intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ quan sử dụng nguồn vốn ngân sách của thành phố Hà Nội đến năm 2020

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
50
lượt xem
11
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ quan sử dụng nguồn vốn ngân sách của thành phố Hà Nội đến năm 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án thực hiện nghiên cứu với mục tiêu nhằm đề xuất hệ thống giải pháp đẩy mạnh phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách thành phố Hà Nội trong thời kỳ mới và những điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện những giải pháp hiệu quả hơn. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ quan sử dụng nguồn vốn ngân sách của thành phố Hà Nội đến năm 2020

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o<br /> Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n<br /> --- ---------<br /> <br /> ------------<br /> <br /> NguyÔn thÞ thanh<br /> <br /> Hoµn thiÖn ph©n cÊp qu¶n lý<br /> ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n sö dông nguån vèn<br /> ng©n s¸ch cña thµnh phè hµ néi ®Õn n¨m 2020<br /> <br /> CHUY£N NGµNH: kinh tÕ ph¸t triÓn (kinh tÕ ®Çu t−)<br /> M· Sè: 62310105<br /> <br /> Ng−êi h−íng dÉn khoa häc :<br /> 1. PGS.TS. Tõ Quang Ph−¬ng<br /> 2. ts. TrÇn ngäc nam<br /> <br /> Hµ néi - 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi<br /> cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi<br /> phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.<br /> Tôi xin cam đoan đề tài Luận án tiến sĩ “Hoàn thiện phân cấp quản lý đầu tư<br /> xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách của thành phố Hà Nội đến 2020” là<br /> kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu của riêng tôi.<br /> Các số liệu được sử dụng trong Luận án hoàn toàn được thu thập từ thực tế,<br /> chính xác, đáng tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng, được xử lý trung thực và khách quan.<br /> Hà Nội, tháng 10 năm 2016<br /> Người hướng dẫn<br /> <br /> PGS.TS Từ Quang Phương<br /> <br /> Tác giả Luận án<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành Luận án này, tác giả đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình và hiệu<br /> quả của nhiều cơ quan, các cấp lãnh đạo và các cá nhân. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu<br /> sắc tới tất cả các tập thể, cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ trong suốt quá trình nghiên<br /> cứu Luận án.<br /> Tác giả xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu và các thầy giáo,<br /> cô giáo Khoa Đầu tư trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tận tình giúp đỡ trong thời<br /> gian học tập và nghiên cứu tại trường. Xin trân trọng cám ơn lãnh đạo khoa Kinh tế<br /> Đầu tư và các giảng viên khác đã có những góp ý về chuyên môn rất bổ ích.<br /> Tác giả xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và công chức của Sở Kế<br /> hoạch Đầu tư; Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội;<br /> UBND các quận, huyện, thị xã đã tận tình giúp đỡ, cung cấp nhiều tài liệu hữu ích<br /> cũng như đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện luận án.<br /> Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Từ Quang Phương và TS. Trần<br /> Ngọc Nam đã hướng dẫn rất tận tình và hiệu quả trong suốt quá trình học tập, nghiên<br /> cứu và hoàn thiện luận án.<br /> Chân thành cảm ơn Quý tác giả của các tài liệu được sử dụng cho Luận án.<br /> Đồng thời, xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh, giúp đỡ và động viên<br /> trong quá trình thực hiện luận án này./.<br /> Hà Nội, tháng 10 năm 2016<br /> Tác giả Luận án<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN........................................................................................................ i<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................. iii<br /> DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT......................................................................... vi<br /> DANH MỤC BẢNG ................................................................................................ vii<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ .......................................................................................... viii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ ................................................................................................. ix<br /> LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG<br /> PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 6<br /> 1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu ............................................................ 6<br /> 1.2. Khung nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu ................................... 13<br /> 1.2.1. Khung nghiên cứu .................................................................................. 13<br /> 1.2.2. Phương pháp thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu .................................. 15<br /> 1.2.3. Phương pháp tổng hợp và phân tích thống kê.......................................... 19<br /> 1.2.4. Xây dựng mô hình nghiên cứu ................................................................ 19<br /> 1.2.5. Phương pháp chuyên gia ......................................................................... 21<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 1 .......................................................................................... 23<br /> CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ<br /> ĐẦU TƯ XDCB SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NSNN ................................................ 24<br /> 2.1. Đầu tư XDCB sử dụng nguồn vốn ngân sách .............................................. 24<br /> 2.1.1. Khái niệm đầu tư và đầu tư XDCB ......................................................... 24<br /> 2.1.2. Vai trò của đầu tư XDCB........................................................................ 24<br /> 2.1.3. Nguồn vốn đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN ........................................ 25<br /> 2.2. Bản chất phân cấp quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN ...................... 26<br /> 2.2.1. Bản chất của phân cấp, ủy quyền hay tản quyền trong kinh tế................. 26<br /> 2.2.2. Khái niệm, mục tiêu phân cấp quản lý đầu tư XDCB sử dụng nguồn vốn<br /> NSNN .............................................................................................................. 30<br /> 2.2.3. Nội dung phân cấp quản lý đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN .................. 32<br /> 2.2.4. Tiêu chí để phân bổ vốn đầu tư theo phân cấp quản lý đầu tư XDCB<br /> nguồn vốn NSNN ............................................................................................. 40<br /> 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phân cấp quản lý đầu tư XDCB tại ĐP .... 41<br /> 2.3.1. Những quy định chung liên quan đến quá trình phân cấp quản lý đầu tư<br /> XDCB .............................................................................................................. 41<br /> <br /> iv<br /> 2.3.2. Quy định về phân cấp nguồn vốn NSNN ................................................ 44<br /> 2.3.3. Tổ chức bộ máy và cơ chế vận hành của bộ máy QLNN ......................... 44<br /> 2.4. Kinh nghiệm về phân cấp quản lý đầu tư XDCB trong và ngoài nước ...... 45<br /> 2.4.1. Kinh nghiệm của các thành phố lớn ở Việt Nam ..................................... 45<br /> 2.4.2. Kinh nghiệm của các nước trên thế giới .................................................. 50<br /> 2.4.3. Bài học kinh nghiệm cho Hà Nội ............................................................ 55<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 2 .......................................................................................... 58<br /> CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XDCB SỬ<br /> DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ..................... 59<br /> 3.1. Tổng quan tình hình phát triển KT - XH ảnh hưởng đến công tác phân cấp<br /> quản lý đầu tư ...................................................................................................... 59<br /> 3.1.1 Giới thiệu chung về thủ đô Hà Nội .......................................................... 59<br /> 3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô tác động đến công tác<br /> phân cấp quản lý đầu tư XDCB trong giai đoạn 2007-2014 .............................. 60<br /> 3.2. Thực trạng công tác phân cấp quản lý đầu tư XDCB sử dụng nguồn NSNN<br /> tại Hà Nội giai đoạn 2007-2014 ........................................................................... 64<br /> 3.2.1. Tổng quan về tình hình đầu tư XDCB của thành phố Hà Nội .................. 64<br /> 3.2.2. Khung pháp lý về phân cấp quản lý đầu tư XDCB sử dụng nguồn vốn<br /> ngân sách thành phố Hà Nội ............................................................................. 67<br /> 3.2.3. Công tác phân cấp quản lý đầu tư XDCB sử dụng nguồn ngân sách Hà Nội .. 70<br /> 3.2.4. Kết quả và hiệu quả sử dụng vốn phân cấp đầu tư XDCB từ NSNN của<br /> thành phố Hà Nội ............................................................................................. 85<br /> 3.3. Đánh giá chung về phân cấp quản lý đầu tư XDCB sử dụng nguồn vốn<br /> ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2007-2014. ...................................... 93<br /> 3.3.1. Ưu điểm ................................................................................................. 93<br /> 3.3.2. Nhược điểm ............................................................................................ 94<br /> 3.3.3 Nguyên nhân nhược điểm ........................................................................ 95<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 3 .......................................................................................... 98<br /> CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU<br /> TƯ XDCB SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> ĐẾN NĂM 2020. ...................................................................................................... 99<br /> 4.1. Bối cảnh, xu hướng, quan điểm và định hướng tiếp tục phân cấp quản lý<br /> đầu tư XDCB ....................................................................................................... 99<br /> 4.1.1. Bối cảnh, xu hướng và quan điểm phân cấp quản lý đầu tư XDCB sử dụng<br /> nguồn vốn ngân sách tại Hà Nội. ...................................................................... 99<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản