Lịch sử - HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
151
lượt xem
27
download

Lịch sử - HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau bài học, HS nêu được: - Mối liên hệ giữa tiền tuyến và hậu phương. - Vai trò của hậu phương đối với cuộc kháng chiến chống Pháp. - Các hình ảnh minh hoạ trong SGK. - HS sưu tầm tư liệu về 7 anh hùng được bầu trong Đại hội anh hùng và chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ nhất. - Phiếu học tập cho HS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử - HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI

  1. Bài 16: H U PHƯƠNG NH NG NĂM SAU CHI N D CH BIÊN GI I I. M C TIÊU Sau bài h c, HS nêu ư c: - M i liên h gi a ti n tuy n và h u phương. - Vai trò c a h u phương i v i cu c kháng chi n ch ng Pháp. II. DÙNG D Y H C - Các hình nh minh ho trong SGK. - HS sưu t m tư li u v 7 anh hùng ư c b u trong i h i anh hùng và chi n s thi ua toàn qu c l n th nh t. - Phi u h c t p cho HS. III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U HO T NG D Y HO T NG H C 1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i: - GV g i 4 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 4 HS lên b ng tr l i các câu h i h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m
  2. HS. sau: + T i sao ta m chi n d ch Biên gi i thu- ông 1950 ? + Thu t l i tr n ông khê trong chi n d ch Biên gi i thu- ông 1950 . + Nêu ý nghĩa c a chi n th ng Biên gi i thu- ông 1950. + C m nghĩ v gương chi n u dũng c m c a anh La Văn C u. - GV gi i thi u bài: sau th t b i biên gi i, tháng 12- - HS l ng nghe. 1950 Pháp ã ưa ra 1 k ho ch nh m xoay chuy n o ngư c tình th gi a ta và ch ó là: ánh h u phương c a ta, y m nh ti n công quân s . Trong tình hình ó, chúng ta càng y m nh xây d ng h u phương v ng ch c chi vi n cho ti n tuy n. Ho t ng 1:Làm vi c c l p. M c tiêu: Giúp HS bi t v ih i i bi u toàn qu c l n th 2c a ng(2-11951). Cách ti n hành: - GV yêu c u HS quan sát hình 1 trong SGK. - HS quan sát. - GV nêu t m quan tr ng c a i h i: là nơi t p trung trí t ê c a toàn ng v ch ra ư ng l i kháng
  3. chi n, nhi m v c a dân t c ta. - GV nêu yêu c u: hãy c SGK và tìm hi u nhi m v cơ b n mà i h i i bi u toàn qu c l n th 2 c a - HS c SGK: ưa kháng chi n ng(2-11951) ã ra cho cách m ng; th c hi n n th ng l i hoàn toàn. nhi m v ó c n các i u ki n gì? th c hi n nhi m v c n: + Phát tri n tinh th n yêu nư c. + y m nh thi ua. - GV g i 1 HS nêu ý ki n + Chia ru ng t cho nông dân. - 1 HS nêu. Ho t ng 2:Làm vi c nhóm. M c tiêu: giúp HS bi t v s l n m nh c a h u phương nh ng năm sau chi n d ch biên gi i. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS làm vi c theo nhóm, yêu c u HS - HS làm vi c theo nhóm, m i th o lu n tìm hi u các v n : nhóm 4-6 HS cùng th o lu n, ghi + S l n m nh c a h u phương nh ng năm sau chi n ý ki n vào phi u h c t p. d ch biên gi i trên các m t: kinh t , văn hoá-giáo d c th hi n như th nào? + Theo em vì sau h u phương có th phát tri n v ng m nh như v y?
  4. + S l n m nh c a h u phương có tác ng th nào n ti n tuy n? - GV yêu c u các nhóm trình bày ý ki n. GV nh n xét trình bày c a HS, sau ó quan sát hình minh ho 2,3 và nêu n i dung c a t ng hình. - i di n các nhóm trình bày v 1v n , các nhóm khác b sung. - HS quan sát và nêu n i dung. Hoat ng 3:Làm vi c c l p. M c tiêu: giúp HS bi t v i h i anh hùng và chi n sĩ thi ua l n th 1. Cách ti n hành: - GV t ch c cho HS c l p cùng th o lu n tr l i - HS trao i, tìm câu tr l i. M i các câu h i : HS tr l i 1 câu, các HS khác theo dõi b sung ý ki n: + i h i chi n sĩ thi ua và cán b gương m u toàn + T ch c vvào ngày 1-51952. qu c ư c t ch c khi nào? + i h i nh m m c ích gì? + Nh m t ng k t, bi u dương nh ng thành tích c a phong trào thi ua yêu nư c c a các t p th và cá nhân cho th ng l i c a cu c kháng chi n.
  5. + K tên các anh hùng ư c i h i b u ch n? + 1 HS tr l i. + K v chi n công c a 1 trong nh ng t m gương + 2 HS trình bày. trên. - GV nh n xét câu tr l i c a HS. 2. C ng c –d n dò: - GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà h c thu c bài, tìm hi u v chi n th ng i n Biên Ph 1954. RÚT KINH NGHI M TI T D Y: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản