intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ: Xác định cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên vùng đất bạc màu Bắc Giang

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:174

0
38
lượt xem
5
download

Luận án Tiến sĩ: Xác định cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên vùng đất bạc màu Bắc Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nhằm đánh giá thực trạng sử dụng đất và xác định các loại hình sử dụng đất hiệu quả, bền vững trên vùng đất bạc màu Bắc Giang; Đề xuất cơ cấu hợp lý diện tích của một số loại hình sử dụng đất chính trên vùng đất bạc màu Bắc Giang, trên cơ sở đánh giá mức độ thích hợp đất đai và kết quả bài toán tối ưu đa mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Xác định cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên vùng đất bạc màu Bắc Giang

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O<br /> TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I<br /> <br /> -----<br /> <br /> -----<br /> <br /> PHÙNG GIA HƯNG<br /> <br /> XÁC ð NH CƠ C U S<br /> <br /> D NG ð T NÔNG NGHI P<br /> <br /> H P LÝ TRÊN VÙNG ð T B C MÀU B C GIANG<br /> <br /> LU N ÁN TI N SĨ NÔNG NGHI P<br /> <br /> Chuyên ngành: Quy ho ch và s d ng ñ t nông nghi p<br /> Mã s : 62 62 15 05<br /> <br /> NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C<br /> 1. TS. Nguy n Quang H c<br /> 2. PGS.TS. Nguy n Kh c Th i<br /> <br /> HÀ N I - 2012<br /> <br /> i<br /> <br /> L I CAM ðOAN<br /> <br /> Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên c u c a tôi. Các k t qu<br /> nghiên c u trong lu n án là hoàn toàn trung th c và chưa ñư c ai công b<br /> trong b t kỳ công trình nghiên c u nào khác. Các trích d n s d ng trong lu n<br /> án ñã ghi rõ tên tài li u tham kh o và tác gi c a tài li u ñó.<br /> Tác gi lu n án<br /> <br /> Phùng Gia Hưng<br /> <br /> ii<br /> <br /> L I C M ƠN<br /> ð hoàn thành công trình nghiên c u này, tôi ñã nh n ñư c s giúp ñ t n<br /> tình c a Khoa Tài nguyên và Môi trư ng và Vi n ðào t o Sau ñ i h c - Trư ng ð i<br /> h c Nông nghi p Hà N i.<br /> Tôi xin chân thành bày t lòng bi t ơn sâu s c và kính tr ng ñ n:<br /> TS. Nguy n Quang H c và PGS.TS. Nguy n Kh c Th i - Khoa Tài nguyên và<br /> Môi trư ng - Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i là nh ng ngư i Th y hư ng d n<br /> t n tình và chu ñáo trong su t th i gian tôi th c hi n lu n án.<br /> T p th Lãnh ñ o và các Gi ng viên c a Khoa Tài nguyên và Môi trư ng, B<br /> môn Quy ho ch s d ng ñ t và Vi n ðào t o Sau ð i h c thu c Trư ng ð i h c<br /> Nông nghi p Hà N i ñã tr c ti p gi ng d y và hư ng d n tôi trong su t th i gian<br /> h c t p.<br /> Ban Giám hi u, các Khoa Tr ng tr t, Khoa Tài nguyên ñ t và Môi trư ng,<br /> Phòng ðào t o, Phòng Kh o thí (Trư ng ð i h c Nông Lâm B c Giang), ñã t o<br /> ñi u ki n giúp tôi hoàn thành lu n án.<br /> Cu i cùng tôi mu n bày t lòng bi t ơn sâu s c t i v , các con, ngư i thân ñã<br /> ñ ng viên, c vũ và t o m i ñi u ki n v v t ch t cũng như tinh th n ñ tôi hoàn<br /> thành lu n án này.<br /> <br /> Tác gi lu n án<br /> <br /> Phùng Gia Hưng<br /> <br /> iii<br /> <br /> M CL C<br /> Trang<br /> L I CAM ðOAN<br /> <br /> i<br /> <br /> L I C M ƠN<br /> <br /> ii<br /> <br /> M CL C<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH M C CÁC CH<br /> <br /> VI T T T<br /> <br /> viii<br /> <br /> DANH M C CÁC B NG<br /> <br /> ix<br /> <br /> DANH M C CÁC HÌNH<br /> <br /> xii<br /> <br /> DANH M C CÁC HÌNH<br /> <br /> xii<br /> <br /> M ð U<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tính c p thi t c a ñ tài<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> M c ñích nghiên c u<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> ð i tư ng và ph m vi nghiên c u c a ñ tài.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3.1<br /> <br /> ð i tư ng nghiên c u<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> Ph m vi nghiên c u<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4.1<br /> <br /> Ý nghĩa khoa h c<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4.2<br /> <br /> Ý nghĩa th c ti n<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5<br /> <br /> Nh ng ñóng góp m i c a ñ tài<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 1 T NG QUAN TÀI LI U<br /> 1.1<br /> <br /> 4<br /> <br /> ð t nông nghi p và v n ñ s d ng ñ t nông nghi p<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.1 ð t và vai trò c a ñ t trong s n xu t nông nghi p<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.2 Sơ lư c v s d ng ñ t nông ngh êp trên th gi i và<br /> <br /> Vi t<br /> <br /> Nam<br /> 1.2<br /> <br /> 5<br /> <br /> ðánh giá ñ t ñai ph c v quy ho ch s d ng ñ t nông nghi p<br /> <br /> 1.2.1 ðánh giá ñ t ñai<br /> <br /> Liên Xô (cũ) và các nư c ðông Âu<br /> <br /> 1.2.2 ðánh giá ñ t ñai c a Canada<br /> <br /> 7<br /> 7<br /> 7<br /> <br /> iv<br /> <br /> 1.2.3 ðánh giá ñ t ñai c a Anh<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.2.4 Phân lo i kh năng thích h p ñ t ñai c a USDA (Hoa Kỳ)<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.2.5 Phương pháp ñánh giá ñ t ñai theo FAO<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.2.6 Nghiên c u ñánh giá ñ t ñai<br /> 1.3<br /> <br /> Vi t Nam<br /> <br /> Nghiên c u v ñ t b c màu trên th gi i và Vi t Nam<br /> <br /> 1.3.1 Quá trình hình thành và phân b ñ t b c màu<br /> <br /> 11<br /> 15<br /> 15<br /> <br /> 1.3.2 Tình hình nghiên c u và c i t o ñ t xám b c màu trên th<br /> gi i và<br /> 1.4<br /> <br /> Vi t Nam<br /> <br /> 22<br /> <br /> H th ng nông nghi p và các h th ng s d ng ñ t thích h p<br /> <br /> 1.4.1 Khái quát v h th ng nông nghi p và h th ng canh tác<br /> <br /> 25<br /> 25<br /> <br /> 1.4.2 Nghiên c u v h th ng nông nghi p và các h th ng s<br /> d ng ñ t thích h p<br /> <br /> Vi t Nam<br /> <br /> 30<br /> <br /> 1.4.3 Tình hình nghiên c u chuy n ñ i h th ng s d ng ñ t<br /> nông nghi p trên th gi i và<br /> 1.5<br /> <br /> Vi t Nam<br /> <br /> Phát tri n nông nghi p b n v ng<br /> <br /> 1.5.1 Khái ni m v phát tri n nông nghi p b n v ng<br /> <br /> 32<br /> 34<br /> 34<br /> <br /> 1.5.2 S d ng ñ t nông nghi p theo quan ñi m sinh thái và phát tri n<br /> b n v ng<br /> <br /> 35<br /> <br /> 1.5.4 M t s k t qu nghiên c u v mô hình s d ng ñ t nông nghi p<br /> b n v ng<br /> 1.6<br /> <br /> T i ưu hóa trong quy ho ch s d ng ñ t nông nghi p<br /> <br /> 39<br /> 41<br /> <br /> 1.6.1 T i ưu ña m c tiêu (Multi-Objective Optimization)<br /> <br /> 41<br /> <br /> 1.6.2 Cách ti p c n gi i bài toán MOP<br /> <br /> 43<br /> <br /> CHƯƠNG 2 N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U<br /> 2.1<br /> <br /> N i dung nghiên c u<br /> <br /> 47<br /> 47<br /> <br /> 2.1.1 ði u ki n t nhiên, kinh t - xã h i vùng ñ t b c màu B c<br /> Giang<br /> <br /> 47<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản