intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng hai loài lan bản địa (Dendrobium nobile Lindl., Dendrobium chrysanthum Lindl.) tại Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:191

0
71
lượt xem
10
download

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng hai loài lan bản địa (Dendrobium nobile Lindl., Dendrobium chrysanthum Lindl.) tại Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nhằm xây dựng quy trình nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng thực vật tổng hợp để góp phần làm cơ sở duy trì, phát triển nguồn gen đồng thời thúc đẩy việc nuôi trồng cây lan rừng bản địa Dendrobium nobile Lindl. và Dendrobium chrysanthum Lindl. như một nghề sản xuất nguyên liệu dược mang lại hiệu quả kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng hai loài lan bản địa (Dendrobium nobile Lindl., Dendrobium chrysanthum Lindl.) tại Hà Nội

B<br /> <br /> GIÁO D C VÀ ðÀO T O<br /> <br /> TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I<br /> ...........<br /> <br /> ………<br /> <br /> VŨ NG C LAN<br /> <br /> NGHIÊN C U NHÂN GI NG IN VITRO<br /> KHÔNG S<br /> VÀ M T S<br /> <br /> D NG CH T ðI U TI T SINH TRƯ NG<br /> BI N PHÁP K<br /> <br /> THU T NUÔI TR NG<br /> <br /> HAI LOÀI LAN B N ð A (DENDROBIUM NOBILE LINDL.,<br /> DENDROBIUM CHRYSANTHUM LINDL.) T I HÀ N I<br /> <br /> LU N ÁN TI N SĨ NÔNG NGHI P<br /> <br /> Chuyên ngành : Tr ng tr t<br /> Mã s<br /> <br /> : 62 62 01 01<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: 1. PGS.TS. NGUY N TH LÝ ANH<br /> 2. TS. NGUY N VĂN GIANG<br /> <br /> HÀ N I - 2012<br /> <br /> i<br /> <br /> L I CAM ðOAN<br /> Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên c u c a riêng tôi. Các s li u,<br /> hình nh, k t qu nghiên c u trình bày trong lu n án là trung th c và chưa<br /> t ng ñư c s d ng ñ b o v h c v nào. Các tài li u trích d n ñư c ch rõ<br /> ngu n g c và m i s giúp ñ ñã ñư c cám ơn.<br /> <br /> Tác gi<br /> <br /> Vũ Ng c Lan<br /> <br /> ii<br /> <br /> L I C M ƠN<br /> Trư c h t, tôi xin trân tr ng bày t<br /> <br /> lòng bi t ơn sâu s c nh t ñ n<br /> <br /> PGS.TS. Nguy n Th Lý Anh và TS. Nguy n Văn Giang, là th y cô ñã t n<br /> tình dìu d t, hư ng d n tôi trong quá trình th c hi n ñ tài.<br /> Tôi xin trân tr ng c m ơn các th y cô giáo cùng toàn th ñ ng nghi p<br /> Vi n Sinh h c Nông nghi p, B môn Sinh lý Th c V t, Khoa Nông h c,<br /> Khoa Công ngh th c ph m, Khoa Công ngh Sinh h c, Vi n ðào t o Sau ñ i<br /> h c, Phòng Khoa h c và H p tác Qu c t , Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà<br /> N i ñã t o ñi u ki n giúp ñ tôi trong su t quá trình th c hi n ñ tài.<br /> Tôi xin bày t lòng bi t ơn sâu s c ñ n ban lãnh ñ o cùng các chuyên<br /> viên V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng B Giáo d c và ðào t o ñã t o<br /> ñi u ki n, hư ng d n t n tình ñ tôi ñư c th c hi n 01 ñ tài tr ng ñi m c p<br /> B , cũng chính là ngu n kinh phí ch y u ñ tôi ñ kh năng tri n khai<br /> nghiên c u và thu ñư c các k t qu trong b n lu n văn này.<br /> Tôi xin ñư c bày t t lòng bi t ơn và tình c m yêu thương nh t c a<br /> mình t i bô m , ch ng, anh ch em và b n bè ñã cho tôi ñ ng l c và t o ñi u<br /> ki n trong quá trình h c t p và nghiên c u<br /> <br /> Hà N i, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> Tác gi lu n án<br /> <br /> Vũ Ng c Lan<br /> <br /> năm 2011<br /> <br /> iii<br /> <br /> M CL C<br /> L i cam ñoan<br /> <br /> i<br /> <br /> L i c m ơn<br /> <br /> ii<br /> <br /> M cl c<br /> <br /> iii<br /> <br /> Danh m c các ch vi t t t<br /> <br /> viii<br /> <br /> Danh m c b ng<br /> <br /> ix<br /> <br /> Danh m c hình<br /> <br /> xii<br /> <br /> M ð U<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tính c p thi t c a ñ tài<br /> <br /> 16<br /> <br /> 2<br /> <br /> M c tiêu và yêu c u c a ñ tài<br /> <br /> 18<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài<br /> <br /> 18<br /> <br /> 4<br /> <br /> ð i tư ng và ph m v nghiên c u c a ñ tài<br /> <br /> 19<br /> <br /> 5<br /> <br /> ðóng góp m i lu n án v h c thu t và lý lu n<br /> <br /> 19<br /> <br /> Chương 1 T NG QUAN TÀI LI U<br /> 1.1<br /> <br /> 21<br /> <br /> Gi i thi u chi lan Hoàng Th o (Dendrobium) và hai loài lan b n<br /> ñ a Dendrobium nobile Lindl. (D.nobile) và Dendrobium<br /> chrysanthum Lindl. (D.chrysanthum)<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Ngu n g c và phân b c a chi Hoàng Th o (Dendrobium)<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Phân b c a chi lan Hoàng Th o (Dendrobium) t i Vi t Nam<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> ð c ñi m th c v t h c chi lan Hoàng Th o (Dendrobium)<br /> <br /> 24<br /> <br /> 1.1.4<br /> <br /> M t s ñ c ñi m chính v 2 loài lan b n ñ a Dendrobium<br /> nobile Lindl. và Dendrobium chrysanthum Lindl.<br /> <br /> 1.1.5<br /> <br /> Giá tr s d ng và th c tr ng khai thác m t s loài lan Hoàng<br /> Th o b n ñ a t i mi n B c Vi t Nam<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Cơ s khoa h c c a các k thu t nuôi c y nhân gi ng trong ñ tài<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> 27<br /> <br /> K thu t nhân gi ng b ng nuôi c y mô t bào th c v t<br /> <br /> 29<br /> 32<br /> 32<br /> <br /> iv<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Nhân gi ng b ng bioreactor<br /> <br /> 35<br /> <br /> 1.2.3<br /> <br /> Môi trư ng dinh dư ng trong nuôi c y in vitro<br /> <br /> 38<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Các nghiên c u v nhân gi ng in vitro cây lan<br /> <br /> 1.3.1<br /> <br /> Nghiên c u l a ch n m u nuôi c y<br /> <br /> 42<br /> 43<br /> <br /> 1.3.2<br /> <br /> nh hư ng c a n n môi trư ng nuôi c y<br /> <br /> 44<br /> <br /> 1.3.3<br /> <br /> nh hư ng c a ngu n các bon h u cơ<br /> <br /> 45<br /> <br /> 1.3.4<br /> <br /> nh hư ng c a các h n h p ch t h u cơ t nhiên<br /> <br /> 46<br /> <br /> 1.3.5<br /> <br /> nh hư ng c a phương th c nuôi c y<br /> <br /> 47<br /> <br /> 1.3.6<br /> <br /> Nhân gi ng in vitro Dendrobium nobile và Dendrobium<br /> chrysanthum<br /> <br /> 1.4<br /> <br /> Các nghiên c u v nuôi tr ng lan Hoàng Th o<br /> <br /> 1.4.1<br /> <br /> Các ñi u ki n cơ b n ñ tr ng lan Dendrobium<br /> <br /> 1.4.2. Nghiên c u v nuôi tr ng cây lan Dendrobium sau nuôi c y mô<br /> <br /> 51<br /> 53<br /> 53<br /> 57<br /> <br /> Chương 2 V T LI U, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 60<br /> 2.1<br /> <br /> V t li u nghiên c u<br /> <br /> 60<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> N i dung nghiên c u<br /> <br /> 61<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> Phương pháp nghiên c u<br /> <br /> 62<br /> <br /> 2.3.1<br /> <br /> B trí thí nghi m<br /> <br /> 62<br /> <br /> 2.3.2<br /> <br /> Các ch tiêu theo dõi và phương pháp ñánh giá<br /> <br /> 72<br /> <br /> 2.3.3<br /> <br /> ði u ki n thí nghi m<br /> <br /> 73<br /> <br /> 2.3.4<br /> <br /> Phương pháp x lý s li u<br /> <br /> 73<br /> <br /> Chương 3 K T QU NGHIÊN C U<br /> <br /> 74<br /> <br /> 3.1<br /> <br /> Xác ñ nh l a ch n phương pháp kh trùng, cơ quan nuôi c y ñ<br /> t o ngu n v t li u in vitro v i hai loài lan D.nobile và<br /> D.chrysanthum<br /> <br /> 3.1.1<br /> <br /> 74<br /> <br /> Xác ñ nh hi u qu kh trùng ñ i v i ch i m m trong H2O2<br /> 2% và HgCl2 0,1%<br /> <br /> 74<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2