intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Xây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng cho ngành chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:285

0
68
lượt xem
32
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Xây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng cho ngành chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án với mục tiêu nghiên cứu để xây dựng một mô hình khung và một phương pháp phù hợp để thiết kế hệ thống đo lường hoạt động một cách hiệu quả cho doanh nghiệp chế biến thủy sản Khánh Hòa theo hướng tiếp cận của phương pháp thẻ điểm cân bằng trong đó xét đến các yếu tố chuyên sâu về đặc trưng ngành nghề, quy mô doanh nghiệp và tư duy quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Xây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng cho ngành chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa

1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> PHAN THỊ XUÂN HƢƠNG<br /> <br /> XÂY DỰNG HỆ THỐNG<br /> THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG CHO NGÀNH<br /> CHẾ BIẾN THỦY SẢN TỈNH KHÁNH HÒA<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> PHAN THỊ XUÂN HƢƠNG<br /> <br /> XÂY DỰNG HỆ THỐNG<br /> THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG CHO NGÀNH<br /> CHẾ BIẾN THỦY SẢN TỈNH KHÁNH HÒA<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Mã số:<br /> <br /> 62.34.01.02<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.TS. TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN<br /> 2. TS. NGUYỄN VĂN NGỌC<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng cá nhân<br /> tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận án này là trung thực và chưa được ai<br /> khác công bố trong bất cứ công trình nào khác.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Phan Thị Xuân Hƣơng<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trƣớc tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy hƣớng dẫn PGS.TS<br /> Trần Đình Khôi Nguyên, ngƣời đã tốn rất nhiều công sức để giúp tôi tháo gỡ đƣợc<br /> những vƣớng mắc lớn trong quá trình nghiên cứu. Thầy luôn động viên, nhắc nhở<br /> kịp thời và tận tâm giúp đỡ tôi để có đƣợc kết quả nhƣ ngày hôm nay.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy hƣớng dẫn TS. Nguyễn Văn<br /> Ngọc. Tôi luôn nhận đƣợc sự khuyến khích động viên từ thầy cùng với sự hƣớng<br /> dẫn tận tình, tận tâm trải dài trong suốt quá trình thực hiện luận án.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo và quý Thầy, Cô giáo ở<br /> Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Kế toán, Khoa Sau đại học trƣờng Đại học Kinh<br /> tế Đà Nẵng nơi tôi học tập và nghiên cứu, đã giảng dạy, giúp đỡ và tạo điều kiện<br /> thuận lợi cho tôi trong suốt khóa học.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo trƣờng Đại học Nha<br /> trang và Ban lãnh đạo cùng các quý Thầy, Cô giáo đồng nghiệp Khoa Kinh tế Trƣờng Đại học Nha Trang, nơi tôi làm việc, đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi<br /> cho tôi trong suốt khóa học.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo của công ty KHASPEXCO, đặc biệt<br /> là chú Nguyễn Trọng Thắng – Giám đốc công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá<br /> trình tìm hiểu và nghiên cứu thực tế tại công ty.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới anh Lê Hoàng Lâm, phó giám đốc<br /> Trung tâm Chất lƣợng Nông lâm thủy sản vùng 3 đã tạo điều kiện để tôi tiếp cận<br /> đƣợc với các DN nhằm thu thập các dữ liệu trong quá trình nghiên cứu.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo của 25 doanh nghiệp đã<br /> tham gia trả lời câu hỏi và 15 chuyên gia đã nhiệt tình hợp tác trong các buổi phỏng<br /> vấn chuyên sâu.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới đại gia đình của tôi và những ngƣời<br /> thân trong gia đình đã luôn ủng hộ, động viên kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho<br /> tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bạn bè, đồng nghiệp và những ngƣời<br /> bạn thân đã luôn khích lệ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ii<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................ iii<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ......................................... viii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ....................................................................................... ix<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................ xi<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................. 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................... 3<br /> 3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu và hƣớng tiếp cận về nội dung .................... 4<br /> 4. Điểm mới, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án ................................... 5<br /> 5. Bố cục của luận án.......................................................................................... 6<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY<br /> DỰNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG ............................................................................ 7<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) ........................................... 7<br /> 1.1.1. Khái niệm về BSC .................................................................................... 7<br /> 1.1.2. Vai trò của BSC trong quản trị tổ chức/doanh nghiệp ........................... 11<br /> 1.1.3. Lịch sử phát triển của BSC ..................................................................... 13<br /> 1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ BSC Ở TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC ........ 14<br /> 1.2.1. Tình hình nghiên cứu về BSC ở ngoài nƣớc .......................................... 14<br /> 1.2.2. Tình hình nghiên cứu về BSC ở trong nƣớc .......................................... 20<br /> 1.2.3. Khoảng trống nghiên cứu ....................................................................... 23<br /> 1.3. CÁC LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN TRỊ CÓ ẢNH HƢỞNG ĐẾN<br /> XÂY DỰNG BSC ..................................................................................................... 25<br /> 1.3.1. Lý thuyết ngữ cảnh (Contingency theory) ............................................. 26<br /> 1.3.2. Lý thuyết động lực thúc đẩy (Theory of motivation) ............................. 26<br /> 1.3.3. Lý thuyết hành vi của tổ chức (Organizational behavior) ...................... 27<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản