Kinh tế vĩ mô chương 5: Tổng cung

Chia sẻ: Phạm Đình Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
315
lượt xem
157
download

Kinh tế vĩ mô chương 5: Tổng cung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'kinh tế vĩ mô chương 5: tổng cung', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế vĩ mô chương 5: Tổng cung

  1. TOÅNG CUNG Ñöôøng AD (M/P)s0 P↓ (M/P)S1 r LM0 LM1 r P↓ r0 A r0 r1 A’ r1 IS0 (M/P)d P Y0 Y1 Y M/P P0 P1 GV: ThS NGUYỄN NGỌC HÀ TRÂN AD Email:nnhatran@gmail.com nnhatran@gmail.com ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Y0 Y1 Y 2 TOÅNG CUNG LM2 TOÅNG CUNG Dòch chuyeån ñöôøng AD r r LM0 Haøm saûn xuaát LM LM1 0 Y = f(K, L) K: Voán L:Lao ñoäng → Haøm Cobb Doughlas Y = A. Kα.Lβ α+β>1: naêng suaát taêng theo quy moâ IS1 IS0 IS0 IS2 P Y2 Y 0 Y1 Y P Y2 Y0 Y1 Y α+β=1: naêng suaát khoâng ñoåi theo quy moâ α+β
  2. TOÅNG CUNG TOÅNG CUNG Caàu lao ñoäng Caân baèng thò tröôøng lao ñoäng SL W/P W/P (W/P)0 DL DL L L0 L ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 7 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 8 TOÅNG CUNG TOÅNG CUNG Hình thaønh AS vôùi quan ñieåm tieàn löông linh hoaït Hình thaønh AS vôùi quan ñieåm tieàn löông coá ñònh (Fixed Wages) Y=f(K,L) SAS 0 Y P LAS Y Y=f(k,L) P Y1 Y0 Y0 P1 P1 P0 P0 L0 W/P L Y0 Y1 Y L Y0 Y SL W0/P0 W0/P1 W1/P1 = W0/P0 W0/P1 DL DL L ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân L0 L 9 L0 L1ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 10 TOÅNG CUNG TOÅNG CUNG Caùc yeáu toá laøm dòch chuyeån ñöôøng toång cung CAÂN BAÈNG KINH TEÁ VÓ MOÂ P SAS LAS0 LAS1 CS SAS1 CS SAS0 Dö thöøa giaù giaù (surplus) K, L ↑ P1 KHKT ↑ CPSX ↓, W ↓ Naêng suaát ↑ E Caân baèng K, L ↑ PE KHKT ↑ P2 Thieáu huït AD (shortage) Ythöïc Ythöïc Y3 Y1 Y4 Y2 Y ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 11 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 12 2
  3. TOÅNG CUNG Caân baèng KTVM (tt) SAS LAS SAS LAS SAS LAS P P AD P AD AD Cheânh leäch laïm phaùt Cheânh leäch suy thoaùi Ythöïc Ythöïc YP Ythöïc Y1 YP YP Y1 Caân baèng thaát nghieäp (CB Caân baèng toaøn duïng Caân baèng treân toaøn duïng khieám duïng) ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 13 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản