intTypePromotion=1

Luận án Thạc sĩ Khoa học sư phạm tâm lý: Thực trạng lối sống của học sinh, sinh viên thành phố Hồ Chí Minh và phương hướng giáo dục lối sống đó

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:124

0
73
lượt xem
23
download

Luận án Thạc sĩ Khoa học sư phạm tâm lý: Thực trạng lối sống của học sinh, sinh viên thành phố Hồ Chí Minh và phương hướng giáo dục lối sống đó

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng lối sống của thanh niên học sinh, sinh viên; từ đó xác định và lý giải những nguyên nhân ảnh hưởng đến lối sống của họ, đồng thời đề xuất những phương hướng giáo dục lối sống cho thanh niên, học sinh, sinh viên đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta trong giai đoạn sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Thạc sĩ Khoa học sư phạm tâm lý: Thực trạng lối sống của học sinh, sinh viên thành phố Hồ Chí Minh và phương hướng giáo dục lối sống đó

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM<br /> <br /> TRƢƠNG ĐÌNH BẢO HƢƠNG<br /> <br /> THỰC TRẠNG LỐI SỐNG CỦA HỌC SINH, SINH<br /> VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ<br /> PHƢƠNG HƢỚNG GIÁO DỤC LỐI SỐNG ĐÓ<br /> <br /> Chuyên ngành: LỊCH SỬ VÀ LÝ LUẬN SƢ PHẠM HỌC<br /> Mã số: 5.07.01<br /> <br /> LUẬN ÁN THẠC SĨ KHOA HỌC SƢ PHẠM TÂM LÝ<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> PGS. PTS. NGUYỄN NGỌC BẢO<br /> <br /> 1999<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM<br /> TRƢƠNG ĐÌNH BẢO HƢƠNG<br /> <br /> THỰC TRẠNG LỐI SỐNG CỦA HỌC SINH, SINH<br /> VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ<br /> PHƢƠNG HƢỚNG GIÁO DỤC LỐI SỐNG ĐÓ<br /> Chuyên ngành: LỊCH SỬ VÀ LÝ LUẬN SƢ PHẠM HỌC<br /> Mã số: 5.07.01<br /> <br /> LUẬN ÁN THẠC SĨ KHOA HỌC SƢ PHẠM TÂM LÝ<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> PGS. PTS. NGUYỄN NGỌC BẢO<br /> <br /> 1999<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dần khoa học PGS. PTS<br /> Nguyễn Ngọc Bảo trong thời gian qua đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành luận án này.<br /> Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo bộ môn Lý luận dạy học khoa Tâm<br /> lí - Giáo dục; Phòng Quản lý khoa học. Ban Giám hiệu trường ĐHSP - ĐHQG Hà Nội;<br /> Phòng Quản lý khoa học, Ban giám hiệu trường ĐHSP - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh; Tổ<br /> Tâm lí - Giáo dục, Ban giám hiệu và sinh viên trường Cao Đẳng Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh<br /> đỡ tạo điều kiện cho em học tập nghiên cứu.<br /> Em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo và học sinh các trường Phổ thông trung<br /> học, các bạn sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng ở TP. Hồ Chí Minh đã giúp em trong<br /> quá trình điều tra, nghiên cứu.<br /> Em xin chân thành cảm ơn gia đình, các bạn bè và đồng nghiệp đã quan tâm, động<br /> viên em trong quá trình tiến hành nghiên cứu đề tài luận án này.<br /> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17/01/1999.<br /> <br /> TRƢƠNG ĐÌNH BẢO HƢƠNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................................... 4<br /> 1. Lý do nghiên cứu ................................................................................................................... 4<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................................. 5<br /> 3. Khách thể nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu .................................................................... 5<br /> 4. Giải thuyết khoa học .............................................................................................................. 5<br /> 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................................................................. 6<br /> 6. Phƣơng pháp nghiên cứu ....................................................................................................... 6<br /> CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÊ LỐI SỐNG ....................................................................... 8<br /> 1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu ..................................................................................................... 8<br /> 2. Chủ nghĩa Mác - Lênin về lối sống ...................................................................................... 10<br /> 3. Khái niệm về lối sống và các khái niệm khác có liên quan ................................................. 13<br /> 4. Lối sống cùng với tƣ tƣởng, đạo đức là lĩnh vực then chốt của văn hóa ............................. 15<br /> CHƢƠNG II: TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ LỐI SỐNG VÀ LỐI SỐNG HỒ CHÍ MINH<br /> .................................................................................................................................................. 22<br /> 1. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về lối sống...................................................................................... 22<br /> 2. Lối sống Hồ Chí Minh ......................................................................................................... 25<br /> CHƢƠNG III: THỰC TRẠNG LỐI SỐNG THANH NIÊN HỌC SINH SINH VIÊN<br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ PHƢƠNG HƢỚNG GIÁO DỤC LỐI SỐNG CÓ VĂN<br /> HÓA CHO HỌ ......................................................................................................................... 48<br /> 1. Vài nét về đối tƣợng, nội dung và cách tiến hành khảo sát ................................................. 48<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2. Lối sống của thanh niên, học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh biểu hiện trọng định hƣớng<br /> giá trị ........................................................................................................................................ 49<br /> 3. Nguyên nhân tinh hình nêu trên ........................................................................................... 75<br /> 4. Phƣơng hƣớng giáo dục lối sống cho học sinh, sinh viên.................................................... 81<br /> KẾT LUẬN .............................................................................................................................. 91<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................................... 93<br /> PHỤ LỤC................................................................................................................................. 96<br /> <br /> 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2