intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Kinh doanh quốc tế: Quản trị tài chính

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
45
lượt xem
5
download

Kinh doanh quốc tế: Quản trị tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiểu được các khái niệm về quản trị tài chính. Xác định tố chất cần có của người quản trị , những tố chất vốn có và những tố chất có thể rèn luyện để có mục tiêu phấn đấu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh doanh quốc tế: Quản trị tài chính

 1. ! " # $ 2
 2. % & '( ) *+ , ( -( ) . / * * ( 0( 1 $ *+2 3 3
 3. !"#$ % & '" ( "' ) + ,"- &!. ! * # ! 1 ! !3 * 4 # " 1 ! !3 * ! 4 # 5 . ! * 4 4
 4. * 0, 12 ! 1"3 ,4 / 1 ! !3 * 4 1 !" " 2 + 2 ! ! 6 , + !" !2 !3 + !" 2 !3 !" 7 + 2! ! & # + 8 * ! # . . ! " !" # * * 5
 5. ' 5 &!. ! ,5 % - 6 ! ,/ 2" 0 9 & 6! . ) . : 2 2;< 1 + # = * # , 2> 2 !3 ; 6
 6. ' 5 &!. ! ,5 % - 6 ! ,/ 2" 0 9 5 + # , . , ) 7 . , # , ! ; 7
 7. * 0, 12 ! ,"- ,5 # / 7 ? @ " :A < & B # 8
 8. 3 ,"- &!. ! ) !" ( B!" 8 . !8C , ! 3 ( D !" 8 : EF < " 9
 9. 3 ,"- &!. ! 3 ( * 8 9 ? * " * ! 3 * 8 *& G ! * H * !3 , ! * , " ! * G ! # F .+ !
 10. 3 ,"- &!. ! 3 ( * 8 9 # !" & + + 2 + 8 * ,! * > * !3 11
 11. ?* ,! ", ,"- ,5 # 8 7 7 3 * "& # !" . . ! * , * & # . ) 7 !" 12
 12. ?* ,! ", ,"- ,5 # 8 7 ! *= / "+ # . I * 8 * !" > *+ 8" * * 8* # . . !" .+ + ! " , " + ) " * " " + . " * " " 13
 13. ! * =: ) # / 7 ! " 9"@ &! * = / "+ I # :D P, < D % D % I 8 'J(JJJ '-(JJJ '-(JJJ '-(JJJ # + M(JJJ 'J(JJJ M(JJJ '-(JJJ 5" * -(JJJ -(JJJ K(JJJ J ) MJJ '(JJJ '(LJJ J :D&KJN 2%&OJN < 53 '(-JJ '(JJJ 0(KJJ J 14
 14. ?* ,! ", ,"- ,5 # 8 7 ! *= / "+ 5" . & # + + # *+ / * . G & % !" "+ + > Q 3 > 8 ! 7 * 15
 15. ?* ,! ", ,"- ,5 # 8 7 5 + ! ,! / " 0 ) & 5 " . * 8 " ! + + . 2 8 , + . " ! " * !8 16
 16. 5 + ! ,! / " 0 # # # D % # : < I 8 M(JJJ '-(JJJ '-(JJJ # + M(JJJ M(JJJ '-(JJJ 5" * K(JJJ ) :D2#& '(LJJ OJN 2%& KJN < 53 J 0(KJJ J 17
 17. 3 ,"- &!. !
 18. ?* ,! ", ,"- ,5 # 8 7 "# 1" ( 0& " & # " 2 . !3 !3 ) *+ 8 !: < . Q * " ( 19
 19. ?* ,! ", ,"- ,5 # 8 7 "# 1" ( 0& " 5" & I + 8 8 * !3 !" ! * ( # * " 3 ( # 8 !3 3 . . + !3 * " + !" ( # + . + 8" Q . . , " ( 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản