intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Thạc sĩ Khoa học ngữ văn: Bước đầu tìm hiểu truyện kể dân gian về các địa danh ở Nam Bộ

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:270

97
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu với các mục tiêu: tìm hiểu về vùng đất Nam Bộ - nơi hình thành và lưu truyền những truyện kể dân gian giải thích nguồn gốc địa danh, lập một phụ lục, tập hợp những truyện kể dân gian về nguồn gốc các địa danh Nam Bộ mà chúng tôi đã sưu tầm được, tiến hành phân loại truyện kể địa danh Nam Bộ thành các nhóm truyện khác nhau để thuận lợi hơn trong quá trình khảo sát. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Thạc sĩ Khoa học ngữ văn: Bước đầu tìm hiểu truyện kể dân gian về các địa danh ở Nam Bộ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU TRUYỆN KỂ DÂN GIAN<br /> VỀ CÁC ĐỊA DANH Ở NAM BỘ<br /> <br /> LUẬN ÁN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN<br /> CHUYÊN NGÀNH: VĂN HỌC VIỆT NAM<br /> Mã số: 5.04.33<br /> <br /> Ngƣời thực hiện: TRẦN TÙNG CHINH<br /> Người hướng dẫn khoa học: TSKH. BÙI MẠNH NHỊ<br /> <br /> Tháng 06 năm 2000<br /> <br /> Bước đầu tìm hiểu truyện kể dân gian về các địa danh ở Nam Bộ<br /> <br /> LỜI CẢM TẠ<br /> Tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân sự nhiệt tình giúp đỡ của Ban giám hiệu Trường<br /> Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh. Phòng Khoa Học Công Nghệ - Sau Đại Học: sự<br /> đóng góp quí báu chân tình của PGS. Chu Xuân Diêu. GS. Nguyễn Tấn Đắc. PGS. Trần Hữu<br /> Tá. TS. Đoàn Thị Thu Vân và tập thể Thầy, Cô Khoa Ngữ Văn, cùng tất cả các bạn đồng học<br /> đã nhiệt tình giúp đỡ tôi hoàn tất luận án.<br /> Tôi xin đặc biệt tỏ lòng kính trọng biết ơn Tiến Sĩ Khoa Học Bùi Mạnh Nhị. Thầy đã<br /> tận tụy chỉ bảo và hướng dẫn cho tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận<br /> án tốt nghiệp.<br /> Tuy chỉ được nghiên cứu trong thời gian ngắn, nhưng với sự hỗ trợ rất lớn của Gia<br /> Đình, sự giúp đỡ tận tình của quí Thầy Cô và sự cố gắng hết sức mình, tôi đã có điều kiện<br /> tiếp thu được những kiến thức và phương pháp vô cùng quí báu.<br /> Vấn đề của đề tài ít nhiều đã được các nhà nghiên cứu đề cập và gợi ý. Luận án đã cố<br /> gắng kế thừa và hệ thống lại những công trình nghiên cứu trước để bước đầu tìm hiểu tiền đề<br /> cho những nghiên cứu chuyên sâu về sau danh Nam Bộm nhằm tạo tiền đề cho những nghiên<br /> cứu chuyên sâu về sau.<br /> Một lần nữa xin chân thành cảm tạ.<br /> An Giang, tháng 6/2000<br /> <br /> Trần Tùng Chinh<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bước đầu tìm hiểu truyện kể dân gian về các địa danh ở Nam Bộ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> A. PHẦN DẪN NHẬP ............................................................................................................................. 4<br /> 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................................ 4<br /> 2. Mục đích và nhiêm vụ của luận án ............................................................................................. 5<br /> 3. Lịch sử vấn đề ............................................................................................................................. 7<br /> 4. Đối tƣợng nghiên cứu ............................................................................................................... 10<br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu: ......................................................................................................... 11<br /> 6. Đóng góp của luận án ............................................................................................................... 13<br /> 7. Kết cấu luận án: ........................................................................................................................ 14<br /> B. PHẦN NỘI DUNG ............................................................................................................................ 15<br /> CHƢƠNG I: TÌM HIỂU VÙNG ĐẤT - NƠI HÌNH THÀNH, LƢU TRUYỀN NHỮNG TRUYỆN<br /> KỂ DÂN GIAN VỀ CÁC ĐỊA DANH Ở NAM BỘ ....................................................................................... 15<br /> I. Vùng đất Nam Bộ ...................................................................................................................... 15<br /> I.1 Vùng đất Nam Bộ: .............................................................................................................. 15<br /> I.2 Địa lý vùng đất: .................................................................................................................. 16<br /> I.3. Lịch sử vùng đất ................................................................................................................ 18<br /> I.4. Con ngƣời vùng đất ........................................................................................................... 20<br /> I.5. Văn hóa vùng đất ............................................................................................................... 23<br /> II. Con ngƣời................................................................................................................................. 25<br /> II.1. Đối đầu với thiên nhiên .................................................................................................... 25<br /> II.2. Đối đầu với thù trong giặc ngoài ...................................................................................... 26<br /> II.3. Phác hoạ chân dung con ngƣời Nam Bộ........................................................................... 28<br /> III. Sơ lƣợc về sự hình thành và lƣu truyền những truyện kể địa danh Nam Bộ ........................... 30<br /> CHƢƠNG 2: NHẬN XÉT TƢ LIỆU ................................................................................................ 33<br /> I. Nhóm tƣ liệu sƣu tầm ................................................................................................................ 34<br /> I.1. Bộ sách "kho tàng truyện cổ tích Việt Nam" (7) ............................................................... 34<br /> I.2 "Truyền thuyết Việt Nam" (86) .......................................................................................... 34<br /> I.3 "Huyền thoại về tên đất" (104) ........................................................................................... 34<br /> I.4. Các tƣ liệu tập hợp các truyện kể dân gian của vùng đất Nam Bộ..................................... 35<br /> II. Nhóm tƣ liệu nghiên cứu .......................................................................................................... 36<br /> II.1. Những tƣ liệu về xã hội, những sƣu khảo về địa danh xƣa và nay ................................... 36<br /> II.2. Những tƣ liệu địa lý (Địa chí, Địa phƣơng chí) ................................................................ 38<br /> II. 3. Những tƣ liệu lịch sử: ...................................................................................................... 40<br /> II.4. Những tƣ liệu nghiên cứu địa danh dƣới cái nhìn ngôn ngữ học ...................................... 44<br /> II.5. Một số bài nghiên cứu truyện kể địa danh trên các tạp chí chuyên ngành ....................... 48<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bước đầu tìm hiểu truyện kể dân gian về các địa danh ở Nam Bộ<br /> <br /> CHƢƠNG 3: BƢỚC ĐẦU TÌM HIỂU NHỮNG ĐẶC ĐIỂM THI PHÁP ...................................... 50<br /> CỦA TRUYỆN KỂ ĐỊA DANH NAM BỘ ...................................................................................... 50<br /> I. Phân loại truyện kể địa danh...................................................................................................... 50<br /> II. Bƣớc đầu tìm hiểu những đặc điểm thi pháp của truyện kể địa danh Nam Bộ ........................ 52<br /> II.1 Cốt truyện ......................................................................................................................... 54<br /> 1.1 Mô hình cốt truyện của nhóm truyện kể địa danh về đề tài con ngƣời đấu tranh với<br /> thiên nhiên. ........................................................................................................................................ 56<br /> 1.2. Mô hình cốt truyện của nhóm truyện kể địa danh về đề tài con ngƣời đấu tranh chống<br /> thù trong giặc ngoài ........................................................................................................................... 61<br /> 1.3 Mô hình cốt truyện của nhóm truyện kể địa danh về đề tài con ngƣời với những quan hệ<br /> xã hội thế sự đời thƣờng .................................................................................................................... 66<br /> II.2. Thời gian và không gian nghệ thuật. ................................................................................ 74<br /> 2.1. Thời gian và không gian nghệ thuật của nhóm truyện kể địa danh về đề tài con ngƣời<br /> đấu tranh với thiên nhiên. .................................................................................................................. 74<br /> 2.2. Thời gian và không gian nghệ thuật của nhóm truyện kể địa danh về đề tài con ngƣời<br /> đấu tranh chống thù trong giặc ngoài ................................................................................................ 77<br /> 2.3. Thời gian và không gian nghệ thuật của nhóm truyện kể địa danh về đề tài con ngƣời<br /> với những quan hệ xã hội thế sự đời thƣờng ..................................................................................... 80<br /> II.3. Nhân vật ........................................................................................................................... 82<br /> 3.1. Nhân vật của nhóm truyện kể địa danh về đề tài con ngƣời đấu tranh với thiên nhiên 82<br /> 3.2. Nhân vật của nhóm truyện kể địa danh về đề tài con ngƣời đấu tranh chống thù trong<br /> giặc ngoài .......................................................................................................................................... 88<br /> 3.3. Nhân vật của nhóm truyện kể địa danh về đề tài con ngƣời với những quan hệ xã hội<br /> thế sự đời thƣờng ............................................................................................................................... 94<br /> C. KẾT LUẬN ..................................................................................................................................... 102<br /> D . DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................ 107<br /> E. PHẦN PHỤ LỤC............................................................................................................................. 118<br /> 1. NHÓM TRUYỆN KỂ ĐỊA DANH VỀ ĐỀ TÀI CON NGƢỜI ĐẤU TRANH VỚI THIÊN<br /> NHIÊN ........................................................................................................................................................... 120<br /> 2. NHÓM TRUYỆN KỂ ĐỊA DANH VỀ ĐỀ TÀI CON NGƢỜI ĐẤU TRANH CHỐNG THÙ<br /> TRONG GIẶC NGOÀI. ................................................................................................................................ 158<br /> 3. NHÓM TRUYỆN KỂ ĐỊA DANH VỀ ĐỀ TÀI CON NGƢỜI VỚI NHỮNG QUAN HỆ XÃ<br /> HỘI THẾ SỰ ĐỜI THƢỜNG. ...................................................................................................................... 192<br /> <br /> 3<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2