Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu sự phân bố, tồn dư một số kháng sinh thường dùng ở gà và sử dụng chế phẩm Actiso làm tăng khả năng đào thải, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:179

0
13
lượt xem
6
download

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu sự phân bố, tồn dư một số kháng sinh thường dùng ở gà và sử dụng chế phẩm Actiso làm tăng khả năng đào thải, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nhằm xác định được sự hấp thu, phân bố và tồn dư kháng sinh Oxytetracyclin, Enrofloxacin trong huyết tương và các cơ quan nội tạng của gà; Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm Actiso như là nhân tố thúc đẩy quá trình đào thải các kháng sinh Oxytetracyclin và Enrofloxacin trong huyết tương và các cơ quan nội tạng gà, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu sự phân bố, tồn dư một số kháng sinh thường dùng ở gà và sử dụng chế phẩm Actiso làm tăng khả năng đào thải, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O<br /> TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I<br /> <br /> H<br /> <br /> NGHIÊN C U S<br /> <br /> TH THU HÀ<br /> <br /> PHÂN B , T N DƯ M T S<br /> <br /> SINH THƯ NG DÙNG<br /> <br /> GÀ VÀ S<br /> <br /> KHÁNG<br /> <br /> D NG CH PH M<br /> <br /> ACTISO LÀM TĂNG KH NĂNG ðÀO TH I, GÓP PH N<br /> ð M B O V SINH AN TOÀN TH C PH M<br /> <br /> LU N ÁN TI N SĨ NÔNG NGHI P<br /> <br /> Chuyên ngành: B nh lý h c và ch a b nh v t nuôi<br /> Mã s : 62 62 50 01<br /> <br /> Ngư i hư ng d n: GS.TS. ð u Ng c Hào<br /> PGS.TS. Lê Th Ng c Di p<br /> <br /> HÀ N I, 2012<br /> <br /> i<br /> <br /> L I CAM ðOAN<br /> Tôi xin cam ñoan: công trình khoa h c này là c a tôi, các s li u và k t<br /> qu nghiên c u trong lu n án này là trung th c và chưa t ng ñư c ai công b<br /> trong b t kì công trình nào khác.<br /> Tôi xin cam ñoan: m i s giúp ñ cho vi c th c hi n ñ tài nghiên c u<br /> và hoàn thành lu n án ñ u ñã ñư c c m ơn. Các thông tin trích d n trong lu n<br /> án ñ u chính xác và ñư c ch rõ ngu n g c.<br /> <br /> Hà N i, ngày<br /> <br /> tháng năm<br /> <br /> Tác gi<br /> <br /> H Th Thu Hà<br /> <br /> ii<br /> <br /> L I C M ƠN<br /> Trong su t quá trình th c hi n ñ tài và hoàn thành b n lu n án, tôi luôn<br /> nh n ñư c s giúp ñ c a nhi u t ch c và cá nhân. Nhân d p này tôi xin c m<br /> ơn Ban Giám hi u, Vi n ðào t o Sau ð i h c, Ban Ch nhi m khoa Thú y trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i, Trung tâm ki m nghi m thu c thú y<br /> trung ương I ñã t o ñi u ki n cho tôi ñư c theo h c chương trình ñào t o<br /> Nghiên c u sinh t i trư ng.<br /> Tôi xin chân thành c m ơn Trung tâm ki m nghi m thu c thú y trung ương<br /> I, C c thú y Hà N i ñã h tr kinh phí ñ tôi th c hi n ñ tài nghiên c u.<br /> Tôi xin c m ơn t p th cán b phòng Dư c Trung tâm ki m nghi m<br /> thu c thú y trung ương I; khoa vi sinh vi n ki m nghi m thu c trung ương<br /> B y t ; trung tâm ki m tra v sinh thú y trung ương I, b môn N i ch n –<br /> Dư c – ð c ch t ñã nhi t tình giúp ñ , t o ñi u ki n thu n l i nh t ñ tôi<br /> hoàn thành ñ tài nghiên c u.<br /> ð c bi t, tôi xin bày t lòng bi t ơn sâu s c ñ n các th y hư ng d n khoa<br /> h c là GS. TS. ð u Ng c Hào; PGS. TS. Lê Th Ng c Di p ñã tr c ti p hư ng<br /> d n, giúp ñ tôi trong quá trình th c hi n ñ tài và hoàn thành lu n án.<br /> Tôi luôn bi t ơn gia ñình, b n bè ñã ñóng góp công s c, ñ ng viên, giúp<br /> ñ tôi hoàn thành ñ tài nghiên c u và lu n án.<br /> Hà N i, ngày<br /> <br /> tháng năm<br /> <br /> Tác gi<br /> <br /> H Th Thu Hà<br /> <br /> iii<br /> <br /> M CL C<br /> L i cam ñoan<br /> <br /> i<br /> <br /> L i c m ơn<br /> <br /> ii<br /> <br /> M cl c<br /> <br /> iii<br /> <br /> Danh m c các ch vi t t t<br /> <br /> vii<br /> <br /> Danh m c các b ng<br /> <br /> ix<br /> <br /> Danh m c các hình<br /> <br /> xiii<br /> <br /> M ð U<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1 T NG QUAN TÀI LI U<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> M t s hi u bi t v kháng sinh<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.1 ð nh nghĩa kháng sinh<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.2 Phân lo i kháng sinh<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.3 Nguyên t c s d ng thu c kháng sinh<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.1.4 T n dư kháng sinh và nguy cơ liên quan ñ n s hi n di n c a<br /> chúng trong th c ph m<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.1.5 L i ích và tác h i c a vi c s d ng kháng sinh trong th c ăn<br /> chăn nuôi<br /> 1.2<br /> <br /> M t s hi u bi t v Enrofloxacin<br /> <br /> 11<br /> 16<br /> <br /> 1.2.1 Tính ch t và c u trúc hoá h c c a Enrofloxacin<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.2.2 Ho t ph kháng khu n<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.2.3 Cơ ch tác d ng c a Enrofloxacin<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.2.4 Tương tác<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.2.5 Kháng thu c<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.2.6<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> ng d ng ñi u tr c a Enrofloxacin<br /> <br /> Kháng sinh Oxytetracyclin<br /> <br /> 18<br /> <br /> iv<br /> <br /> 1.3.1 L ch s<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.3.2 Tính ch t và c u trúc hoá h c c a Oxytetracyclin<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.3.3 Tác d ng dư c lí<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.3.4<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.4<br /> <br /> ng d ng ñi u tr<br /> <br /> Dư c li u Actiso<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.4.1 Mô t cây Actiso<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.4.2 Thành ph n hoá h c c a Actiso<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.4.3 Tác d ng dư c lí và công d ng<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.5<br /> <br /> Tình hình nghiên c u trong và ngoài nư c<br /> <br /> 28<br /> <br /> 1.5.1 Tình hình nghiên c u t n dư kháng sinh trong s n ph m chăn<br /> nuôi t i Vi t Nam<br /> 1.5.2 Tình hình nghiên c u<br /> <br /> 28<br /> nư c ngoài v kháng sinh nhóm<br /> <br /> Tetracyclin và nhóm Quinolon<br /> <br /> 32<br /> <br /> Chương 2 N I DUNG, NGUYÊN LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP<br /> NGHIÊN C U<br /> <br /> 36<br /> <br /> 2.1<br /> <br /> N i dung nghiên c u<br /> <br /> 36<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> ð a ñi m và th i gian nghiên c u<br /> <br /> 36<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> Nguyên li u<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.3.1 ð i tư ng nghiên c u<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.3.2 Gi ng vi khu n thí nghi m<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.3.3 Thu c dùng trong thí nghi m<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.3.4 Hóa ch t, dung môi và môi trư ng nuôi c y vi khu n<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.3.5 D ng c thí nghi m<br /> <br /> 38<br /> <br /> 2.4<br /> <br /> Phương pháp nghiên c u<br /> <br /> 2.4.1 Kh o sát tình hình s d ng thu c kháng sinh<br /> chăn nuôi gà t i Hà N i và vùng ph c n<br /> <br /> 38<br /> m t s cơ s<br /> 38<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản