Kỹ thuật phân tích dự báo trong kinh doanh ngoại tệ trực tuyến

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
258
lượt xem
149
download

Kỹ thuật phân tích dự báo trong kinh doanh ngoại tệ trực tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích kỹ thuật Phân tích mẫu hình đồ thị, lý thuyết sóng Eliot Phân tích đồ thị hình nến Sử dụng đường hỗ trợ, kháng cự đường xu thế, các đường bình quân di động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật phân tích dự báo trong kinh doanh ngoại tệ trực tuyến

 1.    
 2. tí kyõ  u aät  P h aân   ch   th o Phaân tích maãu hình ñoà thò (chart pattern), lyù thuyeát soùng Elliot. o Phaân tích ñoà thò hình neán (candle stick) o Söû duïng ñöôøng hoã trôï, khaùng cöï, ñöôøng xu theá, caùc ñöôøng bình quaân di ñoäng   (MAs), ñöôøng MACD, RSI, ROC…  
 3. P h öôn g   h aù p   oà  ò p ñ th  Söû duïng phaàn meàm METASTOCK  Ñöôïc söû duïng phoå bieán laø ñoà thò hình neán  Söû duïng ñöôøng choáng ñôõ, khaùng cöï, ñöôøng xu theá, ñöôøng MACD, RSI  Söû duïng coâng cuï tính toaùn     Fibonacci Retracement
 4.    
 5. Ñ O À   Ò   A Â N   C H   SD / TH PH TÍ U JPY    
 6. RSI    
 7. MACD    
 8.    
 9.    
 10.    
 11.    
 12.    
 13. B ảng  ự  d baùo  caëp  cho  U SD / JPY R3 130.18 R2 127.07 R1 122.00 SPOT 120.45 S1 118.83 S2 116.96 S3 113.88    
 14. Ñ O À   Ò   A Â N   C H   R / SD TH PH TÍ EU U    
 15. B ảng  ự  d baùo  caëp  cho  EU R / SD U R3 1.2223 R2 1.2104 R1 1.2000 SPOT 1.1709 S1 1.1640 S2 1.1418 S3 1.1283    
 16. Ñ O À   Ò   A Â N   C H   U D / SD TH PH TÍ A U    
 17. B ảng  ự  d baùo  caëp  cho  A U D / SD U R3 0.8000 R2 0.7723 R1 0.7622 SPOT 0.7477 S1 0.7266 S2 0.6850    
 18. Baûng oång      t keátkeátquaû    döï baùo  T K  U SD / :Tyû giaù taêng nheï trong JPY tuaàn, sau ñoù coù xu höôùng giaûm  EU R / SD :Tyû giaù giaûm nheï vaø U coù xu höôùng taêng trôû laïi.  A U D / SD :Tyû giaù taêng nheï U   trong tuaàn vaø coù theå khoâng   bieán ñoäng sau ñoù hoaëc coù xu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản