intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Nghiên cứu ngôn ngữ đánh giá trong sách giáo khoa bậc tiểu học (So sánh sách tiếng Anh tiểu học ở Singapore và sách tiếng Việt tiểu học ở Việt Nam)

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:265

71
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu: Thông qua nghiên cứu này chúng tôi mong muốn tìm ra được những điểm tương đồng và khác biệt (nếu có) về cấu trúc thể loại và đặc điểm NNĐG thể hiện chức năng liên nhân trong một số thể loại văn bản, cụ thể là NNĐG thể hiện thái độ và thang độ trong các bài đọc hiểu trong sách tiếng Anh và tiếng Việt bậc tiểu học ở Singapore và Việt Nam để đáp ứng được mục tiêu của môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Nghiên cứu ngôn ngữ đánh giá trong sách giáo khoa bậc tiểu học (So sánh sách tiếng Anh tiểu học ở Singapore và sách tiếng Việt tiểu học ở Việt Nam)

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN<br /> <br /> NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ ĐÁNH GIÁ TRONG SÁCH<br /> GIÁO KHOA BẬC TIỂU HỌC<br /> (SO SÁNH SÁCH TIẾNG ANH TIỂU HỌC Ở SINGAPORE VÀ SÁCH<br /> TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC Ở VIỆT NAM)<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN<br /> <br /> NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ ĐÁNH GIÁ TRONG SÁCH<br /> GIÁO KHOA BẬC TIỂU HỌC<br /> (SO SÁNH SÁCH TIẾNG ANH TIỂU HỌC Ở SINGAPORE VÀ SÁCH<br /> TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC Ở VIỆT NAM)<br /> <br /> Ngành: Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu<br /> Mã s ố: 9 22 02 41<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> GS.TS. NGUYỄN VĂN HIỆP<br /> <br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình của riêng tôi. Các số liệu, kết quả<br /> được nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kì<br /> công trình khoa học nào.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Nguyễn Thị Hương Lan<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 1<br /> Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ<br /> LUẬN ............................................................................................................................ 9<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ..................................................................... 9<br /> 1.1.1. Các công trình nghiên cứu ngữ pháp chức năng hệ thống, nghiên cứu<br /> thể loại và ngôn ngữ đánh giá .................................................................................. 9<br /> 1.1.2. Các công trình nghiên cứu Ngôn ngữ đánh giá trong tiếng Việt ........12<br /> 1.1.3. Các công trình nghiên cứu sách giáo khoa tiếng Việt bậc tiểu học ....14<br /> 1.2. Cơ sở lý luận.......................................................................................................14<br /> 1.2.1. Lý thuyết ngôn ngữ học chức năng hệ thống ..........................................14<br /> 1.2.2. Bộ công cụ đánh giá ......................................................................................20<br /> 1.2.3. Lý thuyết về thể loại ......................................................................................43<br /> Chương 2: NGÔN NGỮ ĐÁNH GIÁ TRONG SÁCH TIẾNG ANH TIỂU<br /> HỌC Ở SINGAPORE VÀ SÁCH TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC Ở VIỆT NAM<br /> PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG ................................................................................63<br /> 2.1. Ngôn ngữ đánh giá thể hiện “thái độ” hiển ngôn trong sách ti ếng Anh<br /> tiểu học ở Singapore và sách tiếng Việt tiểu học ở Việt Nam .........................63<br /> 2.1.1. Ngôn ngữ đánh giá thể hiện “tác động” trong sách tiếng Anh tiểu học<br /> ở Singapore và sách tiếng Việt tiểu học ở Việt Nam.........................................64<br /> 2.1.2. Ngôn ngữ đánh giá thể hiện “phán xét hành vi” trong sách ti ếng Anh<br /> tiểu học ở Singapore và sách tiếng Việt ở Việt Nam.........................................76<br /> 2.1.3. Ngôn ngữ đánh giá thể hiện “đánh giá sự vật hiện tượng” trong sách<br /> tiếng Anh tiểu học ở Singapore và sách tiếng Việt tiểu học ở Việt Nam ......82<br /> 2.2. Ngôn ngữ đánh giá thể hiện “thái độ” hàm ngôn trong sách ti ếng Anh<br /> tiểu học ở Singapore và sách tiếng Việt tiểu học ở Việt Nam .........................86<br /> 2.3. Ngôn ngữ đánh giá thể hiện “thang độ” trong sách tiếng Anh tiểu học ở<br /> Singapore và sách tiếng Việt tiểu học ở Việt Nam ............................................90<br /> 2.3.1. Biện pháp thể hiện “thang độ” hiển ngôn trong sách ti ếng Anh tiểu học<br /> ở Singapore và sách tiếng Việt tiểu học ở Việt Nam.........................................91<br /> <br /> 2.3.2. Biện pháp thể hiện “thang độ” hàm ngôn trong sách ti ếng Anh tiểu<br /> học ở Singapore và sách tiếng Việt tiểu học ở Việt Nam .................................97<br /> Chương 3: NGÔN NGỮ ĐÁNH GIÁ TRONG SÁCH TIẾNG ANH TIỂU<br /> HỌC Ở SINGAPORE VÀ SÁCH TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC Ở VIỆT NAM<br /> PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH................................................................................... 108<br /> 3.1. Mục tiêu chương trình tiếng Anh ở Singapore và tiếng Việt ở Việt Nam<br /> .................................................................................................................................... 108<br /> 3.1.1. Mục tiêu chương trình tiếng Anh ở Singapore ................................... 108<br /> 3.1.2. Mục tiêu chương trình tiếng Việt ở Việt Nam .................................... 110<br /> 3.2. Ngôn ngữ đánh giá trong thể loại “Chuyện ngụ ngôn” trong sách ti ếng<br /> Anh tiểu học ở Singapore và sách tiếng Việt tiểu học ở Việt Nam ............. 110<br /> 3.2.1. Ngôn ngữ đánh giá trong thể loại “Chuyện ngụ ngôn” trong sách tiếng<br /> Anh tiểu học ở Singapore..................................................................................... 111<br /> 3.2.2. Ngôn ngữ đánh giá trong thể loại “Chuyện ngụ ngôn” trong sách tiếng<br /> Việt tiểu học ở Việt Nam ...................................................................................... 113<br /> 3.3. Ngôn ngữ đánh giá trong thể loại “Tường thuật” trong sách tiếng Anh<br /> tiểu học ở Singapore và sách tiếng Việt tiểu học ở Việt Nam ...................... 115<br /> 3.3.1. Ngôn ngữ đánh giá trong thể loại “Tường thuật” trong sách tiếng Anh<br /> tiểu học ở Singapore.............................................................................................. 115<br /> 3.3.2. Ngôn ngữ đánh giá trong thể loại “Tường thuật” trong sách tiếng Việt<br /> tiểu học ở Việt Nam ............................................................................................... 120<br /> 3.4. Ngôn ngữ đánh giá trong thể loại “Tự sự - Chuyện thần thoại” trong<br /> sách tiếng Anh tiểu học ở Singapore và sách tiếng Việt tiểu học ở Việt<br /> Nam........................................................................................................................... 120<br /> 3.4.1. Ngôn ngữ đánh giá trong thể loại “Tự sự - Chuyện thần thoại” trong<br /> sách tiếng Anh tiểu học ở Singapore ................................................................. 121<br /> 3.4.2. Ngôn ngữ đánh giá trong thể loại “Tự sự - Chuyện thần thoại” trong<br /> sách tiếng Việt tiểu học ở Việt Nam .................................................................. 125<br /> 3.5. Ngôn ngữ đánh giá trong thể loại “Tự sự - Sự tích” trong sách tiếng Anh<br /> tiểu học ở Singapore và sách tiếng Việt tiểu học ở Việt Nam ...................... 129<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2