intTypePromotion=1

Luận án tiến sỹ kinh tế: Hoàn thiện quản lý thu thuế của nhà nước nhằm nâng cao sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp

Chia sẻ: Thursday | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:238

0
284
lượt xem
107
download

Luận án tiến sỹ kinh tế: Hoàn thiện quản lý thu thuế của nhà nước nhằm nâng cao sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu luận án tiến sỹ kinh tế với đề tài "Hoàn thiện quản lý thu thuế của nhà nước nhằm nâng cao sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp" là phân tích, đánh giá và tổng hợp những cơ sở lý thuyết, cơ sở kinh nghiệm và cơ sở thực tiễn cho những giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý thu thuế của nhà nước nhằm tăng cường sự tuân thủ thuế của các doanh nghiệp (tình huống của đại bàn Hà Nội).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sỹ kinh tế: Hoàn thiện quản lý thu thuế của nhà nước nhằm nâng cao sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp

Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O<br /> TR¦êNG §¹I HäC KINH TÕ QUèC D¢N -----------***-------------<br /> <br /> NGUYÔN THÞ LÖ THUý<br /> <br /> HOµN THIÖN QU¶N Lý THU THUÕ CñA NHµ N¦íC NH»M T¡NG C¦êNG Sù TU¢N THñ THUÕ CñA DOANH NGHIÖP NéI) (NGHI£N CøU T×NH HUèNG CñA Hµ NéI)<br /> <br /> Sü LUËN ¸N TIÕN Sü KINH TÕ<br /> <br /> éiHµ Néi- 2009<br /> <br /> Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O<br /> TR¦êNG §¹I HäC KINH TÕ QUèC D¢N -----------***-------------<br /> <br /> NGUYÔN THÞ LÖ THUý<br /> <br /> HOµN THIÖN QU¶N Lý THU THUÕ CñA NHµ N¦íC NH»M T¡NG C¦êNG Sù TU¢N THñ THUÕ CñA DOANH NGHIÖP CñA (NGHI£N CøU T×NH HUèNG CñA Hµ NéI)<br /> nh: Chuyªn ng nh: Qu¶n lý kinh tÕ<br /> (Khoa lý) (Khoa häc qu¶n lý)<br /> <br /> M· sè<br /> <br /> : 62.34.01.01<br /> <br /> LUËN ¸N TIÕN Sü KINH TÕ<br /> Ng−êi h−íng dÉn khoa häc:<br /> 1. GS.TS §ç Hoµng Toµn 2. TS. NguyÔn V¨n §Ëu<br /> <br /> Hµ Néi- 2009<br /> <br /> i<br /> <br /> L I CAM OAN<br /> <br /> Tôi xin cam oan ây là công trình nghiên c u c a riêng tôi. Các s li u, k t qu nêu trong lu n án là trung th c. Các tài li u tham kh o có ngu n trích d n rõ ràng. Lu n án chưa t ng ư c ai công b trong b t kỳ công trình nghiên c u khoa h c nào. Nghiên c u sinh<br /> <br /> Nguy n Th L Thuý<br /> <br /> ii<br /> <br /> M cl c Trang Trang bìa L i cam oan M cl c Danh m c các ch vi t t t Danh m c các b ng trong lu n án Danh m c các hình, sơ<br /> PH N M U<br /> <br /> i ii vi vii viii<br /> 1<br /> <br /> trong lu n án<br /> <br /> Chng 1 CƠ S LÝ LU N V S TUÂN TH THU C A DOANH NGHI P<br /> <br /> 10<br /> <br /> VÀ QU N LÝ THU THU C A NHÀ NƯ C 1.1. S tuân th thu c a doanh nghi p 10 10 11 18 tuân 32 32 35 38 47 52 1.1.1. N p thu - nghĩa v t t y u c a doanh nghi p 1.1.2. S tuân th thu c a doanh nghi p 1.1.3. Các y u t nh hư ng n s tuân th thu c a doanh nghi p<br /> <br /> 1.2. Qu n lý thu thu c a nhà nư c nh m tăng cư ng s th thu c a doanh nghi p 1.2.1. Khái ni m và m c tiêu c a qu n lý thu thu 1.2.2. B n ch t qu n lý thu thu c a Nhà nư c 1.2.3. N i dung qu n lý thu thu c a Nhà nư c doanh nghi p 1.2.5. Các y u t i v i doanh nghi p i v i doanh nghi p i v i doanh nghi p<br /> <br /> 1.2.4. Qu n lý thu thu trong m i quan h v i m c<br /> <br /> tuân th thu c a<br /> <br /> nh hư ng t i qu n lý thu thu nh m tăng cư ng s tuân<br /> <br /> th thu c a doanh nghi p 1.3. Kinh nghi m qu n lý thu thu nh m tăng cư ng s th thu c a doanh nghi p 1.3.1. Xu hư ng tuân 58 58<br /> <br /> m t s nư c trên th gi i<br /> <br /> i m i qu n lý thu thu c a nhà nư c nh m tăng cư ng<br /> <br /> iii<br /> <br /> s tuân th thu c a doanh nghi p t i m t s qu c gia 1.3.2. Nh ng kinh nghi m qu n lý thu thu c a nhà nư c nh m tăng cư ng s tuân th thu c a doanh nghi p 74 68<br /> <br /> Chng 2 TH C TR NG QU N LÝ THU THU C A NHÀ NƯ C NH M TĂNG CƯ NG S TUÂN TH THU C A DOANH NGHI P TRÊN<br /> <br /> A BÀN HÀ N I 2.1. Th c tr ng tuân th Hà N i 2.1.1. T ng quan v doanh nghi p trên 2.1.3. a bàn Hà n i giai o n 2000-2008 a bàn a bàn 74 78 79 83 97 97 2.1.2. Thu và các kho n n p ngân sách c a doanh nghi p trên ánh giá s tuân th thu c a doanh nghi p trên nh hư ng 2.1.4. Các y u t thu c a doanh nghi p trên a bàn 74<br /> <br /> n s tuân th thu c a doanh nghi p<br /> <br /> 2.2 Th c tr ng qu n lý thu thu c a nhà nư c nh m tăng cư ng s tuân th thu c a doanh nghi p trên 2005-2010 và k ho ch qu n lý thu thu bàn Hà N i 2.2.2. Th c tr ng l p d toán thu thu i v i doanh nghi p a bàn a bàn Hà N i a 2.2.1. Quan i m, chi n lư c qu n lý thu thu c a Nhà nư c giai o n i v i doanh nghi p trên<br /> <br /> 103 105 113 116 123 128 131 132 133<br /> <br /> 2.2.3. Th c tr ng tuyên truy n, h tr DN trên 2.2.5. Th c tr ng thanh tra thu<br /> <br /> 2.2.4. Th c tr ng qu n lý ăng ký, k khai và n p thu i v i doanh nghi p 2.2.6. Th c tr ng cư ng ch thu n và hình ph t pháp lu t v thu 2.2.7. Th c tr ng x lý khi u n i t cáo v thu 2.3. ánh giá th c tr ng qu n lý thu thu c a Nhà nư c nh m tuân th c a doanh nghi p trên a bàn Hà N i<br /> <br /> tăng cư ng s 2.3.1. Ưu i m 2.3.2. H n ch<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2