intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Xã hội hóa hoạt động sân khấu kịch công lập ở Việt Nam

Chia sẻ: Quangdaithuan Quangdaithuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
33
lượt xem
13
download

Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Xã hội hóa hoạt động sân khấu kịch công lập ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nhắm tới mục đích hệ thống hóa và làm sáng tỏ hơn một số vấn đề lý luận về xã hội hóa hoạt động văn hóa, trong đó có xã hội hóa hoạt động sân khấu kịch Kịch công lập, từ đó tìm ra các giải pháp để tiến hành xã hội hóa hoạt động sân khấu kịch Kịch công lập trong tiến trình đất nước đổi mới và hội nhập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Xã hội hóa hoạt động sân khấu kịch công lập ở Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> <br /> Nguyễn Hoàng Chƣơng<br /> <br /> XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG<br /> SÂN KHẤU KỊCH CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản lý văn hóa<br /> Mã số: 62 31 06 42<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại:<br /> VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> Ngƣời hƣớng dẫn<br /> <br /> khoa học: PGS.TS. Lê Th Hoài Phƣơng<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Lê Thị Hoài Phƣơng<br /> Phản biện 1: PGS.TS Phạm Duy Khuê<br /> Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam<br /> Phản biện 2: TS Vũ Thị Phương Hậu<br /> Viện Văn hóa và Phát triển<br /> Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh<br /> Phản biện 3: TS Hoàng Minh Thái<br /> Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện<br /> tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam<br /> 32 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.<br /> Vào lúc<br /> <br /> giờ<br /> <br /> ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2017<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại thƣ viện:<br /> - Thƣ viện Quốc gia Việt Nam<br /> - Thƣ viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam<br /> <br /> DANH MỤC<br /> CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ<br /> LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN<br /> <br /> 1. Nguyễn Hoàng Chương (2015), “Về xã hội hóa văn hóa trong sân khấu<br /> kịch nói”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 367, tr.72 - 75.<br /> 2. Nguyễn Hoàng Chương (2015), “Thực trạng xã hội hóa sân khấu Kịch<br /> nói phía Bắc”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 371, tr.63-66.<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Xã hội hóa (XHH) các hoạt động văn hóa, trong đó có lĩnh vực<br /> nghệ thuật sân khấu (NTSK), là chủ trương, chính sách của Đảng và<br /> Nhà nước, phù hợp với quy luật phát triển tất yếu của hoạt động VHNT<br /> thời kỳ đất nước đổi mới. Cơ chế bao cấp toàn phần cho các đơn vị<br /> NTSK Kịch công lập là nguyên nhân cơ bản làm cho đời sống sân khấu<br /> Kịch nhiều năm qua lâm vào tình trạng khủng hoảng khán giả… XHH<br /> các đơn vị NTSK Kịch công lập là vấn đề cấp thiết, cần phải triển khai<br /> sớm bằng nhiều phương thức.<br /> Nghiên cứu để tìm ra những giải pháp thực hiện XHH hoạt động<br /> của các đơn vị SK Kịch công lập là việc làm cần thiết. NCS chọn đề tài<br /> luận án: Xã hội hóa hoạt động sân khấu Kịch công lập ở Việt Nam vì<br /> đây là vấn đề trực tiếp liên quan đến công tác của NCS; kết quả nghiên<br /> cứu của luận án sẽ có ý nghĩa thiết thực cho công tác của NCS cũng như<br /> cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật sân khấu.<br /> 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu<br /> 2.1. Mục đích nghiên cứu<br /> Luận án nhắm tới mục đích hệ thống hóa và làm sáng tỏ hơn một<br /> số vấn đề lý luận về XHHHĐVH, trong đó có XHHHĐSK Kịch công<br /> lập, từ đó tìm ra các giải pháp để tiến hành XHHHĐSK Kịch công lập<br /> trong tiến trình đất nước đổi mới và hội nhập.<br /> 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm các vấn đề lý luận về<br /> XHHHĐVH nói chung, XHHHĐSK nói riêng;<br /> - Khái lược các phương thức quản lý hoạt động nghệ thuật sân<br /> khấu ở nước ta qua các thời kỳ;<br /> <br /> 2<br /> <br /> - Đánh giá thực trạng XHH các đơn vị sân khấu Kịch công lập,<br /> trong mối tương quan so sánh với XHHHĐSK Kịch ở Tp. HCM, từ đó<br /> xác định lộ trình XHHHĐSK Kịch công lập;<br /> - Tìm hiểu một số kinh nghiệm về quản lý hoạt động VHNT nói<br /> chung, NTSK nói riêng của một số nước vận hành theo cơ chế thị<br /> trường trước Việt Nam, để rút ra những bài học hữu ích.<br /> - Khuyến nghị và đưa ra một số mô hình nhằm thực hiện hiệu quả<br /> quá trình XHHHĐSK Kịch công lập.<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu chính là vấn đề XHHHĐSK Kịch công lập ở<br /> Việt Nam; khảo sát, đánh giá hoạt động của các đơn vị sân khấu Kịch<br /> ngoài công lập, một số đơn vị thuộc loại hình nghệ thuật khác đã đi đầu<br /> thực hiện XHH để so sánh, rút bài học kinh nghiệm.<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu<br /> - Phạm vi đối tượng khảo sát<br /> Luận án khảo sát các đơn vị NTSK Kịch công lập trong cả nước.<br /> - Phạm vi thời gian<br /> Luận án nghiên cứu vấn đề XHHHĐSK Kịch công lập từ khi có<br /> Nghị quyết 90/CP ngày 21/8/1997 của Chính phủ đến giai đoạn hiện<br /> nay (đầu năm 2016).<br /> 4. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu<br /> 4.1. Phƣơng pháp luận<br /> Luận án dựa trên những nguyên lý của phương pháp luận duy vật<br /> biện chứng của chủ nghĩa duy vật lịch sử vì việc thực hiện XHHHĐVH<br /> phải trải qua quá trình lâu dài, từng bước; cần xem xét, phân tích, đánh<br /> giá quá trình này trong bối cảnh đất nước đang có nhiều biến động.<br /> 4.2. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> - Phương pháp nghiên cứu tài liệu văn bản; nghiên cứu thực địa để<br /> phỏng vấn, thu thập tài liệu; nghiên cứu lịch đại; Các thao tác: so sánh,<br /> đối chiếu, phân tích, đánh giá.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản