intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt

Chia sẻ: Hocsinhgioilop9_ Hoc247 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:158

0
113
lượt xem
20
download

Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học được nghiên cứu nhằm mục đích góp phần chứng minh cho lí thuyết của Ngữ dụng học về hành vi ngôn ngữ, góp phần làm phong phú thêm lí thuyết về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, làm rõ bản chất của hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt từ góc nhìn Ngữ dụng học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC<br /> ----------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ MAI HOA<br /> <br /> H NH VI XIN PHÉP V HỒI ĐÁP<br /> TRONG TIẾNG ANH V TIẾNG VI T<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NG<br /> <br /> HUẾ - 2016<br /> <br /> HỌC<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC<br /> -------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ MAI HOA<br /> <br /> H NH VI XIN PHÉP V HỒI ĐÁP TRONG<br /> TIẾNG ANH V TIẾNG VI T<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NG HỌC<br /> Chuyên ngành: Ngôn ngữ học<br /> Mã số:<br /> 62.22.02.40<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS.TS Hoàng Tất Thắng<br /> 2. PGS.TS Trương Viên<br /> <br /> HUẾ - 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> T<br /> <br /> C<br /> <br /> ệ<br /> ƣ<br /> <br /> T C<br /> <br /> U<br /> <br /> Nguy n Th Mai Hoa<br /> <br /> ƣ<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> T<br /> i<br /> M cl c<br /> <br /> ii<br /> <br /> Danh m c các kí hiệu, các ch vi t tắt<br /> <br /> vii<br /> <br /> Danh m c các bảng, biểu<br /> <br /> viii<br /> <br /> U<br /> CHƢƠ<br /> <br /> 1<br /> 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ S<br /> <br /> THU<br /> <br /> T<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên c u<br /> <br /> 8<br /> <br /> 111<br /> <br /> ƣớc<br /> <br /> 8<br /> <br /> 112 T<br /> <br /> ƣớc<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.2. Lý thuy t hội thoại<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.2.1. Nh ng y u t trong c u trúc hội thoại<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.2.3. S kiện l i nói (Speech event)<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.3. Lý thuy t hành vi ngôn ng<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.3.1. Khái niệm hành vi ngôn ng<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.3.2. Phân loại hành vi ở l i<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.3.3.<br /> <br /> ều kiện sử d ng các hành vi ở l i<br /> <br /> 1.3.4. P ƣơ<br /> 1.3.5. H<br /> <br /> c th c hiện hành vi ở l i<br /> v<br /> <br /> v<br /> <br /> v<br /> <br /> 1.4. H<br /> <br /> 23<br /> <br /> é v<br /> <br /> 1.4.1. K<br /> <br /> ệ<br /> ệ<br /> ệ<br /> <br /> ồ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> 27<br /> 29<br /> <br /> v<br /> <br /> 1.4.3. K<br /> <br /> v<br /> <br /> ồ<br /> <br /> v<br /> <br /> 1.4.2. K<br /> <br /> 25<br /> <br /> ửd<br /> <br /> 1.4 4<br /> 1.4 5<br /> 1.5<br /> <br /> ề<br /> q<br /> <br /> ầ<br /> é<br /> <br /> 30<br /> 32<br /> v<br /> <br /> ệ<br /> ắ về ị<br /> <br /> 30<br /> <br /> v<br /> v<br /> <br /> é<br /> <br /> 34<br /> <br /> ầ v<br /> ểdệ<br /> <br /> 1.6. Quan hệ liên cá nhân trong hội thoại<br /> <br /> v<br /> ộ<br /> <br /> é<br /> ạ<br /> <br /> 36<br /> 38<br /> 40<br /> <br /> iii<br /> <br /> v<br /> <br /> 1.7.<br /> <br /> q<br /> <br /> ệ<br /> <br /> v vă<br /> <br /> ó<br /> <br /> 40<br /> <br /> 1.8. T ể<br /> <br /> 41<br /> <br /> CHƢƠ<br /> 2: HÀNH VI XIN PHÉP VÀ HỒ<br /> T<br /> A H<br /> 2.1. K<br /> <br /> q ả<br /> A<br /> <br /> ạ<br /> q<br /> <br /> vă<br /> <br /> ƣơ<br /> <br /> P TRO<br /> <br /> ú<br /> <br /> é v<br /> ỏ dễ<br /> <br /> v<br /> <br /> 2.1.1. K q ả<br /> ƣơ và DCT<br /> <br /> ạ<br /> <br /> 2.1.2. K q ả<br /> ƣơ và DCT<br /> <br /> ạ<br /> <br /> 43<br /> <br /> ú<br /> <br /> 43<br /> <br /> é q<br /> <br /> ú<br /> <br /> ồ<br /> DCT<br /> vă<br /> <br /> 43<br /> <br /> q<br /> <br /> vă<br /> <br /> 45<br /> <br /> ồ<br /> <br /> 2.2. C<br /> <br /> ƣơ<br /> c biểu hiện tr c ti p hành vi xin phép và hồi<br /> ng Anh<br /> <br /> 47<br /> <br /> 2.2.1. H<br /> <br /> v<br /> <br /> é<br /> <br /> - Hồ<br /> <br /> í<br /> <br /> 47<br /> <br /> 2.2.2. H<br /> <br /> v<br /> <br /> é<br /> <br /> - Hồ<br /> <br /> í<br /> <br /> 47<br /> <br /> 2.3. C<br /> <br /> ƣơ<br /> <br /> ể<br /> <br /> ệ<br /> <br /> v<br /> <br /> é v<br /> <br /> ồ<br /> <br /> 49<br /> <br /> A<br /> 2.3.1. H<br /> <br /> v<br /> <br /> é<br /> <br /> - Hồ<br /> <br /> í<br /> <br /> 2.3.2. Hành vi xin phép gián ti p - Hồ<br /> <br /> í<br /> <br /> 2.3.3. H<br /> <br /> v<br /> <br /> é<br /> <br /> - Hồ<br /> <br /> í<br /> <br /> 2.3.4. H<br /> <br /> v<br /> <br /> é<br /> <br /> - Hồ<br /> <br /> d<br /> <br /> c tr c ti p<br /> <br /> 50<br /> 53<br /> 55<br /> <br /> 2.4. C<br /> <br /> é<br /> A<br /> <br /> 2.4.1. H<br /> (<br /> <br /> v<br /> ƣ<br /> <br /> é v<br /> )<br /> <br /> ồ<br /> <br /> é<br /> <br /> 2.4.2. H<br /> <br /> v<br /> <br /> é v<br /> <br /> ồ<br /> <br /> é<br /> <br /> q<br /> <br /> ệ ạ<br /> <br /> 2.4.3. H<br /> (<br /> ƣ<br /> <br /> v<br /> <br /> é v<br /> )<br /> <br /> ồ<br /> <br /> é<br /> <br /> q<br /> <br /> ệ<br /> <br /> 2.4.4. H<br /> <br /> v<br /> <br /> é v<br /> <br /> ồ<br /> <br /> é<br /> <br /> ƣ<br /> <br /> q<br /> <br /> 50<br /> <br /> v<br /> <br /> é v<br /> q<br /> <br /> q<br /> <br /> ồ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ,<br /> <br /> ệ<br /> <br /> 57<br /> ẹ-<br /> <br /> 62<br /> <br /> è<br /> <br /> 62<br /> <br /> ầ - trò<br /> <br /> 63<br /> 64<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2