông cho vay c¸c DNVVN t¹i NHNo&PTNTVN ..................................................................................... 51 2.2.2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi DNVVN t¹i NHNo&PTNTVN .................................................................................................................. 55 2.3. §¸nh gi¸ chung ................................................................................... 65 2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc:................................................................. 65 2.3.2. Nh÷ng tån t¹i .................................................................................. 67
 3. Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu HiÒn – A2 – K42A 2.3.3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i ...................................................... 69 ch­¬ng 3: Gi¶i ph¸p nh»m më réng tÝn dông ng©n hµng ®èi víi DNVVN t¹i NHNo&PTNT ViÖt Nam ....................................................73 3.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn DNVVN trong thêi gian tíi ......................... 73 3.2. Quan ®iÓm vµ ®Þnh h­íng më réng tÝn dông ®èi víi DNVVN cña NHNo&PTNT ViÖt Nam ........................................................................... 75 3.3. Gi¶i ph¸p më réng tÝn dông ng©n hµng ®èi víi DNVVN t¹i NHNo&PTNT ViÖt Nam ........................................................................... 77 3.3.1. §Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn nh»m ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu tÝn dông cña DNVVN ............................................................................... 77 3.3.2. TriÓn khai chÝnh s¸ch tÝn dông ®èi víi DNVVN ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ ....................................................................................................... 78 3.3.3. TriÓn khai vµ thùc hiÖn quy tr×nh tÝn dông nhanh chãng vµ hiÖu qu¶. .................................................................................................................. 81 3.3.4. Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch Marketing. .............................................. 85 3.3.5. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. ............... 86 3.3.6. X©y dùng hÖ thèng chÊm ®iÓm vµ xÕp h¹ng tÝn dông .................... 88 3.3.7. Hoµn thiÖn hÖ thèng hç trî qu¶n lý ................................................ 88 3.3.8. T¨ng c­êng c¸c mèi quan hÖ .......................................................... 88 3.4. Mét sè kiÕn nghÞ .................................................................................. 90 3.4.1.KiÕn nghÞ ®èi víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc .................................. 90 3.4.2. §èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc ......................................................... 93 3.4.3. §èi víi NHNo&PTNTVN .............................................................. 95 3.4.4. §èi víi c¸c DNVVN ...................................................................... 95 3.4.5. §èi víi c¸c HiÖp héi, Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam .................................................................................................................. 96 kÕt luËn ..............................................................................................................98 Tµi liÖu tham kh¶o ....................................................................................100 DANH MôC C¸C Tõ VIÕT T¾T ......................................................................101 DANH MôC h×nh vµ B¶NG BIÓU.................................................................102
 4. Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu HiÒn – A2 – K42A Lêi më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi KÓ tõ khi LuËt Doanh nghiÖp cã hiÖu lùc vµo ngµy 01/01/2000, khu vùc kinh tÕ t­ nh©n, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá (DNVVN) ®· trë thµnh khu vùc kinh tÕ n¨ng ®éng nhÊt. Víi xuÊt ph¸t ®iÓm lµ mét nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn, s¶n xuÊt nhá lÎ lµ phæ biÕn, c¸c DNVVN chiÕm mét tû träng ®¸ng kÓ trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam. C¸c DNVVN ®· vµ ®ang trë thµnh mét lùc l­îng kinh tÕ quan träng, gãp phÇn vµo môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ ®ãng gãp nguån thu ®¸ng kÓ cho Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Theo t¹p chÝ ng©n hµng sè 5 th¸ng 3/2007, hiÖn nay n­íc ta cã kho¶ng gÇn 240.000 doanh nghiÖp vµ hé kinh doanh c¸ thÓ lµ DNVVN, chiÕm 96% tæng sè doanh nghiÖp trªn toµn quèc, ®ãng gãp trªn 30% vµo t¨ng tr­ëng GDP cña c¶ n­íc, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng triÖu lao ®éng vµ lµ nh©n tè quan träng gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong n«ng nghiÖp- n«ng th«n. X¸c ®Þnh tÇm quan träng cña c¸c DNVVN ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc theo xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ChÝnh phñ ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p lín nh»m ph¸t huy ®Õn møc cao nhÊt hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, søc c¹nh tranh còng nh­ tiÒm n¨ng cña lo¹i h×nh kinh tÕ nµy. Tuy nhiªn, khu vùc DNVVN ®ang gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn. §a phÇn c¸c DNVVN cã quy m« s¶n xuÊt kinh doanh nhá l¹i lu«n trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn cho më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t­ c¶i tiÕn m¸y mãc, trang thiÕt bÞ míi. Do ®ã, ®Ó ph¸t huy tiÒm n¨ng cña m×nh, ngoµi sù chñ ®éng, linh ho¹t, c¸c DNVVN rÊt cÇn sù hç trî nhiÒu mÆt vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, trong ®ã sù hç trî vÒ vèn tÝn dông ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p cã tÇm quan träng hµng ®Çu. XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò nµy vµ th«ng qua mét thêi gian t×m hiÓu, nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam (NHNo&PTNTVN), t¸c gi¶ quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “TÝn dông ng©n hµng 1
 5. Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu HiÒn – A2 – K42A ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam” nh»m ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng ®èi víi c¸c DNVVN ë ViÖt Nam. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu Trªn c¬ së ph©n tÝch lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi c¸c DNVVN vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông cña NHNo&PTNT VN ®èi víi c¸c DNVVN, ®Ò tµi ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nhÊt nh»m hç trî tÝn dông cho c¸c DNVVN. 3. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: - §èi t­îng nghiªn cøu: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng ®èi víi c¸c DNVVN. - Ph¹m vi nghiªn cøu: Ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi DNVVN t¹i NHNo&PTNTVN giíi h¹n bëi ho¹t ®éng cho vay vµ cho thuª tµi chÝnh ®èi víi c¸c DNVVN ë ViÖt Nam. 4. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: Kho¸ luËn sö dông ph­¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö; c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª, ph©n tÝch, tæng hîp; kÕt hîp gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn; gi÷a tÝnh phæ biÕn vµ tÝnh ®Æc thï ®Ó nghiªn cøu. 5. KÕt cÊu Kho¸ luËn: Ngoµi lêi më ®Çu, kÕt luËn, tµi liÖu tham kh¶o, kho¸ luËn gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tÝn dông ng©n hµng (TDNH) ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá (DNVVN). Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi DNVVN cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam (NHNo&PTNTVN) Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p nh»m më réng tÝn dông ng©n hµng ®èi víi DNVVN t¹i NHNo&PTNTVN. 2
 6. Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu HiÒn – A2 – K42A Ch­¬ng 1 Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tÝn dông ng©n hµng (TDNH) ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá (DNVVN) 1.1. Tæng quan vÒ tÝn dông ng©n hµng (TDNH) 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ tÝn dông TÝn dông lµ quan hÖ chuyÓn nh­îng t¹m thêi mét l­îng gi¸ trÞ (d­íi h×nh th¸i tiÒn tÖ hoÆc hiÖn vËt) tõ ng­êi së h÷u (gäi lµ ng­êi cho vay) sang ng­êi sö dông (gäi lµ ng­êi ®i vay) ®Ó sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh thu vÒ mét l­îng gi¸ trÞ lín h¬n l­îng gi¸ trÞ ban ®Çu. Khi ®ã quan hÖ gi÷a ng­êi cho vay vµ ng­êi ®i vay ®­îc gäi lµ quan hÖ tÝn dông. Nh­ vËy, nÕu hiÓu theo nghÜa hÑp th× tÝn dông lµ sù vay m­în gi÷a hai lo¹i chñ thÓ: ng­êi ®i vay vµ ng­êi cho vay, trong ®ã hai bªn tho¶ thuËn mét thêi h¹n nî vµ mét møc l·i cô thÓ (chÝnh lµ kho¶n tiÒn lín h¬n cña l­îng gi¸ trÞ thu vÒ so víi l­îng gi¸ trÞ cho vay ban ®Çu). NÕu hiÓu theo nghÜa réng th× tÝn dông lµ sù vËn ®éng cña c¸c nguån vèn tõ n¬i thõa vèn ®Õn n¬i thiÕu vèn. Tõ kh¸i niÖm trªn, cã thÓ thÊy quan hÖ tÝn dông cã nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n sau: - Quan hÖ tÝn dông ®­îc x©y dùng dùa trªn 3 nguyªn t¾c: cã thêi h¹n, cã hoµn tr¶ vµ cã ®Òn bï, nghÜa lµ trong bÊt kú quan hÖ tÝn dông nµo bªn cho vay vµ bªn ®i vay ®Òu tho¶ thuËn mét thêi h¹n nî nhÊt ®Þnh, theo ®ã bªn ®i vay khi hÕt thêi h¹n nµy ph¶i hoµn l¹i cho bªn cho vay l­îng gi¸ trÞ ®· vay ban ®Çu céng thªm mét møc l·i suÊt nhÊt ®Þnh ®Ó bï ®¾p cho viÖc chiÕm dông vèn cña m×nh. - MÆc dï h×nh thøc biÓu hiÖn cña tÝn dông lµ cã sù di chuyÓn tõ ng­êi cho vay sang ng­êi ®i vay, song vÒ thùc chÊt chØ cã sù di chuyÓn quyÒn sö dông vèn, quyÒn së h÷u vèn vÉn thuéc vÒ ng­êi cho vay do ®Æc thï trong quan hÖ tÝn dông lµ cã hoµn tr¶ sau mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh. V× vËy, trong quan hÖ tÝn dông, quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông vèn t¸ch rêi nhau. 3
 7. Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu HiÒn – A2 – K42A - Quan hÖ tÝn dông chØ cã thÓ h×nh thµnh trªn c¬ së lßng tin hay sù tÝn nhiÖm cña ng­êi cho vay vÒ kh¶ n¨ng hoµn tr¶ ®óng h¹n cña ng­êi ®i vay. §ã lµ lý do v× sao mµ tõ tÝn dông trong TiÕng Anh “Credit” , TiÕng Ph¸p “CrÐdit” rÊt gièng nhau v× chóng cïng xuÊt ph¸t tõ gèc Latinh “Creditium” cã nghÜa lµ lßng tin hay sù tÝn nhiÖm. 1.1.2. Kh¸i niÖm vÒ tÝn dông ng©n hµng: TÝn dông ng©n hµng lµ mét giao dÞch tµi s¶n (tiÒn hoÆc hµng ho¸) gi÷a ng©n hµng vµ bªn ®i vay (c¸ nh©n, doanh nghiÖp vµ c¸c chñ thÓ kh¸c), trong ®ã ng©n hµng chuyÓn giao tµi s¶n cho bªn ®i vay sö dông trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh theo tho¶ thuËn, bªn ®i vay cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ v« ®iÒu kiÖn vèn gèc vµ l·i cho ng©n hµng khi ®Õn h¹n thanh to¸n. Tõ kh¸i niÖm trªn ta cã thÓ thÊy r»ng tÝn dông ng©n hµng cã nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n sau: - Quan hÖ TDNH ®­îc h×nh thµnh dùa trªn “lßng tin”: §ã lµ sù tin t­ëng vµo kh¶ n¨ng hoµn tr¶ ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n cña ng­êi cho vay ®èi víi ng­êi ®i vay - TÝnh thêi h¹n: §ã lµ thêi h¹n ng­êi ®i vay sö dông tiÒn vay vµ bÊt kú mét kho¶n tÝn dông nµo cña ng©n hµng khi cÊp ra còng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu nµy. Thêi h¹n cña kho¶n vay nµy phô thuéc vµo dßng tiÒn thu vµo cña dù ¸n cña kh¸ch hµng, kÕ ho¹ch tr¶ nî cña kh¸ch hµng vµ phô thuéc vµo tÝnh chÊt nhµn rçi luång tiÒn cña ng©n hµng. - TÝnh hoµn tr¶: §©y lµ ®Æc tr­ng c¬ b¶n nhÊt vµ lµ tiªu chuÈn ®Ó ph©n biÖt quan hÖ tÝn dông víi c¸c quan hÖ tµi chÝnh kh¸c.Gi¸ trÞ hoµn tr¶ th«ng th­êng ph¶i lín h¬n gi¸ trÞ lóc cho vay hay nãi c¸ch kh¸c lµ ng­êi ®i vay ph¶i tr¶ thªm phÇn l·i ngoµi vèn gèc. L·i chÝnh lµ gi¸ cho viÖc sö dông vèn trong thêi gian nhÊt ®Þnh, nã còng biÕn ®éng vµ chÞu ¶nh h­ëng cña quan hÖ cung cÇu vèn trªn thÞ tr­êng. Nh­ng gi¸ nµy kh«ng ph¶n ¸nh gi¸ trÞ mµ chØ lµ gi¸ cho quyÒn sö dông vèn. 4
 8. Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu HiÒn – A2 – K42A - TÝnh rñi ro: Rñi ro cã thÓ ®­îc coi nh­ lµ ng­êi b¹n ®ång hµnh cïng víi ho¹t ®éng tÝn dông. Ng©n hµng cã thÓ gÆp c¸c lo¹i rñi ro nh­: rñi ro tÝn dông, ®¹o ®øc, hèi ®o¸i, l·i suÊt,… 1.1.3. C¸c nghiÖp vô tÝn dông a) Ph©n lo¹i theo h×nh thøc cÊp tÝn dông  ChiÕt khÊu th­¬ng phiÕu: Th­¬ng phiÕu ®­îc h×nh thµnh chñ yÕu tõ qu¸ tr×nh mua b¸n chÞu hµng ho¸ vµ dÞch vô gi÷a kh¸ch hµng víi nhau. Ng­êi b¸n (hoÆc ng­êi thô h­ëng) cã thÓ gi÷ th­¬ng phiÕu ®Õn h¹n ®Ó ®ßi tiÒn ng­êi mua (hoÆc ng­êi ph¶i tr¶) hoÆc mang ®Õn ng©n hµng xin chiÕt khÊu tr­íc h¹n. NghiÖp vô chiÕt khÊu ®­îc coi lµ ®¬n gi¶n, dùa trªn sù tÝn nhiÖm gi÷a ng©n hµng vµ nh÷ng ng­êi ký tªn trªn th­¬ng phiÕu. Ngoµi ra, do tèi thiÓu cã hai ng­êi cam kÕt tr¶ tiÒn cho ng©n hµng nªn ®é an toµn cña th­¬ng phiÕu t­¬ng ®èi cao. H¬n n÷a, NHTM cã thÓ t¸i chiÕt khÊu th­¬ng phiÕu t¹i NHNN ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thanh kho¶n víi chi phÝ thÊp. V× vËy, th­¬ng phiÕu cßn ®­îc coi lµ lo¹i tµi s¶n cã kh¶ n¨ng chuyÓn nh­îng- cã tÝnh thanh kho¶n cao.  Cho vay:gåm c¸c nghiÖp vô sau:  ThÊu chi: ThÊu chi lµ nghiÖp vô cho vay qua ®ã ng©n hµng cho phÐp ng­êi vay ®­îc chi tréi (v­ît) trªn sè d­ tiÒn göi thanh to¸n cña m×nh ®Õn mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. Giíi h¹n nµy gäi lµ møc thÊu chi. ThÊu chi dùa trªn c¬ së thu chi kh«ng phï hîp vÒ thêi gian vµ quy m«. C¨n cø vµo ng©n quü mµ ta cã thÓ x¸c ®Þnh thêi gian vµ sè l­îng thiÕu ®Ó cho vay song kh«ng chÝnh x¸c. §©y lµ h×nh thøc ng¾n h¹n, linh ho¹t, thñ tôc ®¬n gi¶n, phÇn lín kh«ng cã ®¶m b¶o. H×nh thøc nµy cã thÓ cÊp cho DN vµ c¸ nh©n trong vµi ngµy hoÆc vµi th¸ng trong n¨m nh­ng chØ sö dông cho kh¸ch hµng cã ®é tin cËy cao, thu nhËp ®Òu ®Æn vµ kú thu nhËp ng¾n.  Cho vay trùc tiÕp tõng lÇn: 5
 9. Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu HiÒn – A2 – K42A Cho vay trùc tiÕp tõng lÇn ®­îc sö dông t­¬ng ®èi phæ biÕn khi ng©n hµng cho kh¸ch hµng kh«ng cã nhu cÇu vay th­êng xuyªn, kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®­îc cÊp h¹n møc thÊu chi. Kh¸ch hµng khi më réng s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu sè vèn chñ së h÷u vµ tÝn dông th­¬ng m¹i kh«ng ®ñ tµi trî th× kh¸ch hµng sÏ vay thªm ng©n hµng. Nh­ vËy vèn tõ ng©n hµng chØ tham gia vµo mét sè giai ®o¹n nhÊt ®Þnh cña chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. Kh¸ch hµng lµm ®¬n vµ tr×nh ng©n hµng ph­¬ng ¸n sö dông vèn vay, ng©n hµng sÏ ph©n tÝch kh¸ch hµng sau ®ã ®­a ra quyÕt ®Þnh cho vay. NghiÖp vô cho vay tõng lÇn t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n. Ng©n hµng cã thÓ kiÓm so¸t tõng mãn vay t¸ch biÖt vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thu håi nî t­¬ng ®èi an toµn do tiÒn vay dùa vµo tµi s¶n ®¶m b¶o, ng©n hµng lu«n kiÓm tra môc ®Ých vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn vay cña kh¸ch hµng.  Cho vay theo h¹n møc: Ng©n hµng tho¶ thuËn cÊp cho kh¸ch hµng h¹n møc tÝn dông. §ã lµ sè d­ tèi ®a t¹i thêi ®iÓm tÝnh. H¹n møc tÝn dông ®­îc cÊp trªn c¬ së kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, nhu cÇu vèn vµ nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng. H¹n møc tÝn dông cã thÓ tÝnh cho c¶ kú hoÆc cuèi kú. Kh¸ch hµng cã thÓ thùc hiÖn vay tr¶ nhiÒu lÇn, song d­ nî kh«ng ®­îc v­ît qu¸ h¹n møc tÝn dông. Mçi lÇn vay kh¸ch hµng chØ cÇn tr×nh bµy ph­¬ng ¸n sö dông vèn vay, nép c¸c chøng tõ chøng minh ®· mua hµng hoÆc dÞch vô vµ nªu yªu cÇu vay. Ng©n hµng sÏ kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p vµ hîp lÖ cña chøng tõ vµ ng©n hµng sÏ ph¸t tiÒn vay. H×nh thøc nµy ¸p dông cho kh¸ch hµng cã quan hÖ vay m­în th­êng xuyªn, vèn vay th­êng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy, h×nh thøc nµy thuËn lîi cho kh¸ch hµng, ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh­ng l¹i g©y khã kh¨n cho ng©n hµng v× c¸c lÇn vay kh«ng t¸ch biÖt thµnh c¸c kú h¹n nî cô thÓ nªn ng©n hµng khã kiÓm so¸t hiÖu qu¶ sö dông cña tõng lÇn vay.  Cho vay lu©n chuyÓn: 6
 10. Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu HiÒn – A2 – K42A §©y lµ h×nh thøc cho vay dùa trªn lu©n chuyÓn hµng ho¸. Ng©n hµng sÏ cho vay ®Ó mua hµng vµ sÏ thu nî khi kh¸ch hµng b¸n ®­îc hµng ho¸. Cho vay lu©n chuyÓn dùa trªn lu©n chuyÓn hµng ho¸ nªn c¶ ng©n hµng vµ DN ®Òu ph¶i nghiªn cøu kÕ ho¹ch l­u chuyÓn hµng ho¸ ®Ó dù ®o¸n dßng ng©n quü trong thêi gian tíi. §Çu n¨m hoÆc quý, ng­êi vay ph¶i lµm ®¬n xin vay lu©n chuyÓn. Kh¸ch hµng vµ ng©n hµng tho¶ thuËn víi nhau vÒ ph­¬ng thøc vay, h¹n møc tÝn dông, c¸c nguån cung cÊp hµng ho¸ vµ kh¶ n¨ng tiªu thô. Kh¸ch hµng ph¶i cam kÕt hoµn tr¶ kho¶n vay vµ sö dông mäi kho¶n thu b¸n hµng ®Ó tr¶ vµo tµi kho¶n tiÒn vay tr­íc khi trÝch vµo tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n cña kh¸ch hµng. Cho vay lu©n chuyÓn th­êng ¸p dông ®èi víi c¸c DN th­¬ng nghiÖp hoÆc DN s¶n xuÊt cã chu kú tiªu thô ng¾n ngµy, cã quan hÖ vay tr¶ th­êng xuyªn víi ng©n hµng.  Cho vay tr¶ gãp: Theo h×nh thøc nµy, kh¸ch hµng ®­îc phÐp tr¶ gèc lµm nhiÒu lÇn trong thêi gian cho vay ®· tho¶ thuËn. Cho vay tr¶ gãp mang tÝnh chÊt lµ kho¶n tÝn dông trung vµ dµi h¹n, tµi trî cho tµi s¶n cè ®Þnh hoÆc hµng l©u bÒn. Sè tiÒn tr¶ mçi lÇn ®­îc tÝnh to¸n sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng tr¶ nî. H×nh thøc nµy th­êng ®­îc ¸p dông ®èi víi ng­êi tiªu dïng th«ng qua h¹n møc nhÊt ®Þnh. Ng©n hµng sÏ thanh to¸n cho ng­êi b¸n lÎ vÒ sè hµng ho¸ mµ kh¸ch hµng ®· mua tr¶ gãp, sau ®ã kh¸ch hµng sÏ tr¶ tiÒn trùc tiÕp cho ng©n hµng theo tõng lÇn ®· tho¶ thuËn. H×nh thøc nµy gÆp rñi ro cao v× tµi s¶n thÕ chÊp l¹i chÝnh lµ hµng ho¸ mua tr¶ gãp. Kh¶ n¨ng tr¶ nî phô thuéc vµo thu nhËp ®Òu ®Æn cña ng­êi vay. Do vËy, l·i suÊt cho vay tr¶ gãp th­êng cao nhÊt trong c¸c lo¹i cho vay cña ng©n hµng.  Cho vay gi¸n tiÕp: Nh»m ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc cho vay, ng©n hµng ph¸t triÓn h×nh thøc cho vay gi¸n tiÕp. §©y lµ h×nh thøc cho vay th«ng qua tæ chøc trung gian nh­ tæ, ®éi, héi, nhãm,…Ng©n hµng cã thÓ chuyÓn mét vµi kh©u cña ho¹t ®éng 7
 11. Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu HiÒn – A2 – K42A cho vay sang c¸c tæ chøc trung gian nh­ ph¸t tiÒn vay hay thu nî,…Khi ng­êi vay kh«ng cã hoÆc kh«ng cã ®ñ tµi s¶n ®¶m b¶o th× c¸c tæ chøc trung gian nµy ®øng ra b¶o ®¶m cho c¸c thµnh viªn vay, hoÆc c¸c thµnh viªn trong nhãm b¶o l·nh cho mét thµnh viªn vay vèn. Cho vay gi¸n tiÕp th­êng ®­îc ¸p dông víi thÞ tr­êng cã nhiÒu mãn vay nhá, ng­êi vay ph©n t¸n, c¸ch xa ng©n hµng. Nh­ thÕ nã tiÕt kiÖm chi phÝ cho ng­êi vay. H¬n n÷a nã cßn lµm gi¶m rñi ro cho ng©n hµng do ng©n hµng qu¶n lý ®­îc vèn vay th«ng qua c¸c tæ chøc trung gian. Tuy nhiªn, trong mét sè tr­êng hîp tæ chøc trung gian ®· lîi dông vÞ thÕ cña m×nh t¨ng l·i suÊt cho vay hoÆc gi÷ sè tiÒn cho riªng m×nh.  Cho thuª tµi s¶n (thuª-mua): Ho¹t ®éng chñ yÕu cña NHTM lµ cho vay ®Ó kh¸ch hµng mua tµi s¶n. Tuy nhiªn, trong nhiÒu tr­êng hîp, kh¸ch hµng kh«ng ®ñ hoÆc ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó vay. §Ó më réng tÝn dông, NHTM ®· mua c¸c tµi s¶n theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó cho kh¸ch hµng thuª. V× tµi s¶n cho thuª thuéc së h÷u cña NH nªn NH cã thÓ thu håi ®Ó b¸n hoÆc cho ng­êi kh¸c thuª khi ng­êi thuª kh«ng tr¶ nî ®­îc. §iÒu nµy gãp phÇn gi¶m bít thiÖt h¹i cho NH. Ho¹t ®éng cho thuª b¾t nguån tõ DN s¶n xuÊt hoÆc cung cÊp thiÕt bÞ, nhµ cöa cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dung dµi. Do ng­êi mua kh«ng ®ñ tiÒn mua, hoÆc chØ cã nhu cÇu sö dông trong thêi gian ng¾n h¬n thêi gian khÊu hao cña tµi s¶n, tõ ®ã ®· lµm n¶y sinh nhu cÇu thuª. Cho thuª cã hai h×nh thøc chñ yÕu lµ cho thuª nghiÖp vô vµ cho thuª tµi chÝnh. Cho thuª nghiÖp vô ®¸p øng nhu cÇu thuª trong thêi gian ng¾n, nguêi ®i thuª kh«ng cã dù ®Þnh mua tµi s¶n ®ã ®Ó sö dông l©u dµi, vÝ dô cho thuª phßng trong kh¸ch s¹n, cho thuª xe « t« ng¾n ngµy,…Cho thuª tµi chÝnh ®¸p øng nhu cÇu thuª trong thêi gian dµi vµ ng­êi ®i thuª cã quyÒn mua l¹i tµi s¶n khi hÕt hîp ®ång thuª. Ho¹t ®éng cho thuª cña NHTM chñ yÕu lµ cho thuª tµi chÝnh. Tãm l¹i, h×nh thøc tÝn dông nµy ®em l¹i lîi Ých cho c¶ phÝa ng©n hµng vµ DN. PhÝa NH cã quyÒn thu håi tµi s¶n nÕu thÊy ng­êi thuª kh«ng thùc hiÖn 8
 12. Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu HiÒn – A2 – K42A ®óng hîp ®ång nªn h¹n chÕ ®­îc rñi ro cho NH. Cßn DN th× kh«ng cÇn bá ra mét l­îng vèn lín mµ vÉn cã tµi s¶n ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn, liªn tôc.  B¶o l·nh (t¸i b¶o l·nh): B¶o l·nh cña NH lµ cam kÕt cña NH d­íi h×nh thøc th­ b¶o l·nh vÒ viÖc thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh thay cho kh¸ch hµng cña NH khi kh¸ch hµng kh«ng thùc hiÖn ®óng nghÜa vô nh­ cam kÕt. B¶o l·nh th­êng cã ba bªn: bªn h­ëng b¶o l·nh, bªn ®­îc b¶o l·nh vµ bªn b¶o l·nh. B¶o l·nh cña NH cã nghÜa NH lµ bªn b¶o l·nh; kh¸ch hµng cña NH lµ ng­êi ®­îc b¶o l·nh; vµ ng­êi h­ëng b¶o l·nh lµ bªn thø ba. C¸c lo¹i b¶o l·nh ph©n theo môc tiªu gåm: - B¶o l·nh b¶o ®¶m tham gia dù thÇu: Lµ cam kÕt cña NH víi chñ ®Çu t­ (hay chñ thÇu) vÒ viÖc tr¶ tiÒn ph¹t thay cho bªn dù thÇu nÕu bªn dù thÇu vi ph¹m c¸c quy ®Þnh trong hîp ®ång dù thÇu. - B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång: Lµ cam kÕt cña NH vÒ viÖc chi tr¶ tæn thÊt thay cho kh¸ch hµng nÕu kh¸ch hµng kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ hîp ®ång nh­ cam kÕt, g©y tæn thÊt cho bªn thø ba. - B¶o l·nh b¶o ®¶m hoµn tr¶ tiÒn øng tr­íc: Lµ cam kÕt cña NH vÒ viÖc sÏ hoµn tr¶ tiÒn øng tr­íc cho bªn mua (ng­êi h­ëng b¶o l·nh) nÕu bªn cung cÊp (ng­êi ®­îc b¶o l·nh) kh«ng tr¶. - B¶o l·nh b¶o ®¶m hoµn tr¶ vèn vay (b¶o l·nh vay vèn): Lµ cam kÕt cña NH ®èi víi ng­êi cho vay (tæ chøc tÝn dông, c¸c c¸ nh©n,…) vÒ viÖc sÏ tr¶ gèc vµ l·i ®óng h¹n nÕu kh¸ch hµng (ng­êi ®i vay) kh«ng tr¶ ®­îc. - B¶o l·nh b¶o ®¶m thanh to¸n: Lµ cam kÕt cña NH vÒ viÖc sÏ thanh to¸n tiÒn theo ®óng hîp ®ång thanh to¸n cho ng­êi thô h­ëng nÕu kh¸ch hµng cña NH kh«ng thanh to¸n ®ñ. Nh­ vËy, b¶o l·nh lµ mét h×nh thøc tµi trî cña NH cho kh¸ch hµng, qua ®ã kh¸ch hµng cã thÓ t×m nguån tµi trî míi, mua ®­îc hµng ho¸ hoÆc thùc hiÖn ®­îc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m thu lîi. 9
 13. Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu HiÒn – A2 – K42A B¶o l·nh lµ h×nh thøc tµi trî th«ng quan uy tÝn. Tuy nhiªn khi kh¸ch hµng kh«ng thùc hiÖn ®­îc cam kÕt, NH ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô chi tr¶ cho bªn thø ba. Kho¶n chi tr¶ nµy ®­îc xÕp vµo lo¹i tµi s¶n “xÊu” trong néi b¶ng, cÊu thµnh nî qu¸ h¹n. ChÝnh v× vËy, b¶o l·nh còng chøa ®ùng c¸c rñi ro nh­ mét kho¶n cho vay vµ ®ßi hái NH ph¶i ph©n tÝch kh¸ch hµng nh­ khi cho vay. b) Ph©n lo¹i theo thêi gian: - TÝn dông ng¾n h¹n: lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n tõ 12 th¸ng trë xuèng. TÝn dông ng¾n h¹n nh»m tµi trî cho tµi s¶n l­u ®éng hoÆc theo nhu cÇu sö dông vèn ng¾n h¹n cña Nhµ n­íc, DN, hé s¶n xuÊt. C¸c h×nh thøc cho vay ng¾n h¹n ®­îc ¸p dông lµ cho vay tõng lÇn hay cho vay theo h¹n møc, cho vay trùc tiÕp hoÆc cho vay gi¸n tiÕp, cho vay cã ®¶m b¶o hoÆc cho vay kh«ng cÇn ®¶m b¶o, cho vay thÊu chi hoÆc lu©n chuyÓn. Kh¸ch hµng sÏ lµm ®¬n vµ tr×nh bµy víi ng©n hµng kÕ ho¹ch sö dông vèn vay. Tõ ®ã ng©n hµng thùc hiÖn ph©n tÝch tÝn dông, tÝnh to¸n hiÖu qu¶ sö dông vèn, xem xÐt rñi ro, c¸c nguån tr¶ nî. - TÝn dông trung h¹n: lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n tõ 1-5 n¨m, ®­îc dïng ®Ó tµi trî cho tµi s¶n cè ®Þnh nh­ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, trang thiÕt bÞ. Bªn c¹nh ®Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh, cho vay trung h¹n cßn lµ nguån h×nh thµnh vèn l­u ®éng th­êng xuyªn cña c¸c DN ®Æc biÖt lµ nh÷ng DN míi thµnh lËp. - TÝn dông dµi h¹n: lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n trªn 5 n¨m, dïng ®Ó tµi trî cho c«ng tr×nh x©y dùng nh­ nhµ, s©n bay, cÇu, ®­êng, m¸y mãc thiÕt bÞ cã gi¸ trÞ lín vµ cã thêi gian sö dông dµi. Cho vay dµi h¹n th­êng g¾n víi kÕ ho¹ch ®Çu t­ cña DN, cña tõng ngµnh, tõng ®Þa ph­¬ng vµ trong mét sè tr­êng hîp ®­îc Nhµ n­íc chØ ®Þnh nguån vèn cã l·i suÊt ­u ®·i. c) Ph©n lo¹i theo tµi s¶n ®¶m b¶o: - Cho vay cÇn tµi s¶n ®¶m b¶o: Tµi s¶n ®¶m b¶o lµ h×nh thøc h¹n chÕ tæn thÊt cho ng©n hµng khi kh¸ch hµng gÆp rñi ro. Ng©n hµng yªu cÇu kh¸ch hµng ph¶i cã tµi s¶n ®¶m b¶o thÕ chÊp khi muèn ng©n hµng cÊp tÝn dông. Trªn c¬ së ®ã, ng©n hµng sÏ kiÓm tra, ®¸nh gi¸, thÈm ®Þnh tµi s¶n vµ sÏ quyÕt ®Þnh cho vay. Th«ng th­êng th× gi¸ trÞ kho¶n vay tèi ®a b»ng 80% gi¸ trÞ tµi s¶n 10
