Lịch sử 5 - BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
344
lượt xem
58
download

Lịch sử 5 - BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau bài học, HS nêu được: - Ngày 2-9-1945 tại quảng trường Ba đình(Hà nội, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập). - Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, khai sinh ra nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà. - Ngày 2-9 trở thành ngày quốc khánh của dân tộc ta.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử 5 - BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

  1. Bài 10: BÁC H C TUYÊN NGÔN CL P I. M C TIÊU Sau bài h c, HS nêu ư c: - Ngày 2-9-1945 t i qu ng trư ng Ba ình(Hà n i, ch t ch H Chí Minh ã cb n tuyên ngôn c l p). - ây là s ki n l ch s tr ng i, khai sinh ra nư c Vi t nam Dân ch C ng hoà. - Ngày 2-9 tr thành ngày qu c khánh c a dân t c ta. II. DÙNG D Y H C - Các hình nh minh ho trong SGK. - Phi u h c t p cho HS . III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U HO T NG D Y HO T NG H C 1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i: - GV g i 3 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 2 HS lên b ng tr l i các câu h i h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m sau: HS. + Em hãy tư ng thu t l i cu c t ng kh i nghĩa giành chính quy n
  2. Hà n i 19-8-1945? + Th ng l i c a cu c Cách m ng tháng Tám có ý nghĩa như th nào i v i dân t c ta? - HS tr l i: ó là ngày Bác H c b n tuyên ngôn c l p… - HS l ng nghe. - GV cho HS quan sát hình v minh ho v ngày 2-9-45 và yêu c u h c sinh nêu tên s ki n l ch s ư c minh ho . - GV gi i thi u bài. Ho t ng 1:Làm vi c c l p. M c tiêu: Giúp HS bi t quang c nh Hà n i ngày 2-9- 1945. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS c SGK và dùng tranh nh minh ho - HS làm vi c theo c p. - GV t ch c cho HS thi t quang c nh ngày 2-9-1945. - 3 HS lên b ng thi t . - GV k t lu n ý chính v quang c nh ngày 2-9-1945: + Hà n i tưng b ng c hoa. + M i ngư i u hư ng v Ba ình ch bu i l . + i danh d ng nghiêm trang quanh l ài m i
  3. d ng. Hoat ng 2:Làm vi c nhóm. M c tiêu: giúp HS hi u v di n bi n bu i l tuyên b c l p. Cách ti n hành: - HS làm vi c theo nhóm, m i - GV yêu c u HS làm vi c theo nhóm, cùng c SGK nhóm 4 HS, cùng c SGK và và tr l i câu h i:bu i l tuyên b c l p c a dân t c th o lu n. ã di n ra như th nào? Câu h i g i ý: + Bu i l b t u khi nào? + Trong bu i l , di n ra các s ki n chính nào? + Bu i l k t thúc ra sao. - GV t ch c cho HS trình bày di n bi n c a bu i l - 3 nhóm c 3 i di n l n lư t tuyên b c l p trư c l p. trình bày, l p theo dõi b sung ý - GV h i : khi ang c b n tuyên ngôn c l p Bác ki n. H d ng l i làm gì? - 1 HS tr l i. - GV k t lu n. Hoat ng 3:Làm vi c cá nhân. M c tiêu: giúp HS bi t m t s n i dung c a b n tuyên ngôn c l p. Cách ti n hành:
  4. - GV g i 2 HS c 2 o n trích c a tuyên ngôn c l p trong SGK. - 2 HS l n lư t c. - GV cho HS phát bi u ý ki n trư c l p. - GV k t lu n: b n tuyên ngôn c l p mà Bác H - 3 HS nêu ý ki n trư c l p, c l p c ngày 2-9-1945 ã kh ng nh quy n c l p, t theo dõi, b sung ý ki n. do thiêng liêng c a dân t c, ng th i kh ng nh dân t c Vi t Nam s quy t tâm gi v ng quy n t do, cl p y Hoat ng 4:Làm vi c cá nhân. M c tiêu: giúp HS hi u ý nghĩa c a s ki n l ch s ngày 2-9-1945. Cách ti n hành: - GV hư ng d n HS th o lu n tìm hi u ý nghĩa - HS th o lu n tr l i các câu l ch s c a s ki n 2-9-1945 thông qua câu h i: h i, sau ó rút ra ý nghĩa c a s S ki n 2-9-1945 ã kh ng nh i u gì v n n c ki n l ch s ngày 2-9-1945. l p c a dân t c Vi t Nam, ã ch m d t ch nào Vi t Nam? Tuyên b khai sinh ra ch nào? Nh ng vi c ó có tác ng như th nào n l ch s dân t c ta? Th hi n i u gì v truy n th ng c a ngư i Vi t Nam. - GV t ch c cho HS trình bày k t qu th o lu n trư c l p. - 2 nhóm HS c i di n trình bày, - GV nh n xét k t qu th o lu n và k t lu n : s ki n
  5. Bác H c b n tuyên ngôn c l p ngày 2-9-1945 ã l p theo dõi b sung ý ki n kh ng nh quy n c l p c a dân t c ta, k t thúc hơn 80 năm th c dân Pháp xâm lư c và ô h nư c ta, khai sinh ra nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà. S ki n này m t l n n a kh ng nh tinh th n kiên cư ng, b t khu t trong u tranh ch ng xâm lư c, b o v cl p c a dân t c ta. 2. C ng c –d n dò: - GV yêu c u HS tr l i câu h i - HS tr l i. - GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà h c thu c bài cũ và chu n b b ng th ng kê các s ki n l ch s . RÚT KINH NGHI M TI T D Y: ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản