Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch thành phố Hội An

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
143
lượt xem
62
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch thành phố Hội An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch thành phố Hội An nhằm đánh giá những tồn tại, hạn chế trong hoạt động du lịch thành phố Hội An, cách khắc phục những tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp nhằm phát triển du lịch thành phố Hội An bền vững.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch thành phố Hội An

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG  HUYØNH THANH TRUNG MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM PHAÙT TRIEÅN DU LÒCH THAØNH PHOÁ HOÄI AN Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH Mã s : 60.34.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. Nguy n Trư ng Sơn Ph n bi n 1: ......................................... Ph n bi n 2: ......................................... Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i H c Đà N ng vào ngày ........ tháng ...... năm ........... * Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i H c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh T , Đ i h c Đà N ng.
 3. 1 M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài H i An là m t thành ph thu c t nh Qu ng Nam có nhi u khu ph c ñư c xây t th k 16 và v n còn t n t i g n như nguyên v n ñ n nay. Trong các tài li u c c a phương Tây, H i An ñư c g i Faifo. Ngày 4 tháng 12 năm 1999 ta kì h p th 23 t ch c t i Marrakesh (Maroc), U ban Di S n th gi i c a UNESCO ñã công nh n H i An là di s n văn hoà th gi i. H i An có 7 km b bi n v i nhi u bãi t m ñ p thu n l i cho phát tri n du l ch và 01 ngư trư ng khá r ng v i ngu n h i s n khá d i dào, có ñ o Cù Lao Chàm. Ngoài nh ng giá tr văn hoá qua ki n trúc ña d ng, H i An còn lưu gi m t n n t ng văn hoá phi v t th khá ñ s . Tuy nhiên, xét trong b i c nh chung c a n n kinh t và so v i ti m năng du l ch c a H i An thì các k t qu ñ t ñư c c a ngành du l ch H i An v n chưa ñư c như mong mu n. Đa s du khách ñ u cho r ng ñ n H i An ch ñ tham quan ch chưa th k t h p du l ch và ngh dư ng vì hi n nay H i An còn thi u nh ng cơ s v t ch t, nh ng khu liên h p t m c ... ñ có th sánh ngang v i các thành ph du l ch n i ti ng khác. V y vi c nghiên c u ñưa ra nh ng gi i pháp nh m góp ph n phát tri n du l ch Thành ph H i An m t cách lâu dài và b n v ng là h t s c c n thi t trong giai ño n hi n nay. Đó là lý do ñ tôi ch n ñ tài ‘‘M t s gi i pháp nh m phát tri n du l ch Thành ph H i An ’ 2. M c tiêu nghiên c u c a ñ tài - Đánh giá nh ng t n t i, h n ch trong ho t ñ ng du l ch thành ph H i An. - Cách kh c ph c nh ng t n t i, h n ch và ñưa ra nh ng gi i pháp nh m phát tri n du l ch Thành ph H i An b n v ng. 3. Cách ti p c n, phương pháp nghiên c u, ph m vi nghiên
 4. 2 c u - Cách ti p c n: h th ng hóa lý thuy t, phân tích và ñánh giá th c tr ng, ñưa ra gi i pháp. - Phương pháp nghiên c u: Lu n văn ñư c th c hi n b ng các phương pháp ch y u là t ng h p, th ng kê, ñi u tra tr c ti p, phân tích, so sánh, suy lu n logic và tham kh o ý ki n các chuyên gia, lãnh ñ o ñ t ng h p các s li u nh m xác ñ nh các gi i pháp. - Ph m vi nghiên c u: + V không gian : Đ a bàn Thành ph H i An, t t c các lĩnh v c liên quan ñ n du l ch trên ñ a bàn Thành ph H i An + V th i gian : kh o sát qua các năm t 2000-2010, và ñ nh hư ng phát tri n du l ch c a H i An ñ n năm 2020. 4. C u trúc c a lu n văn : Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, tài li u tham kh o trong lu n ñư c chia thành các chương như sau : Chương 1 : M T S V N Đ LÝ LU N CƠ B N V PHÁT TRI N DU L CH Chương 2 : TH C TR NG PHÁT TRI N DU L CH THÀNH PH H I AN TRONG TH I GIAN QUA Chương 3 : GI I PHÁP PHÁT TRI N DU L CH THÀNH PH H I AN Đ N 2015 VÀ Đ NH HƯ NG Đ N 2020 CHƯƠNG 1 : M T S V N Đ LÝ LU N CƠ B N V PHÁT TRI N DU L CH 1.1. M t s khái ni m v du l ch 1.1.1 Khái ni m v du l ch Du l ch là “ho t ñ ng c a con ngư i ñi ñ n và nh ng nơi n m ngoài môi trư ng s ng thư ng ngày c a mình ñ ngh ngơi, công tác và
 5. 3 các lý do khác” (WTO, 2002). Du l ch là các ho t ñ ng có liên quan ñ n chuy n ñi c a con ngư i ngoài nơi cư trú thư ng xuyên c a mình nh m ñáp ng nhu c u tham quan, tìm hi u, gi i trí, ngh dư ng trong m t kho n th i gian nh t ñ nh.(Lu t Du l ch Vi t Nam) 1.1.2. Khái ni m v khách du l ch - Khách du l ch là ngư i ñi du l ch ho c k t h p ñi du l ch, tr trư ng h p ñi h c, làm vi c ho c hành ngh ñ nh n thu nh p nơi ñ n.(Lu t Du l ch Vi t Nam) 1.1.3. S n ph m du l ch và tính ñ c thù c a s n ph m du l ch 1.1.3.1. Khái ni m: S n ph m du l ch là các d ch v , hàng hóa cung c p cho du khách, ñư c t o nên b i s k t h p c a vi c khai thác các y u t t nhiên, xã h i v i vi c s d ng các ngu n l c: cơ s v t ch t k thu t và lao ñ ng t i m t cơ s , m t vùng hay m t qu c gia nào ñó. Các lo i s n ph m du l ch: s n ph m du l ch chính, s n ph m du l ch hình th c và s n ph m du l ch m r ng… 1.1.3.2. Nh ng b ph n h p thành s n ph m du l ch Có th t ng h p các thành ph n c a s n ph m du l ch theo các nhóm cơ b n sau: - D ch v v n chuy n - D ch v lưu trú, d ch v ăn u ng, ñ ăn, th c u ng - D ch v tham quan, gi i trí - Hàng hóa tiêu dùng và ñ lưu ni m - Các d ch v khác ph c v khách du l ch 1.1.3.3. Nh ng nét ñ c trưng c a s n ph m du l ch S n ph m du l ch v cơ b n là không c th , không t n t i dư i d ng v t th . Thành ph n chính c a s n ph m du l ch là d ch v , hàng
 6. 4 hóa chi m t tr ng nh . S n ph m du l ch thư ng ñư c t o ra g n v i tài nguyên du l ch, do v y s n ph m du l ch không th d ch chuy n ñư c. 1.1.4. Vai trò c a ngành du l ch ñ i v i s phát tri n kinh t - xã h i và môi trư ng. 1.1.4.1. Vai trò c a ngành du l ch ñ i v i s phát tri n kinh t . a. Phát tri n du l ch qu c t : tăng thu nh p qu c dân, khuy n khích và thu hút v n ñ u tư nư c ngoài, cũng c m i quan h kinh t qu c t b. Phát tri n du l ch n i ñ a: tăng s n ph m qu c n i, phân ph i l i thu nh p, s d ng cơ s v t ch t k thu t h p lý hơn c. Các ý nghĩa v m t kinh t khác: làm tăng ngu n thu ngân sách cho các ñ a phương phát tri n du l ch, thúc ñ y các n n kinh t khác phát tri n, m mang, hoàn thi n cơ s h t ng kinh t 1.1.4.2. Vai trò c a ngành du l ch ñ i v i xã h i. - Lao ñ ng trong ngành du l ch ngày càng tăng, ñ u tư vào du l ch có xu hư ng t o ra vi c làm nhi u hơn và nhanh hơn so v i ñ u tư vào các ho t ñ ng kinh t khác (NETO 2003). - Du l ch là phương ti n tuyên truy n, qu ng cáo có hi u qu cho các nư c ch nhà. 1.1.4.3. Vai trò c a ngành du l ch ñ i v i b o v môi trư ng. Tích c c: Phát tri n v thu hút du khách và s phát tri n cơ s h t ng Tiêu c c: H y ho i môi trư ng, ô nhi m 1.2. Phát tri n du l ch. 1.2.1. N i dung phát tri n du l ch. 1.2.1.1. Gia tăng quy mô ho t ñ ng du l ch (M r ng các cơ s du l ch và tăng s n ph m du l ch)
 7. 5 - Có ba y u t c u thành ñ t o nên s n ph m và d ch v du l ch th a mãn nhu c u c a du khách. Đó là: tài nguyên du l ch, cơ s v t ch t - k thu t du l ch, lao ñ ng trong du l ch - Tăng s n ph m du l ch là tăng các d ch v , hàng hóa cung c p cho du khách, ñư c t o nên b i s k t h p c a vi c khai thác các y u t t nhiên, xã h i v i vi c s d ng các ngu n l c: Cơ s v t ch t k thu t và lao ñ ng t i m t cơ s , m t vùng hay m t qu c gia nào ñó. 1.2.1.2. Nâng cao ch t lư ng và hi u qu du l ch. V ph m vi ph n ánh, h th ng ch tiêu có th phân thành các nhóm cơ b n sau: Nhóm ch tiêu hi u qu kinh t ñánh giá s ñóng góp c a ngành du l ch vào n n kinh t qu c dân. Nhóm ch tiêu hi u qu kinh t so sánh ngành du l ch v i các ngành khác. Nhóm ch tiêu hi u qu kinh t c a các lĩnh v c kinh doanh trong ngành du l ch. 1.2.2. Các ch tiêu ñánh giá s phát tri n du l ch 1.2.2.1. Khách du l ch: 1.2.2.2. Thu nh p t du l ch 1.2.2.3. T tr ng GDP ngành du l ch 1.2.2.4. Cơ s lưu trú 1.2.2.5. Các ch tiêu ñ c trưng cho ngành kinh doanh ăn u ng, l hành 1.2.2.6. Ngu n nhân l c du l ch 1.2.2.7. Cơ s v t ch t k thu t du l ch. Đánh giá cơ s v t ch t - k thu t du l ch ñư c ti n hành trên 03 phương di n: v trí, k thu t và kinh t . 1.2.2.8. Ch t lư ng d ch v du l ch.
 8. 6 Đó là: s tin c y, tinh th n trách nhi m, s ñ m b o, s ñ ng c m và tính h u hình. Và ñây cũng chính là 5 ch tiêu ñ ñánh giá ch t lư ng d ch v du l ch. 1.3. Các y u t nh hư ng ñ n s phát tri n c a ngành du l ch. 1.3.1. Tài nguyên du l ch - Tài nguyên du l ch t nhiên - Tài nguyên du l ch nhân văn 1.3.2. Các nhân t kinh t - chính tr - xã h i - Dân cư và lao ñ ng - S phát tri n c a n n s n xu t xã h i và các ngành kinh t . - Nhu c u ngh ngơi du l ch - Cách m ng khoa h c k thu t - Quá trình ñô th hoá - Đi u ki n s ng - Th i gian r i - Các nhân t chính tr 1.3.3. Cơ s h t ng và cơ s v t ch t k thu t - Cơ s h t ng (CSHT) là ti n ñ , là ñòn b y c a m i ho t ñ ng kinh t , trong ñó có du l ch. - Cơ s v t ch t k thu t (CSVCKT): Vi c phát tri n ngành du l ch bao gi cũng g n li n v i vi c xây d ng và hoàn thi n CSVCKT du l ch. 1.3.4. Ngu n nhân l c Ngu n nhân l c trong du l ch cũng quy t ñ nh hi u qu khai thác CSVCKT du l ch, TNDL. 1.4. M t s kinh nghi m phát tri n du l ch c a các ñ a phương
 9. 7 1.4.1. Hu - Di s n văn hóa Th gi i 1.4.2. Thành ph H Chí Mính liên k t h p tác phát tri n du l ch 1.4.3. Hà Tây phát huy ti m năng văn hoá l h i ñ phát tri n du l ch CHƯƠNG 2: TH C TR NG PHÁT TRI N DU L CH THÀNH PH H I AN TRONG TH I GIAN QUA 2.1. Đi u ki n t nhiên, văn hóa – xã h i phát tri n du l ch Thành ph H i An 2.1.1 Đ c ñi m t nhiên: 2.1.2. Đ c ñi m văn hóa xã h i 2.1.3. Tài nguyên du l ch 2.1.3.1. Tài nguyên du l ch t nhiên 2.1.3.2. Tài nguyên du l ch nhân văn - Tài nguyên văn hóa v t th : - Tài nguyên văn hóa phi v t th 2.2. Th c tr ng k t c u cơ s h t ng du l ch Thành ph H i An. 2.2.1. Cơ s lưu trú. Tính ñ n cu i năm 2010 toàn thành ph có kho ng 4.093 h cá th kinh doanh thương m i d ch v , trong ñó: nhóm may m c 430 h ; d ch v ăn u ng 480 h ; tranh nh lưu ni m 350 h , giày dép, túi xách, ñèn l ng 115 h ; nhóm thương nghi p d ch v khác 2.718 h , 71 cơ s kinh doanh có môn bài b c 1 ñư c thành ph công nh n ñi m kinh doanh ñ t chu n văn minh, 68/68 cơ s lưu trú ñã ñư c x p h ng ñ t chu n và sao. 2.2.2. H th ng c p thoát nư c.
 10. 8 * C p nư c s ch: H i An có d án khai thác ngu n nư c m t ñư c l y t sông Vĩnh Đi n cách nhà máy nư c 10km. Xây d ng m t c a l y nư c và m t tr m bơm c p I l p ñ t 3 máy bơm có công su t 125m3/ngày ñêm, d n v nhà máy nư c x lý và cung c p nư c sinh ho t, s n xu t, công su t nhà máy 6.000m3/ngày ñêm. * Thoát nư c th i: Hi n nay t t c nư c th i và nư c mưa ñư c thu gom chung b i h th ng mương thu gom nư c mưa và ñ vào sông Thu B n. Nư c th i các lo i chưa ñư c x lý tri t ñ , ch t th i r n tùy ti n ñó là nguyên nhân gây ô nhi m môi trư ng. 2.2.3. H th ng ñi n. Ngu n ñi n Thành ph H i An ñư c cung c p t tr m bi n áp trung gian C m Hà g m 2 máy bi n áp có công su t m i máy là 5.600KVA-35/(22)15KV và ñư ng dây 35KVb t tr m bi n áp trung gian Vĩnh Đi n. Như v y, v ngu n ñi n cung c p cho Thành ph H i An có tính d phòng t t. 2.2.4. H th ng d ch v vi n thông. Hi n nay h th ng bưu ñi n g m có:- Bưu ñi n H i An, Bưu c c Lê H ng Phong, Bưu c c C a Đ i, Bưu c c C m Kim, Bưu c c Thanh Hà, Bưu c c An Bàng. 2.2.5. H th ng thu gom và x lý ch t th i r n sinh ho t. Hàng năm Thành ph H i An th i ra m t lư ng ch t th i r n sinh ho t kho ng 19.518 t n/năm, tương ñương 46.471m3/năm. Trong ñó, Công ty Công trình công c ng Thành ph H i An thu gom ñư c 11.680 t n/năm, tương ñương 27.809 m3/năm ñ t t l thu gom toàn thành ph là 60%. 2.2.6. H th ng giao thông. - Đư ng b : - Đư ng th y:
 11. 9 - Đư ng hàng không: 2.3. Tình hình ho t ñ ng kinh doanh du l ch Thành ph H i An 2.3.1. Khách du l ch. 2.3.1.1. Khách du l ch qu c t T c ñ tăng trư ng bình quân khách qu c t giai ño n 2005- 2010 ñ t 12,66% 2.3.1.2. Khách du l ch n i ñ a. Lư ng khách tăng ñ u qua các năm nhưng lư ng tăng r t ít. Đi u này là h i chuông c nh báo v s c hút c a du l ch H i An. 2.3.1.3. Th i gian lưu trú. Th i gian lưu trú trung bình c a khách du l ch n i ñ a ñ t 1,72 ngày, khách qu c t ñ t 2,32 ngày 2.3.1.4. M c chi tiêu trung bình c a khách. M c chi tiêu trung bình m t du khách qu c t là 70 USD/ngày trong ñó 38 USD cho lưu trú, 32 USD cho ăn u ng và mua s m...,khách n i ñ a chi tiêu 25 USD/ngày trong ñó 17 USD cho lưu trú và 8 USD cho ăn u ng và chi khác. 2.3.2. K t qu kinh doanh du l ch B ng 2.4: B ng t ng h p doanh thu du l ch qua các năm Đơn v tính: tri u ñ ng Năm Doanh thu Th c hi n Tăng trư ng (%) 2005 1.197.428 - 2006 1.328.678 110,96% 2007 1.497.026 112,67% 2008 1.704.696 113,87% 2009 1.772.587 103,98% 2010 1.954.506 110,26% Ngu n:Phòng ThươngM i Du L ch Thành ph H i An
 12. 10 2.3.3. Khai thác tài nguyên du l ch và phát tri n lo i hình s n ph m du l ch. 2.3.3.1. Khai thác tài nguyên du l ch Theo tài li u th ng kê, ñ n nay H i An có 1.360 di tích, danh th ng. Ngoài nh ng giá tr văn hoá qua ki n trúc ña d ng, H i An còn lưu gi m t n n t ng văn hoá phi v t th khá ñ s . Tuy nhiên, vi c qu n lý và khai thác tài nguyên du l ch trong th i gian qua cũng có m t s v n ñ m t cân ñ i. 2.3.3.2. Phát tri n lo i hình và s n ph m du l ch - Các s n ph m du l ch c a doanh nghi p - Du l ch h i ngh , h i th o ( MICE ) - Các khu mua s m các s n ph m ñ c thù c a H i An. - Du l ch nhà vư n - Du l ch bi n - Khu Sinh quy n qu c t Cù Lao - Các ho t ñ ng văn hóa, l h i truy n 2.3.3.3. Xúc ti n qu ng bá du l ch Ho t ñ ng qu ng bá thông tin du l ch ñã ñư c quan tâm hàng ñ u. Thành ph ñã ñ u tư hàng trăm tri u ñ ng cho công tác qu ng bá du l ch 5 năm qua T ch c xúc ti n qu ng bá du l ch H i An t i th trư ng trong và ngoài nư c như H ng Kông, Úc, Thái Lan, xúc ti n du l ch t i các H i ch du l ch l n, t ch c qu ng cáo, gi i thi u qu ng bá trên các trang truy n thông du l ch có uy tín như : Travellive dành cho doanh nhân và du khách, Heritage Fashion… Các ho t ñ ng t ch c s ki n văn hóa, l h i ñư c thành ph quan tâm ñ u tư, hàng năm b trí ngân sách t 2-5 t ñ t ch c th c hi n..
 13. 11 2.3.3.4. Lao ñ ng và ñào t o ngu n nhân l c du l ch. T ng s lao ñ ng trong các cơ s kinh doanh du l ch có ñ n cu i năm 2009: kh i du l ch: 3.550 ngư i ( n 1.887 ngư i ); kh i Thương m i, nhà hàng bar: 1.286 ngư i ( n 764 ngư i ). 2.3.3.5. Đ u tư và phát tri n du l ch. Nh ng năm g n ñây tình hình ñ u tư vào du l ch H i An ñã ñư c c i thi n ñáng k . Hi n t i có nhi u d án ñang ñư c nghiên c u l p d án ñ u tư vào du l ch H i An, t p trung t i khu v c ven bi n C m An, C a Đ i và vùng sông nư c c n n i thu c ñ a bàn C m Châu, Sơn phong, C m Nam. 2.3.3.6. Qu n lý nhà nư c v du l ch. Trong 5 năm qua thành ph ñã rà soát, nghiên c u, ñi u ch nh và ban hành các quy t ñ nh qu n lý: Quy ch qu n lý ho t ñ ng tham quan du l ch, Quy ch qu n lý ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa d ch v -thương m i, Quy ch qu n lý ho t ñ ng v n chuy n khách du l ch b ng ñư ng th y… Xây d ng ñư c l c lư ng qu n lý ngành, qu n lý nhà nư c có th ñáp ng ñư c nhi m v . 2.4. Kh o sát ñánh giá c a du khách v du l ch Thành ph H i An. 2.4.1. Thi t k b ng câu h i Xem ph l c 1A, 1B 2.4.2. Phương pháp thu th p thông tin. B ng 2.6: B ng th ng kê phi u ñi u tra Tình hình phi u ñi u tra S lư ng T l % T ng s phi u phát ra 260 100% S khách nư c trong nư c 200 76.92% S khách nư c ngoài 60 23.07% S phi u thu v 232 89.23% S phi u s d ng ñư c 195 84.05% S phi u không s d ng ñư c 37 15.94%
 14. 12 Ghi chú: s phi u không s d ng ñư c vì khách tr l i câu h i gi ng nhau ho c b tr ng nhi u chi ti t c a câu h i. 2.4.3. Phân tích d li u sau khi thu th p. Dùng ph n m m SPSS 13.0 s d ng cho vi c th ng kê mô t ki m ñ nh thang ño và phân tích các nhân t liên quan. 2.4.4. K t qu thu th p ñư c t nh ng thông tin cá nhân. S khách ñ n H i An l n ñ u cao nh t (48.72%), và các l n ti p theo ít d n ñi, chính vì v y n u H i An không có nh ng s n ph m du l ch ñ c ñáo và h p d n thì khó có cơ h i ñón du khách quay tr l i các l n ti p theo (s khách quay tr l i l n 3 ch 10.25%). 2.4.5. Đánh giá c a du khách v m c ñ quan tr ng c a các y u t s n ph m du l ch M c ñ quan tr ng c a các y u t c a s n ph m du l ch r t cao, ñó là các y u t : danh lam th ng c nh, khí h u, cơ s lưu trú, giá c và ñ c bi t là s thân thi n c a dân ñ a phương, thái ñ ph c v c a nhân viên là r t quan tr ng. 2.4.6. Đánh giá c a du khách v m c ñ quan tr ng c a s n ph m du l ch Du khách ñánh giá r t cao v m c ñ quan tr ng c a s n ph m du l ch. Các s n ph m ñó là: lo i hình du l ch tham quan, các s n ph m ñ c trưng (ñ c s n) c a ñ a phương, lo i hình du l ch sinh thái, các tour du l ch, du l ch ngh dư ng (ñi m trung bình t 3.35 – 3.91) 2.4.7. Đánh giá c a du khách v th c tr ng c a các y u t s n ph m du l ch H i An. Du khách ñánh giá th c tr ng các y u t s n ph m du l ch H i An m c ñ bình thư ng, riêng y u t khí h u, s thân thi n c a dân ñ a phương, các công trình ki n trúc và m c ñ an toàn là t t (3.48 – 4.21) 2.4.8. Đánh giá c a du khách v th c tr ng c a các s n ph m
 15. 13 du l ch H i An. Th c tr ng du l ch H i An còn r t h n ch v lo i hình s n ph m như: Du l ch mi t vư n, du l ch tìm hi u l ch s văn hóa còn r t kém, ñi m trung bình t (1.85 – 2.48) và các s n ph m khác ñư c du khách ñánh giá m c trung bình 2.4.9. So sánh chênh l ch gi a giá tr trung bình m c ñ quan tr ng và th c tr ng các y u t s n ph m du l ch Các y u t như: tài nguyên r ng, m c ñ an toàn, các công trình ki n trúc, s thân thi n c a dân ñ a phương có m c chênh lênh khá nh ( 0.20 – 0.53). Các y u t này th hi n ñã ñáp ng khá t t v i s mong mu n c a du khách 2.4.10. So sánh chênh l ch gi a giá tr trung bình m c ñ quan tr ng và th c tr ng các s n ph m du l ch H i An. K t qu cho th y H i An vi c duy trì du l ch ngh dư ng, du l ch sinh thái, du l ch h i th o h i ngh c n ñư c duy trì và phát huy vì ñây là m t l i th c a H i An nơi có khí h u ñ y ñ b n mùa rõ r t (0.17 – 0.62), song bên c nh ñó ñ i v i du l ch th thao, m o hi m cũng c n ñư c khai thác và ñ u tư hơn n a ñ thu hút du khách, ñ c bi t là khách qu c t . Bên c nh m t s s n ph m như du l ch mi t vư n, du l ch mua s m qua ñánh giá thì m c chênh l ch r t cao (1.20 – 1.24), ñi u này th hi n du l ch H i An chưa ñáp ng ñư c s mong mu n c a du khách nh t là du l ch mi t vư n và du l ch mua s m. 2.5. Đánh giá chung v du l ch Thành ph H i An 2.5.1. Đi m m nh * V trí ñ a lý thu n l i ñ phát tri n du l ch * Ti m năng du l ch c a H i An r t l n * Môi trư ng s ng an toàn và n ñ nh 2.5.2. Đi m y u
 16. 14 * S n ph m du l ch chưa tương x ng v i ti m năng du l ch * Ý th c b o v môi trư ng chưa ñư c th t s xem tr ng. * Vi c h tr phát tri n du l ch còn nhi u h n ch CHƯƠNG 3 : GI I PHÁP PHÁT TRI N DU L CH THÀNH PH H I AN Đ N 2015 VÀ Đ NH HƯ NG Đ N 2020 3.1. Đ nh hư ng phát tri n du l ch Thành ph H i An. 3.1.1. M c tiêu Ti p t c phát tri n nhanh, năng ñ ng, ña d ng ngành kinh t du l ch, t o cơ h i t p trung, phát huy s c m nh ngu n l c t ng h p t các thành ph n kinh t , t o s chuy n d ch rõ nét cơ c u ngu n l c thành ph , hư ng t i phát tri n m ng lư i ña d ng liên k t khu v c. Ti p t c ñ u tư phát huy s n ph m du l ch văn hóa hư ng t i môi trư ng t nhiên b n v ng. 3.1.2. Quan ñi m phát tri n du l ch Thành ph H i An - Phát tri n du l ch Thành ph H i an phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t c a Thành ph , c a T nh - Phát tri n du l ch b n v ng. - Phát tri n du l ch ph i d a trên s ph i h p ch c ch gi a các ngành mang tính c ng ñ ng cao. - Phát tri n du l ch ph i ñi ñôi và g n li n v i ñ m b o tr t t an toàn xã h i và an ninh qu c phòng. - Phát tri n du l ch trên n n t ng Văn hóa truy n th ng. - Phát tri n du l ch mang tính k th a, có tr ng ñi m và tính ñ t phá cao. 3.1.3. Đ nh hư ng phát tri n du l ch Thành ph H i An 3.1.3.1. Đ nh hư ng th trư ng khách du l ch. - Th trư ng khách qu c t : là nh ng th trư ng có lư ng khách
 17. 15 l n ñ n H i An, có kh năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. - Th trư ng khách n i ñ a: Là th trư ng tr ng ñi m do tính n ñ nh khi th gi i có các bi n ñ ng x u và xu hư ng ñi du l ch tăng nh kinh t ñư c phát tri n, m c s ng cao hơn, th i gian r i nhi u hơn, nh n th c v du l ch ñư c nâng cao, thông tin du l ch ñư c ph bi n thư ng xuyên hơn 3.1.3.2. Đ nh hư ng S n ph m du l ch Các s n ph m du l ch H i An bao g m: - Du l ch văn hoá - l ch s - Du l ch ngh dư ng bi n - ñ o - Du l ch sinh thái - Du l ch c ng ñ ng - Du l ch MICE 3.1.3.3. Đ nh hư ng t ch c không gian du l ch - Phương án t ch c không gian, lãnh th : Sơ ñ hư ng t ch c không gian m theo phương án ch n : DU L CH DU L CH NGHĨ DƯ NG CAO C P BÃI BI N CÙ LAO CHÀM LU NG KHÁCH DU L CH THAM QUAN DI S N TH GI I KHU PH C H I AN (TRUNG TÂM) DU L CH DU L CH NGHĨ DƯ NG CAO C P BÃI BI N CÙ LAO CHÀM
 18. 16 + T ch c các c m du l ch theo chuyên ñ . - C m du l ch di s n th gi i ph c H i An - C m du l ch bi n C a Đ i - C m An - C m du l ch bi n Cù Lao Chàm: - C m du l ch sinh thái sông nư c Thu B n - C m du l ch c ng ñ ng, làng ngh th công-m ngh Đ nh hư ng t ch c tuy n du l ch - Tuy n du l ch qu c t . - Tuy n du l ch liên vùng, mi n 3.2. Các gi i pháp phát tri n du l ch Thành ph H i An 3.2.1. Quy ho ch, qu n lý và t ch c th c hi n quy ho ch Công tác quy ho ch là m t trong nh ng y u t quan tr ng ñ u tiên ñ m b o cho phát tri n du l ch. Nhà nư c c n ph i qu n lý ch t ch các d án ñ u tư phát tri n du l ch và ch cho phép ñ u tư khi ñã có quy ho ch ñư c c p th m quy n phê duy t. Trong quá trình quy ho ch t ng th , quy ho ch chi ti t, l p các d án kh thi ñ u tư phát tri n du l ch, c n có s h p tác ch t ch gi a các chuyên gia quy ho ch du l ch v i các chuyên gia nh ng lĩnh v c liên quan, v i Phòng ban Qu n lý ñô th c H i An, v i chính quy n và c ng ñ ng ñ a phương. 3.2.2. Đ y m nh xúc ti n phát tri n du l ch. - Xây d ng chương trình qu ng cáo thư ng xuyên, dài h n. Ph i h p v i các cơ quan tuyên truy n, báo chí t i Trung ương và ñ a phương - Thành l p Trung Tâm Th Thao Du L ch t i nh ng ñi m t p trung khách du l ch. Thành l p qu h tr và phát tri n du l ch. - Tranh th nh ng l i th v giá tr văn hoá l ch s truy n th ng nhanh chóng xây d ng các s ki n v du l ch hàng năm, t o ñi m nh n, nh m nâng cao hình nh v du l ch H i An tai các th trư ng du l ch trong nư c và th gi i.
 19. 17 3.2.3. Đào t o và phát tri n ngu n nhân l c. - Tăng cư ng năng l c cho cán b qu n lý du l ch các c p - Có k ho ch c cán b tr có trình ñ và các sinh viên có năng l c sang các nư c phát tri n ñ ñào t o - Xây d ng trung tâm ñào t o ngh du l ch t i H i An ñ ñào t o t i ch ngu n nhân l c có ñ trình ñ , k năng v ph c v du l ch. - Có k ho ch ñào t o m i, ñào t o l i ngu n nhân l c. Có chính sách thu hút các chuyên gia, cán b nghiên c u, các cán b có trình ñ chuyên môn v du l ch ñ n công tác t i Thành ph . - Trong chương trình ñào t o c n ph i ñưa vào n i dung qu n lý môi trư ng …C n ph i l ng ghép v n ñ du l ch b n v ng vào th c ti n công vi c trong quá trình ñào t o. - Chú tr ng vi c ñào t o, tuy n d ng lao ñ ng ñ a phương vào m i c p t cán b qu n lý, ñi u hành ñ n nhân viên ph c v , hư ng d n du l ch. 3.2.4. Chú tr ng công tác b o t n và phát tri n nh ng giá tr Di s n Văn hóa Th gi i. B o t n và phát tri n nh ng giá tr Di s n Văn hóa Th gi i - Đ i v i di s n văn hóa v t th là khoanh vùng b o v khu ph c H i An theo h sơ khoanh vùng c a Trung tâm Qu n lý b o t n di tích H i An (g m 3 vùng là: vùng b o v ñ c bi t, vùng ch ñư c xây d ng các công trình nh m tôn t o di tích và th ng c nh r ng 25ha và vùng b o v c nh quan, di n tích kho ng 28ha). T ñó ñ xu t qui ho ch-ki n trúc cho các vùng ngo i vi nh hư ng tr c ti p ñ n khu ph c (vùng ñ m) nh m gi m áp l c cho ñô th c H i An hi n t i và tương lai. - Đ i v i di s n văn hóa phi v t th là tìm tòi, th ng kê, lưu tr , t ch c xu t b n, ñưa s n ph m vào ph c v sinh ho t... nh ng giá tr
 20. 18 văn hóa phi v t th ñ c trưng c a vùng ñ t Qu ng Nam ñư c th hi n ñ c thù t i vùng ñ t H i An. - Xây d ng các chính sách h tr các ho t ñ ng b o t n Phát tri n Thành ph H i An thành ñô th du l ch 3.2.5. B o v và tôn t o tài nguyên, môi trư ng du l ch. - Khuy n khích, h tr cho vi c nghiên c u khoa h c cơ b n, ñ ng th i kêu g i các t ch c, chuyên gia trong nư c và qu c t tham gia nghiên c u khoa h c cơ b n nh m ti p t c ñánh giá m t cách toàn di n tài nguyên du l ch c a Thành ph H i An. - H tr xây d ng h th ng qu n lý tài nguyên du l ch, qu n lý môi trư ng, x lý ch t th i m t cách có hi u qu . Xây d ng cơ ch , chính sách tài chính ñ nâng cao trách nhi m v t ch t ñ i v i các doanh nghi p ho t ñ ng kinh doanh du l ch Thành ph H i An. - Phát tri n chính sách tiêu th xanh có ý nghĩa v i môi trư ng, qu n lý t t ngu n năng lư ng, ti t ki m nư c và qu n lý ch t th i. - Có chính sách khuy n khích, h tr các lo i hình du l ch thân thi n v i môi trư ng như du l ch sinh thái; du l ch k t h p v i b o t n, v i nghiên c u khoa h c; du l ch văn hoá-l ch s . - Khuy n khích các d án ñ u tư phát tri n du l ch có nh ng cam k t c th v b o v , b o t n, tôn t o và phát tri n tài nguyên du l ch, nh ng d án s d ng các công ngh tiên ti n trong x lý ch t th i, s d ng năng lư ng s ch, ti t ki m năng lư ng, nhiên li u; ñ ng th i không khuy n khích ho c không c p phép cho các d án ñ u tư du l ch có nguy cơ tác ñ ng tiêu c c cao ñ n môi trư ng sinh thái. 3.2.6. Tăng cư ng ñ u tư và huy ñ ng v n ñ u tư phát tri n du l ch. 3.2.6.1. Đ u tư phát tri n du l ch - Đ u tư tăng cư ng cơ s v t ch t k thu t c a ngành (ch y u

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản