Lịch sử - CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
538
lượt xem
60
download

Lịch sử - CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Dưới thời Trần quân Mông - Nguyên đã ba lần sang xâm lược nước ta và cả ba lần chúng đều bị thất bại. -Quân và dân nhà Trần ba lần chiến thắng vẻ vang trước giặc Mông - Nguyên là do có lòng đoàn kết, quyết tâm đánh giặc, lại có kế sách đánh hay. -Kể về tấm gương yêu nước Trần Quốc Toản. -Tự hào về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm lược vẻ vang của dân tộc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử - CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN

  1. L ch s CU C KHÁNG CHI N CH NG QUÂN XÂM LƯ C MÔNG – NGUYÊN I. M c tiêu: Sau bài h c, h c sinh bi t: -Dư i th i Tr n quân Mông - Nguyên ã ba l n sang xâm lư c nư c ta và c ba l n chúng u b th t b i. -Quân và dân nhà Tr n ba l n chi n th ng v vang trư c gi c Mông - Nguyên là do có lòng oàn k t, quy t tâm ánh gi c, l i có k sách ánh hay. -K v t m gương yêu nư c Tr n Qu c To n. -T hào v truy n th ng u tranh ch ng gi c ngo i xâm lư c v vang c a dân t c. II. dùng d y h c: Phi u h c t p cho h c sinh. Hình minh ho SGK phóng to n u có i u ki n. Sưu t m nh ng m u chuy n v anh hùng Tr n Qu c To n (giáo viên và h c sinh cùng sưu t m) III. Các ho t ng d y - h c ch y u: Ho t ng c a Th y Ho t ng c a Trò I Bài cũ : + G i 2 em lên b ng tr l i 2 câu h i - 2 em tr l i. - Giáo viên nh n xét, ghi i m. II Bài m i : 1 Gi i thi ubài - Giáo viên treo tranh minh ho c nh H i ngh Diên H ng và h i tranh v c nh gì? Em bi t gì v c nh ư c v trong tranh? - H c sinh tr l i - Giáo viên gi i thi u bài m i: Tranh v c nh H i ngh Diên H ng. H i ngh này ư c vua Tr n Thánh Tôn t ch c xin ý ki n c a các Bô lão khi gi c Mông - Nguyên sang xâm lư c nư c ta. 2 Gi ng bài m i *Ho t ng 1: Ý chí quy t tâm ánh gi c c a Vua tôi nhà Tr n
  2. - Giáo viên g i m t h c sinh c SGK t : - M t h c sinh c-C l p c th m Lúc ó quân Mông - Nguyên ........ hai ch “Sát Thát” (gi t ch t gi c Nguyên) - H c sinh ti p n i nhau phát bi u ý ki n, - Giáo viên nêu câu h i: Tìm nh ng s vi c m i h c sinh nêu m t s vi c: cho th y Vua tôi nhà Tr n r t quy t tâm + Tr n Th kh ng khái tr l i: “ u ch ng gi c? th n chưa rơi xu ng t xin b h ng lo” + i n Diên H ng vang lên ti ng ng thanh c a các Bô lão: “ ánh!” + Tr n Hưng o ngư i ch huy t i cao c a cu c kháng chi n vi t H ch tư ng sĩ kêu g i nhân dân u tranh, có câu: “D u cho trăm thân này phơi ngoài n i c , nghìn xác này gói trong da ng a, ta cũng cam lòng ...” - Giáo viên k t lu n: C ba l n xâm lư c - Các chi n sĩ t thích vào cánh tay mình nư c ta, quân Mông - Nguyên u ph i i hai ch “Sát Thát” (gi t gi c Mông C ) u v i ý chí oàn k t, quy t tâm ánh gi c c a Vua tôi nhà Tr n. Cu c kháng chi n di n ra như th nào? Vua tôi nhà Tr n ã dùng k gì ánh gi c? Chúng ta cùng tìm hi u ti p qua *Ho t ng 2: K sách ánh gi c c a Vua tôi nhà Tr n và k t qu c a cu c kháng chi n: - Giáo viên yêu c u h c sinh c SGK và tr l i câu h i sau: + Nhà Tr n ã i phó v i gi c như th nào -Ho t ng nhóm 4 khi chúng m nh và khi chúng y u? - H c sinh c SGK và th o lu n +Khi gi c m nh Vua tôi nhà Tr n ch ng rút lui b o toàn l c lư ng. Khi + Vi c c ba l n Vua tôi nhà Tr n u rút gi c y u, Vua tôi nhà Tr n t n công quy t kh i Thăng Long có tác d ng như th nào? li t bu c chúng ph i rút liu kh i b c i nư c ta. -+Vi c c ba l n Vua tôi nhà Tr n u rút kh i Thăng Long có tác d ng r t l n, làm cho ch khi vào Thăng Long không th y m t bóng ngư i, không m t chút lương ăn - Giáo viên cho các nhóm c i di n lên càng thêm m t m i và ói khát. Quân ch trình bày hao t n, trong khi ó ta l i b o toàn ư c - Giáo viên k t lu n v k sách ánh gi c c a l c lư ng. Vua tôi nhà Tr n, sau ó chuy n ho t ng: - Các nhóm trình bày, nhóm khác b sung, V i cách ánh gi c thông minh ó, Vua tôi nh n xét nhà tr n ã t k t qu như th nào? Chúng ta cùng tìm hi u k t qu c a cu c kháng chi n ba l n ch ng l i gi c Mông - Nguyên.
  3. - Giáo viên yêu c u h c sinh c ti p SGK và h i: + Kháng chi n ch ng quân xâm lư c Mông - Nguyên k t thúc th ng l i có ý nghĩa như th nào i v i l ch s dân t c ta? - Sau ba l n th t b i quân Mông - Nguyên + Theo em vì sao nhân dân ta t ư c th ng không dám xâm lư c nư c ta n a, t l i này? nư c ta s ch bóng quân thù, c l p dân *Ho t ng 3: T m gương yêu nư c Tr n t c ư c gi v ng. Qu c To n - Vì dân ta oàn k t, quy t tâm c m vũ khí - Giáo viên t ch c cho h c c l p k nh ng và mưu trí ánh gi c câu chuy n ã tìm hi u ư c v t m gương yêu nư c Tr n Qu c To n. - Giáo viên t ng k t ôi nét v v tư ng tr - M t s h c sinh lên k trư c l p yêu nư c Tr n Qu c To n (xem tài li u) 3 C ng c d n dò - Giáo viên t ng k t - D n dò h c sinh v nhà h c thu c bài, chu n b bài sau

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản