intTypePromotion=3

LUẬN VĂN: Đảng bộ Học viện Quân y lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: Nguyenn Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

0
96
lượt xem
24
download

LUẬN VĂN: Đảng bộ Học viện Quân y lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với mọi quốc gia dân tộc và mọi thời đại, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, trực tiếp kế thừa và tiếp nối các thế hệ cha anh để thúc đẩy xã hội không ngừng phát triển. Việc bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên luôn là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng con người, không chỉ là vấn đề xã hội của riêng quốc gia nào mà còn là vấn đề của thời đại và toàn nhân loại. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN: Đảng bộ Học viện Quân y lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay

 1. LUẬN VĂN: Đảng bộ Học viện Quân y lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay
 2. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đối với mọi quốc gia dân tộc và mọi thời đại, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, trực tiếp kế thừa và tiếp nối các thế hệ cha anh để thúc đẩy xã hội không ngừng phát triển. Việc bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên luôn là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng con người, không chỉ là vấn đề xã hội của riêng quốc gia nào mà còn là vấn đề của thời đại và toàn nhân loại. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò to lớn của thanh niên và tầm quan trọng của công tác thanh niên, đồng thời luôn quan tâm chăm sóc, đào tạo bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện và cống hiến được nhiều nhất cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới đất nước có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt nam có vững bước theo con đường chủ nghĩa xã hội hay không, phần lớn phụ thuộc vào thanh niên, vào việc bồi dưỡng rèn luyện thanh niên, công tác thanh niên (CTTN) là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng [13, tr.82]. Các thế hệ thanh niên Việt Nam đã phát huy được truyền thống dân tộc, truyền thống của các thế hệ cha anh, trực tiếp góp phần to lớn cùng toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới đất nước, thanh niên là lực lượng giữ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cùng với những thời cơ thuận lợi, thanh niên Việt Nam ngày nay đang phải đứng trước những thách thức to lớn. Trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực phức tạp chứa đựng nhiều nhân tố bất ổn khó lường, những tác động tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường và quá trình toàn cầu hóa kinh tế; sự phá hoại của các thế lực thù địch; các tệ nạn tiêu cực xã hội đang là những vấn đề quan trọng đặt ra đối với việc giáo dục, rèn
 3. luyện thanh niên thành lớp người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, để phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới đất nước, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Học viện Quân y là nhà trường đạo tạo cán bộ ngành Quân y và ngành y tế từ bậc sau, trên đại học cho tới sơ cấp, nghiên cứu khoa học và điều trị thương bệnh binh và nhân dân, vì vậy thanh niên là lực lượng đông đảo luôn xung kích đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác thanh niên ở Học viện là một nhiệm vụ lãnh đạo của đảng ủy Học viện và cấp uỷ các cấp, một nội dung quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị. Tiến hành công tác thanh niên là chức trách, nhiệm vụ của người chính uỷ, chính trị viên, người chỉ huy. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ Học viện là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác thanh niên và phát huy vai trò của thanh niên trong đơn vị. Nhận thức được vấn đề đó, thời gian qua, đảng bộ Học viện Quân y đã quán triệt những quan điểm, nghị quyết của Đảng, chỉ thị, hướng dẫn của cơ quan chức năng về công tác thanh niên, thường xuyên nắm chắc tình hình thanh niên của đơn vị, đề ra được những chủ trương, biện pháp sát đúng để lãnh đạo công tác thanh niên và phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền vận động, giáo dục, chăm sóc thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên tu dưỡng, rèn luyện trưởng thành về mọi mặt. Vì vậy, thanh niên Học viện Quân y đã phát huy được truyền thống của đơn vị, ra sức học tập rèn luyện, điều trị, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, chấp hành nghiêm kỷ luật, góp phần to lớn vào việc hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị và xây dựng đơn vị chính qui toàn diện của Học viện. Tuy vậy, so với tình hình nhiệm vụ cách mạng, yêu cầu nhiệm vụ của Học viện trong giai đoạn mới, sự lãnh đạo công tác thanh niên của đảng bộ Học viện Quân y hiện nay vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, ảnh hưởng đến việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Vì vậy, vấn đề đặt ra cần phải tiếp tục nghiên cứu tăng cường sự lãnh đạo của đảng bộ Học viện đối với công tác thanh niên. Đây cũng là nội dung quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ Học viện Quân y giai đoạn hiện nay. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
 4. Đối với vấn đề thanh niên, công tác thanh niên và nâng cao chất lượng lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới luôn là nội dung được sự quan tâm nghiên cứu của các cấp lãnh đạo, chỉ huy, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Đã có một số những luận án tiến sĩ, luận văn cao học và một số công trình khoa học công bố trên các báo, tạp chí nghiên cứu về vấn đề này, đó là: - Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hà Nội, 1980. - Nguyễn Văn Quyết, Đẩy mạnh quá trình hình thành phát triển phẩm chất chính trị của thanh niên quân đội ta. Luận án phó tiến sĩ khoa học quân sự, Hà Nội, 1990; - Nguyễn Văn Lượng, Một số suy nghĩ về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên quân đội hiện nay. Luận văn chuẩn hoá thạc sĩ khoa học, chuyên ngành xây dựng Đảng, Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Hà Nội, 1995; - Đoàn Khuê: “Đảng đạt niềm tin sâu sắc vào thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”. Thông tin thanh niên quân đội, số 1, tháng 9- 1996; - Ban Thanh niên Quân đội, Kỷ yếu hội thảo khoa học- thực tiễn đổi mới hoạt động của Đoàn thanh niên góp phần xây dựng quân đội về chính trị trong thời kỳ mới. Hà Nội, 1998; - Phạm Gia Cư, Nâng cao chất lượng công tác thanh niên ở đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình hiện nay. Luận án tiến sĩ lịch sử, Hà Nội, 2001; - Ban Dân vận Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác vận động thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001; - Phạm Thanh Quí, Xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở trung đoàn vững mạnh ở các Binh đoàn chủ lực Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Luận án tiến sĩ lịch sử, Hà Nội, 2003. - Ngô Bích Ngọc, Sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các trường đại học và cao đẳng ở Hà Nội giai đoạn hiện nay. Luận án tiến sĩ khoa học chính trị , Hà Nội, 2004.
 5. Những công trình, đề tài trên ở các góc độ tiếp cận khác nhau đã góp phần bổ sung làm phon g phú thêm lý luận và thực tiễn về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên; đề cập những khía cạnh nhất định về sự lãnh đạo của các tổ chức đảng đối với công tác thanh niên trong và ngoài quân đội. Tuy nhiên, chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu toàn diện, có hệ thống về “Đảng bộ Học viện Quân y lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay”. Vì vậy đề tài nghiên cứu của luận văn là một công trình độc lập. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn * Mục đích: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo công tác thanh niên của đảng bộ Học viện Quân y; đề xuất những giải pháp cơ bản tăng cường sự lãnh đạo của đảng bộ Học viện Quân y đối với công tác thanh niên hiện nay. * Nhiệm vụ: - Luận giải làm rõ những vấn đề cơ bản về công tác thanh niên và sự lãnh đạo của đảng bộ Học viện Quân y đối với công tác thanh niên. - Đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo của đảng bộ Học viện Quân y đối với công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay. - Đề xuất giải pháp cơ bản tăng cường sự lãnh đạo của đảng bộ Học viện Quân y đối với công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Là hoạt động lãnh đạo công tác thanh niên của đảng bộ Học viện Quân y. * Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động lãnh đạo công tác thanh niên của đảng bộ Học viện Quân y. Những số liệu, tư liệu điều tra, khảo sát được giới hạn chủ yếu từ năm 2003 đến nay. 5. Cơ sở lý luận, thực tiễn, phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận: Cơ sở lý luận của luận văn là hệ thống những quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng uỷ Quân sự Trung ương, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ
 6. Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về thanh niên, công tác thanh niên và lãnh đạo công tác thanh niên. * Cơ sở thực tiễn: Là hiện thực lãnh đạo công tác thanh niên của đảng bộ Học viện Quân y hiện nay; những báo cáo tổng kết về công tác thanh niên; những số liệu thu thập qua điều tra khảo sát thực tế ở các đơn vị thuộc Học Viện Quân y và Ban Thanh niên Học viện trong những năm gần đây. Đề tài kế thừa có chọn lọc những kết quả nghiên cứu của các công trình, bài viết khoa học về công tác thanh niên và lãnh đạo công tác thanh niên đã được nghiệm thu công bố. * Phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác- Lênin, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu của các khoa học chuyên ngành và liên ngành, coi trọng phương pháp khảo sát, thống kê, phân tích, tổng hợp, lô gích- lịch sử, điều tra xã hội học, tổng kết thực tiễn và phương pháp chuyên gia. 5. Ý nghĩa của đề tài luận văn Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần cung cấp thêm cơ sở khoa học giúp cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cơ quan chức năng nghiên cứu vận dụng tăng cường sự lãnh đạo của đảng bộ Học viện Quân y đối với công tác thanh niên, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy môn công tác đảng, công tác chính trị trong các học viện, nhà trường trong quân đội. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 2 chương, 5 tiết.