 14. Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu HiÒn – A2 – K42A ®¶m b¶o vµ tuú tõng lo¹i tµi s¶n thÕ chÊp, ng©n hµng sÏ cho vay víi c¸c tû lÖ t­¬ng øng. §ång thêi ng©n hµng sÏ gi¸m s¸t viÖc sö dông hoÆc kh¶ n¨ng b¶o ®¶m tµi s¶n. - Cho vay kh«ng cÇn tµi s¶n ®¶m b¶o: H×nh thøc nµy th­êng ¸p dông ®èi víi kh¸ch hµng quen thuéc, cã uy tÝn, cã t×nh h×nh tµi chÝnh v÷ng m¹nh, Ýt x¶y ra t×nh tr¹ng nî nÇn hoÆc mãn vay t­¬ng ®èi nhá so víi vèn cña ng­êi vay. §«i khi ng©n hµng cho vay theo chØ thÞ cña ChÝnh phñ th× kh«ng cÇn tµi s¶n ®¶m b¶o bëi cã sù b¶o l·nh cña ChÝnh phñ. §èi víi c¸c c«ng ty lín hoÆc nh÷ng kho¶n vay ng¾n h¹n mµ ng©n hµng cã kh¶ n¨ng gi¸m s¸t tèt th× còng cã thÓ kh«ng cÇn tµi s¶n ®¶m b¶o. 1.1.4. Quy tr ×nh cÊp tÝn dông vµ b¶o ®¶m tÝn dông a) Quy tr×nh cÊp tÝn dông: Quy tr×nh tÝn dông lµ b¶ng tæng hîp m« t¶ c¸c b­íc ®i cô thÓ tõ khi tiÕp nhËn nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng cho ®Õn khi ng©n hµng ra quyÕt ®Þnh cho vay, gi¶i ng©n vµ thanh lý hîp ®ång tÝn dông. Th«ng th­êng, ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ tÝn dông quy tr×nh tÝn dông ph¶i tu©n theo c¸c b­íc sau: B¶ng 1.1: Quy tr×nh tÝn dông tæng qu¸t Nguån vµ n¬i cung NhiÖm vô cña ng©n KÕt qu¶ sau khi kÕt C¸c b­íc cÊp th«ng tin hµng ë mçi giai ®o¹n thóc mét b­íc 1. LËp hå * Kh¸ch hµng ®i vay * TiÕp xóc, phæ biÕn * Hoµn thµnh bé hå s¬ s¬ ®Ò nghÞ cung cÊp th«ng tin vµ h­íng dÉn kh¸ch ®Ó chuyÓn sang giai cÊp tÝn hµng lËp hå s¬ vay ®o¹n s¹u: dông vèn 2. Ph©n * Hå s¬ ®Ò nghÞ vay tõ * Tæ chøc thÈm ®Þnh * B¸o c¸o kÕt qu¶ tÝch tÝn giai ®o¹n tr­íc vÒ c¸c mÆt tµi chÝnh thÈm ®Þnh ®Ó chuyÓn dông chuyÓn sang vµ phi tµi chÝnh do c¸c sang bé phËn cã thÈm * C¸c th«ng tin bæ c¸ nh©n hoÆc bé phËn quyÒn ®Ó quyÕt ®Þnh sung tõ pháng vÊn, hå thÈm ®Þnh thùc hiÖn cho vay. s¬ l­u tr÷… 11
 15. Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu HiÒn – A2 – K42A 3. QuyÕt * C¸c tµi liÖu vµ th«ng * QuyÕt ®Þnh cho vay * QuyÕt ®Þnh cho vay ®Þnh tÝn tin tõ giai ®o¹n tr­íc hoÆc tõ chèi cho vay hoÆc tõ chèi tuú theo dông chuyÓn sang vµ b¸o dùa vµo kÕt qu¶ ph©n kÕt qu¶ thÈm ®Þnh. c¸o kÕt qu¶ thÈm tÝch * TiÕn hµnh c¸c thñ ®Þnh. tôc ph¸p lý nh­ ký * C¸c th«ng tin bæ hîp ®ång tÝn dông, sung hîp ®ång c«ng chøng, vµ c¸c lo¹i hîp ®ång kh¸c. 4. Gi¶i * QuyÕt ®Þnh cho vay * ThÈm ®Þnh c¸c * ChuyÓn tiÒn vµo tµi ng©n vµ c¸c hîp ®ång liªn chøng tõ theo c¸c ®iÒu kho¶n tiÒn göi cña quan. kiÖn cña hîp ®ång tÝn kh¸ch hµng hoÆc * C¸c chøng tõ lµm c¬ dông tr­íc khi ph¸t chuyÓn tr¶ cho nhµ së gi¶i ng©n tiÒn vay. cung cÊp theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 5. Gi¸m * C¸c th«ng tin tõ néi * Ph©n tÝch ho¹t ®éng * B¸o c¸o kÕt qu¶ s¸t vµ bé ng©n hµng. tµi kho¶n, b¸o c¸o tµi gi¸m s¸t vµ ®­a ra c¸c thanh lý * C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, kiÓm tra môc gi¶i ph¸p xö lý. tÝn dông chÝnh theo ®Þnh kú ®Ých sö dông vèn vay. * LËp c¸c thñ tôc ®Ó cña kh¸ch hµng. * T¸i xÐt vµ xÕp h¹ng tÝn thanh lý tÝn dông. * C¸c th«ng tin kh¸c dông. * Thanh lý hîp ®ång tÝn dông (Nguån: Gi¸o tr×nh “TÝn dông vµ thÈm ®Þnh tÝn dông ng©n hµng“, NXB tµi chÝnh 2006) ViÖc thiÕt lËp vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn quy tr×nh tÝn dông cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng. VÒ mÆt hiÖu qu¶, quy tr×nh tÝn dông hîp lý gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng vµ gi¶m thiÓu rñi ro tÝn dông. VÒ mÆt qu¶n trÞ, quy tr×nh tÝn dông cã c¸c t¸c dông sau ®©y: 12
 16. Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu HiÒn – A2 – K42A - Quy tr×nh tÝn dông lµm c¬ së cho viÖc ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña tõng bé phËn liªn quan trong ho¹t ®éng tÝn dông, - Quy tr×nh tÝn dông lµm c¬ së cho viÖc thiÕt lËp c¸c hå s¬ vµ thñ tôc vay vèn vÒ mÆt hµnh chÝnh. - Quy tr×nh tÝn dông chØ râ mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn liªn quan trong ho¹t ®éng tÝn dông. b) B¶o ®¶m tÝn dông: Ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng lµ mét ho¹t ®éng chøa ®ùng nhiÒu rñi ro. MÆc dï, tr­íc khi quyÕt ®Þnh cho vay, ng©n hµng ®· tr¶i qua c¸c kh©u thu thËp, xö lý, ph©n tÝch vµ thÈm ®Þnh kü kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng nh­ng vÉn kh«ng thÓ nµo lo¹i bá ®­îc rñi ro tÝn dông. Do vËy, b¶o ®¶m tiÒn vay cã thÓ sö dông nh­ lµ mét trong nh÷ng c¸ch thøc nh»m gia t¨ng kh¶ n¨ng thu håi nî vµ gi¶m thiÓu rñi ro tÝn dông. B¶o ®¶m tÝn dông hiÖn nay ®­îc thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh 178/1999/N§-CP ngµy 29/12/1999 vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay cña c¸c Tæ chøc tÝn dông vµ NghÞ ®Þnh 85/2002/N§-CP ngµy 25/10/2002 vÒ söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh 178. B¶o ®¶m tÝn dông hay cßn ®­îc gäi lµ b¶o ®¶m tiÒn vay lµ viÖc tæ chøc tÝn dông ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh»m phßng ngõa rñi ro, t¹o c¬ së kinh tÕ vµ ph¸p lý ®Ó thu håi ®­îc c¸c kho¶n nî ®· cho kh¸ch hµng vay. §Ó ®¶m b¶o tiÒn vay thùc sù cã hiÖu qu¶ ®ßi hái: - Gi¸ trÞ ®¶m b¶o ph¶i lín h¬n nghÜa vô ®­îc ®¶m b¶o - Tµi s¶n dïng lµm ®¶m b¶o nî vay ph¶i t¹o ra ®­îc ng©n l­u (ph¶i cã gi¸ trÞ vµ cã thÞ tr­êng tiªu thô). - Cã ®Çy ®ñ c¬ së ph¸p lý ®Ó ng­êi cho vay cã quyÒn xö lý tµi s¶n dïng lµm ®¶m b¶o tiÒn vay. *) C¸c h×nh thøc b¶o ®¶m tÝn dông: B¶o ®¶m tÝn dông nãi chung cã thÓ thùc hiÖn b»ng nhiÒu c¸ch, bao gåm: b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n thÕ chÊp, b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n cÇm cè, b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay, vµ b¶o ®¶m b»ng h×nh thøc b¶o l·nh cña bªn thø ba. 13
 17. Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu HiÒn – A2 – K42A  B¶o ®¶m tÝn dông b»ng tµi s¶n thÕ chÊp: B¶o ®¶m tÝn dông b»ng tµi s¶n thÕ chÊp lµ viÖc bªn vay vèn thÕ chÊp tµi s¶n cña m×nh cho bªn cho vay ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn vay. ThÕ chÊp tµi s¶n lµ viÖc bªn ®i vay sö dông bÊt ®éng s¶n thuéc së h÷u cña m×nh hoÆc gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi bªn cho vay.  B¶o ®¶m tÝn dông b»ng tµi s¶n cÇm cè: CÇm cè tµi s¶n lµ viÖc bªn ®i vay giao tµi s¶n lµ c¸c ®éng s¶n thuéc së h÷u cña m×nh cho bªn cho vay ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî. §éng s¶n cÇm cè cã thÓ lµ lo¹i kh«ng cÇn ®¨ng ký quyÒn së h÷u (xe cé, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn). §èi víi lo¹i tµi s¶n kh«ng ®¨ng ký quyÒn së h÷u, khi cÇm cè tµi s¶n ph¶i ®­îc giao nép cho bªn cho vay. §èi víi tµi s¶n cã ®¨ng ký së h÷u, khi cÇm cè hai bªn cã thÓ tho¶ thuËn ®Ó bªn cÇm cè gi÷ tµi s¶n hoÆc giao tµi s¶n cÇm cè cho bªn thø ba gi÷. Tµi s¶n cÇm cè cã thÓ bao gåm c¸c lo¹i tµi s¶n sau ®©y: - Tµi s¶n h÷u h×nh nh­ xe cé, m¸y mãc, hµng ho¸, vµng b¹c, tµu biÓn,…vµ c¸c lo¹i tµi s¶n kh¸c. - TiÒn trªn tµi kho¶n tiÒn göi hoÆc ngo¹i tÖ. - GiÊy tê cã gi¸ nh­ cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, th­¬ng phiÕu. - QuyÒn tµi s¶n ph¸t sinh tõ quyÒn t¸c gi¶, quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, quyÒn thô tr¸i, vµ c¸c quyÒn ph¸t sinh tõ tµi s¶n kh¸c. - Lîi tøc vµ quyÒn ph¸t sinh tõ tµi s¶n cÇm cè.  B¶o ®¶m b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay: Tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay lµ tµi s¶n cña kh¸ch hµng vay mµ gi¸ trÞ tµi s¶n ®­îc t¹o ra bëi mét phÇn hoÆc toµn bé kho¶n cho vay cña ng©n hµng. B¶o ®¶m tiÒn vay b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay lµ viÖc kh¸ch hµng vay dïng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî cho chÝnh kho¶n vay ®ã ®èi víi ng©n hµng. 14
 18. Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu HiÒn – A2 – K42A B¶o ®¶m tiÒn vay b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay ®­îc ¸p dông trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: - Tr­êng hîp ChÝnh phñ, Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh giao cho ng©n hµng cho vay ®èi víi kh¸ch hµng vµ ®èi t­îng vay. - Ng©n hµng cho vay trung h¹n, dµi h¹n víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, ®êi sèng nÕu kh¸ch hµng vay vµ tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay ®¸p øng ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch hµng vay cã tÝn nhiÖm, cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó tr¶ nî, cã dù ¸n ®Çu t­ kh¶ thi, cã møc vèn tù cã tham gia vµo dù ¸n vµ gi¸ trÞ tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay tèi thiÓu b»ng 50% vèn ®Çu t­.  B¶o ®¶m tÝn dông b»ng h×nh thøc b¶o l·nh: B¶o l·nh lµ viÖc bªn thø ba cam kÕt víi bªn cho vay (ng­êi nhËn b¶o l·nh) sÏ thùc hiÖn nghÜa vô thay cho bªn ®i vay (ng­êi ®­îc b¶o l·nh) nÕu khi ®Õn h¹n mµ ng­êi ®­îc b¶o l·nh kh«ng thùc hiÖn hoÆc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®óng nghÜa vô tr¶ nî. B¶o l·nh cã thÓ chia thµnh hai lo¹i chÝnh: b¶o l·nh b»ng tµi s¶n vµ b¶o l·nh b»ng tÝn chÊp. - B¶o l·nh b»ng tµi s¶n cña bªn thø ba lµ viÖc bªn thø ba (gäi lµ bªn b¶o l·nh) cam kÕt víi bªn cho vay vÒ viÖc sö dông tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî thay cho bªn ®i vay, nÕu ®Õn h¹n tr¶ nî mµ bªn ®i vay kh«ng thùc hiÖn hoÆc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®óng nghÜa vô tr¶ nî. - B¶o l·nh b»ng tÝn chÊp cña tæ chøc doµn thÓ chÝnh trÞ- x· héi lµ biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay trong tr­êng hîp tiÒn vay kh«ng cã ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n, theo ®ã tæ chøc ®oµn thÓ chÝnh trÞ- x· héi lÊy uy tÝn cña m×nh ®Ó lµm c¬ së b¶o l·nh cho bªn ®i vay. 1.2. Kh¸i qu¸t vÒ DNVVN 1.2.1. §Þnh nghÜa DNVVN Doanh nghiÖp võa vµ nhá (DNVVN) lµ mét bé phËn cÊu thµnh kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña nÒn kinh tÕ, cã mèi quan hÖ t­¬ng hç kh«ng thÓ t¸ch rêi víi c¸c chñ thÓ kh¸c. Cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ kh¸i niÖm DNVVN nh­ng kh¸i niÖm chung nhÊt vÒ DNVVN cã néi dung nh­ sau: DNVVN lµ 15
 19. Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu HiÒn – A2 – K42A nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, kinh doanh v× môc ®Ých lîi nhuËn, cã quy m« doanh nghiÖp trong nh÷ng giíi h¹n nhÊt ®Þnh tÝnh theo c¸c tiªu thøc vèn, lao ®éng, doanh thu, gi¸ trÞ gia t¨ng thu ®­îc trong tõng thêi kú theo quy ®Þnh cña tõng quèc gia. DNVVN lµ nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« nhá bÐ vÒ mÆt vèn, lao ®éng hay doanh thu. DNVVN cã thÓ chia thµnh ba lo¹i còng c¨n cø vµo quy m«, ®ã lµ: doanh nghiÖp võa, doanh nghiÖp nhá vµ doanh nghiÖp siªu nhá. Theo tiªu chÝ cña nhãm Ng©n hµng ThÕ giíi, doanh nghiÖp siªu nhá lµ doanh nghiÖp cã sè l­îng lao ®éng d­íi 10 ng­êi, doanh nghiÖp nhá cã sè lao ®éng tõ 10-50 ng­êi, cßn doanh nghiÖp võa cã tõ 50-300 lao ®éng. Nãi chung, mçi n­íc ®Òu cã tiªu chÝ riªng ®Ó x¸c ®Þnh DNVVN ë n­íc m×nh. ë ViÖt Nam, kh¸i niÖm DNVVN ®­îc ®­a ra ë ®iÒu 3, NghÞ ®Þnh 90/2001/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ trî gióp ph¸t triÓn DNVVN: “ Doanh nghiÖp nhá vµ võa lµ c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®éc lËp, ®· ®¨ng ký kinh doanh theo ph¸p luËt hiÖn hµnh, cã vèn ®¨ng ký kh«ng qu¸ 10 tû ®ång hoÆc sè lao ®éng trung b×nh h»ng n¨m kh«ng qu¸ 300 ng­êi”. Cô thÓ DNVVN ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: B¶ng 1.2: ChØ tiªu x¸c ®Þnh DNVVN Doanh thu Vèn Lao ®éng Quy m« DN (tû ®ång) (tû ®ång) (ng­êi) 1.DN s¶n xuÊt vµ x©y dùng - DN quy m« võa 1-5 5-10 200-300 - DN quy m« nhá
 20. Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thu HiÒn – A2 – K42A thøc së h÷u sau: DN Nhµ n­íc, DN t­ nh©n, C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty TNHH, C«ng ty liªn doanh, hîp t¸c x·, hé gia ®×nh. Nh­ vËy cã rÊt nhiÒu tiªu thøc ®Ó ph©n lo¹i DNVVN. Mét sè tiªu thøc nh­ vèn, lao ®éng, doanh thu, lîi nhuËn, gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc dïng kh¸ phæ biÕn trªn ThÕ giíi còng nh­ ë ViÖt Nam. Trong ®ã, hai tiªu thøc ®­îc sö dông nhiÒu nhÊt ë phÇn lín c¸c n­íc lµ quy m« vèn vµ lao ®éng. Tuy nhiªn, mçi mét n­íc, mçi mét nÒn kinh tÕ l¹i lùa chän c¸c tiªu thøc kh¸c nhau, phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè: Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña tõng n­íc: th«ng th­êng c¸c n­íc cã tr×nh ®é ph¸t triÓn cµng cao th× quy ®Þnh vÒ chØ tiªu quy m« vèn còng nh­ lao ®éng cao h¬n so víi c¸c n­íc cã tr×nh ®é ph¸t triÓn thÊp. C¸c giíi h¹n tiªu chuÈn nµy thay ®æi theo thêi gian sao cho phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña tõng giai ®o¹n. Khi nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng, quy m« ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp më réng th× giíi h¹n tiªu chuÈn sÏ ®­îc ®iÒu chØnh l¹i. HoÆc khi nÒn kinh tÕ suy tho¸i, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶, mét sè doanh nghiÖp ph¸ s¶n hoÆc bÞ s¸p nhËp, gi¶i thÓ, sè l­îng c¸c doanh nghiÖp gi¶m, lóc ®ã tiªu chuÈn ®Ó ph©n lo¹i DNVVN còng sÏ thay ®æi tû lÖ víi tèc ®é t¨ng tr­ëng quy m« cña c¸c doanh nghiÖp. Theo ngµnh nghÒ kh¸c nhau: do mçi ngµnh nghÒ cã tÝnh chÊt, ®Æc tr­ng riªng nªn viÖc ph©n biÖt quy m« vèn còng nh­ lao ®éng sö dông riªng cho tõng ngµnh nghÒ còng kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n nh­ ë NhËt B¶n, c¸c doanh nghiÖp ë khu vùc s¶n xuÊt ph¶i cã sè vèn d­íi 1 triÖu USD vµ d­íi 300 lao ®éng, trong khi ®ã th­¬ng m¹i-dÞch vô cã sè vèn d­íi 300.000 USD vµ d­íi 100 lao ®éng th× ®Òu thuéc DNVVN. ë ViÖt Nam, ®èi víi doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, doanh nghiÖp nhá cã vèn tõ 1 tû ®ång trë xuèng vµ sè lao ®éng tõ 50 ng­êi trë xuèng, cßn c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i vµ dÞch vô sè lao ®éng d­íi 30 ng­êi. 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2