Lịch sử 5 - HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ (1858-1945)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
160
lượt xem
12
download

Lịch sử 5 - HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ (1858-1945)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến năm 1945 và ý nghiã lịch sử của các sự kiện đó. - Bảng kẻ sẵn bảng thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến năm 1945. - Khổ giấy to kẻ sẵn các ô chữ trò chơi: ô chữ kỳ diệu. - CỜ hoặc chuông đủ dùng cho các nhóm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử 5 - HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ (1858-1945)

  1. Bài 11: ÔN T P HƠN TÁM MƯƠI NĂM CH NG TH C DÂN PHÁP XÂM LƯ C VÀ Ô H (1858-1945) I. M C TIÊU Giúp HS: - L p b ng th ng kê các s ki n l ch s tiêu bi u t năm 1858 n năm 1945 và ý nghiã l ch s c a các s ki n ó. II. DÙNG D Y H C - B ng k s n b ng th ng kê các s ki n l ch s tiêu bi u t năm 1858 n năm 1945. - Kh gi y to k s n các ô ch trò chơi: ô ch kỳ di u. - C ho c chuông dùng cho các nhóm. III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U HO T NG D Y HO T NG H C
  2. 1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i: - GV g i 3 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 3 HS lên b ng tr l i các câu h i h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m sau: HS. + Em hãy t l i không khí tưng b ng c a bu i l tuyên b cl p 2-9-1945? + Cu i b n tuyên ngôn c l p, Bác H thay m t nhân dân Vi t Nam kh ng nh i u gì? + Nêu c m nghĩ c a em v hình nh Bác H trong ngày 2-9-1945. - HS l ng nghe. - GV gi i thi u bài: th c hi n nhi m v ch ng l i ách ô h c a th c dân Pháp, giành c l p dân t c, nhân dân ta ã tr i qua nh ng cu c u tranh nào, chúng ta cùng ôn l i các s ki n l ch s tiêu bi u trong giai o n này. Ho t ng 1:Làm vi c c l p. M c tiêu: Giúp HS th ng kê các s ki n l ch s tiêu bi u t 1858 n 1945. Cách ti n hành:
  3. - GV treo b ng th ng kê ã hoàn ch nh(che kín n i - HS c l i b ng th ng kê làm dung). nhà. - HS c l p làm vi c. - GV ch n 1 HS i u khi n l p àm tho i xây d ng b ng th ng kê. - GV theo dõi và làm tr ng tài cho HS khi c n thi t. Hoat ng 2: trò chơi-Ô ch kỳ di u. M c tiêu: giúp HS hi u bi t thêm v các s ki n l ch s . Cách ti n hành: - GV gi i thi u trò chơi: ô ch g m 15 hàng ngang và 1 hàng d c. - GV chia l p thành 3 i, m i i ch n 4 b n tham gia chơi, các b n khác làm c ng viên: + L n lư t các i chơi ư c ch n t hàng ngang, GV s c các g i ý t hàng ngang. Tr l i úng 10 -3 i cùng suy nghĩ, i ph t c i m… nhanh nh t giành ư c quy n tr l i. + Trò chơi k t thúc khi tìm ư c các t hàng d c. + i ư c nhi u i m nh t giành chi n th ng. 2. C ng c –d n dò:
  4. - GV t ng k t gi h c, tuyên dương các HS ã - HS tr l i. chu n b t t. - GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà chu n b bài sau. RÚT KINH NGHI M TI T D Y: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
Đồng bộ tài khoản