 7. Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN QUÂN Y ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN 1.1. HỌC VIỆN QUÂN Y VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN CỦA HỌC VIỆN 1.1.1. Học viện Quân y và đảng bộ Học viện Quân y, chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm 1.1.1.1. Khái quát về Học viện Quân y Ra đời trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm l ược, đến nay Học viện Quân y đã có lịch sử 60 năm xây dựng và trư ởng thành. Được thành lập ngày 10-3-1949, tại thôn Tuần Lũng, xã Hoàng Hoa, huyện Tam D ương tỉnh Vĩnh Phúc, tiền thân là Trường Quân y sỹ Việt nam, qua quá trình phát triển, Trường Quân y sỹ Việt Nam chuyển lên thành Trường Sỹ quan Quân y (7/1957), Viện Nghiên cứu Y học Q uân sự (3/1962) rồi phát triển lên thành T rường Đại học Quân y (8/1966). Ngày 16 tháng 12 năm 1981, Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ mới của sự nghiệp đào tạo cán bộ quân y và sự trưởng thành của nhà trường, Bộ Quốc phòng quyết định chuyển Trường Đại học Quân y thành Học viện Quân y nằm trong hệ thống các học viện, nhà tr ường trong Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện trở thành một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị lớn hàng đầu của quân đội và của cả nước. Là Học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng, dưới sự điều hành của Ban Giám đốc, Học viện có hệ thống cơ quan gồm 11 Phòng, Ban chức năng các mặt công tác: Chính trị, Văn phòng, Hậu cần, đào tạo Đại học và Sau đại học, nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ và môi trường, thông tin thư viện; đảm bảo vật chất và tài chính. Học viện có 05 đơn vị quản lý Học viên: Hệ Sau đại học, Hệ Đại học, Hệ Quốc tế, Hệ quản lý học viên dân sự và Trường Trung học Quân y I. Dưới cấp hệ là các tiểu đoàn, đại đội quản lý học viên theo phân cấp của Quân đội. Học viện có hai bệnh viện thực hành; đó là bệnh viện 103 và Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác với đầy đủ các bộ môn, khoa chuyên ngành, một số chuyên ngành tuyến cuối của
 8. Quân đội và của ngành y tế, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu, điều trị thương bệnh binh và nhân dân trong cả nước. Có 06 trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, 07 Bộ môn Y học cơ sở, 04 bộ môn y học quân sự; 33 bộ môn y học lâm sàng;10 Bộ môn: KHCB, KHXH&NV, ngoại ngữ và TDTT. Học viện Quân y có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đông đảo, phát triển cả về số lượng và chất lượng, có trình độ chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức cách mạng vững vàng. Hiện nay có 08 Giáo sư, 50 Phó Giáo sư, 114 Tiến sỹ, 190 Thạc sỹ đang công tác, nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ là chuyên gia đầu ngành và chuyên viên kỹ thuật có uy tín trong quân đội và ngành y tế Việt Nam. Học viện có những nhiệm vụ cơ bản là: Đào tạo cán bộ, nhân viên y tế của quân đội và của ngành y tế Việt Nam, cho quân đội bạn Lào và Cam-pu-chia; Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ y học, nhất là y học Quân sự; Cấp cứu, điều trị cứu chữa thương, bệnh binh trong toàn quân và nhân dân trong cả nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc, sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. Đối tượng đào tạo của Học viện Quân y rất đa dạng: Đào tạo đại học: Bác sĩ quân y; dược sĩ quân y; bác sĩ chuyên tu; cao đẳng điều dưỡng; Cao đẳng kỹ thuật; kỹ sư điện tử y – sinh; sỹ quan dự bị Y-Dược; bác sĩ dân y dài hạn; bác sĩ cử tuyển Tây Nguyên; bác sĩ dân y tuyến cơ sở. Đào tạo sau đại học: Theo hướng hàn lâm: Tiến sĩ, Thạc sĩ. Theo hướng thực hành: Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II, bác sỹ nội trú, bổ túc nghiệp vụ cho bác sỹ tuyến trước. Đào tạo trung, sơ học: Y sĩ đa khoa, y tá điều dưỡng trung học, dược sĩ trung cấp, dược sĩ sơ cấp, y tá. Trong 60 năm qua, Học viện Quân y đã đào tạo được 13596 bác sỹ, 783 dược sỹ, 1774 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 796 bác sĩ chuyên khoa cấp II; 1441 thạc sỹ và 567 tiến sỹ, .....y sỹ dược sỹ trung cấp và nhân viên kỹ thuật. Học viện đã hoàn thành hàng ngàn đề tài nghiên cứu khoa học, có hàng trăm đề tài cấp bộ và cấp nhà nước. Một số số kỹ thuật tiến tiến đã được ứng dụng và phát triển thành công; cụm công trình ghép tạng được tặng giải
 9. thưởng Hồ Chí Minh. Bệnh viện 103 và Viện Bỏng Quốc gia đã cấp cứu, điều trị thành công hàng vạn thương, bệnh binh và nhân dân trong cả nước, ứng dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến trong cấp cứu và điều trị, xây dựng bệnh viện ngày càng chính qui mẫu mực.Với nhưng nỗ lực và thành tích đã đạt được, năm 2005, Học viện Quân y được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới”. Học viện Quân y luôn chủ động phát huy những tiềm lực sẵn có, coi trọng hợp tác, liên thông trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ trong và ngoài nước. Học viện từng bước khẳng định uy tín của một trung tâm đào tạo cán bộ quân, dân y, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, cấp cứu, điều trị bệnh nhân của Quân đội và nhân dân cả nước. 1.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của Đảng bộ Học viện Quân y Chức năng: Với tư cách là là Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Đảng bộ Học viện Quân y có chức năng lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Học viện trong các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và cấp cứu, điều trị thương bệnh binh và nhân dân; lãnh đạo công tác xây dựng đảng bộ TSVM và xây dựng Học viện VMTD. Nhiệm vụ: Đảng bộ Học viện Quân y lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo hướng cách mạng, chính qui, khoa học, từng bước hiện đại, trở thành một trung tâm đào tạo- nghiên cứu khoa học- điều trị có chất lượng cao của Quân đội và của cả nước, Phát huy cao độ nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với cả trong và ngoài nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng đảng bộ trong sạch vững và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo công tác đào tạo: Bám sát nhiệm vụ Nhà nước và quân đội giao cho, Đảng bộ học viện luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo là trung tâm, phát huy mọi tiềm lực, động viên mọi lực lượng trong đơn vị không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện đối với từng đối tượng học viên theo mục tiêu yêu cầu đào tạo, đảm bảo có trình độ, năng lực chuyên môn giỏi, hòa nhập với mặt bằng kiến thức chung của khu vực và thế giới, có phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới và yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
 10. Lãnh đạo nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - công nghệ - môi trường: Bám sát nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, chăm lo bảo đảm sức khỏe bộ đội; lãnh đạo hoạt động khoa học công nghệ của Học viện không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả cơ chế quản lý khoa học, nghiên cứu đa dạng, toàn diện và đi vào chiều sâu chất lượng. Tham gia tích cực vào chiến lược phát triển y tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội, kết hợp hai nền y học, phát triển y học cổ truyền dân tộc; kết hợp chặt chẽ việc nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ với nâng cao chất lượng đào tạo, điều trị, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng viên. Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, khoa học quân sự, thể thao quốc phòng, các hoạt động của phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ của cán bộ và sinh viên, các hoạt động giao lưu, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với các cơ sở khoa học trong nước và quốc tế theo sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Lãnh đạo nhiệm vụ điều trị, xây dựng hai bệnh viện thực hành: Bám sát sự chỉ đạo của Bộ quốc phòng, Bộ y tế, cục Quân y, lãnh đạo xây dựng Bệnh viện 103 và Viện Bỏng Quốc gia đáp ứng là hai bệnh viện mẫu mực của một trung tâm đào tạo cán bộ bậc đại học, sau đại học; trung tâm nghiên cứu khoa học về y-dược học lâm sàng và là hai bệnh viện điều trị có chất lượng cao của quân đội và đất nước. Lãnh đạo xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức lực lượng, xây dựng đơn vị chính qui mẫu mực, làm tốt công tác chính sách, công tác vận động quần chúng, công tác hậu cần, tài chính và các mặt hoạt động nghiệp vụ khác trong đơn vị. Lãnh đạo xây dựng đảng bộ Học viện trong sạch vững mạnh: Tiếp tục quán triệt sâu sắc cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, các tổ chức đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng cao, thật sự tiêu biểu về lập trường tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về đạo đức lối sống, có năng lực trí tuệ và năng lực tổ chức thực tiễn. Chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mở rộng dân chủ trong đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
 11. Đặc điểm của đảng bộ Học viện Quân y Về tổ chức: Hệ thống tổ chức đảng của Đảng bộ Học viện Quân y gắn với hệ thống biên chế tổ chức của đơn vị. Bao gồm 01 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở; 09 đảng bộ cơ sở trong đó: 01 tổ chức cơ sở đảng ba cấp; 08 tổ chức cơ sở đảng hai cấp; 32 chi bộ cơ sở trực thuộc Học viện. Đảng uỷ Học viện là đảng uỷ cấp trên trực tiếp cơ sở gồm có 13 uỷ viên, trong đó thường vụ đảng uỷ có 3 uỷ viên. Đồng chí chính uỷ Học viện làm Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Học viện làm Phó bí thư. Về đảng viên: Là đơn vị đào tạo, vì vậy số lượng đảng viên thường xuyên có sự biến động theo kế hoạch tuyển sinh. Số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt trong Đảng bộ giao động trong khoảng từ 3800 đến 4100 đồng chí, trong đó đảng viên là cán bộ, nhân viên công tác tại Học viện gần 2000 đồng chí. Tuyệt đại bộ phận đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tốt, phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, cả về nhận thức và hành động, luôn luôn đoàn kết, nhất trí cao, tích cực tự giác, chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đánh giá phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức đảng hàng năm trung bình có 94,44% đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, có 99,59% đảng viên đủ tư cách, trong đó có 95,83% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. 1.1.2. Công tác thanh niên của Học viện Quân y - quan niệm, đặc điểm, vai trò 1.1.2.1. Quan niệm về công tác thanh niên của Học viện Thanh niên là một nhóm cơ cấu nhân khẩu xã hội đặc thù, là một lực lượng to lớn, có mặt trong tất cả các giai cấp, các tầng lớp và dân tộc, tham gia vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và là tài nguyên của mỗi quốc gia. Nếu hình dung cơ cấu xã hội chia thành các tầng lớp, các giai cấp, các dân tộc theo chiều dọc thì thanh niên là một bộ phận người trong độ tuổi nhất định (từ 15 đến 30 tuổi) của tất cả các tầng lớp, giai cấp và dân tộc đó. Thanh niên của Học viện Quân y Học viện Quân y có một lực lượng đông đảo đoàn viên thanh niên, giao động từ hơn 4000 đến gần 6000 người, trong đó đoàn viên thanh niên là sinh viên và học viên chiếm gần 90%. và chiếm tỷ lệ 70-75% quân số trong đơn vị, thường được tuyển chọn qua các kỳ thi tuyển sinh đại học và trung học chuyên nghiệp. Một số là chiến sỹ nghĩa vụ được tuyển
 12. chọn từ các điạ phương theo tiêu chuẩn qui định về trình độ văn hóa và sức khỏe của Bộ Quốc phòng. Theo số liệu tổng hợp của Ban Thanh niên Học viện trong những năm gần đây, số thanh niên trúng tuyển và nhập ngũ 100% là đoàn viên, một số người là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện qui chế thi tuyển của Bộ quốc phòng và của bộ giáo dục đào tạo, các lớp thanh niên được tuyển chọn và học tập công tác tại các đơn vị thuộc Học viện Quân y có những đặc điểm cơ bản sau đây: Một là, họ là những người tuổi đời còn rất trẻ, đang ở độ tuổi phát triển mạnh mẽ về thể chất, trí tuệ, tinh thần, thế giới quan, lý tưởng và đạo đức lối sống, phẩm chất nhân cách của người quân nhân cách mạng. Hai là, thanh niên Học viện Quân y luôn hăng hái, nhiệt tình trong học tập, công tác; có nhiều hoài bão lớn, ước mơ trong sáng, cầu mong tiến bộ; trung thực, thích đổi mới, sáng tạo, mong muốn được cống hiến nhiều sức lực của mình cho Học viện, cho Quân đội và Tổ quốc. Ba là, thanh niên ở Học viện Quân y hiện nay có trình độ học vấn cao, ham thích được học tập, tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động sinh hoạt tập thể, nhất là các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và muốn được thể hiện mình trong các hoạt động tình nguyện, nhân đạo từ thiện và giao lưu kết nghĩa. Bốn là, nhìn chung thanh niên ở Học viện Quân y được tuyển chọn kỹ về chất lượng chính trị, được trưởng thành dưới chế độ xã hội chủ nghĩa và sự giáo dục, rèn luyện nghiêm túc trong nhà trường Quân đội, một môi trường khoa học, có bề dày truyền thống nên họ ngày càng có nhận thức đúng đắn về mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xác định đúng đắn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với đơn vị, đối với Quân đội và với Tổ quốc; có ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội và mệnh lệnh của người chỉ huy. Năm là, do đặc điểm nghề nghiệp và mục tiêu đào tạo, thanh niên Học viện Quân y sẽ trở thành những sỹ quan Quân đội, những cán bộ, nhân viên y tế, thời gian đào tạo dài, bảy năm đối với bác sỹ Quân y, sáu năm đối với bác sỹ dân y, ba năm đối với trung học, môi trường làm việc thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân trong điều trị và huấn luyện lâm sàng, bởi vậy trong quá trình học tập, khối lượng kiến thức nghề nghiệp rất lớn, ngoài kiến thức
 13. chuyên môn về nghề y, học viên phải học tập các kiến thức về quân sự, y học quân sự, Khoa học Xã hội nhân văn….Trong quá trình học tập còn tham gia trực, và điều trị tại các bệnh viện, bản thân họ còn thiếu sự từng trải, thiếu kinh nghiệm hoạt động trong thực tiễn, vì vậy để trở thành người nhân viên y tế vừa hồng vừa chuyên không những giỏi chuyên môn mà còn phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tu dưỡng rèn luyện y đức, đòi hỏi phải có sự quyết tâm, kiên trì, tốn nhiều thời gian, công sức. Công tác thanh niên của Học viện Quân y Nghiên cứu công tác thanh niên của Đảng, tức là nghiên cứu một vấn đề thuộc chiến lược cách mạng trước mắt cũng như lâu dài. Công tác thanh niên về bản chất là công tác vận động chính trị của Đảng đối với thanh niên nhằm tập hợp, tổ chức, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên thành những con người mới xã hội chủ nghĩa, đồng thời phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của thanh niên, một lực lượng xung kích sáng tạo, đội dự bị tin cậy của Đảng, kế thừa trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng trên mọi lĩnh vực hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Nhiệm vụ hàng đầu của công tác vận động thanh niên là đoàn kết, tập hợp, tổ chức họ lại thành “Đội ngũ những chiến sỹ cách mạng kiên cường” như Bác Hồ kính yêu đã dạy. Chính vì vậy, Đảng ta luôn xác định vận động thanh niên là một nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng. Làm tốt công tác thanh niên là đảm bảo cho sự phát triển không ngừng sự nghiệp cách mạng của Đảng và của toàn dân tộc. Tiến hành công tác thanh niên là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quan điểm này chỉ rõ, công tác thanh niên là nhiệm vụ của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội làm công tác thanh niên. Công tác thanh niên trong Quân đội nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ, tổ chức đảng, sự chỉ đạo của chính uỷ, chính trị viên, sự quản lí điều hành của người chỉ huy, sự hướng dẫn của cơ quan chức năng, với nòng cốt hoạt động là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được tổ chức ở đơn vị cơ sở của Quân đội nhân dân Việt Nam. Công tác thanh niên của Học viện Quân y là hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Học viện Quân y đối với thanh niên hoạt động trong Học viện, là một bộ phận quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị nhằm bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện thanh
 14. niên thành những quân nhân ưu tú cách mạng, những cán bộ và nhân viên y tế vừa hồng vừa chuyên; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong việc thực hiền hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện Quân y. Chủ thể tiến hành công tác thanh niên Học viện Quân y Đảng bộ Học viện Quân y mà thường xuyên trực tiếp là Đảng uỷ Học viện và Đảng ủy các đơn vị là chủ thể lãnh đạo công tác thanh niên. Với tư cách là chủ thể lãnh đạo, Đảng uỷ Học viện có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng cấp dưới, các cơ quan chức năng, trong toàn Học viện tiến hành công tác thanh niên một cách có hiệu quả; lãnh đạo định hướng nội dung hoạt động của đoàn và lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh. Người chỉ huy có nhiệm vụ cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của đảng ủy về công tác thanh niên thành các chương trình, kế hoạch công tác, tạo điều kiện thuận lợi mọi mặt để tổ chức đoàn hoạt động. Cơ quan chính trị, chính ủy, chính trị viên là người chủ trì, có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh niên; xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, các ngành, các lực lượng trong Học viện với tổ chức đoàn thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên. Đối tượng công tác thanh niên của Học viện Hệ thống tổ chức cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Học viện. Toàn bộ đoàn viên và thanh niên đang học tập, công tác, sinh hoạt tại Học viện. Nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Học viện trở thành lực lượng nòng cốt trong thanh niên. Giáo dục, giác ngộ toàn diện mà trọng tâm là nâng cao nhận thức cho thanh niên về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và của toàn Dân tộc, tổ chức, bồi dưỡng, giáo dục rèn luyện cho thanh niên có tri thức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng niềm tin, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên, ra sức học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, điều trị để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của đơn vị, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ học viện trong sạch vững mạnh và đơn vị vững mạnh toàn diện. Xây dựng ý thức tự giác, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật
 15. của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ kỷ luật của quân đội, qui định của đơn vị và mệnh lệnh của cấp trên. Phương pháp tiến hành công tác thanh niên Tổ chức bồi dưỡng giáo dục thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua trong các đối tượng thanh niên. Các hoạt động của Đoàn tập trung trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, điều trị và rèn luyện kỷ luật, các hoạt động mang tính xã hội sâu sắc như: thanh niên tình nguyện, nhân đạo từ thiện… Giáo dục thanh niên thông qua công tác tư tưởng, văn hóa, thông tin, tuyên truyền của Đoàn. Thông qua các hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, hình thành niềm tin lý tưởng, thế giới quan khoa học cho đoàn viên thanh niên, xây dựng niềm tin, thái độ tích cực của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần tự cường dân tộc trong thanh niên. Tiến hành công tác thanh niên thông qua tổ chức Đoàn và trong tổ chức Đoàn. Thông qua phương pháp này, tập hợp thanh niên khi đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức được đứng trong hàng ngũ của Đoàn, qua tổ chức Đoàn giúp thanh niên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thành những thanh niên tiến tiến, trưởng thành và làm nguồn cho Đảng. Tiến hành công tác thanh niên thông qua sự phối hợp của các tổ chức, lực lượng trong đợn vị cùng chăm lo cho thanh niên. Vận động các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan chức năng cùng chăm lo bồi dưỡng giáo dục thanh niên với tư cách là đối tượng trực tiếp, góp phần xây dựng ý thức cộng đồng, trách nhiệm của các lực lượng đối với công tác thanh niên. Thông qua các phương pháp hoạt động, bồi dưỡng thanh niên trở thành quân nhân cách mạng, người nhân viên y tế ưu tú, phát triển toàn diện, cường tráng về thể chất, hài hòa về nhân cách, trong sáng về đạo đức, phong phú về tâm hồn, có trình độ chuyên môn giỏi, đáp ứng yêu cầu xây dựng Học viện, xây dựng ngành quân y, ngành y tế và góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. 1.1.2.2. Đặc điểm công tác thanh niên của Học viện Xuất phát từ đặc điểm công tác thanh niên trong Quân đội, đặc điểm của đoàn viên và thanh niên của Học viện Quân y, từ cơ cấu tổ chức và chức năng hoạt động của hệ thống
 16. chính trị trong Học viện, trên cơ sở nhận thức, công tác thanh niên của Đảng bộ Học viện Quân y là một nội dung quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị; là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đặc điểm công tác thanh niên của Học viện Quân y thể hiện trên một số mặt cơ bản sau đây: Về tổ chức: Công tác thanh niên được tổ chức thành một thiết chế chính trị bao gồm hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập ở các đơn vị cơ sở theo đơn vị hành chính. Cấp Học viện là Ban Thanh niên trực thuộc phòng chính trị đảm nhiệm: Tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Phòng chính trị quyết định nội dung công tác thanh niên; hướng dẫn cho tổ chức đoàn cấp dưới nghiệp vụ, nội dung và biện pháp tổ chức các hoạt động thi đua và xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở vững mạnh; phối hợp với cơ quan chức năng nắm toàn diện và giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên; kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh niên; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ đoàn các cấp; phối hợp hoạt động chặt chẽ với tổ chức Đoàn địa phương trong địa bàn đóng quân; báo cáo với Ban Thanh niên Tổng cục Chính trị. Học viện có 9 đầu mối tổ chức đoàn trực thuộc bao gồm: 01 tổ chức đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 01 đoàn cơ sở 3 cấp; 03 đoàn cơ sở 2 cấp; 05 đoàn cơ sở 1 cấp. Toàn bộ công tác thanh niên của Học viện đặt dưới sự lãnh đạo của đảng ủy Học viện. Nhiệm vụ công tác thanh niên ở Học viện Quân y Vận động, tập hợp, bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, thanh niên trở thành những quần chúng ưu tú của Đảng- những quân nhân cách mạng, sống có lý tưởng, có phẩm chất và năng lực toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chăm lo, xây dựng hệ thống tổ chức đoàn thanh niên trong Học viện vững mạnh, thực sự là trường học cộng sản chủ nghĩa, phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên, trong xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thường xuyên thiết kế và tổ chức các phong trào hoạt động xung kích của thanh niên phù hợp với từng đối tượng cụ thể của Học viện, phát huy tiềm năng, trí tuệ, khả năng sáng
 17. tạo, lòng nhiệt huyết của thanh niên để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Học tập, nghiên cứu khoa học, điều trị, phục vụ và xây dựng đơn vị chính qui mẫu mực. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn, của đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng Đảng, tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng, đóng góp ý kiến xây dựng các tổ chức Đảng và từng cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; Vận động đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực, chủ động bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giáo dục đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng, bổ sung cho đội ngũ của đảng. Quan tâm chăm sóc bảo đảm chính sách, quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thanh niên tu dưỡng, rèn luyện trưởng thành và cống hiến, góp sức xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, xây dựng quân đội chính qui, tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập tự do của tổ quốc, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp cách mạng của Đảng. Hình thức hoạt động công tác thanh niên ở Học viện Quân y Để chuyển tải những nội dung trong hoạt động công tác thanh niên đòi hỏi hình thức hết sức đa dạng, phong phú, được vận dụng linh hoạt phù hợp với từng nội dung, nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử, trong từng điều kiện hoàn cảnh, môi trường và đối tượng cụ thể. Là một bộ phận công tác thanh niên trong quân đội, hình thức công tác thanh niên ở Học viện Quân y hiện nay bao gồm: tuyên truyền, giáo dục thanh niên. Công tác giáo dục đã chủ động bám sát các chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, nhiệm vụ chính trị trung tâm của Học viện và đơn vị. Tập trung giáo dục truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Quân đội và của Học viện. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và rèn luyện ĐVTN. Trên cơ sở thực hiện chương trình học tập, giáo dục, sinh hoạt chính trị tại chức theo quy định của đơn vị, các tổ chức Đoàn tích cực đổi mới nội dung và hình thức giáo dục phong phú, phù hợp với trình độ nhận thức, tâm lý, sở thích của thanh niên. Lấy tổ chức đoàn làm nòng cốt tổ chức Các đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề “Thanh niên với kỷ luật” “Gặp mặt sỹ quan trẻ, đảng viên trẻ tiêu biểu” “Sáng mãi ngọn lửa tuổi hai mươi” “ Tuyên truyền viên trẻ” “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh”; các hoạt động diễn đàn thanh niên, thi tìm hiểu truyền thống, hội thi, hội thao, hội thảo, toạ đàm, thi báo tường, nói chuyện thời sự, gặp
 18. mặt truyền thống, dạ hội thanh niên sinh viên, sinh hoạt "Câu lạc bộ thứ bảy"...đã lôi cuốn đông đảo ĐVTN tham gia và đạt hiệu quả giáo dục cao. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về mục tiêu lí tưởng, đường lối quan điểm quả Đảng, nhiệm vụ của quân đội, về quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của đoàn viên thanh niên, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, lối sống, thẩm mỹ và phòng chống các tệ nạn xã hội. Xây dựng cho ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, có thái độ, động cơ đúng đắn trong học tập, công tác, xác định rõ tư tưởng, khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Học viện. Tổ chức các phong trào xung kích của tuổi trẻ “Học tập vì ngày mai lập nghiệp", “Thanh niên tình nguyện” , thanh niên Quân đội “Phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Tuổi trẻ giữ nước”, phong trào thi đua “Giành 3 đỉnh cao quyết thắng”, các tổ chức Đoàn trong toàn Học viện đã đề ra chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn đơn vị. Tiêu biểu là các phong trào: “Nghiên cứu khoa học tuổi trẻ”, mô hình “Buồng bệnh thanh niên tự quản”, “Câu lạc bộ ngoại ngữ”, “Câu lạc bộ thứ 7”... , đã phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, thi đua lập công hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức các hoạt động kết nghĩa, phối hợp giữa thanh niên đơn vị với thanh niên và các tổ chức đoàn thể ở địa phương. Tổ chức các hoạt động thanh niên tự quản tự rèn trong huấn luyện và xây dựng đơn vị. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi trong các ngày nghỉ để tập hợp và giáo dục, rèn luyện động viên thanh niên. 1.1.2.3. Vai trò của công tác thanh niên Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá đúng vai trò của công tác thanh niên là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, và rất quan trọng, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng Việt Nam. Công tác thanh niên có vai trò rất quan trọng trong mọi hoạt động của mỗi đơn vị. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự quản lý và điều hành của người chỉ huy, cơ quan chính trị, sự sáng tạo của các tổ chức đoàn, công tác thanh niên ở Học viện Quân y trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của các đơn vị. Cùng với những đóng góp to lớn của thanh niên cả nước và thanh niên Quân đội, Lớp lớp thế hệ thanh niên Học viện Quân y đã cống hiến trí tuệ, sức trẻ của mình cho sự nghiệp gải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ Học viện Quân y luôn nêu cao tinh thần
 19. yêu nước XHCN, Luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, sáng tạo, cần cù, đóng góp sức mình trên trận tuyến thầm lặng nhưng khốc liệt, cứu chữa thương bệnh binh đảm bảo sức khỏe cho bộ đội trong mọi tình huống. Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của lớp lớp cha anh, đoàn viên thanh niên Học viện Quân y luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, độc lập, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Học viện đã không ngừng phát huy khả năng sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ trong các Hoạt động Học tập, khoa học công nghệ, điều trị, thanh niên tình nguyện, nhân đaọ từ thiện. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về mọi mặt, tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ TSVM Công tác thanh niên góp phần tập hợp, tuyên truyền giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần giáo dục bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục truyền thống, bản lĩnh chính trị, ước mơ hoài bãovà động cơ phấn đấu đúng đắn cho thanh niên, giúp thanh niên trong đơn vị sống có niềm tin vào sự nghiệp cách mạng của Đảng; tin tưởng vào lãnh đạo, chỉ huy của đơn vị đồng thời có niềm tin vào khả năng, nghị lực của chính bản thân để không ngừng phấn đấu vươn lên trong công tác và trong cuộc sống. Công tác thanh niên góp phần to lớn vào việc xây dựng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện Công tác thanh niên trong các đơn vị đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ, tổ chức đảng, là công tác vận động giáo dục rèn luyện và phát huy vai trò của lực lượng thanh niên để trực tiếp đưa đường lối chủ trương chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ, tổ chức đảng vào thực tiễn công tác. Với ý nghĩa đó, công tác thanh niên ở các đơn vị thuộc Học viện luôn giữ vai trò quan trọng, các tổ chức Đoàn không những hoàn thành chức năng tham mưu đề xuất với thủ trưởng đơn vị mà còn tổ chức tốt các nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, đã động viên, cổ vũ đoàn viên thanh niên hăng hái thi đua, xung kích hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị, lập được những thành tích xuất sắc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo, NCKH, điều trị của Học viện xây dựng học viện vững mạnh toàn diện. Công tác thanh niên góp phần xây dựng đơn vị chính qui và môi trường văn hoá
 20. Đối với quân đội, nhiệm vụ xây dựng nếp sống chính qui, rèn luyện kỷ luật là nhiệm vụ rất quan trọng, đảm bảo sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho mỗi đơn vị. Công tác thanh niên tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh niên thi hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội và qui định của đơn vị, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào hoạt động của Thanh niên sẽ thúc đẩy thanh niên xung kích, tự giác thực hiện tốt trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị chính qui, giáo dục cho thanh niên có lối sống ngăn nắp gọn gàng. Thông qua các phong trào để trực tiếp xây dựng con người, xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng lối sống lành mạnh cho đoàn viên thanh niên trong học viện. Công tác thanh niên đã trực tiếp xây dựng các tổ chức đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng tổ chức đảng Đoàn thanh niên là tổ chức cách mạng, đội tiền phong của thanh niên, đại diện cho những lợi ích cơ bản của thanh niên; là nơi trực tiếp giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên và tổ chức cho thanh niên xung kích vào những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của đảng uỷ, chỉ huy, của đội ngũ cán bộ chính trị ở đơn vị đóng vai trò quan trọng, sự chủ động, sáng tạo của hệ thống tổ chức Đoàn giữ vai trò quyết định trong việc xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong thực tiễn hoạt động, nếu có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của công tác thanh niên thì tổ chức đoàn vững mạnh, hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên sôi nổi, đạt hiệu quả cao. Đảng ta luôn đề cao vai trò của công tác thanh niên trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đang thực hiện công cuộc đổi mới, luôn xem thanh niên là người chủ tương lai của đất nước. Thanh niên luôn được xác định là hậu bị tin cậy, là lực lượng nòng cốt bổ sung cho sự vận động phát triển của Đảng qua các thời kỳ cách mạng. Thanh niên Học viện Quân y là lực lượng quan trọng để bổ sung cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng nói chung, của Quân đội và ngành y tế nói riêng. Đây là nhà trường, bởi vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trưởng thành từ các đơn vị quản lý học viên không chỉ là lực lượng bổ sung cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong Học viện mà còn là lực lượng cán bộ quan trọng bổ sung cho các cấp uỷ, các đơn vị trong Quân đội và ngành y tế cả nước sau khi tôt nghiệp ra trường.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản