intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau Nội chiến đến kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất 1865 – 1918

Chia sẻ: Hocsinhgioilop9_ Hoc247 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:190

0
124
lượt xem
27
download

Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau Nội chiến đến kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất 1865 – 1918

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Lịch sử được nghiên cứu với mục đích: Làm rõ mục tiêu và nội dung chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau Nội chiến đến kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất 1865 – 1918 nhằm vươn lên ngang hàng với các cường quốc và đứng đầu thế giới sau này. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau Nội chiến đến kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất 1865 – 1918

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ----------***---------- DƢƠNG QUANG HIỆP CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA HOA KỲ TỪ SAU NỘI CHIẾN ĐẾN KẾT THÚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1865 – 1918) LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ Huế - NĂM 2016 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ----------***---------- DƢƠNG QUANG HIỆP CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA HOA KỲ TỪ SAU NỘI CHIẾN ĐẾN KẾT THÚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1865 – 1918) Chuyên ngành: Lịch sử thế giới Mã số: 62 22 03 11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN VĂN TẬN Huế - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án là trung thực. Những kết luận của luận án chƣa từng đƣợc công bố trong bất cứ công trình nào khác. Huế, ngày tháng năm 2016 Tác giả Dƣơng Quang Hiệp DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN ÁN ĐQCN Đế quốc chủ nghĩa TBCN Tƣ bản chủ nghĩa USA The United States of America (Hợp chúng quốc Hoa Kỳ) USD United States Dollar (Đồng Đô la Mỹ) Nxb Nhà xuất bản Cb Chủ biên OAS Organization of American States (Tổ chức các nƣớc châu Mỹ) CA-TBD châu Á – Thái Bình Dƣơng PL. Phụ lục Tr. Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài .....................................................................................................1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ..........................................................................3 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................................4 4. Nguồn tài liệu ..........................................................................................................5 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu ......................................................6 6. Đóng góp của luận án ..............................................................................................7 7. Bố cục của luận án ..................................................................................................8 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .......................................9 1.1. Thực trạng nghiên cứu vấn đề khoa học ở trong nƣớc ........................................9 1.1.1. Giai đoạn trƣớc năm 1975 .................................................................................9 1.1.2. Giai đoạn sau năm 1975 ..................................................................................10 1.2. Thực trạng nghiên cứu vấn đề khoa học ở nƣớc ngoài ......................................14 1.3. Những tồn tại và vấn đề đặt ra cho luận án...........................................................19 CHƢƠNG 2. CƠ SỞ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA HOA KỲ .21 TỪ SAU NỘI CHIẾN ĐẾN KẾT THÚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1865 – 1918) ............................................................................................................21 2.1. Khái quát quá trình hình thành Hợp chúng quốc Hoa Kỳ .................................21 2.2. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trƣớc năm 1865 ...........................................26 2.2.1. Giai đoạn 1776 – 1823 ....................................................................................26 2.2.2. Giai đoạn 1823 – 1864 ....................................................................................31 2.3. Bối cảnh quốc tế nửa sau thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX .................................38 2.4. Cơ sở nội tại tác động đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ thời kỳ 1865 1918 ...........................................................................................................................43 2.4.1. Cơ sở kinh tế ...................................................................................................43 2.4.2. Cơ sở tƣ tƣởng xã hội ......................................................................................49 2.4.3. Cơ sở chính trị ..................................................................................................54 CHƢƠNG 3. CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA HOA KỲ ĐỐI VỚI MỘT SỐ KHU VỰC TIÊU BIỂU THỜI KỲ 1865 – 1918......................................................59 3.1. Khái quát chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ thời kỳ 1865 - 1918 .....................59

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2