intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam

Chia sẻ: Tuong Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:254

0
66
lượt xem
18
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu về sự ảnh hưởng của tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước. Dựa trên kết quả thu được, luận án đề xuất một số kiến nghị để đảm bảo ổn định chính sách tiền tệ quốc gia trong quá trình tích lũy dự trữ ngoại hối, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam

i<br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG<br /> ẢNH HƯỞNG TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM<br /> PHÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA<br /> NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> Mã ngành<br /> <br /> : 9.34.02.01<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.,TS. Hoàng Thị Thanh Hằng<br /> 2. PGS.,TS. Võ Xuân Vinh<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018<br /> <br /> ii<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC<br /> <br /> -----<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Luận án này chưa từng được trình nộp để lấy học vị tiến sĩ tại bất cứ một<br /> trường đại học nào. Luận án này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết<br /> quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố<br /> trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được<br /> dẫn nguồn đầy đủ trong luận án.<br /> Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng… năm 2018<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Kim Phụng<br /> <br /> iii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> <br /> Trước hết tôi xin chân thành cám ơn PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Hằng và<br /> PGS.TS. Võ Xuân Vinh đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành luận án này.<br /> Kế đến, tôi xin chân thành cám ơn quý thầy cô Phòng Đào tạo Sau đại học, Quý<br /> thầy cô Khoa Kinh Tế Quốc Tế trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã hỗ trợ tôi về<br /> thủ tục và góp ý chuyên môn trong suốt quá trình làm luận án.<br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cám ơn gia đình, những người thân yêu đã động<br /> viên, giúp đỡ tôi về tinh thần, chia sẽ công việc để tôi có điều kiện tốt nhất nghiên cứu.<br /> <br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Nguyễn Thị Kim Phụng<br /> <br /> iv<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ...........................................................................................................ii<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... iii<br /> MỤC LỤC ......................................................................................................................iv<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT........................................................................................xi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .............................................................................. xiii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH VẼ ........................................................................... xv<br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN ............................................................................................... xvii<br /> CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LUẬN ÁN....................................... 1<br /> 1.1. BỐI CẢNH THỰC TIỄN VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ....................................... 1<br /> 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................................................................... 7<br /> 1.2.1. Mục tiêu chung ....................................................................................................... 7<br /> 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ....................................................................................................... 7<br /> 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ...................................................................................... 8<br /> 1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ...................................................... 8<br /> 1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................................... 8<br /> 1.6. NHỮNG ĐÓNG GÓP VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN ...... 11<br /> 1.6.1.Những đóng góp về lý luận của luận án................................................................ 11<br /> 1.6.2.Những đóng góp về thực tiễn của luận án............................................................. 12<br /> 1.7. KẾT CẤU LUẬN ÁN............................................................................................ 14<br /> <br /> v<br /> CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ TÁC<br /> ĐỘNG CỦA TÍCH LŨY DỰ TRỮ NGOẠI HỐI ĐẾN LẠM PHÁT VÀ HIỆU QUẢ<br /> CAN THIỆP TRUNG HÒA CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ....................... 15<br /> 2.1.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN ................................................................................. 15<br /> 2.1.1. Lạm phát ............................................................................................................... 15<br /> 2.1.1.1. Khái niệm lạm phát ........................................................................................... 15<br /> 2.1.1.2. Các quan điểm về lạm phát ............................................................................... 15<br /> 2.1.1.3.Các phép đo lường lạm phát .............................................................................. 16<br /> 2.1.1.4. Nguyên nhân gây ra lạm phát ........................................................................... 17<br /> 2.1.1.5. Ảnh hưởng của lạm phát đến nền kinh tế .......................................................... 18<br /> 2.1.1.6. Các biện pháp kiềm chế và kiểm soát lạm phát của NHTW ............................. 19<br /> 2.1.2. Tích lũy dự trữ ngoại hối...................................................................................... 20<br /> 2.1.2.1. Khái niệm tích lũy dự trữ ngoại hối .................................................................. 20<br /> 2.1.2.2. Vai trò của dự trữ ngoại hối ............................................................................. 22<br /> 2.1.2.3. Rủi ro trong nước và chi phí tích lũy dự trữ ngoại hối ..................................... 24<br /> 2.1.2.4. Nguyên tắc quản lý dự trữ ngoại hối ............................................................... 26<br /> 2.1.2.5. Tiêu chí đánh giá quy mô dự trữ ngoại hối....................................................... 27<br /> 2.1.3. Đô la hóa .............................................................................................................. 27<br /> 2.1.3.1. Khái niệm đô la hóa .......................................................................................... 27<br /> 2.1.3.2. Các phương pháp đo lường mức độ đô la hóa ................................................. 29<br /> 2.1.3.3. Nguyên nhân gây ra tình trạng đô la hóa nền kinh tế ...................................... 29<br /> 2.1.3.4. Đô la hóa và thách thức đối với việc xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ<br /> của NHTW ...................................................................................................................... 30<br /> 2.1.3.5. Các chính sách chống đô la hóa nền kinh tế..................................................... 31<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2