Lịch sử 5 - CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
186
lượt xem
28
download

Lịch sử 5 - CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Tầm quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ. - Sơ lược diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ. - Ý nghiã của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ . - Bản đồ hành chính Việt Nam. - Các hình ảnh minh hoạ trong SGK. - HS sưu tầm tranh ảnh, tư liệu truyện kể về chiến dịch Điện Biên Phủ . - Phiếu học tập cho HS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử 5 - CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

  1. Bài 17: CHI N TH NG L CH S I N BIÊN PH I. M C TIÊU Sau bài h c, HS nêu ư c: - T m quan tr ng c a chi n d ch i n Biên Ph . - Sơ lư c di n bi n chi n d ch i n Biên Ph . - Ý nghiã c a chi n th ng l ch s i n Biên Ph . II. DÙNG D Y H C -B n hành chính Vi t Nam. - Các hình nh minh ho trong SGK. - HS sưu t m tranh nh, tư li u truy n k v chi n d ch i n Biên Ph . - Phi u h c t p cho HS. III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U HO T NG D Y HO T NG H C 1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i: - GV g i 3 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 4 HS lên b ng tr l i các câu h i h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m
  2. HS. sau: + ih i i bi u toàn qu c l n 1 ã re nhi m v gì cho cách m ng Vi t Nam? + K v 1 trong 7 anh hùng ư c b u ch n trong i h i chi n sĩ thi ua và cán b gương m u toàn qu c. - GV h i: ngày 7-5 hàng năm nư c ta có l k ni m - HS:l k ni m chi n th ng i n gì? Biên Ph . - GV gi i thi u bài. Ho t ng 1:Làm vi c c l p. M c tiêu: Giúp HS hi u bi t v t p oàn c i m i n Biên Ph và âm mưu c a gi c Pháp. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS c SGK và tìm hi u khái ni m: t p - HS c SGK và tr l i. oàn c i m, pháo ài. - GV treo b n hành chính Vi t Nam, yêu c u HS - HS lên b ng ch . ch v trí c a i n Biên Ph . - GV nêu 1 s thông tin v t p oàn c i m i n Biên Ph . - HS l ng nghe. - GV h i: Theo em, vì sao Pháp l i xây d ng i n
  3. Biên Ph thành pháo ài v ng ch c nh t ông dương - 1 HS tr l i. - GV nêu: Pháp l i xây d ng i n Biên Ph thành pháo ài kiên c , v ng ch c nh t ông dương v i âm mưu thu hút và tiêu di t b i ch l c c a ta. Ho t ng 2:Làm vi c nhóm. M c tiêu: giúp HS hi u bi t v chi n d ch i n Biên Ph . Cách ti n hành: - HS chia thành nhóm cùng th o - GV chia HS làm 4 nhóm, giao m i nhóm th o lu n lu n và th ng nh t ý ki n. v 1 trong nh ng v n sau: Nhóm 1: Nhóm 1: vì sao ta quy t nh m chi n d ch i n + Mùa ông 1953, t i Vi t B c, Biên Ph ? Quân và dân ta ã chu n b chi n d ch như trung ương ang và Bác H ã th nào? h p và nêu quy t tâm giành th ng G i ý: mu n k t thúc kháng chi n quân và dân ta l i trong chi n d ch i n Biên bu c ph i tiêu di t ư c t p oàn c i m nào c a Ph k t thúc cu c kháng chi n. ch? Và chúng ta c n s c ngư i, s c c a như th + Ta ã chu n b cho chi n d ch nào? v i tinh th n cao nh t… Nhóm 2: trong chi n d ch i n Biên Ph ta m 3 t t n công… Nhóm 2: Ta m chi n d ch i n Biên Ph g m m y t t n công? Thu t l i t ng t t n công ó?
  4. G i ý: m i t t n công c a ta b t u vào th i gian nào? Ta t n công vào nh ng v trí nào? Ch v trí ó Nhóm 3: vì trên lư c ? K t qu c a t ng t t n công? + Có ư ng l i lãnh o úng Nhóm 3: vì sao ta giành ư c th ng l i trong chi n n. d ch i n Biên Ph ? Ta chu n b cho chi n d ch chu áo như th nào? Quân và dân ta th hi n tinh th n + Quân và dân ta có tinh th n chi n u như th nào trong chi n d ch i n Biên chi n u b t khu t, kiên cư ng. Ph ? + Ta ã chu n b t i a cho chi n Chi n th ng i n Biên Ph tác ng như th nào n d ch. quân ch, tác ng như th nào n l ch s dân t c ta? + Ta ư c s ng h c a b n bè qu c t . Chi n th ng i n Biên Ph bu c Pháp ph i ký hi p nh Giơ ne vơ, rút quân v nư c, k t thúc 9 năm kháng chi n trư ng kỳ gian kh . Nhóm 4: k v các nhân v t tiêu bi u như Phan ình Giót, Tô Vĩnh Di n… - i di n 4 nhóm HS trình bày, Nhóm 4:k v 1 s gương chi n u tiêu bi u trong các nhóm khác b sung. chi n d ch i n Biên Ph ? - GV t ch c cho HS t ng nhóm trình bày k t qu th o lu n.
  5. - GV nh n xét k t qu làm vi c c a các nhóm. 2. C ng c –d n dò: - GV yêu c u HS: nêu suy nghĩ v hình nh oàn xe - 2 HS nêu. th ph c v chi n d ch i n Biên Ph . - GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà h c thu c bài và chu n b bài sau. RÚT KINH NGHI M TI T D Y: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
Đồng bộ tài khoản