luận văn: Giải pháp nhằm phát triển chương trình du lịch MICE tại công ty TNHH lữ hành MTV Vitours

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
170
lượt xem
71
download

luận văn: Giải pháp nhằm phát triển chương trình du lịch MICE tại công ty TNHH lữ hành MTV Vitours

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thời kỳ hiện nay, du lịch được coi là một trong những lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn, phát triển nhất và đem lại lợi nhuận cao đóng góp lớn vào GDP của mỗi quốc gia, và giải quyết một số lượng lao động lớn . Du lịch Việt Nam cũng đang từng bước phát triển, thích nghi và bắt nhịp với sự phát triển chung của nền công nghiệp du lịch toàn cầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: Giải pháp nhằm phát triển chương trình du lịch MICE tại công ty TNHH lữ hành MTV Vitours

 1. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý LU N VĂN T T NGHI P TÀI “Gi i pháp nh m phát tri n chương trình du l ch MICE t i công ty TNHH l hành MTV Vitours.” SVTH: Vũ Thành Chung Trang 1
 2. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý M CL C Trang DANH M C CÁC B NG .........................................................................................................................6 Trang ............................................................................................................................................................6 DANH M C CÁC HÌNH V ...................................................................................................................7 PH N M U .........................................................................................................................................8 Ph n 1: CƠ S LÝ LU N V PHÁT TRI N S N PH M CHƯƠNG TRÌNH DU L CH C A CÔNG TY L HÀNH .............................................................................................................................10 1.1 KINH DOANH L HÀNH ...........................................................................................................10 1.1.1 Khái ni m và vai trò c a kinh doanh l hành ............................................................................10 1.1.1.1 Khái ni m ...................................................................................................................................10 1.1.1.2 Vai trò ........................................................................................................................................10 1.1.2 Phân lo i kinh doanh l hành.....................................................................................................11 1.1.3 Th trư ng khách c a kinh doanh l hành .................................................................................11 1.2 CHƯƠNG TRÌNH DU L CH MICE C A KINH DOANH L HÀNH .....................................12 1.2.1 nh nghĩa chương trình du l ch ................................................................................................12 1.2.2 nh nghĩa chương trình du l ch MICE .....................................................................................13 1.2.3 Các lo i hình du l ch MICE .......................................................................................................13 1.2.3.1 Phân theo m c ích cơ b n c a chuy n i .................................................................................13 1.2.3.2 Phân theo ph m vi lãnh th chuy n i .......................................................................................14 1.2.3.3 Phân theo cách th c t ch c chuy n i ......................................................................................14 1.2.3.4 Phân theo hình th c khai thác ....................................................................................................14 1.2.4 c i m c a lo i hình du l ch MICE .......................................................................................14 1.2.4.1 c i m chung c a khách MICE .............................................................................................14 1.2.4.2 c i m c a t ng lo i khách MICE .........................................................................................14 1.2.5 L i ích mà khách MICE mang l i ..............................................................................................15 1.3 I U KI N PHÁT TRI N CHƯƠNG TRÌNH DU L CH MICE................................................15 1.3.1 i u ki n v s phát tri n kinh t - xã h i .................................................................................15 1.3.2 i u ki n v con ngư i ..............................................................................................................15 1.3.3 i u ki n v tài nguyên du l ch .................................................................................................16 1.3.4 i u ki n cơ s v t ch t ph c v khách du l ch ........................................................................16 SVTH: Vũ Thành Chung Trang 2
 3. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý 1.4 N I DUNG HO T NG PHÁT TRI N CHƯƠNG TRÌNH DU L CH C A DOANH NGHI P L HÀNH ..................................................................................................................................16 1.4.1 ánh giá chương trình du l ch hi n t i c a công ty ...................................................................16 1.4.2 N i dung phát tri n các chương trình du l ch m i .....................................................................17 1.4.3 N i dung c i ti n chương trình du l ch ......................................................................................17 1.5 HO T NG MARKETING-MIX TRONG VI C THU HÚT KHÁCH MICE ........................18 1.5.1 Chính sách s n ph m .................................................................................................................18 1.5.1.1 Dành cho khách M và C.............................................................................................................18 1.5.1.2 Dành cho khách I&E ..................................................................................................................18 1.5.2 Chính sách giá ............................................................................................................................19 1.5.3 Chính sách phân ph i .................................................................................................................20 1.5.4 Chính sách xúc ti n c ng ......................................................................................................20 Ph n 2 : TH C TR NG HO T NG PHÁT TRI N CHƯƠNG TRÌNH DU L CH MICE VÀ S KI N C A CÔNG TY TNHH MTV L HÀNH VITOUR ..........................................................22 2.1 KHÁI QUÁT V CÔNG TY TNHH L HÀNH VITOUR .........................................................22 2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n c a công ty ............................................................................22 2.1.2 a v pháp lý ............................................................................................................................23 2.1.3 Nhi m v và quy n h n c a công ty .........................................................................................23 2.1.4 T ch c b máy c a công ty .....................................................................................................24 2.1.5 Tình hình kinh doanh c a công ty t năm 2005 n 2008........................................................26 2.1.5.1 K t qu ho t ng kinh doanh c a công ty t năm 2005 n 2008 ..........................................26 2.1.5.2 Cơ c u doanh thu c a công ty TNHH m t thành viên L hành Vitours ..................................28 2.2 I U KI N KINH DOANH C A CÔNG TY .............................................................................29 2.2.1 Cơ s v t ch t k thu t...............................................................................................................29 2.2.2 Ngu n nhân l c c a công ty ......................................................................................................31 2.2.3 Ngu n l c tài chính c a công ty ................................................................................................31 2.3 TH C TR NG HO T NG VÀ PHÁT TRI N CHƯƠNG TRÌNH DU L CH MICE C A CÔNG TY VITOURS................................................................................................................................33 2.3.1 Các chương trình du l ch MICE hi n có t i công ty ..................................................................33 2.3.2 Th c tr ng ho t ng phát tri n chương trình du l ch MICE ....................................................33 2.3.2.1 Cơ c u khách MICE ...................................................................................................................33 2.3.2.2 Doanh thu khách MICE .............................................................................................................37 SVTH: Vũ Thành Chung Trang 3
 4. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý 2.4 ÁNH GIÁ HO T NG MARKETING-MIX TRONG THU HÚT DU KHÁCH MICE T I CÔNG TY ..................................................................................................................................................38 2.4.1 S n ph m ....................................................................................................................................38 2.4.2 Giá ..............................................................................................................................................39 2.4.3 Phân ph i ...................................................................................................................................39 2.4.4 Xúc ti n c ng ........................................................................................................................39 2.5 ÁNH GIÁ CÁC HO T NG B TR TRONG VI C THU HÚT KHÁCH MICE .............40 2.5.1 Chính sách nhân s ....................................................................................................................40 2.5.2 Ho t ng nghiên c u th trư ng ...............................................................................................41 2.5.3 Quy trình và các b ng ch ng v t ch t ........................................................................................41 2.6 I U TRA NHU C U KHÁCH DU L CH MICE C A CÔNG TY VITOURS ........................43 2.6.1 M c ích i u tra ......................................................................................................................43 2.6.3 K t qu i u tra .........................................................................................................................44 Ph n 3 : CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N CHƯƠNG TRÌNH DU L CH MICE C A CÔNG TY TNHH MTV L HÀNH VITOURS ......................................................................................................48 3.1 PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N VÀ M C TIÊU KINH DOANH TRONG NH NG NĂM T I C A CÔNG TY TNHH MTV L HÀNH VITOURS .....................................................................48 3.1.1 Tình hình phát tri n du l ch MICE trong th i gian qua .............................................................48 3.1.2 Phương hư ng phát tri n: .........................................................................................................50 3.1.3 M c tiêu .....................................................................................................................................51 3.2 Y M NH QU NG BÁ XÚC TI N DU L CH MICE C A CÔNG TY. ...............................51 3.2.1 Phân o n th trư ng ..................................................................................................................51 3.2.2 ánh giá các phân o n th trư ng ............................................................................................51 3.2.3 L a ch n phân o n th trư ng m c tiêu ...................................................................................53 3.2.4 ánh giá th ph n khách MICE c a Vitours qua ma tr n BCG .................................................53 3.3 CÁC HO T NG MARKETING-MIX TRONG VI C PHÁT TRI N CHƯƠNG TRÌNH DU L CH MICE ...............................................................................................................................................55 3.3.1 S n ph m ....................................................................................................................................55 3.3.1.1 Gi i pháp hoàn thi n quy trình xây d ng m t chương trình du l ch tr n gói ............................55 3.3.1.2 Phát tri n chương trình du l ch MICE theo ki n ngh c a tác gi ..............................................56 3.3.2 Giá ..............................................................................................................................................57 3.3.3 Phân ph i ...................................................................................................................................58 3.3.4 Xúc ti n c ng ........................................................................................................................58 SVTH: Vũ Thành Chung Trang 4
 5. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý 3.4 CÁC HO T NG B TR .......................................................................................................60 3.4.1 Nghiên c u th trư ng ................................................................................................................60 3.4.2 Chính sách con ngư i ................................................................................................................63 3.5 M T S KI N NGH ...................................................................................................................64 3.5.1 Ki n ngh v i T ng c c du l ch .................................................................................................64 3.5.2 Ki n ngh v i thành ph à N ng .............................................................................................66 K T LU N ...............................................................................................................................................69 TÀI LI U THAM KH O ......................................................................................................................70 PH L C ..................................................................................................................................................71 SVTH: Vũ Thành Chung Trang 5
 6. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý DANH M C CÁC B NG Trang B ng 2.1 K t qu ho t ng kinh doanh t năm 2005 n 2008 .................................................. 27 B ng 2.2 Cơ c u doanh thu t năm 2005 n năm 2008 .............................................................. 27 B ng 2.3 Danh m c các khách s n c a Vitours ............................................................................ 29 B ng 2.4 B ng cân i tài s n c a công ty ................................................................................... 30 B ng 2.5 Các thông s tài chính ................................................................................................... 31 B ng 2.6 Cơ c u khách MICE c a Vitours t 2005 n 2008 ...................................................... 33 B ng 2.7 Doanh thu khách MICE t năm 2005 n năm 2008 .................................................... 36 B ng 3.1 T ng lư t khách c a Vi t Nam năm 2008 và 2 tháng năm 2009 .................................. 50 B ng 3.2 D báo lư t khách MICE t 2009 n 2011 ................................................................. 53 B ng 3.3 D báo doanh thu t khách MICE t 2009 n 2011 ................................................... 53 B ng 3.4 Thang i m ánh giá quy mô th trư ng ....................................................................... 54 B ng 3.5 Thang i m ánh giá t c tăng trư ng ....................................................................... 54 B ng 3.6 S lư t khách n à N ng t 2007 n 2008 .............................................................. 54 B ng 3.7 ánh giá i m c a t ng phân o n ............................................................................... 55 B ng 3.8 : Th ph n tương i khách du l ch MICE c a Vitours ................................................ 55 SVTH: Vũ Thành Chung Trang 6
 7. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý DANH M C CÁC HÌNH V Trang Sơ 2.1 C u trúc t ch c c a công ty ......................................................................................... 23 Sơ 2.2 Thi t k phi u i u tra nhu c u dành cho khách du l ch MICE .................................. 43 Sơ 3.1 : Ma tr n BCG cho th trư ng khách MICE c a Vitours ............................................ 57 Bi u 2.1 K t qu ho t ng kinh doanh t năm 2005 n 2008 .............................................. 25 Bi u 2.2 T tr ng chi phí và l i nhu n .................................................................................... 26 Bi u 2.3 Cơ c u doanh thu t năm 2005 n năm 2008 .......................................................... 27 Bi u 2.4 Cơ c u khách theo ph m vi lãnh th ......................................................................... 34 Bi u 2.5 Cơ c u khách theo m c ích chuy n i ..................................................................... 35 Bi u 2.6 Cơ c u khách theo hình th c khai thác...................................................................... 36 Bi u 2.7 Doanh thu khách MICE t năm 2005 n năm 2008 ................................................ 37 SVTH: Vũ Thành Chung Trang 7
 8. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý PH N M U 1. Lý do ch n tài Trong th i kỳ hi n nay, du l ch ư c coi là m t trong nh ng lĩnh v c kinh doanh mũi nh n, phát tri n nh t và em l i l i nhu n cao óng góp l n vào GDP c a m i qu c gia, và gi i quy t m t s lư ng lao ng l n . Du l ch Vi t Nam cũng ang t ng bư c phát tri n, thích nghi và b t nh p v i s phát tri n chung c a n n công nghi p du l ch toàn c u. S phát tri n m nh m c a ngành du l ch ng nghĩa v i vi c s n ph m c a ngành du l ch ngày càng a d ng hơn. M t trong nh ng s n ph m du l ch m i m và ang d n tr nên ph bi n hi n nay là lo i hình du l ch g n li n v i m c ích kinh doanh. ây là lo i hình du l ch r t phát tri n và mang l i l i nhu n cao cho các công ty l hành. Du l ch vì nh ng m c ích liên quan n ho t ng kinh doanh, theo nghĩa r ng hơn – bao g m h i h p và h i ngh , h i ch và tri n lãm, cũng như là khen thư ng - ư c th a nh n r ng rãi như là m t trong nh ng cách th c kinh doanh h u hi u, tìm ki m th trư ng m i, trao i ý tư ng, liên l c v i ng nghi p và khách hàng. Lo i hình du l ch k t h p h i ngh , h i th o, tri n lãm, khen thư ng g i t t là MICE ang trong giai o n phát tri n m nh Vi t Nam, c chi u khách qu c t vào (th trư ng Inbound) cũng như khách trong nư c ra (th trư ng Outbound). c bi t hi n nay, Vi t Nam n i lên là m t trong nh ng i m n an toàn trên th gi i ang thu hút các nhà u tư nư c ngoài, i tư ng quan tr ng c a du l ch MICE. Vi t Nam có nhi u thu n l i th trư ng du l ch MICE phát tri n m nh ngoài y u t t nhiên ó là: Vi t Nam ang trong ti n trình h i nh p m nh m sau khi gia nh p WTO, có quan h ngo i giao r ng m và nhi u cơ h i h p tác trao i qu c t , t o ra nhi u s ki n, chương trình h i ngh , h i th o quy mô l n t m c … v i s tham gia c a nhi u t ch c cá nhân t các qu c gia. Bên c nh ó, khai thác th trư ng MICE là m t trong nh ng m c tiêu c a chi n lư c phát tri n ngành du l ch Vi t Nam. ây là i tư ng khách mà n u khai thác ư c s mang l i cho công ty nh ng giá tr áng k . Chính vì v y em ch n tài: “Gi i pháp nh m phát tri n chương trình du l ch MICE t i công ty TNHH l hành MTV Vitours” làm lu n văn t t nghi p cho mình. SVTH: Vũ Thành Chung Trang 8
 9. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý 2. M c tiêu nghiên c u tài: “Gi i pháp nh m phát tri n chương trình du l ch MICE t i công ty TNHH l hành MTV Vitours” nh m xây d ng các chương trình marketing cũng như các gi i pháp h tr nh m y m nh ho t ng phát tri n chương trình du l ch MICE. ng th i qua ây ch ng minh ư c s tăng trư ng nhu c u du l ch c a ngu n khách này trong i u ki n nư c ta hi n nay. tài c a em ưa ra nh m hoàn thi n các chính sách qu ng bá xúc marketing, ng th i hoàn thi n và xây d ng các chương trình hành ng c th nh m tri n khai th c hi n các gi i pháp khai thác th trư ng khách MICE này. 3. i tư ng và ph m vi nghiên c u: i tư ng nghiên c u c a tài là nh ng gi i pháp nh m phát tri n chương trình du l ch MICE t i công ty Vitours, ây là ch th mà nhi u năm qua ã có nh ng bi n ng v tình hình khách MICE trong nư c và qu c t . Ph m vi nghiên c u c a tài: là tri n khai các ho t ng phát tri n chương trình du l ch MICE trên khu v c Mi n Trung – Tây Nguyên và các th trư ng ti m năng. 4. Phương pháp nghiên c u: Các phương pháp ư c áp d ng nghiên c u trong tài bao g m: phương pháp th ng kê phân tích ho t ng du l ch c a công ty. Bên c nh ó, s d ng phương pháp thu th p thông tin th c p ch n l c và phân tích m c nh hư ng n ho t ng khai thác th trư ng. tài còn nghiên c u nhu c u th trư ng khách MICE làm cơ s thi t k ho t ng marketing nh m phát tri n chương trình du l ch MICE. 5. K t c u tài: tài c a em g m có 3 ph n: Ph n I: Cơ s lý lu n v phát tri n chương trình du l ch. Ph n II: Th c tr ng phát tri n chương trình du l ch MICE t i công ty TNHH l hành MTV Vitours. Ph n III: Các gi i pháp nh m phát tri n chương trình du l ch MICE t i công ty TNHH l hành MTV Vitours. SVTH: Vũ Thành Chung Trang 9
 10. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý Ph n 1: CƠ SLÝ LU N V PHÁT TRI N S N PH M CHƯƠNG TRÌNH DU L CH C A CÔNG TY L HÀNH 1.1 KINH DOANH L HÀNH 1.1.1 Khái ni m và vai trò c a kinh doanh l hành 1.1.1.1Khái ni m Có nhi u cách ti p c n v nh nghĩa kinh doanh l hành, sau ây xin gi i thi u v kinh doanh l hành trong Lu t du l ch Vi t Nam: “L hành là vi c xây d ng, bán, t ch c th c hi n m t ph n toàn b chương trình du l ch cho khách du l ch”. Kinh doanh l hành bao g m kinh doanh l hành n i a, kinh doanh l hành qu c t . Kinh doanh l hành n i a là vi c xây d ng, bán và t ch c th c hi n các chương trình du l ch cho khách du l ch n i a và ph i có 3 i u ki n. Kinh doanh l hành qu c t là vi c xây d ng, bán và t ch c th c hi n các chương trình du l ch cho khách du l ch qu c t và ph i có 5 i u ki n. 1.1.1.2Vai trò Vai trò i v i c u du l ch - Ti t ki m ư c th i gian l n chi phí cho vi c tìm ki m thông tin, t ch c s p x p, b trí các tuy n du l ch cho khách du l ch khi mua chương trình du lich. - Khách du l ch s th a hư ng ư c nh ng kinh nghi m và ki n th c c a các chuyên gia t ch c du l ch c a các công ty l hành, em l i nh ng chuy n du l ch thú v và b ích. - Hư ng ư c m t m c giá h p d n cho khách du l ch khi mua các chương trình du l ch tr n gói. Du khách ch ph i tr m t kho n chi phí th p hơn nhi u so v i chi phí mà h b ra t lo li u - Doanh nghi p l hành giúp du khách ph n nào c m nh n ư c s n ph m trư c khi i n quy t nh mua và th c s tiêu dùng nó. Khách du l ch s ph n nào c m th y yên tâm và hài lòng khi ra quy t nh. Vai trò i v i cung du l ch ho c các ơn v cung ng du l ch - Cung c p nh ng ngu n khách l n n nh và có k ho ch. - Các nhà cung c p thu ư c nhi u l i ích t các ho t ng qu ng cáo, khu ch trương cũng như thăm dò nhu c u du khách c a các hãng l hành. SVTH: Vũ Thành Chung Trang 10
 11. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý - Các nhà cung c p ã chuy n b t m t ph n r i ro có th x y ra v i các công ty l hành thông qua các b n h p ng ã ư c ký k t. 1.1.2 Phân lo i kinh doanh l hành Căn c vào tính ch t ho t ng t o ra s n ph m có các lo i kinh doanh i lý l hành, kinh doanh chương trình du l ch, kinh doanh t ng h p. Căn c vào phương th c và ph m vi ho t ng có các lo i kinh doanh l hành g i khách, kinh doanh l hành nh n khách và kinh doanh l hành k t h p. ( Theo Giáo trình qu n tr kinh doanh l hành - Nguy n Văn ính, Ph m H ng Chương ) Căn c vào quy nh c a Lu t du l ch Vi t Nam có hi u l c t ngày 14 tháng 6 năm 2005, có các lo i : - Kinh doanh l hành i v i khách du l ch vào Vi t Nam - Kinh doanh l hành i v i khách du l ch ra nư c ngoài - Kinh doanh l hành i v i khách du l ch vào Vi t Nam và khách du l ch ra nư c ngoài - Kinh doanh l hành n i a 1.1.3 Th trư ng khách c a kinh doanh l hành Theo Giáo trình qu n tr kinh doanh l hành - Nguy n Văn ính, Ph m H ng Chương có các cách phân lo i khách c a kinh doanh l hành như sau: Phân lo i theo ngu n khách - Khách qu c t - Khác n i a Phân lo i khách theo ng cơ c a chuy n i - Khách i du l ch thu n túy (PLEASURE) - Khách công v (PROFESSIONAL) - Khách i v i m c ích chuyên bi t khác (OTHER TOURIST MOTIVES) Phân lo i khách theo hình th c t ch c chuy n i - Khách theo oàn - Khách l - Khách theo hãng là khách c a các hãng g i khách, công ty g i khách SVTH: Vũ Thành Chung Trang 11
 12. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý 1.2 CHƯƠNG TRÌNH DU L CH MICE C A KINH DOANH L HÀNH 1.2.1 nh nghĩa chương trình du l ch V i s phát tri n c a ngành du l ch trên toàn th gi i ã có r t nhi u nhà nghiên c u i sâu nghiên c u và ưa ra nh ng nh nghĩa v chương trình du l ch. Tuy nhiên chưa có nh nghĩa th ng nh t v chương trình du l ch. Sau ây là m t s nh nghĩa c a 1 s tác gi : Theo Charlers J.Wetelka thì chương trình du l ch ư c nh nghĩa là: “Chương trình du l ch là b t kỳ chuy n i chơi nào có s p x p trư c (thư ng ư c tr ti n trư c) n 1 ho c nhi u a i m và tr v nơi xu t phát. Thông thư ng bao g m s i l i, , ăn, ng m c nh và nh ng thành t khác” Theo tác gi Gagnon và Ociepka: “Chương trình du l ch là m t s n ph m l hành ư c xác nh m c giá trư c, khách có th mua riêng l ho c mua theo nhóm và có th dùng riêng l ho c tiêu dùng chung v i nhau. M t chương trình du l ch có th bao g m và theo các m c ch t lư ng khác nhau c a b t kỳ ho c t t c các d ch v v n chuy n, hàng không, ư ng b , ư ng s t, ư ng th y, nơi ăn , tham quan và vui chơi gi i trí” Trong các văn b n quy ph m pháp lu t qu n lý nhà nư c v du l ch Vi t Nam, chương trình du l ch ư c nh nghĩa như sau: “Chương trình du l ch là l ch trình ư c nh nghĩa trư c c a chuy n du l ch do các doanh nghi p l hành t ch c, trong ó xác nh th i gian chuy n i, nơi n du l ch, các i m d ng chân, d ch v lưu trú, v n chuy n, các d ch v khác và giá bán chương trình” Trong giáo trình “Qu n tr kinh doanh l hành” c a trư ng i h c kinh t Qu c dân, chương trình du l ch ư c nh nghĩa như sau: “Các chương trình du l ch tr n gói là nh ng nguyên m u căn c vào ó ngư i ta t ch c các chuy n i du l ch v i m c giá ã ư c xác nh trư c. N i dung c a chương trình du l ch th hi n l ch trình th c hi n chi ti t các ho t ng t v n chuy n, lưu trú, ăn u ng, vui chơi gi i trí, tham quan...M c giá c a chuy n i bao g m giá c a h u h t các d ch v và hàng hóa phát sinh trong quá trình th c hi n” T các nh nghĩa trên ta rút ra các c trưng c a chương trình du l ch như sau: SVTH: Vũ Thành Chung Trang 12
 13. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý - Chương trình du l ch là m t s hư ng d n vi c th c hi n các d ch v ã ư cs p t trư c, làm th a mãn nhu c u khi i du l ch c a con ngư i. - Ph i có ít nh t hai d ch v trong chương trình du l ch và vi c tiêu dùng ư c s p t theo m t trình t v không gian và th i gian nh t nh. - Giá c c a chương trình du l ch ph i là giá g p các d ch v có trong chương trình. - Chương trình du l ch ph i ư c bán trư c khi khách tiêu dùng. 1.2.2 nh nghĩa chương trình du l ch MICE MICE là vi t t t c a 4 ch ti ng Anh: Meeting: h i h p; Incentive: khen thư ng; Conference: h i ngh , h i th o; Event, Exibition: s ki n tri n lãm. Khách MICE ư c hi u là các i tư ng khách thu c 4 nhóm khách trong ch vi t t t tên. Trong ó: - Khách Meeting và Conference: là nhóm khách r i kh i nơi cư trú c a mình tham gia vào các cu c h i ngh , h i th o v i nhi u m c ích khách nhau. Khách h i ngh , h i th o có th là các thành viên trong cùng m t t ch c, có th g m nhi u thành viên t các t ch c khác nhau ho c g m các khách hàng c a m t công ty nào ó. - Khách Incentive: là nhóm khách tham gia các chuy n du l ch do các công ty tr ti n toàn b hay tài tr cho các nhân viên c a mình như là m t s tư ng thư ng c a các công ty i v i các nhân viên c a mình nh m khuy n khích nhân viên làm vi c và sáng t o t t hơn trong công vi c. - Khách Event, Exibition: là nhóm khách k t h p vi c i du l ch v i m c ích chính là tham gia s ki n, tri n lãm nào ó. 1.2.3 Các lo i hình du l ch MICE 1.2.3.1Phân theo m c ích cơ b n c a chuy n i - Khách M&C: m c ích chính trong chuy n i c a nh ng v khách này là h quan tâm n hi u qu và ch t lư ng công vi c, sau ó m i quan tâm n nhu c u vui chơi, gi i trí - Khách I: khách I i v i m c ích ư c ngh ngơi, thư giãn. i v i h , nh ng chuy n i du l ch như th này s giúp h ư c tho i mái, ư c ngh ngơi và ti p xúc nhi u và hi u ng nghi p hơn. - Khách E: khách E i v i m c ích là tham gia m t cu c tri n lãm, ho c m t s ki n nào ó. SVTH: Vũ Thành Chung Trang 13
 14. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý 1.2.3.2Phân theo ph m vi lãnh th chuy n i - Khách MICE qu c t - Khách MICE n i a 1.2.3.3 Phân theo cách th c t ch c chuy n i - Khách oàn : là nh ng khách i t 2 ngư i tr lên - Khách l 1.2.3.4 Phân theo hình th c khai thác - Khách do công ty t khai thác - Khách do công ty nh n g i khách 1.2.4 c i m c a lo i hình du l ch MICE 1.2.4.1 c i m chung c a khách MICE - M c ích chuy n i c a khách MICE không cơ b n là vì công vi c. - Khách MICE a ph n là nh ng ngư i có v trí trong các t ch c. - Có m c tiêu dùng du l ch khá cao. - i m n ưu tiên c a các v khách này thư ng là các trung tâm thành ph , là nh ng nơi có cơ s h t ng phát tri n. 1.2.4.2 c i m c a t ng lo i khách MICE c i m khách M&C: - H ít quan tâm n giá c c a chương trình du l ch - Thư ng quan tâm n các d ch v h i h p và các d ch v b sung cho các công vi c c a h - H thư ng có th i gian i du l ch ng n do k t h p v i công vi c c a mình c i m khách E: - Quan tâm n giá c và ch t lư ng c a chương trình du l ch b i l h ch ư c công ty tài tr m t ph n - Th i gian i du l ch dài hơn so v i khách M,C, E c i m khách I: - H n ch v th i gian du l ch - Ít quan tâm n giá c chương trình du l ch. SVTH: Vũ Thành Chung Trang 14
 15. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý 1.2.5 L i ích mà khách MICE mang l i - Th trư ng khách MICE là m t th trư ng r t ti m năng, r t h p d n i v i các cơ s du l ch, do lư ng khách MICE thư ng i theo oàn, và i v i s lư ng l n nên khai thác ư c th trư ng khách MICE s mang l i cho doanh nghi p l i nhu n l n. - Khách MICE i du l ch k t h p v i tìm cơ h i u tư, tìm ki m i tác, tìm hi u th trư ng hay s n ph m m i…do ó t o ra nhi u cơ h i h p tác kinh doanh gi a các doanh nghi p, góp ph n tăng trư ng n n kinh t trong nư c. - Khách MICE có yêu c u ch t lư ng ph c v cao nên là ng l c thúc y các công ty l hành, các cơ s lưu trú, v n chuy n, các i m tham quan….tích c c nâng cao s c h p d n cũng như ch t lư ng ph c v . 1.3 I U KI N PHÁT TRI N CHƯƠNG TRÌNH DU L CH MICE m b o vi c ph c v khách MICE m t cách có hi u qu , chương trình du l ch c a doanh nghi p l hành ã v ch ra c n chu n b y t t c nh ng công vi c có liên quan n vi c ph c v khách MICE.Trong ó vi c khai thác t t các tài nguyên du l ch, cơ s v t ch t trong quá trình khai thác khách MICE là m t i u r t quan tr ng. Do ó chương trình du l ch khi doanh nghi p l hành v ch ra c n ph i chú ý nh ng i m sau ây: 1.3.1 i u ki n v s phát tri n kinh t - xã h i m b o có th thu hút và khai thác khách du l ch nói chung và khách MICE nói riêng thì i u quan tr ng là chính tr n nh và an ninh m b o, không x y ra các v kh ng b ám sát, hay các v b o ng chính tr . N n kinh t tăng trư ng và phát tri n cũng t o ra s giao lưu và h p tác làm ăn nhi u hơn, t ó nhu c u c a khách MICE cũng tăng lên. 1.3.2 i u ki n v con ngư i - Trong du l ch, thì ngoài các y u t có nh hư ng r t l n n vi c khai thác và ph c v khách MICE thì bên c nh ó, y u t quan tr ng và quy t nh cho s thành công c a các doanh nghi p l hành ó chính là con ngư i. Chính s sáng su t, năng ng cũng như s hi u bi t và nhanh nh n c a các nhân viên là y u t doanh nghi p thành công. - Do v y, các doanh nghi p l hành c n ph i bi t quan tâm n nhân viên c a mình, ưa ra nh ng ãi ng , nh ng tư ng thư ng x ng áng cho nh ng nhân viên làm vi c t t, nhi t tình và nh ng bi n pháp ph t cho nh ng nhân viên c tình gây t n th t cho doanh nghi p. SVTH: Vũ Thành Chung Trang 15
 16. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý 1.3.3 i u ki n v tài nguyên du l ch - Trong m t chương trình du l ch, các i m tham quan t nhiên, các i m n l ch s ho c các di tích là m t i u không th thi u. Vì v y, n u có nhi u tài nguyên du l ch h p d n thì công ty l hành s có nhi u thu n l i trong vi c khai thác khách MICE. - i v i khách M&C, khách E: do c i m công vi c c a h nên các i m n thư ng ư c nh ng v khách này l a ch n là các khu vui chơi gi i trí trung tâm thành ph , các i m n giúp h thư giãn như sân golf,.. - i v i khách I: do th i gian i du l ch t do hơn nh ng v khách kia nên thư ng các tài nguyên du l ch ư c h l a ch n g n thiên nhiên như sông, su i, ho c núi, bi n,… 1.3.4 i u ki n cơ s v t ch t ph c v khách du l ch - Vi c ph c v nh ng v khách có m c tiêu dùng như khách MICE thì cơ s h t ng là m t i u cũng r t quan tr ng thu hút khách. S khác nhau gi a các khách s n không ch c p h ng, mà còn tuỳ thu c vào m t nhân t quan tr ng n a, ó chính là y u t con ngư i. - Khách M, C, E thư ng l a ch n nh ng khách s n 4-5 sao, g n các trung tâm thành ph thu n ti n cho công vi c c a h , ng th i, v a ngh ngơi, vui chơi, gi i trí. - Khách I: h thư ng có nh ng s l a ch n khác nhau i v i nh ng khách s n, i u này tuỳ thu c vào m c giá mà h chi tr . 1.4 N I DUNG HO T NG PHÁT TRI N CHƯƠNG TRÌNH DU L CH C A DOANH NGHI P L HÀNH 1.4.1 ánh giá chương trình du l ch hi n t i c a công ty B t kỳ m t doanh nghi p nào kinh doanh l hành mu n phát tri n chương trình du l ch c a mình ngày m t t t hơn thì trư c h t h ph i ánh giá doanh nghi p ang kinh doanh nh ng chương trình gì, ch t lư ng hay th a mãn c a khách hàng m c tiêu ra sao,.v.v.. Sau khi ánh giá ư c chính xác chương trình hi n t i c a doanh nghi p, t ó phân lo i chương trình như sau: - Chương trình ang có s th a mãn cao c a khách hàng m c tiêu. Gi i pháp cho các chương trình này là b o v , duy trì và c nâng cao ch t lư ng hi n có; ra các bi n pháp h u hi u b o v thương hi u. - Chương trình có s th a mãn không cao, bao g m: SVTH: Vũ Thành Chung Trang 16
 17. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý + Nh ng chương trình không th kh c ph c ư c: các doanh nghi p l hành c n ph i ng ng cung c p và thay th các chương trình m i. + Nh ng chương trình có th kh c ph c ư c: c n ph i c i ti n ch t lư ng c a nh ng chương trình này. 1.4.2 N i dung phát tri n các chương trình du l ch m i phát tri n chương trình du l ch thư ng tr i qua các bư c sau: - Xác nh kh năng và v trí c a doanh nghi p l hành - Xây d ng m c ích, ý tư ng c a chương trình - Gi i h n qu th i gian và m c giá t i a - Xây d ng tuy n hành trình cơ b n, bao g m nh ng i m du l ch ch y u, b t bu c c a chương trình - Xây d ng phương án v n chuy n - Xây d ng các phương án lưu trú và ăn u ng - Nh ng i u ch nh nh , b sung tuy n hành trình, chi ti t hóa chương trình v i nh ng ho t ng tham quan, ngh ngơi và gi i trí - Xác nh giá thành và giá bán c a chương trình - Xây d ng nh ng quy nh c a chương trình du l ch 1.4.3 N i dung c i ti n chương trình du l ch - Nh ng chương trình du l ch ang th a mãn t i a nhu c u du khách, ư c du khách ánh giá cao thì chưa c n ph i t n nhi u ngu n l c c i ti n nó. - Nh ng chương trình du l ch chưa th a mãn ư c nhu c u c a du khách có th có nh ng bi u hi n sau: Ch t lư ng d ch v kém N i dung chương trình l c h u Hành trình c a chương trình chưa h p lý D ch v ơn i u các chương trình du l ch này ph c v du khách t t hơn òi h i doanh nghi p l hành c n ph i c i ti n, i m i làm cho chúng ngày càng hoàn thi n hơn. Chúng ta ph i xác nh ư c nh ng chương trình du l ch nào có th c i ti n và hoàn thi n chúng theo các bư c sau: SVTH: Vũ Thành Chung Trang 17
 18. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý +Sàng l c các d ch v không áp ng nhu c u c a du khách r i c t b chúng. +B sung các d ch v m i, có ch t lư ng vào các chương trình du l ch. +S p x p l i chương trình du l ch sao cho h p lý v hành trình chuy n i, các d ch v ph i ư c b trí h p lý v th i gian, tuy n hành trình. 1.5 HO T NG MARKETING-MIX TRONG VI C THU HÚT KHÁCH MICE 1.5.1 Chính sách s n ph m 1.5.1.1 Dành cho khách M và C Như ã phân tích trên, ây là i tư ng khách i vì m c ích cơ b n h i ngh , h i th o, do ó ho t ng không th thi u trong các chương trình du l ch c a doanh nghi p l hành dành cho h là tham d h i ngh , h i th o. Các y u t cơ b n c a chương trình du l ch phù h p v i khách M&C có th xem xét: - D ch v v n chuy n: L a ch n nh ng phương ti n v n chuy n có ch t lư ng cao, m b o an toàn, ch t lư ng. - D ch v lưu trú V trí: g n các trung tâm thành ph , nơi có cơ s h t ng phát tri n. Qui mô, c p h ng: l a ch n các khách s n 4-5 sao, ho c các khu resort sang tr ng, tuy nhiên cũng c n l a ch n nh ng nơi có m t không khí trong lành cho khách du l ch. D ch v phòng ng ph i ư c chú tr ng Các d ch v b sung h i ngh h i th o c n ư c quan tâm, và ph c v chính xác. - T ch c các hình th c vui chơi gi i trí giúp khách thư giãn như ánh golf, bơi thuy n… - Các i m tham quan, i m n: L a ch n nh ng i m tham quan du l ch vui chơi gi i trí nh nhàng, nên ưa vào chương trình du l ch các i m du l ch sinh thái, g n gũi v i thiên nhiên s giúp nh ng v khách này d ch u, s ng khoái. - D ch v ăn u ng: nên ưa vào chương trình nh ng món ăn nh nhàng, nhưng mang m b n s c văn hóa nơi khách n giúp khách có th v a thư giãn, v a cung c p y ch t dinh dư ng. 1.5.1.2 Dành cho khách I&E - Do c i m c a khách I là i v i m c ích ư c ngh ngơi, thư giãn sau nh ng ngày làm vi c căng th ng nên nh ng d ch v mà h yêu c u ư c ph c v khác v i khách M&C. SVTH: Vũ Thành Chung Trang 18
 19. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý - ây là i tư ng khách mà chuy n i c a h ch ư c tài tr m t ph n, do ó ch t lư ng d ch v tuỳ thu c vào giá mà các d ch v b ra. S dĩ ch t lư ng d ch v khác nhau b i l kh năng chi tr c a nh ng v khách này là khác nhau. +D ch v v n chuy n: tuỳ thu c vào ch t lư ng mà khách yêu c u mà doanh nghi p ph c v + D ch v lưu trú: V trí: g n các tài nguyên thiên nhiên, ho c các khu vui chơi gi i trí, không khí trong lành, d ch u. Qui mô, c p h ng: tuỳ thu c vào s yêu c u khác nhau c a khách mà doanh nghi p có nh ng s l a ch n khác nhau cung c p cho khách. Bên c nh vi c chú tr ng d ch v phòng ng c n chú tr ng nh ng d ch v b sung như c t tóc, t m hơi. - Các i m tham quan: ưa vào các i m tham quan du l ch mang tính ch t c ng ng, ó có th là các khu du l ch sinh thái kéo m i ngư i l i g n nhau hơn, bên c nh ó t ch c nh ng trò chơi mang tính ch t t p th như t ch c ua thuy n, c m tr i. các i m vui chơi này nên g n các khu mua s m. - D ch v ăn u ng: gi i thi u cho khách thư ng th c nh ng món ăn ngon và cs nt i i m n. 1.5.2 Chính sách giá - i v i khách MICE, ây là lo i khách mà h xem giá tr c a s n ph m là b t c l i ích nào mà h mong mu n, n m b t ư c c i m này thì doanh nghi p nên : + nh giá d a trên danh ti ng, thương hi u + Ho c nh giá h t váng khai thác t i a lư ng khách này - Trong ó, i v i t ng i tư ng khách c th thì : + i v i khách M, C, E : ây là nh ng i tư ng khách mà chi phí c a chuy n i ư c công ty tài tr , do v y có th nh m c giá cao cho nh ng i tư ng khách này. ng th i khi nh m c giá cao, doanh nghi p l hành cho khách hàng nh n ra ư c nh ng d ch v ư c cung c p có ch t lư ng cao SVTH: Vũ Thành Chung Trang 19
 20. Lu n Văn T t Nghi p GVHD.ThS: Nguy n Ng c Quý + i v i khách I : do chi phí c a chuy n i h ch ư c tài tr m t ph n, do v y v i i tư ng khách này, doanh nghi p không th nh giá cao như nh ng v khách kia, mà tuỳ thu c vào nh ng a i m tham quan cũng như nh ng yêu c u v ch t lư ng mà h yêu c u doanh nghi p nh giá. 1.5.3 Chính sách phân ph i Các kênh phân ph i: - Phân ph i trong du l ch là nh ng phương pháp mà nh nó khách hàng có th ti p c n v i s n ph m m t cách tr c ti p hay gián ti p. - Phân ph i t i h th ng: vi c bán s n ph m du l ch x y ra trong không gian c a h th ng c a công ty du l ch - Phân ph i t i khách hàng: vi c bán các s n ph m du l ch x y ra a i m khách hàng. a, Kênh phân ph i tr c ti p : là kênh phân ph i ưa tr c ti p t ngư i s n xu t n ngư i tiêu dùng. Công ty Ngư i mua i di n b, Kênh phân ph i gián ti p: là kênh phân ph i mà s n ph m du l ch ph i qua m t ho c m t vài i lý trung gian r i m i n ư c tay ngư i tiêu dùng: Công ty Trung gian du l ch Ngư i mua i di n -V i c thù c a lo i hình kinh doanh du l ch MICE, doanh nghi p nên ch n kênh phân ph i tr c ti p. - ng th i nên thi t l p kênh phân ph i i n t : kênh phân ph i i n t là kênh phân ph i không òi h i s ti p xúc tr c ti p gi a ngư i v i ngư i mà thông qua công c i n t là m ng phân ph i môt ho c m t s d ch v ã ư c thi t k s n. 1.5.4 Chính sách xúc ti n c ng - M c tiêu c a chính sách truy n thông, c ng là nh m qu ng bá t i lo i khách này s sang tr ng, s ti n nghi cũng như vi c cung c p y các d ch v trong chuy n i, t o cho khách hàng s yên tâm và ư c ph c v chu áo. SVTH: Vũ Thành Chung Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản