intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kỹ năng điều hành cuộc họp

Chia sẻ: Badkid Badkid | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:0

567
lượt xem
212
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi đi làm, bạn sẽ nhận thấy rằng "họp là một phần tất yếu của công việc".Những cuộc họp đóng vai trò rất quan trọng, vì đó là nơi mà bầu không khí và văn hoá của tổ chức đựợc duy trì, là một trong những cách thức để các tổ chức nói với nhân viên và đồng nghiệp của mình rằng: “Bạn là một thành viên của tập thể” Và dù ở vị trí nào, chắc chắn sẽ có một ngày bạn phải chịu trách nhiệm tổ chức hay điều hành một cuộc họp.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng điều hành cuộc họp

 1. ÑIEÀU HAØNH MOÄT CUOÄC HOÏP
 2. Noäi dung chính  Taïi sao phaûi ñieàu haønh moät cuoäc hoïp?  Caùc chöùc naêng cuûa moät cuoäc hoïp  Caùc kieåu hoïp  Chuaån bò cho moät cuoäc hoïp  Ñònh nghóa muïc tieâu  Con ngöôøi  Baøi thuyeát trình  Chuû toïa  Ñieàu haønh cuoäc hoïp  Thôøi gian trình baøy  Keát thuùc cuoäc hoïp
 3. Taïi sao phaûi vaän haønh cuoäc hoïp?  Caùc cuoäc hoïp laø  Caùc giaûi phaùp cho laõng phí thôøi gian caùc vöôùng maéc trong theá giôùi thöïc quyù baùu vaø tieàn. ñöôïc tìm thaáy xuyeân qua cuoäc hoïp vaø thaûo luaän nhoùm  Caùc cuoäc hoïp laø  Moät cuoäc hoïp vaãn toát hôn laø ñieän ñaày daãy caùc vaán thoaïi, maùy fax, hoäi ñeà, tranh caõi, maâu nghò baèng video, thuaån vaø neáu coù chæ maùy vi tính, caùc laø m ít söï ñoàng oät saûn phaåm khaùc thuaän vaø giaûi phaùp. cuûa coâng ngheä thoâng tin hoaëc caùc caù nhaân laøm vieäc moät mình
 4. Ta ïi s a o p h a û i v a ä n h a ø n h c u o ä c h o ïp ?  Những cuộc họp đóng vai trò rất quan trọng, vì đó là nõi mà bầu không khí và văn hoá của tổ chức đựợc duy trì, là một trong những cách thức để các tổ chức nói với đội ngũ nhân viên của mình rằng: “Bạn là một thành viên của tập thể”  Nếu bạn tổ chức những cuộc họp buồn tẻ, yếu kém mà lại kéo dài lê thê, thì các nhân viên sẽ bắt đầu tin rằng mình đang làm việc cho một công ty tẻ nhạt, kém cỏi và không biết quý trọng thời gian
 5. án C kie h nh th oâ õ eå ng se kin aù v Caùc chöùc naêng cuûa moät cuoäc hoïp goù vaø ieä ia c, ï ñ c p c Ch höù , sö caù g ca söï taä t n ù ñ äm aø oá nh où p hie ù,v th n aâ ng ng gia eàn gia n y n tru daâ Ra caùc quyeát ñònh quyeát ñoaùn vaø Söï hình thaønh cam keát nhoùm nho ù nh la m/ où áu Ñ õn co m öù h ñ âng ña h c tín aïo vi an h va eäc Tr cuû ø a
 6. Ca ù c k ie å u h o ïp  Hoäi nghò  Hoäi ñoàng  Uûy ban  Thöôøng xuyeân  Ñieàu ñình, thoûa thuaän  Ñoäng vieân  Ra quyeát ñònh  Haøng ngaøy  Haøng tuaàn hoaëc haøng thaùng  Baát thöôøng, khoâng thöôøng xuyeânhoaëc keá hoaïch ñaëc bieät
 7. Ch u a å n b ò c h o m o ä t c u o ä c h o ïp  “Caùc quan heä maät thieát gì ñeå naém chaéc vaø naém vöõng cuoäc hoïp ....”  “Sau khi hoïp xong, coù baát kyø tieâu chuaån naøo hoaëc cô cheá ñeå xaùc ñònh coù hay chaêng cuoäc hoïp laø thaønh khoâng hoaëc thaát baïi...”
 8. Ch u a å n b ò c h o m o ä t c u o ä c h o ïp  Xác định rõ những mục tiêu và kết quả mong đợi. Bạn cần biết chính xác mình đang cố gắng đạt được điều gì thông qua cuộc họp.  Xác định xem liệu những hoạt động khác có thể sẽ phù hợp hõn không, hay nhất thiết phải tổ chức các cuộc họp bàn. Đã có không ít cuộc họp vô bổ được triệu tập, trong khi chỉ một vài cuộc điện thoại, trao đổi email, hay gặp gỡ trực tiếp sẽ hiệu quả hõn rất nhiều.
 9. Ch u a å n b ò c h o m o ä t c u o ä c h o ïp  Xác định các chủ đề trọng tâm và hình thức thảo luận tốt nhất của mỗi cá nhân. Bạn cần hiểu rõ mình muốn đạt được điều gì thông qua những thảo luận này.  Ước lượng thời gian cho cuộc họp. Những người tham gia cần biết thời lượng cuộc họp để lên kế hoạch công việc cho phù hợp.
 10. Lịch trình cuộc họp một cách chi tiết và cụ thể:  Tuyên bố thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc. Thời gian là vàng bạc … hãy lên kế hoạch một cách sáng suốt!  Xác định địa điểm tổ chức cuộc họp.  Lên danh sách những người tham dự và khách mời.
 11. Lịch trình cuộc họp một cách chi tiết và cụ thể:  Thống kê vai trò của những người tham gia cuộc họp và những điều bạn mong đợi ở họ. Việc này “bắt buộc” những người tham dự thu thập tất cả những thông tin có liên quan mà họ cần mang tới cuộc họp.  Chuẩn bị cho những cuộc thảo luận được diễn ra một cách có tổ chức, phù hợp với mục tiêu, chủ đề và định hướng chung của cuộc họp.  Gửi trước lịch trình cho những người tham dự để họ có thời gian lên kế hoạch và chuẩn bị cho cuộc họp.
 12. Phân công người ghi chép (lập biên bản cuộc họp)  Những ai đã có mặt.  Những vấn đề nào cần được thảo luận.  Những quyết định chủ chốt nào cần hướng tới.  Các bước tiếp theo (hành động cụ thể):  Những ai phải hoàn thành nhiệm vụ đặt ra – lên danh sách các tập thể và các thành viên bên ngoài.  Ngày bắt đầu và ngày kết thúc nhiệm vụ.  Những việc họ cần hoàn thành chính xác là gì.
 13. Ñònh nghóa muïc tieâu  Cung caáp Caùi gì thoâng tin - Deå øo hieåu Ta na ïi sa eá  Coù caáu truùc- o Th nguyeân thuûy  Caùc traùch ÔÛ nhieäm thi haønh Ai a ñ  Boä khung phaùp âu lyù Khi naøo
 14. Co n n g ö ô ø i  Toái öu hoùa soá ngöôøi tham döï cuoäc hoïp.  Keá hoaïch sô boä cuûa cuoäc hoïp vaø thaûo luaän vôùi caùc thaønh vieân chuû choát tröôùc cuoäc hoïp.
 15. Vaên kieän  Taøi lieäu quan troïng nhaát trong m cuoäc hoïp laø oät chöông trình nghò söï vì vaäy haõy chuaån bò noù thaät caån thaän.  Phaân loaïi chuùng caån thaän: caùi naøo cho thoâng tin, caùi naøo cho thaûo luaän, hoaëc caùi naøo cho quyeát ñònh ñeå m söï quan troïng vaø thôøi gian ñaõ aø ñöôïc yeâu caàu, coù theå ñöôïc tieán haønh treân m oãi loaïi
 16. Chuû toïa  Baïn laø “xeáp”, ñieàu ñoù ñuùng nhöng ñöøng quaù nhaán m aïnh vaøo ñieàu ñoù khi ñieàu haønh m oät cuoäc hoïp  Laéng nghe, vaø khoâng noùi m cho ñeán khi naøo aõi baïn thaáy laø caàn thieát.  Vai troø cuûa baïn laø hoå trôï nhoùmñeå ñi ñeán m oät keát luaän toát nhaát coù theå hoaëc quyeát ñònh trong m caùch coù hieäu quaû nhaát vaø daãn ñeán m oät oät quyeát ñònh chaáp nhaän ñöôïc hoaëc m quyeát oät ñònh m ñöôïc hieåu vaø ñöôïc chaáp nhaän bôûi ña aø soá.
 17. Bắt đầu cuộc họp  Truyền đạt mục tiêu và kết quả mong muốn tới tất cả những người tham dự cuộc họp.  Làm rõ những cách thức tham gia và giao tiếp trong cuộc họp mà bạn mong muốn.  Đặt ra những nguyên tắc cõ bản (Tiêu chuẩn):  Khi nào cuộc họp dừng lại và kết thúc.  Các thành viên sẽ được nghe bàn thảo như thế nào.  Các mâu thuẫn, xung đột sẽ được giải quyết như thế nào.  Mong đợi những gì ở mỗi thành viên.  Những chủ đề chỉ được lưu hành nội bộ.  Hãy thể hiện rằng bạn thực sự đánh giá cao các ư kiến, nhận định và chất vấn của mọi người.
 18. Dẫn dắt cuộc họp  Dành thời gian để trò chuyện và nghe mọi người nói, đồng thời chia sẻ với họ những câu chuyện đó.  Làm rõ và diễn giải cẩn thận những ư kiến then chốt.  Đề nghị mọi người đưa ra quan điểm của mình, bảo vệ những ư tưởng mới.  Sử dụng những “kỹ năng động não” (brainstorming techniques).  Ghi lại những ư tưởng và lưu ư trên một biểu đồ minh hoạ:
 19. Dẫn dắt cuộc họp  Sử dụng các màu sáng và chữ in đậm.  Sử dụng hình ảnh cùng các câu chữ.  Sử dụng các dấu hoa thị (*) để nhấn mạnh các điểm them chốt.  Sử dụng không quá 7 từ trên một dòng và 7 dòng trên một biểu đồ.  Đăng tải tất cả các biểu đồ để mọi người có thể dễ dàng tham khảo khi cần thiết.  Vào cuối cuộc họp, chuyển các biểu đồ này tới người thư kư ghi chép để sau đó đưa chúng vào biên bản cuộc họp.
 20. Dẫn dắt cuộc họp  Đưa ra những câu hỏi mở nhằm khuyến khích sự đóng góp ư kiến của mọi người.  Hướng sự tập trung vào ư tưởng, quan điểm, chứ không phải vào những con người.  Ấn định những bước tiếp theo trong thời gian diễn ra cuộc họp và đảm bảo rằng những hành động này đều được phân công một cách cụ thể.  Bám sát chủ đề của cuộc họp đã đề ra trong lịch trình. Đừng quá lệch hướng khỏi những chủ đề đã định hay làm cho nó trở nên rối rắm. Lịch trình cuộc họp xứng đáng để được thực hiện một cách nghiêm túc … nhưng đừng dập tắt sự sáng tạo hay làm tổn thưõng đến những người tham dự cuộc họp đang đi lệch hướng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2