intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu thành phần bọ trĩ hại lạc và thiên địch của chúng, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của loài Frankliniella intonsa Trybom và biện pháp phòng trừ ở Nghệ An

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:172

0
29
lượt xem
6
download

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu thành phần bọ trĩ hại lạc và thiên địch của chúng, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của loài Frankliniella intonsa Trybom và biện pháp phòng trừ ở Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở xác định thành phần bọ trĩ hại lạc và thiên địch của chúng, đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ trĩ chính hại lạc tại Nghệ An và vai trò của loài thiên địch có ý nghĩa trong điều hòa số lượng bọ trĩ hại lạc, từ đó đề tài đề xuất biện pháp phòng trừ bọ trĩ theo hướng quản lý tổng hợp (IPM) tại Nghệ An đạt hiệu quả kinh tế, thân thiên với môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu thành phần bọ trĩ hại lạc và thiên địch của chúng, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của loài Frankliniella intonsa Trybom và biện pháp phòng trừ ở Nghệ An

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> UYỄ<br /> <br /> V<br /> S<br /> <br /> Ê<br /> <br /> Ê<br /> Ị<br /> <br /> Á<br /> V B<br /> <br /> Ứ<br /> <br /> Ắ<br /> <br /> ỨU<br /> Ầ B<br /> Ĩ<br /> L<br /> ỦA<br /> Ú<br /> , Ặ<br /> ỂM S<br /> VẬ<br /> ỦA LO Frankliniella intonsa Trybom<br /> Á<br /> Ò<br /> ỪỞ<br /> A<br /> <br /> LUẬ Á<br /> <br /> Ế SĨ<br /> <br /> Chuyên ngành : Bảo vệ thực vật<br /> Mã số<br /> <br /> : 62.62.01.12<br /> <br /> : GS.TS. HÀ QUANG HÙNG<br /> <br /> – 2012<br /> <br /> ,<br /> <br /> `<br /> <br /> i<br /> <br /> L<br /> <br /> AM OA<br /> <br /> T«i xin cam ®oan r»ng, ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu riªng<br /> cña t«i, c¸c sè liÖu, h×nh ¶nh, kÕt qu¶ nghiªn cøu trong luËn ¸n lµ<br /> trung thùc vµ ch-a ®-îc sö dông ®Ó b¶o vÖ mét häc vÞ nµo.<br /> T«i xin cam ®oan r»ng, mäi sù gióp ®ì cho viÖc thùc hiÖn<br /> luËn ¸n nµy ®· ®-îc c¶m ¬n vµ c¸c th«ng tin trÝch dÉn trong<br /> luËn ¸n ®Òu ®-îc ghi râ nguån gèc.<br /> T¸c gi¶ luËn ¸n<br /> <br /> NCS. Nguyễn Đức Thắng<br /> <br /> `<br /> <br /> ii<br /> <br /> L<br /> <br /> ẢM Ơ<br /> <br /> Đề hoàn thành luận văn, chúng tôi đã nhận được sự hướng dẫn và giúp<br /> đỡ tận tình của Giáo sư Tiến sĩ Hà Quang Hùng, bộ Môn Côn trùng, khoa<br /> Nông học trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.<br /> Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo cùng tập thể cán bộ<br /> công nhân viên Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội<br /> đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong học tập và hoàn thành luận án đúng tiến độ.<br /> Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo trong khoa Nông<br /> Học, Bộ môn Côn trùng, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã trực tiếp<br /> hay gián tiếp giúp đỡ về chuyên môn, cơ sở vật chất trong việc triển khai các<br /> thí nghiệm nghiên cứu và góp ý cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.<br /> Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Thanh tra Bộ Nông<br /> nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban lãnh đạo Viện Khoa học kỹ thuật Nông<br /> nghiệp Bắc Trung Bộ, Ban Giám đốc Cục Bảo vệ thực vật, ban Giám đốc<br /> Trung tâm Giám định Kiểm dịch thực vật và tập thể cán bộ công nhân viên<br /> thuộc các đơn vị đặc biệt Tiến sĩ Hà Thanh Hương, Tiến sĩ Dương Minh Tú,<br /> Thạc sĩ Hoàng Kim Thoa đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt<br /> quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án.<br /> Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán<br /> bộ công nhân viên tại Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ,<br /> trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và các bạn bè, sinh viên thực tập tốt<br /> nghiệp để tôi hoàn thành bản luận án này.<br /> Chúng tôi xin ghi nhận những ý kiến giúp đỡ, trao đổi của các thầy co,<br /> các nhà khoa học trong và ngoài nước và các đồng nghiệp trong quá trình<br /> thực hiện đề tài luận án.<br /> Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cha, mẹ, vợ, con<br /> trai và bạn bè thân thiết đã hết lòng động viên, giúp đỡ rất nhiều cả về tinh<br /> thần và vật chất cho tôi hoàn thành chương trình học tập và luận án nghiên<br /> cứu đề tài này.<br /> Hà nội, ngày 14 tháng 8 năm 2012<br /> Tác giả luận án<br /> NCS. Nguyễn Đức Thắng<br /> <br /> `<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤ LỤ<br /> Lời cam đoan<br /> <br /> i<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> <br /> ii<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> iii<br /> <br /> Danh mục bảng<br /> <br /> vii<br /> <br /> Danh mục hình<br /> <br /> x<br /> <br /> MỞ ẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mục đích và yêu cầu của đề tài<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ý nghĩa khoa học và thực tiễn<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> Điểm mới của luận án<br /> <br /> 4<br /> <br /> ơ<br /> <br /> 1<br /> <br /> ỔNG QUAN TÀI LI U V<br /> <br /> Ơ SỞ KHOA H C CỦA<br /> <br /> Ề TÀI<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu đề tài<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Những nghiên cứu về bọ trĩ ở nước ngoài<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Những nghiên cứu về thành phần loài bọ trĩ<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Tình hình gây hại của bọ trĩ<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.2.3<br /> <br /> Những nghiên cứu về đặc tính sinh vật học, sinh thái học của<br /> bọ trĩ<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.2.4<br /> <br /> Những nghiên cứu về thiên địch của bọ trĩ<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.1.5<br /> <br /> Các biện pháp phòng chống bọ trĩ<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Những nghiên cứu về bọ trĩ hại cây trồng và bọ trĩ hại lạc ở<br /> Việt Nam<br /> <br /> 29<br /> <br /> 1.3.1<br /> <br /> Thành phần loài bọ trĩ<br /> <br /> 29<br /> <br /> 1.3.2<br /> <br /> Tình hình gây hại của bọ trĩ<br /> <br /> 32<br /> <br /> `<br /> <br /> iv<br /> <br /> Những nghiên cứu về đặc điểm sinh vật học, sinh thái học<br /> <br /> 1.3.3<br /> <br /> của bọ trĩ<br /> <br /> 32<br /> <br /> 1.3.4<br /> <br /> Những nghiên cứu trong nước về thiên địch của bọ trĩ<br /> <br /> 33<br /> <br /> 1.3.5<br /> <br /> Nghiên cứu biện pháp phòng chống bọ trĩ hại cây trồng nói<br /> chung, cây lạc nói riêng<br /> <br /> ơ<br /> <br /> 2<br /> <br /> ỊA<br /> <br /> ỂM, TH I GIAN, VẬT LI U V<br /> <br /> 34<br /> Ơ<br /> <br /> PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> 2.1<br /> <br /> Địa điểm và thời gian nghiên cứu<br /> <br /> 37<br /> 37<br /> <br /> 2.1.1<br /> <br /> Địa điểm nghiên cứu<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.1.2<br /> <br /> Thời gian nghiên cứu<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Vật liệu dụng cụ và hóa chất nghiên cứu<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.2.1<br /> <br /> Vật liệu nghiên cứu<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Các dụng cụ nuôi sâu<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> Các dụng cụ pha chế thuốc hóa học<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.3<br /> 2.3.1<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> Điều tra xác định thành phần bọ trĩ hại lạc và thành phần<br /> thiên địch của chúng<br /> <br /> 2.3.2<br /> <br /> 43<br /> <br /> Điều tra diễn biến mật độ loài Frankliniella intonsa dưới ảnh<br /> hưởng của một số điều kiện sinh thái tại Nghệ An<br /> <br /> 2.3.5<br /> <br /> 40<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài bọ trĩ<br /> Frankliniella intonsa Trybom hại lạc tại Nghệ An<br /> <br /> 2.3.4<br /> <br /> 38<br /> <br /> Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái học của loài bọ trĩ<br /> Frankliniella intonsa Trybom hại lạc tại Nghệ An<br /> <br /> 2.3.3<br /> <br /> 38<br /> <br /> 45<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của<br /> loài thiên địch<br /> <br /> 50<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản