intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật nội soi các u tuyến thượng thận lành tính tại bệnh viện Việt Đức giai đoạn 1998 - 2005

Chia sẻ: Hoa La Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:163

0
143
lượt xem
49
download

Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật nội soi các u tuyến thượng thận lành tính tại bệnh viện Việt Đức giai đoạn 1998 - 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Y học với đề tài "Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật nội soi các u tuyến thượng thận lành tính tại bệnh viện Việt Đức giai đoạn 1998 - 2005" do Nguyễn Đức Tiến thực hiện nhằm mục tiêu nghiên cứu chẩn đoán một số bệnh u tuyến thượng thận lành tính thường gặp (phechoromocytome, hội chứng Cushing, hội chứng Conn, hội chứng Apert – Gallais và u lành không chế tiết), ứng dụng kỹ thuật mổ nội soi đường qua phúc mạc và đánh giá kết quả điều trị các bệnh trên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật nội soi các u tuyến thượng thận lành tính tại bệnh viện Việt Đức giai đoạn 1998 - 2005

Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o<br /> <br /> bé y tÕ<br /> <br /> Tr−êng ®¹i häc y hμ néi<br /> <br /> NguyÔn ®øc tiÕn<br /> <br /> Nghiªn cøu chÈn ®o¸n vμ ®iÒu trÞ phÉu thuËt néi soi c¸c u tuyÕn th−îng thËn lμnh tÝnh t¹i bÖnh viÖn ViÖt §øc giai ®o¹n 1998 – 2005<br /> <br /> luËn ¸n tiÕn sÜ y häc<br /> <br /> Hμ Néi – 2007<br /> <br /> Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o Tr−êng ®¹i häc y hμ néi<br /> <br /> bé y tÕ<br /> <br /> NguyÔn ®øc tiÕn<br /> <br /> Nghiªn cøu chÈn ®o¸n vμ ®iÒu trÞ phÉu thuËt néi soi c¸c u tuyÕn th−îng thËn lμnh tÝnh t¹i bÖnh viÖn ViÖt §øc giai ®o¹n 1998 – 2005<br /> <br /> Chuyªn ngµnh M· sè<br /> <br /> : phÉu thuËt ®¹i c−¬ng : 3.01.21<br /> <br /> luËn ¸n tiÕn sÜ y häc<br /> <br /> Ng−êi h−íng dÉn khoa häc:<br /> pgS.TS. hμ v¨n quyÕt<br /> <br /> Hμ néi - 2007<br /> <br /> Lêi cam ®oan<br /> <br /> T«i xin cam ®oan c«ng tr×nh nghiªn cøu nµy lµ cña riªng t«i. C¸c sè liÖu, kÕt qu¶ trong luËn ¸n lµ trung thùc vµ ch−a tõng ®−îc ai c«ng bè trong bÊt k× c«ng tr×nh nµo kh¸c.<br /> <br /> T¸c gi¶<br /> <br /> NguyÔn §øc TiÕn<br /> <br /> C¸c ch÷ viÕt t¾t<br /> <br /> ACTH CRH CLVT CHT C§HA §MCB §M §MTT FSH LH SA TM TTT TMTTC TMTTP TMHD TMCD TMGPG<br /> <br /> : Adreno-Cortico-Trophine-Hormone<br /> : Corticotropin-Releasing-Hormone<br /> <br /> : C¾t líp vi tÝnh : Céng h−ëng tõ : ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh : §éng m¹ch chñ bông : §éng m¹ch : §éng m¹ch th−îng thËn : Follicle-Stimulating-Hormone : Luteinizing-Hormone : Siªu ©m : TÜnh m¹ch : TuyÕn th−îng thËn : TÜnh m¹ch th−îng thËn chÝnh : TÜnh m¹ch th−îng thËn phô : TÜnh m¹ch hoµnh d−íi : TÜnh m¹ch chñ d−íi : TÜnh m¹ch gan ph¶i gi÷a<br /> <br /> môc lôc<br /> Trang §Æt vÊn ®Ò ...................................................................................................... Ch−¬ng 1. Tæng quan tμi liÖu ......................................................... 1.1. Ph«i thai vµ gi¶i phÉu häc tuyÕn th−îng thËn ......................................... 1.1.1 Ph«i thai häc.................................................................................. 1.1.2. Gi¶i phÉu ..................................................................................... 1.2. Sinh lý tuyÕn th−îng thËn ........................................................................ 1.2.1. Vá th−îng thËn ........................................................................... 1.2.2. Tñy th−îng thËn .......................................................................... 1.3. BÖnh lý do c¸c u tuyÕn th−îng thËn g©y ra ............................................. 1.3.1. Héi chøng t¨ng tiÕt cortisol (héi chøng Cushing) ........................ 1.3.2. Héi chøng t¨ng tiÕt aldosteron nguyªn ph¸t (Héi chøng Conn)......................................................................... 1.3.3. Héi chøng t¨ng tiÕt androgÌne (Apert – Gallais) ......................... 1.3.4. Pheochromocytome ..................................................................... 1.3.5. U tuyÕn th−îng thËn ph¸t hiÖn ngÉu nhiªn ................................. 1.3.6. Nang tuyÕn th−îng thËn .............................................................. 1.4. C¸c ph−¬ng ph¸p th¨m dß chÈn ®o¸n h×nh ¶nh ...................................... 1.4.1. Chôp X quang th−êng quy .......................................................... 1.4.2. Chôp X quang cã b¬m h¬i sau phóc m¹c ................................... 1.4.3. Chôp ®éng m¹ch th−îng thËn ..................................................... 1.4.4. Chôp tÜnh m¹ch th−îng thËn ....................................................... 1.4.5. ChÈn ®o¸n siªu ©m ...................................................................... 1.4.6. Chôp c¾t líp vi tÝnh ..................................................................... 1.4.7. Chôp céng h−ëng tõ .................................................................... 1.4.8. Ghi x¹ h×nh tuyÕn th−îng thËn .................................................... 1.5. C¸c ph−¬ng ph¸p phÉu thuËt u tuyÕn th−îng thËn .................................. 1.5.1. Ph−¬ng ph¸p mæ kinh ®iÓn ......................................................... 1.5.2. Ph−¬ng ph¸p phÉu thuËt u tuyÕn th−îng thËn qua mæ néi soi .... 1.5.3. PhÉu thuËt c¾t bá u tuyÕn th−îng thËn néi soi hç trî b»ng tay ... 1.5.4. PhÉu thuËt c¾t bá u tuyÕn th−îng thËn bëi robot 1.6. Nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ bÖnh lý vµ ®iÒu trÞ phÉu thuËt u tuyÕn th−îng thËn ............................................................. 1.6.1. ThÕ giíi ....................................................................................... 1.6.2. ViÖt Nam ..................................................................................... 1 3 3 3 4 12 13 14 16 16 19 21 22 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 29 29 31 32 32 33 33 36<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản