intTypePromotion=3

Luận văn:Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
85
lượt xem
29
download

Luận văn:Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:giải pháp phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi

 1. 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Công trình ñư c hoàn thành t i PH TRANG BÌA Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Đào H u Hoà NGUY N Đ C Đ NG Ph n bi n 1: PGS.TS. Nguy n Th Như Liêm Ph n bi n 2: TS. Tr n Minh C GI I PHÁP PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C TRÊN Đ A BÀN HUY N BA TƠ T NH QU NG NGÃI Chuyên ngành: KINH T PHÁT TRI N Mã s : 60.31.05 Lu n văn s ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Kinh t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 30 tháng 11 năm 2011. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ KINH T Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2011
 2. 4 M Đ U 3- M C ĐÍCH NGHIÊN C U C A LU N VĂN 1-TÍNH C P THI T C A Đ TÀI M c ñích c a ñ tài là qua vi c tìm hi u nghiên c u th c tr ng v ngu n Ngu n nhân l c có m t ý nghĩa khá quan tr ng trong phát tri n kinh t - nhân l c là ngư i lao ñ ng trên ñ a bàn huy n Ba Tơ ñ nêu gi i pháp phát tri n xã h i c a m i qu c gia nói chung và m i ñ a phương nói riêng, s c m nh c a ngu n nhân l c trên ñ a bàn huy n trong quá trình phát tri n kinh t xã h i ñ n năm ngu n l c con ngư i m i ñ a phương, m i vùng lãnh th góp ph n t o nên s c 2020 thông qua các n i dung: m nh t ng h p c a ngu n l c con ngư i trong c nư c. T t c các qu c gia trên th - T p h p các lý lu n, chính sách làm cơ s cho vi c nghiên c u nh m gi i ñ u ñ t v n ñ v con ngư i là v n ñ trung tâm trong chi n lư c phát tri n ñào t o ngu n nhân l c cho ñ a phương. kinh t - xã h i. - Trong quá trình nghiên c u ñ tài ch ra ñư c th c tr ng ngu n nhân Riêng Ba Tơ là m t huy n mi n núi, cũng không tránh kh i tình tr ng l c, phát hi n nh ng t n t i b t h p lý và nh ng nguyên nhân làm nh hư ng ñ n chung ñã nói trên, l i là ñ a bàn sinh s ng lâu ñ i c a trên 84% dân t c thi u s , dân s phát tri n ngu n nhân l c t i huy n Ba Tơ. s trung bình ñ n 31/12/2009 là 51.330 có m t ñ dân cư 45 ngư i/km2, có trên 75% - Xác l p ñư c h th ng các gi i pháp góc ñ t m vĩ mô nh m xác l p dân s sinh s ng b ng ngh nông, di n tích ñ t r ng r ng nhưng ñ t canh tác hoa nhu c u, ñưa ra các gi i pháp phát tri n trong tương lai ñáp ng ñư c yêu c u phát màu chi m di n tích nh , các ngu n l c ti m năng c a ñ a phương còn khiêm t n. tri n kinh t xã h i c a ñ a phương. (D báo nhu c u ñào t o; cách th c ti n hành; Đ c bi t là hi n tr ng ngu n lao ñ ng ch ñông v s lư ng nhưng v ch t lư ng v gi i pháp th c hi n) cơ c u v n còn kém còn khá nhi u b t c p: vi c ñào t o, b trí chưa th c s h p lý, 4- Đ I TƯ NG NGHIÊN C U chưa có chính sách khuy n khích thu hút ñ i v i ngu n l c có tay ngh cao. 4.1 Đ i tư ng nghiên c u Vì nh ng t n t i trên nên ñ ñưa n n kinh t - xã h i huy n nhà phát tri n - Là ngư i lao ñ ng trên ñ a bàn huy n Ba Tơ trong quá trình phát tri n trong ñi u ki n hi n nay thì v n ñ nghiên c u, ñ xu t nh ng gi i pháp nh m phát kinh t - xã h i v i m c ñích ñem l i l i ích và ti t ki m ngu n nhân l c cao nh t. tri n ngu n l c con ngư i có m t ý nghĩa ñ c bi t quan tr ng. -Nghiên c u các chính sách, các chương trình ñào t o t i ñ a phương có 2-TÌNH HÌNH NGHIÊN C U Đ TÀI nh hư ng ñ n ch t lư ng ngu n nhân l c. Nói v phát tri n ngu n nhân l c t trư c ñ n nay có khá nhi u công trình 4.2 Ph m vi nghiên c u nghiên c u r t công phu c a nhi u tác gi trong và ngoài nư c; nh ng công trình + V không gian: Đ tài nghiên c u trên ñ a bàn huy n Ba Tơ và các m i nghiên c u trong lĩnh v c phát tri n ngu n nhân l c có nh ng ñóng góp trên nhi u liên h v ngu n nhân l c liên quan ñ n l i ích thu c huy n Ba Tơ. lĩnh v c trong ph m vi c nư c. + V th i gian: Đ tài nghiên c u trong giai ño n 2000 - 2010; t m nhìn T i huy n Ba Tơ có hai ñ tài nghiên c u là Báo cáo th c tr ng v ngu n ñ n năm 2020. nhân l c t i huy n Ba Tơ (tháng 10/2010) và Đ án qui ho ch ngu n nhân l c 5- CÁCH TI P C N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U nông thôn 2010 - 2020 t i huy n Ba Tơ nhưng c hai ñ tài trên không th c thi. Vì 5.1. Cơ s lý lu n th , ñ có m t nghiên c u chính th ng, chi ti t có cơ s khoa h c v Gi i pháp 5.2. Phương pháp nghiên c u phát tri n ngu n nhân l c trên ñ a bàn huy n Ba Tơ t nh Qu ng Ngãi là hi n nay chưa có. Cũng chính vì lý do ñó mà b n thân tôi hình thành ý tư ng và các n i dung c n nghiên c u t th c ti n ñ hoàn thành ñ tài này .
 3. 5 6 Lu n văn nghiên c u theo quan ñi m c a phép duy v t bi n ch ng. V n 1.1.2 Các khái ni m v phát tri n ngu n nhân l c d ng phương pháp lu n chung, s d ng phương pháp th ng kê (có s d ng các Xu t phát t nhi u cách ti p c n khác nhau nên cũng có nh ng trình bày ph n m m ng d ng ñ tính toán phân tích nghiên c u). v phát tri n ngu n nhân l c là khác nhau. 6- ĐÓNG GÓP M I C A LU N VĂN T nh ng phân tích và nghiên c u trong ñi u ki n hi n t i c a ñ a phương 7. K T C U C A LU N VĂN có th hi u r ng: Phát tri n ngu n nhân l c là quá trình bi n ñ i gia tăng v m t s Ngoài ph n m ñ u, k t lu n và danh m c tài li u tham kh o, ñ tài ñư c lư ng lao ñ ng, là s chuy n bi n tích c c v ch t lư ng ngu n nhân l c và s thay chia làm 3 chương ñ i v cơ c u ngu n nhân l c ngày càng phù h p hơn ñáp ng nhu c u không ng ng Chương 1: “Lý lu n chung v phát tri n ngu n nhân l c trong quá trình phát tri n c a xã h i. S lư ng, ch t lư ng và cơ c u là ba y u t có quan h m t thi t phát tri n kinh t xã h i”. v i nhau, trong ñó y u t quan tr ng nh t là ch t lư ng ngu n nhân l c. Chương 2: “Tình hình phát tri n kinh t - xã h i và th c tr ng ngu n 1.1.3. Vai trò c a nguôn nhân l c ñ i v i phát tri n kinh t xã h i nhân l c t i huy n Ba Tơ, t nh Qu ng Ngãi”. Th nh t là, ch có ngu n nhân l c có ch t lư ng m i th c hi n thành Chương 3: “Gi i pháp ñ y m nh và phát tri n ngu n nhân l c trên ñ a công m c tiêu ñưa ñ t nư c ta tr thành nư c công nghi p hi n ñ i mà Đ ng, Nhà bàn huy n Ba Tơ t nh Qu ng Ngãi” nư c ta ñã xác ñ nh. Chương 1 Th hai là, có m t ngu n nhân l c d i dào có ch t lư ng s gi i quy t LÝ LU N CHUNG V PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C TRONG QUÁ ñư c nh ng yêu c u lao ñ ng mang tính c p thi t và ñ t phá; v m t xã h i thu hút TRÌNH PHÁT TRI N KINH T -XÃ H I ñư c lao ñ ng, gi i quy t vi c làm - tăng thu nh p mang l i nh ng l i th cho vi c 1.1 KHÁI NI M V NGU N NHÂN L C VÀ PHÁT TRI N phát tri n kinh t - xã h i. NGU N NHÂN L C Th ba là, t o ñi u ki n cho vi c chuy n d ch cơ ch kinh t thích h p 1.1.1. Khái ni m và các quan ñi m v ngu n nhân l c trong ñi u ki n nh m tăng năng su t lao ñ ng, mang l i hi u qu cao trong lao ñ ng thúc ñ y quá kinh t th trư ng trình phát tri n kinh t xã h i theo hư ng b n v ng. Có nhi u cách ti p c n khác nhau như, nên có nhi u khái ni m không Th tư là, ngu n nhân l c có ch t lư ng s có ñư c tư duy t t, thích ng gi ng nhau và khá phong phú; ñư c v i n n kinh t hàng hóa, t o ra nhi u c a c i v t ch t c i thi n ñươc cu c V i m i cách ti p c n nêu ñ u có ý nghĩa nh t ñ nh ñ giúp các nhà s ng c a ñ i b ph n khu dân cư gìn gi và b o v môi trư ng sinh thái. ho ch ñ nh các chính sách qu n lý và phát tri n ngu n nhân l c tìm ra bi n pháp Th năm là, ngu n nhân l c ñóng m t vai trò qua tr ng trong công cu c tác ñ ng thích h p. b o v t qu c, gìn gi an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i. N u ñ ng v phương di n xã h i thì ngu n nhân l c là t ng th ti m năng 1.1.4 S c n thi t khách quan ph i phát tri n ngu n nhân l c ñ ñáp ng lao ñ ng c a m t qu c gia hay m t ñ a phương, t c là ngu n lao ñ ng ñư c chu n b yêu c u phát tri n kinh t - xã h i trong ñi u ki n công nghi p hóa - hi n ñ i hóa. các m c ñ khác nhau nh ng ngư i lao ñ ng có k năng s n sàng tham gia vào V n ñ phát tri n ngu n nhân l c không nh ng có vai trò to l n ñ i v i vi c m t công vi c nào ñó b ng con ñư ng ñáp ng ñư c yêu c u c a chuy n d ch lao phát tri n kinh t m i ñ a phương, c a qu c gia mà còn là v n ñ h tr ng ñ i v i s ñ ng, chuy n d ch cơ c u kinh t ngành theo hư ng công nghi p hóa hi n ñ i hóa. “s ng còn” c a c dân t c hi n t i và trong tương lai: có ñưa ñ t nư c thoát kh i nghèo nàn, l c h u hay không, có ti n k p v i th i ñ i, có hoàn thành s nghi p
 4. 7 8 CNH, HĐH, có kh c ph c ñư c nh ng nguy cơ ti m n v c n ki t tài nguyên thiên + T c ñ tăng lao ñ ng =( s lư ng lao ñ ng năm sau- s lư ng lao ñ ng năm nhiên, nh hư ng môi trư ng và nh ng y u t ngo i lai gây nguy h i ñ n ñ i s ng trư c)/S lư ng lao ñ ng năm trư c. văn hóa c a dân t c… hay không hoàn toàn ph thu c vào v n ñ phát tri n ngu n + T c ñ lao ñ ng ñư c ñào tào qua các năm = (t ng SLĐ ñào t o năm sau – t ng nhân l c c a Vi t Nam nói chung và ñ i v i huy n Ba Tơ nói riêng. SLĐ ñào t o c a năm trư c)/ t ng SLĐ ñào t o c a năm trư c 1.2. N I DUNG VÀ CÁC TIÊU CHÍ ĐO LƯ NG PHÁT TRI N + Ch tiêu v s lư ng ngư i làm vi c ñúng chuyên môn = s ngư i làm ñúng NGU N NHÂN L C chuyên môn / s ngư i ñư c ñào t o. 1.2.1. N i dung phát tri n ngu n nhân l c Ch tiêu v ch t lư ng 1.2.1.1. S lư ng ngu n nhân l c + Ch tiêu v ch t lư ng lao ñ ng qua ñào t o = s ngư i ñư c ñào t o / t ng s S phát tri n v s lư ng ngu n nhân l c d a trên hai nhóm y u t : bên lao ñ ng. trong (tăng bao nhiêu theo yêu c u th c t ) và nh ng y u t bên ngoài như gia tăng + T l lao ñ ng ñư c ñào t o l i = s lao ñ ng ñư c ñào t o l i / t ng s lao v m t dân s hay l c lư ng lao ñ ng do di dân. 1.2.1.2. Phát tri n v ch t lư ng ñ ng ñư c ñào t o. Phát tri n v ch t lư ng ngu n nhân l c là phát tri n các y u t t ng h p + S c s n xu t = T ng s lao ñ ng s n xu t/ GDP. c a nhi u b ph n như trí l c, tâm l c, th l c, trình ñ , k năng, kinh nghi m, tác + T l sáng ki n c a lao ñ ng ñư c ñào t o = s sáng ki n /s lao ñ ng ñư c ñào t o. phong làm vi c, th m m … c a ngư i lao ñ ng. + S năm ñào t o bình quân cho lao ñ ng = T ng s năm ñào t o/ t ng s lao ñ ng. + Th l c là tr ng thái s c kh e c a con ngư i + Ch tiêu v Năng su t lao ñ ng (NSLĐ) + Trí l c g m trình ñ t ng h p t văn hóa, chuyên môn k thu t ñ n các 1.3. CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N PHÁT TRI N NGU N NHÂN k năng lao ñ ng. Trong ñó trình ñ văn hóa là n n t ng, là căn b n cho s phát L C tri n các trình ñ và k năng sau này. 1.3.1. Ch t lư ng dân s + Tâm l c, hay còn g i là ph m ch t tâm lý - xã h i, là phong cách c a 1.3.2. Đi u ki n kinh t t ng cá nhân, tâm l c ph n ánh tác phong tinh th n - ý th c trong lao ñ ng, có ý 1.3.3. Ch t lư ng h th ng giáo d c ñào t o ngh chí c u ti n 1.3.4. C nh tranh th trư ng lao ñ ng 1.2.1.3. Cơ c u phát tri n ngu n nhân l c 1.3.5. Quan ni m c ng ñ ng Cơ c u ngu n nhân l c là y u t không th thi u khi xem xét ñánh giá 1.3.6. Chính sách c a nhà nư c ngu n nhân l c và phát tri n ngu n nhân l c; Cơ c u ngu n nhân l c th hi n trên 1.3.7 Các y u t khác các phương di n khác nhau như: Cơ c u trình ñ ñào t o, cơ c u gi i tính, ñ tu i… 1.4. KINH NGHI M V PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C C A M T 1.2.2 Tiêu chí ño lư ng phát tri n ngu n nhân l c t i ñ a phương S NƠI TRONG VÀ NGOÀI NƯ C Có nhi u tiêu chí ñánh giá ch t lư ng ngu n nhân l c nhưng v i m t ñ a 1.4.1.T nh Bình Đ nh phương dân s không ñông, trong gi i h n nghiên c u c a ñ tài không xa nên ch 1.4.2. Hàn Qu c chú tâm nghiên c u ñ n nh ng ch tiêu c th sau : 1.4.3 Nh ng kinh nghi m v phát tri n ngu n nhân l c Ch tiêu v s lư ng
 5. 9 10 Chương 2 Ba Tơ là ñ a bàn ñ nh cư ch y u c a 02 dân t c trong t ng s 54 dân t c. TÌNH HÌNH PHÁT TRI N KINH T XÃ H I VÀ TH C TR NG Ch y u là ngư i kinh và Hre, trong ñó ngư i Hre chi m 84,09%, ngư i kinh NGU N NHÂN L C T I HUY N BA TƠ T NH QU NG NGÃI chi m 15,86% còn các dân t c khác chi m 0,05% tuy nhiên s phân b không 2.1- T NG QUAN V TÌNH HÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ ñ ng ñ u gi a các vùng. H I HUY N BA TƠ T NH QU NG NGÃI Cơ c u lao ñ ng trong các ngành ngh v s lư ng không ng ng tăng và 2.1.1. Đ c ñi m v t nhiên lao ñ ng nông nghi p v n chi m ña s và chưa thu hút ñư c lao ñ ng ngoài khu + V v trí ñ a lý: v c nhà nư c, t l nam - n trung bình là s p s nhau nam có t l 49,0% và n là + V ñi u ki n t nhiên 51,0%. Lao ñ ng có tăng nhưng lư ng lao ñ ng và dân s không t p trung t i khu 2.1.2. Tình hình phát tri n kinh t trên ñ a bàn huy n Ba Tơ trong v c th tr n và th t ñây là vì các khu trung tâm chưa thu hút ñư c lư ng lao ñ ng nh ng năm 2000- 2009 hay nói ñúng hơn ngành ngh ñây chưa gi i quy t ñư c vi c làm cho ngư i lao 2.1.2.1. V cơ c u kinh t ñ ng. Th trư ng lao ñ ng còn t nh t T l nông - lâm nghi p cao (năm 2000 cơ c u nông - lâm nghi p chi m 2.1.3.2. Tình hình thu nh p và m c s ng dân cư 90,5%, ñ n 2005 t l này là 83% và ñ n năm 2010 là 66,9%); Đ i s ng c a ngư i dân Ba Tơ còn khó khăn. Do s n xu t chưa ñ t năng Trong 10 năm qua ñ i s ng v t ch t tinh th n ñư c c i thi n và t ng bư c su t, ng d ng khoa h c chưa cao GDP bình quân ñ u ngư i trên ñ a bàn ch ñ t ñư c nâng tuy th , v n còn nhi u h n ch trong giai ño n v a qua chưa th c hi n 2.083.000ñ/ ngư i/năm vào năm 2000 ñ n năm 2005 là 3.178.000ñ/ngư i/năm và ñư c ñó là t tr ng Công nghi p - Ti u th công nghi p h u như không tăng 6,9% ñ n năm 2010 là 5.845.000ñ/ ngư i / năm; năm 2005 ñ n năm 2010 là 6,7%; Khu v c d ch v chưa phát huy h t l i th còn Theo s li u ñ n ngày 01/01/2010 toàn huy n có 3.895 h nghèo ñ t t l nghèo nàn, thi u tính ñ c thù, s c thu hút th p; So v i năm 2005 thì t tr ng năm h nghèo là 27,93% (t l h nghèo c a t nh Qu ng Ngãi là: 25%). 2010 trong lĩnh v c này có tăng t 10,1% lên 26,3% nhưng so v i Ngh quy t Đ i Dân s ngày càng tăng kéo theo ñó là t c ñ tăng lao ñ ng nhưng h h i Đ ng b huy n l n th XVI ñ ra thì không ñ t. nghèo có xu hư ng gia tăng, m c thu nh p th p và không n ñ nh. 2.1.2.2. V tăng trư ng kinh t : Trong th i kỳ 10 t năm 1999-2010 t ng 2.1.3.3.Các ch tiêu phát tri n xã h i giá tr s n xu t c a huy n ñã tăng t 112,4 t ñ ng lên 220,5 t ñ ng tăng 1,96 l n; + Ch tiêu lao ñ ng - vi c làm: t c ñ tăng trư ng bình quân m i năm là 7%. T l thi u vi c làm hàng năm có xu hư ng tăng d n, n u như năm 2000 t l này T c ñ này càng ngày càng r i xa so v i t c ñ chung c a c t nh giai ño n là 3,56% thì năm 2002 là 3,82% năm 2006 là 4,13% và năm 2010 là 4,46% 2005- 2010 trong khi c t nh là 58% thì huy n ch b ng 0,19% l n c a t nh t c ñ t + V cơ c u lao ñ ng trong các ngành kinh t : 11%; T ch t c ñ phát tri n kinh t ch m phát tri n trong các giai ño n nên kéo Nông lâm th y Công nghi p và T ng s Năm D ch v (%) s n (%) XD (%) (%) theo c 10 năm t 2000 ñ n 2010 t c ñ phát tri n là khá xa so v i t c ñ c a c t nh. 2.1.3. Tình hình phát tri n xã h i trên ñ a bàn huy n 2000 90,5 2,6 6,9 100 2.1.3.1 Tình hình phát tri n dân s và cơ c u dân cư 2005 83,0 6,9 10,1 100 2010 66,9 6,7 26,4 100
 6. 11 12 + V giáo d c - y t Lư ng lao ñ ng trong 5 năm tr l i ñây cũng chuy n hư ng, nghĩa là Giáo d c ñào t o trong nh ng năm qua ñã có bư c chuy n bi n, ñ n nay gi m d n năm 2005 lao ñ ng tham gia trong lĩnh v c nông -lâm - ngư nghi p t t c các thôn b n ñ u ñã có l p h c, t l tr em ñ n l p t 4-14 tu i ñ t trên 95% chi m 89% t ng lao ñ ng tham gia vào n n kinh t , năm 2006 là 89%, năm 2007 là tuy nhiên con s này duy trì không n ñ nh và gi m dân 10-15% vào gi a và cu i 86% con s này cũng gi m d n trong 2000 và 2010 l n lư t là 83% và 88%; năm, t l tr em b h c còn cao Lao ñ ng làm vi c trong lĩnh v c công nghi p xây d ng cũng có tăng + Công tác chăm sóc s c kh e và khám ch a b nh cho nhân dân ñã có nhưng còn r t nh , năm cao nh t (năm 2007) cũng ch chi m 4% trong t ng l c nhi u c g ng, th c hi n các chương trình qu c gia v y t . Đ n cu i năm 2010, lư ng lao ñ ng. toàn huy n ñã có 18/20 xã th tr n có tr m y t . B ng 2.13 - Cơ c u lao ñ ng ñư c phân theo lĩnh v c NN và tư nhân, h + Công tác chăm sóc s c kh e bà m , tr em và k ho ch hóa gia ñình T ng s lao Nhà nư c Tư nhân, h gia ñình Năm ñ ng luôn ñư c coi tr ng, hàng năm ti n hành tiêm ch ng ñ t t l trên 90%. T l tăng S lư ng T l S lư ng T l (ngư i) dân s t nhiên t 1,33% năm 2005 xu ng còn 1,12% năm 2010. Tr em b suy 1996 20.270 1.148 5,66% 19.122 94,34% dinh dư ng thi u cân có t l 55% năm 2005 xu ng 39,7% năm 2010 2000 23.842 957 4,01% 22.885 95,99% 2005 29.286 2.391 8,16% 26.895 91,84% + Công tác nâng cao th l c c a nhân dân ñó là ho t ñ ng th d c- th 2010 27.556 2.551 9,25% 25.005 90,75% thao cũng ñư c chú tr ng. Ngu n :Niên giám th ng kê huy n Ba Tơ qua các năm 2.2. TH C TR NG CÔNG TÁC PHÁT TRI N NGU N NHÂN Nhìn vào (b ng 2.13) ta th y lĩnh v c d ch v tuy có thay ñ i m c ch m L C T I HUY N BA TƠ. nh ng ñ c bi t vào năm 2000, 2005, 2010 thay ñ i tương ñ i l n nhưng v n chưa 2.2.1.Th c tr ng v s lư ng ngu n nhân l c b t phá ñư c. S lư ng ngu n nhân l c trong ñ a bàn huy n trong giai ño n t năm S lư ng lao ñ ng c a ñ a phương n u phân theo Nhà nư c và tư nhân h gia 2000-2010 luôn tăng, dân s cũng bi n ñ ng cũng tăng liên t c, nhưng t l tăng ñình thì nhà nư c chi m t l nh trung bình là nh hơn 10% trong t ng s lao ñ ng dân s t nhiên có gi m ñáng k . N u như tăng dân s t nhiên năm 1995 là 2.2.2 Th c tr ng phát tri n v ch t lư ng 22,16% thì ñ n năm 2000 con s này ñư c gi m ñáng k ch còn là 15,4%, k ti p Trong th i gian vi c s d ng ngu n l c lao ñ ng c a ñ a phương ch y u t p ñ n là m c th i ñi m năm 2000 ch tiêu này ti p t c h 14% nghĩa là còn 1,4% là trung vào gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ñ ng ph thông, m c ñích có vi c làm, con s khá lý tư ng t nhi u năm m c cao liên ti p. T ng s ngư i trong ñ tu i có thu nh p nâng cao m c s ng c a nhân dân ñ a phương; lao ñ ng cũng không ng ng tăng, ñi u ñáng chú ý ñây là s ngư i trong ñ tu i Vi c khai thác s d ng ngu n nhân l c trong th i gian qua còn nhi u h n ch : lao ñ ng qua các năm ñ u chi m trên 50% dân s trung bình ñây là m t cơ h i + Đ i v i ngu n lao ñ ng ñ a phương (nông thôn) hi m có ñ i v i cơ c u lao ñ ng c a m t huy n mi n núi như huy n Ba Tơ. T c ñ + Đ i v i ngu n nhân l c ho t ñ ng trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c, cơ tăng lao ñ ng qua các năm là s p s b ng 1 ( năm 2000 là 1,078, năm 2005 là 1,058 quan công s và năm 2010 là 1,003) và t l lao ñ ng n luôn cao hơn t l lao ñ ng nam và Nhân l c trong các doanh nghi p trên ñ a bàn huy n Ba Tơ v n còn khá thư ng là (n 51%, nam là 49%) khiêm t n b i s lư ng ñóng trên ñ a bàn huy n quá ít, các doanh nghi p ñang tìm
 7. 13 14 hư ng thay ñ i ngành ngh , cách th c s n xu t nên h u h t các doanh nghi p r t Vi c thu hút ngu n nhân l c có ch t lư ng cao v ñ a phương t trư c ñ n h n ch trong vi c tuy n d ng hay thu hút ngu n nhân l c có trình ñ cao. nay là chưa làm ñư c. V phong cách, thái ñ ph c v công vi c v n còn tùy ti n, l c h u chưa có 2.2.2.2 Phát tri n th l c tác phong công nghi p hay ý chí ti n th c a ngư i lao ñ ng. Công tác chăm sóc s c kh e bà m , tr em và k ho ch hóa gia ñình luôn 2.2.2.1. Phát tri n trí l c. ñư c coi tr ng, hàng năm ti n hành tiêm ch ng ñ t t l trên 90%. T l tăng dân Giáo d c ñào t o trong nh ng năm qua ñã có bư c chuy n bi n, ñ n nay t t s t nhiên t 1,33% năm 2005 xu ng còn 1,12% năm 2010. Tr em b suy dinh c các thôn b n ñ u ñã có l p h c, t l tr em ñ n l p t 4-14 tu i ñ t trên 95% dư ng thi u cân có t l 55% năm 2005 xu ng 39,7% năm 2010; Công tác b o v tuy nhiên con s này duy trì không n ñ nh và gi m dân 10-15% vào gi a và cu i s c kh o, nâng cao th l c c a nhân dân ñó là ho t ñ ng th d c- th thao cũng năm, t l tr em b h c còn cao ñư c chú trong. Đ i ngũ giáo viên t i ñ a phương ph n nhi u trong s h là nh ng giáo viên Tuy nhiên do nh n th c kém, không bi t v thông tin do v y nên m t s b nh ñư c “ñào t o c p t c” nên ñ n nay có nhi u khi m khuy t có nh ng giáo viên v a c a ngư i dân thư ng bùng phát và lan r ng không k p ch a tr , các b nh v xã h i d y v a ti p t c h c B túc ho c hàm th ñ ñư c chu n. ñã xu t hi n t i ñ a phương. Ph huynh h c sinh có ý th c kém, không quan tâm ñ n vi c h c c a con 2.2.2.3. Phát tri n tâm l c em, không làm t t công tác gi a gia ñình và nhà trư ng, h c sinh “không thèm Công tác thông tin, báo chí, phát thanh truy n hình ñã có nh ng phát tri n S h c” không tranh ñua trong h c t p gia ñình ñ t văn hóa ñ t 65%, làng văn hóa ñ t 25% t l ph sóng truy n thanh Công tác ñào t o b i dư ng nâng cao trình ñ cho ngư i lao ñ ng trong th i truy n hình ñ t 95%, t l h nghe ñài và xem tivi là 75% gian qua t i huy n: Trong 5 năm 2005 - 2010 ñã t ch c m 86 l p t p hu n Như v y là theo xu hư ng chuy n d ch cơ c u kinh t , phân công l i lao ñ ng chuy n giao khoa h c k thu t cho 4.445 ngư i tham gia, có 36 l p h i ngh phát tri n kinh t xã h i ñ i v i ñ a phương v n ñ v nâng cao dân trí v n là v n chuyên ñ cho 1.570 lư t ngư i tham gia, t ch c trình di n 24 mô hình nh m m c ñ c p bách c n ph i ñ t ra và ưu tiên ñúng m c. ñích ñánh giá và nâng cao hi u bi t v hi u qu c a t ng mô hình v i m c ñích 2.2.3 Cơ c u quy mô ngu n nhân l c nhân r ng ñ i trà (có 1.025) ngư i tham gia. 2.2.3.1 Cơ c u ngu n nhân l c theo trình ñ + Ho t ñ ng ng d ng khoa h c công ngh ñã có ñóng góp vào s phát tri n Huy n Ba Tơ t l ngư i chưa bi t ch gi m xu ng ñáng k trong các năm kinh t - xã h i c a huy n nhà nh t là k thu t thâm canh lúa nư c, ñưa các cây con cho ñ n th i ñi m 2010 t l này là 0,61% ch y u là tái mù. T l t t nghi p trung gi ng m i vào s n xu t nông nghi p, các ho t ñ ng khuy n nông, khuy t ngư, h c cơ s là 9,24%, t l t t nghi p trung h c ph thông là 13,2%. khuy n lâm c a huy n ch y u là xây d ng các mô hình trình di n v nông nghi p V trình ñ chuyên môn k thu t: Nhìn toàn di n trình ñ ngu n nhân l c c a và t p hu n k thu t chăn nuôi cho nông dân huy n m c chưa qua ñào t o còn cao chi m trên 91% t ng lao ñ ng tham gia + Bên c nh ñào t o b i dư ng ki n th c cho ngư i dân t i ñ a phương, huy n trong n n kinh t , th m chí có năm còn khá cao như năm 2000 ( 96,3%) năm 2005 còn liên k t v i các công ty trong và ngoài t nh t ch c h c ngh ñ nh hư ng cho là 95,7%, năm 2006 là 95,1%. Trình ñ chưa qua ñào t o ñã ph n nh th c t lao 5.800 lao ñ ng (trong ñó các d án b o v và chăm sóc r ng là 3.750 ngư i) ñ ng ch y u c a ñ a phương là trong lĩnh v c nông nghi p, ñi u này ñã d n ñ n vi c s d ng và chuy n ñ i ngành ngh nh m thay ñ i cách th c s n xu t, ti p thu
 8. 15 16 trình ñ khoa h c k thu t, ng d ng nh ng thành t u công ngh vào s n xu t là t là 29.286 ngư i t o ra m t kh i lư ng t ng s n ph m xã h i là 121,550 t ñ ng còn h n ch . như v y ñ t o ra 1 t ñ ng t ng s n ph m xã h i thì trung bình c n ph i có 240,9 L c lư ng lao ñ ng có trình ñ ñ i h c chi m t l nh , theo s li u trên cho lao ñ ng; tương t như v y s lư ng lao ñ ng trung bình ñ t o ra 1 t kh i lư ng th y trình ñ ñ i h c tăng lên ñáng k t ch chi m 0,13% năm 2000 ñ n năm t ng s n ph m xã h i l n lư t cho các năm 2006 là 245,3; năm 2007 là 146,9; năm 2005 là 0,17% và năm 2010 là 2,06%. 2009 là 140,7 năm 2010 là 125. S lao ñ ng bình quân ñ t o ra kh i lư ng m t t 2.2.3.2 Cơ c u phân theo ngành và theo khu v c t ng s n ph m xã h i qua các năm có nh d n tuy chưa th t rõ nhưng ñây cũng là Cơ c u lao ñ ng n u phân theo Nhà nư c và tư nhân và h gia ñình thì ta m t ñi u t t ñáng ñư c quan tâm. th y tư nhân h gia ñình chi m t l l n hơn 90% qua các năm trong khi khu v c N u xét t ng lĩnh v c các ch s t 2000 ngành nông lâm th y s n ñ t o ra 1 nhà nư c ch chi m nh hơn 10% lư ng lao ñ ng. t ñ ng s n lư ng c n ph i có 187,27 ngư i ñ n năm 2005 là 257,33 và năm 2010 V trình ñ chuyên môn c a l c lư ng cán b công ch c qu n lý nhà nư c, con s này gi m xu ng còn 124,97. giáo d c, y t c a ñ a phương là m t y u t quan tr ng trong vi c ch ñ o ñi u hành Ngành công nghi p xây d ng c n 165,45 ngư i ñ t o ra 1 t t ng s n ph m th c hi n các m c tiêu quan ñi m ch trương c a Đ ng, Nhà nư c nh m góp ph n xã h i vào năm 2000 thì ñ n năm 2005 ch còn 101,51 ngư i và ñ n năm 2010 ch vào ñ y nhanh phát tri n kinh t - xã h i c a huy n. Trình ñ c a l c lư ng này n u còn 58,424. xét trong t ng s l c lư ng cán b công ch c (CBCC) năm 2010 chi m 2,5% ph n Cũng như hai ngành trên con s lao ñ ng trung bình t o ra 1 t GDP l n lư t ñông là cán b công ch c kh i qu n lý nhà nư c ñây v n là con s th p, t l cao ñ u gi m xu ng t 92,93 ngư i vào năm 2000 ñ n 2010 còn 41,40 ngư i ñ ng có cao hơn 4,37% ch y u là l c lư ng giáo viên các c p. Như v y vi c ngu n l c lao ñ ng có tay ngh , có ki n th c ñư c ñào t o H u h t s ñã t t nghi p ti p t c ñào t o các b c h c ñ u làm t i kh i cơ quan trong giai ño n 2000 – 2010 không ng ng tăng lên và năng su t lao ñ ng trong t huy n ñ n c p cơ s : n u l y s cân ñ i gi a ñào t o và ph c v ta th y vào th i ch c ch n s có nh hư ng ñ n giá tr t ng s n ph m ? ñi m 2010 có 1.725 lao ñ ng ñã qua ñào t o trong khi ñó ph c v trong ñ a bàn K t qu s d ng Analysis trong Excel tìm m i tương quan tuy n tính gi a t huy n có s lư ng là 826 c p huy n và 501 c p xã s còn l i là 398 ngư i làm vi c l lao ñ ng ñư c ñào t o cho th y h s tương quan r t g n +1, có nghĩa là tương trong các doanh nghi p và tư nhân cá th chi m 1,4% lư ng lao ñ ng c a năm 2010. quan gi a hai bi n là r t m nh. Đi u này ñ ng nghĩa v i nh n ñ nh lao ñ ng ñư c Như v y là th c tr ng ngu n nhân l c c a ñ a phương hi n nay tuy có ñông ñào t o thì năng su t lao ñ ng tăng, giá tr t ng thu nh p s tăng. v m t s lư ng nhưng v ch t lư ng v n còn khi m khuy t m t cân ñ i, m c ñ 2.3. ĐÁNH GIÁ NH NG THÀNH CÔNG H N CH Đ I V I CÔNG hi u qu ñem l i th p. TÁC PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C TRÊN Đ A BÀN HUY N BA TƠ 2.2.4. Hi u qu s d ng ngu n nhân l c t i huy n Ba Tơ trong th i TRONG TH I GIAN QUA gian qua 2.3.1 Nh ng thành công Trong năm 2000 t ng s lao ñ ng tham gia trong các ngành kinh t là 23.842 Th nh t: Ph i nói r ng thành công l n nh t mà ñ a phương ñ t ñư c trong ngư i, t o ra m t kh i lư ng t ng s n ph m xã h i là 132,333 t ñ ng (theo giá c th i gian qua là ñã làm thay ñ i ñư c cách nhìn nh n v công tác giáo d c- ñào t o ñ nh năm 1994) t c là ñ t o ra 1 t ñ ng t ng s n ph m xã h i thì trung bình c n b t ñ u b ng h th ng giáo d c ph ph i có 180,2 lao ñ ng. Năm 2005 t ng s lao ñ ng tham gia trong các ngành kinh
 9. 17 18 Th hai: Công tác y t và chăm lo s c kh e cho ngư i dân ñã ñư c phát tri n B ng 2.21- M t s ch tiêu v ch t lư ng dân s nhanh chóng ñã tác ñ ng ñ n tình tr ng th l c c a ngư i dân d n d n ñư c tăng lên. Năm Năm Năm Ch tiêu ch t lư ng dân s 2005 2007 2010 ng d ng khoa h c - k thu t trong m t s lĩnh v c ñã ñư c th c hi n có hi u qu . T ng thu nh p bình quân ñ u ngư i (ñ ng) 2.083.000 4.643.000 5845.000 Th ba: Công tác b i dư ng, quy ho ch ñào t o và ñào t o l i cán b khoa h c T l nh p h c ñúng ñ tu i (6 tu i) 87,4% 89,2% 89,6% k thu t, cán b lãnh ñ o và qu n lý các c p ñã ñư c ñ a phương chú tr ng T l tr em b c THCS h c ñúng ñ tu i 74,8% 82,8% 87,9% 2.3.2 Nh ng h n ch Tư tư ng s ng c c ñoan trông ch l i vào s giúp ñ c a nhà nư c không M t là: Nh n th c c a ngư i dân còn th p, c c ñoan nh hư ng nhi u vào phong ph n ñ u ñ t vươn lên. 2.3.3.2. Đi u ki n kinh t t c l c h u c a ngư i dân t c vùng núi như ma chay, t o hôn, nghi k c m ñ Cơ s h t ng t i ñ a phương ñư c ñ u tư nhi u nhưng hi u qu mang l i Hai là: vi c ñ u tư cơ s h t ng chưa th t ñ ng b còn ch m b t h p lý và không cao, không ñ ng b . còn dàn tr i. Chuy n d ch cơ c u kinh t chưa th t h p lý, chuy n d ch còn ch m cơ c u Ba là: H th ng giáo d c còn y u kém, t l h c sinh t t nghi p các c p th p, trong lĩnh v c nông nghi p cao (t 90,5% năm 2000 xu ng còn 70% năm 2010), vi c ñào t o nâng cao ch t lư ng dân s chưa hi u qu . giá tr s n lư ng th p không ñ u (giá tr lĩnh v c nông nghi p năm 2000 là 119.726 B n là: Cơ c u kinh t thay ñ i chưa th t s phù h p, T tr ng nông lâm ngư tri u ñ ng nhưng ñ n năm 2005 ti p t c xu ng còn 100.834,1 tri u ñ ng, năm nghi p còn quá cao trong hơn 10 năm (t l trên 70%) th t s chưa ñưa kinh t 2010 tăng tr l i 147.780 tri u ñ ng), t c ñ tăng trư ng trong t ng giai ño n nh thoát kh i ñói nghèo. (dư i 10%) và cách quá xa so v i t l tăng trư ng c a c t nh. Năm là, chưa phát tri n các ngành ngh phù h p v i ñi u ki n ñ c ñi m vùng T chuy n d ch cơ c u kinh t chưa cân x ng kéo theo chuy n d ch lao ñ ng núi, chưa có h th ng cung c p thông tin th trư ng cho ngư i lao ñ ng. cũng không th t h p lý. Cơ c u lao ñ ng nông nghi p trong n n kinh t chi m t l Sáu là: Các ch ñ , chính sách c a nhà nư c v phát tri n ngu n nhân l c quá cao (trên 92%). chưa ñư c nghiên c u c th nên tri n khai ngư i dân hư ng ng chưa cao. M c s ng c a ngư i dân v n chưa ñư c c i thi n là bao, t l nghèo ñói tăng 2.3.3. Phân tích các nguyên nhân nh hư ng ñ n phát tri n ngu n nhân gi m không b n v ng: năm 2000 có t l h nghèo là 38,88% ñ n năm 2005 xu ng l c trên ñ a bàn huy n Ba Tơ còn 13,85% nhưng năm 2010 tăng v t lên 27,93% 2.3.3.1. Ch t lư ng dân s 2.3.3.3. Ch t lư ng h th ng Giáo d c - Đào t o Nh n th c là m t nhân t quan tr ng nh hư ng ñ n ch t lư ng dân s c a Cơ s v t ch t- trang thi t b d y h c ñã có s chú tr ng trong ñ u tư, có 2 cơ ngư i dân Ba Tơ. s d y và b i dư ng là Trung tâm Chính tr và Trung tâm hư ng nghi p d y ngh . H c v n ph thông c a ngư i dân th p kém, t l tr em ñi h c ñúng ñ tu i Đ i ngũ giáo viên các trư ng ñã ñư c b i dư ng, nâng cao k p th i ph c v còn th p. vi c d y trong tình hình m i. Đ i ngũ giáo d c hi n có là 826, trong ñó giáo viên Thu nh p bình quân ñ u ngư i trên năm còn th p: Năm 2005 thu nh p bình hi n ñ ng l p các c p là 700, cán b qu n lý là 111 và nhân viên làm công tác ph c quân ñ u ngư i là 2.083.000ñ có nghĩa là trung bình m t tháng thu nh p ñư c v các trư ng là 15. Trong ñó lư ng giáo viên ñư c h c c p t c thu c di n “Giáo 173.500ñ; năm 2007 s là 387.000ñ/ tháng và 2010 là 487.000ñ/tháng v i m c thu viên c m b n” ñư c ñào t o cách ñây hơn 10 năm cũng ñã ñư c b i dư ng ñ hoàn nh p này thì không nói ñ n s phát tri n. thi n “chu n giáo d c” chi m 1/5 giáo viên ñ ng l p hi n t i.
 10. 19 20 N i dung gi ng d y và phương pháp gi ng d y: V ñào t o ph thông ñã Chương 3 ph n nào th c hi n theo qui ñ nh c a B Giáo d c và Đào t o nhưng ch t lư ng GI I PHÁP Đ Y M NH VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C v n chưa cao, k t qu qua các năm h c ñư c ph n ánh con s b ng dư i ñây c n TRÊN Đ A BÀN HUY N BA TƠ T NH QU NG NGÃI. quan tâm thêm. 3.1. CƠ S TI N Đ CHO VI C Đ XU T GI I PHÁP Ch t lư ng giáo d c các c p: t l t t nghi p trung h c cơ s th p dư i 25% 3.1.1 Cơ s pháp lý và th c ti n (năm 2005 là 22,15%, năm 2007 là 24% và năm 2010 là 24,9%) c p h c càng cao 3.1.1.1 Cơ s pháp lý thì lư ng h c sinh th p d n ñ c bi t chuyên môn các c p th p dư i 6,5% (năm - Căn c vào các quy t ñ nh, các ñ án ñã ñư c phê duy t và quy ho ch chi n 2005 là 2,3%, năm 2007 là 3,6% và năm 2010 là 6,2%) lư c phát tri n kinh t -xã h i c a huy n ñ n năm 2020 t m nhìn ñ n năm ; Căn c 2.3.3.4. Th trư ng lao ñ ng vào Quy ho ch - Ngh quy t Đ ng b huy n l n th XVII nhi m kỳ 2011-2015 Tuy có t n t i th trư ng lao ñ ng làm thuê theo th i v trong nông nghi p - Công tác ñáng giá, rà soát, quy ho ch, b i dư ng, b trí, ñ b c, b nhi m ho c lao ñ ng tham gia các ho t ñ ng phi nông nghi p như buôn bán, ngành ngh luân chuy n ñ m b o ñúng quy trình và ch t lư ng th công và d ch v nông thôn. Th c ch t thì các d ch v , t i ñ a phương chi m 3.1.1.2. Căn c vào các d báo m t t l nh (năm 2000 cơ c u d ch v là 6,9%, năm 2005 là 10,1% và năm 2010 - Căn c vào yêu c u th c ti n c a vi c chuy n d ch cơ c u kinh t c a là 26,4%). S ngư i có tay ngh cũng quá ít trong khi mi n núi nên s c nh tranh ñ a phương t nay ñ n năm 2015 và 2020 và m t s d báo thay ñ i các chính trên th trư ng lao ñ ng là r t nh g n như không có. sách trong tương lai Ngư i lao ñ ng l i không có nhi u thông tin v vi c làm trong và ngoài ñ a phương - Căn c vào tình hình th c t lao ñ ng có trình ñ chuyên môn tham gia 2.3.3.5 Quan ni m c ng ñ ng v h c t p lao ñ ng t i huy n. Quan ni m v h c t p c a ngư i dân còn l c h u, Ngư i dân t c Hre ñã quen - Trên cơ s d báo nhu c u ñào t o v ngu n nhân l c trên ñ a bàn v i n p nghĩ n p làm m t cách tr c quan. huy n giai ño n 2015-2020 2.3.3.6. Các chính sách c a Đ ng, Nhà nư c và c a ñ a phương th c Căn c vào s li u c a nh ng năm trư c v tình hình th c hi n kinh t - hi n trong lĩnh v c phát tri n ngu n nhân l c. xã h i giai ño n 2000 -2010; Niên giám th ng kê huy n Ba Tơ và Quy ho ch kinh - Chính sách h tr giáo d c cho ngư i nghèo nh m th c hi n mi n, gi m các kho n ñóng góp và h tr ñ dùng h c t p t - xã h i giai ño n 2010 – 2020; Ngh quy t c a Đ i h i ñ ng l n th XVII nhi m - Cho h c sinh sinh viên có hoàn c nh ñ c bi t khó khăn vay v n ñ h c t p kỳ 2011-2015, s d ng các phương k thu t tính toán d báo v nhu c u s lư ng - Các Ngh quy t c a t nh và huy n h tr cho ngư i h c, vi c xây d ng các lao ñ ng trong nh ng năm ti p theo: cơ s ñào t o… thu hút nhân l c, t o ngu n lao ñ ng D báo v nhu c u ngu n nhân l c H u h t các ch ñ chính sách này ñư c th c hi n nghiêm túc nhưng có h n Quá trình tính toán d báo ta có: s lư ng lao ñ ng d báo trong các ch là mang tích ch t hình th c và còn quá nhi u phi n hà trong th t c (như vay v n ngành kinh t ñ n năm 2015 và 2020 như sau: ñ h c t p); chính sách nâng cao năng l c có n i dung không sát v i ngư i h c, ch Năm 2015: Ngành Nông - Lâm- Ngư nghi p là 25.233, Ngành Công y u là mang tính gi i ngân d án là chính… và chưa th c s ñư c dân hư ng ng. nghi p- Ti u th công nghi p là 889 và Ngành D ch v có s lư ng là 2.543
 11. 21 22 Năm 2020: Ngành Nông - Lâm- Ngư nghi p là 26.903, Ngành Công B ng 3.2- D báo tăng trư ng kinh t (theo giá so sánh năm 1994) giai ño n nghi p- Ti u th công nghi p là 967 và Ngành D ch v có s lư ng là 2.588. (2015-2020) Lư ng lao ñ ng tăng thêm trong t ng giai ño n (ngư i): Nông, Ngành Công N i dung ĐVT lâm th y nghi p- Ti u D ch v 2011 - 2015: Ngành Nông - Lâm- Ngư nghi p 1.667; Ngành Công s n th công nghi p nghi p- Ti u th công nghi p 19; Ngành D ch v 63 như v y t ng là 1.749 - Giai ño n 2011 – Tri u ñ ng 264.797 49.085 58.500 2016 - 2020: Ngành Nông - Lâm- Ngư nghi p 1.671; Ngành Công 2015:Giá tr s n xu t - Cơ c u kinh t % 71% 13% 16% nghi p- Ti u th công nghi p 78; Ngành D ch v 45 như v y t ng là 1.794 - Lao ñ ng Ngư i 25.233 889 2.543 T ng h p các m c tiêu và d báo ngu n nhân l c t i huy n Ba Tơ giai Giai ño n 2016 – Tri u ñ ng 331.473 61.049 75.933 ño n 2015- 2020 theo b ng 3.1 sau: 2020: Giá tr s n xu t B ng s 3.1- D báo ngu n nhân l c trong giai ño n 2011-2015 và ñ n 2020 - Cơ c u kinh t % 69% 14% 17% TT Tiêu chí ĐVT Đ n 2015 Đ n 2020 - Lao ñ ng Ngư i 26.903 967 2.588 I- Cơ c u lao ñ ng d ki n phân b Ngu n: tính toán theo phương pháp d báo c a tác gi . trong các ngành ngh : 3.1.2. Quan ñi m, m c tiêu, ñ nh hư ng phát tri n ngu n nhân l c trên 1 Nông, lâm, th y s n % 71 69 2 Công nghi p, ti u th công % 13 14 ñ a bàn huy n Ba Tơ th i kỳ 2015-2020. nghi p 3.1.2.1. Quan ñi m 3 Dich v % 16 17 - L y con ngư i làm trung tâm, xác ñ nh rõ ngu n nhân l c là tài nguyên quý II- Nhu c u ngu n nhân l c 28.665 30.458 giá nh t trong công cu c ñ i m i và phát tri n quê hương. 1 Nông , lâm th y s n Ngư i 25.233 26.903 2 Công nghi p, ti u th công Ngư i 889 967 - Chú tr ng công tác gi i quy t các chính sách xã h i. nghi p - Phát tri n ngu n nhân l c ph i g n v i vi c b o t n văn hóa di s n c a ñ a 3 D ch v Ngư i 2.543 2.588 phương, chú tr ng gi gìn, phát huy b n s c dân t c nh m nâng cao ñ i s ng tinh III Đào t o ngu n nhân l c th n cho ñ ng bào; 1 Ngu n nhân l c ñư c b i dư ng Ngư i 7.569 9.954 ñào t o (lao ñ ng nông thôn qua (30%) (37%) - Phát tri n ngu n nhân l c trên cơ s nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c a ñào t o) huy n phù h p v i t ng ngành ngh , ti m năng l i th t các c p ñào t o t công 2 Đào t o ngu n nhân l c tăng 1.749 1.794 nhân trung c p và k thu t ñ n b c cao; chú tr ng nhân l c có tay ngh , trình ñ thêm cao. G n vi c ñào t o theo ñ a ch ñ ng th i thích ng d n v i th trư ng, ña d ng Trung c p và tương ñương 875 978 Cao ñ ng và tương ñương 699 652 hóa ñào t o. Đ ih c 175 164 - Phát tri n ngu n nhân l c ph i g n v i các chương trình gi i quy t vi c Ngu n: S li u qua tính toán và x lý c a tác gi làm, phòng ch ng các t n n xã h i cũng như công b ng xã h i. Theo tính toán d báo tăng trư ng kinh t c a ñ a phương giai ño n 2015- 3.1.2.2. M c tiêu Trong th i gian t i c n phát tri n, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c nông 2020 ñư c ph n nh theo b ng 3.2 sau: thôn cũng như ngu n nhân l c có chuyên môn k thu t ñ ñ m b o ñ t ñư c m t s ch tiêu sau:
 12. 23 24 T l ngư i ñư c ñào t o trung c p, cao ñ ng - ñ i h c là 5-4-1 vào năm 2015 3.2. CÁC GI I PHÁP NH M PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C và ñ n năm 2020 là 6-4-1. M c tiêu ph i ñ t ñư c v công tác ñào t o c th như sau: TRÊN Đ A BÀN HUY N BA TƠ T NH QU NG NGÃI Đ N NĂM 2015 ñ n năm 2015 s lư ng ngu n nhân l c nông thôn là 1667 ngư i cho các lĩnh v c. T M NHÌN 2020 Giai ño n 2016 - 2020 trong lĩnh v c nông nghi p c n 1671 lao ñ ng ch tiêu 3.2.1. Nhóm gi i pháp phát tri n giáo d c- ñào t o Giá tr s n xu t trung bình (theo giá so sánh năm 1994) m i năm trong giai 3.2.2. Nhóm gi i pháp nh m tăng cư ng công tác qu n lý s d ng ngu n ño n ñ n 2015 là 372.382 tri u ñ ng. cán b Trong giai ño n 2016 - 2020 giá tr s n xu t trung bình m i năm 464.455 3.2.3. Phát tri n th trư ng lao ñ ng tri u ñ ng. Trong ñó giá tr nông- lâm- ngư nghi p là 331.473 tri u ñ ng; Cơ c u 3.2.4. Nhóm gi i pháp nh m g n k t th c hi n chính sách xã h i v i phát kinh t ñ n năm 2015 chuy n d ch theo hư ng tăng d n giá tr và t tr ng Công tri n ngu n nhân l c nghi p - Ti u th công nghi p - Xây d ng chi m 13%; Thương m i d ch v chi m 3.2.5. Nhóm gi i pháp ñ y m nh v phát tri n kinh t nh m thu h t 16%, t tr ng Nông - Lâm - Ngư nghi p ch còn chi m 71% . Đ n năm 2020 t l ngu n l c lao ñ ng này là 14% - 17% - 69% 3.2.6. Nhóm gi i pháp nh m nâng cao nh n th c c a xã h i v t m quan Đ n năm 2015 t l trư ng ñ t chu n qu c gia là: M u giáo 10%, ti u h c tr ng phát tri n ngu n nhân l c 15% trung hoc cơ s và trung h c ph thông là 10,6%. Trung tâm h c t p c ng 3.2.7. M t s gi i pháp khác ñ ng xã: b máy ñư c hoàn ch nh ñi vào ho t ñ ng 100%, vi c xây d ng cơ s v t 3.3. M T S Đ XU T KI N NGH ch t ñ t 50%. Đ n năm 2015 có 100% tr m y t có bác s , h dùng nư c s ch ñ t 3.3.1 Đ xu t v i ñ a phương 90%; t l tăng dân s t nhiên bình quân là 0,82%; T l lao ñ ng nông thôn qua - T p trung gi i quy t các v n ñ b c xúc trong nhân dân (v n ñ ñ t ñai, ñào t o là 30%; Đ n năm 2020 t l lao ñ ng nông thôn qua ñào t o là 37%. nh ng khi u ki n, v n ñ tôn giáo…), n ñ nh chính tr - xã h i t i ñ a phương, ưu 3.1.2.3 . Đ nh hư ng tiên ñ u tư nh ng d án thi t th c có nh hư ng quy n l i c a dân, ñ y nhanh công + Đ i v i vi c ñào t o ngu n nhân l c có trình ñ cao nghi p hóa hi n ñ i hóa, chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng tích c c t ng bư c + Đào t o ñ i ngũ cán b qu n lý, cán b tác nghi p trên các lĩnh v c khác c i thi n và nâng cao ñ i s ng v t ch t tinh th n cho nhân dân góp ph n tích c c nhau trong xã h i: + Đ i v i công tác nâng cao dân trí vào thay ñ i d n d n tâm lý, thói quen cũ l c h u, nh ng phong t c t p quán c h + Đ i v i ngư i lao ñ ng trong xã h i v n còn t n t i nh m m c ñích xóa ñói gi m nghèo theo hư ng b n v ng và cũng V n ñ kinh phí ñ th c hi n các gi i pháp ñư c xác ñ nh qua các ngu n l c là t o cơ s v t ch t c n thi t ñ th c hi n t t chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c. sau: - Nghiên c u h th ng các chính sách v nâng cao dân trí phát tri n ngu n - Ngu n kinh phí nâng cao dân trí lao ñ ng nông thôn theo ñ án 30a/CP nhân l c, v n d ng linh ho t, có cơ ch thích h p ñ ngư i dân ñư c th hư ng các - Ngu n kinh phí t chương trình xã h i hóa ñào t o d y ngh 2010- 2015 ch ñ mà Đ ng, Nhà nư c ñã ban hành m t cách nhanh nh t, ñ c bi t là có chính ñ nh hư ng 2020 sách khuy n khích, thu hút ngu n nhân l c có tay ngh , trình ñ cao v làm vi c và - Huy ñ ng các ngu n l c xã h i, v t ch t trong nhân dân làm vi c lâu dài t i ñ a phương. - Kinh phí t các chương trình m c tiêu khác - Ph i có chi n lư c ñ y m nh và phát tri n ngu n nhân l c m t cách toàn di n ñ ng b , ch ñ ng trong phân b lao ñ ng, b trí lao ñ ng. Chi n lư c này ph i bao g m t m c tiêu, phương hư ng ñ n vi c xác ñ nh cơ c u ngu n nhân l c
 13. 25 26 cho t ng ngành ngh , t ng lĩnh v c trong t ng giai ño n nh t ñ nh. Trong phân b , K T LU N b trí ngành ngh ñ a phương c n lưu ý ñ n nh ng ngành ngh truy n th ng có l i th c nh tranh cao qua ñó chú tr ng ñ n công tác ñào t o b i dư ng và ñ y nhanh Qua nghiên c u ngu n nhân l c trên ñ a bàn huy n Ba Tơ, ngư i vi t ñ tài s n xu t có tính chuyên môn cao. ñã có ñư c l i th là ñang công tác t i ñ a bàn huy n trong nhi u năm, ñã n m b t Ưu tiên ñ u tư cơ s v t ch t, trang thi t b cho Giáo d c - Đào t o ñ c bi t là nh ng thu n l i cũng như t n t i b t h p lý trong công tác phát tri n ngu n nhân các Trư ng Dân t c n i trú c a ñ a phương. l c c a huy n nhà, nên nh ng ñi u ñư c phân tích, s li u s d ng trong lu n văn 3.3.2 Ki n ngh v i t nh là trung th c và khách quan. 1- Trong các chương trình, d án c a t nh phân b cho huy n, các chương V i mong mu n là phát huy nh ng thành qu ñ t ñư c, tìm ra nh ng t n t i b t trình d án c a t nh làm ch ñ u tư trên ñ a bàn huy n: v phát tri n cơ s h t ng, h p lý cũng như nh ng rào c n làm nh hư ng ñ n s phát tri n ngu n nhân l c, qua phát tri n kinh t vùng mi n, c n g n ch c v i vi c ñào t o và phát tri n ngu n ñó xác l p ñư c h th ng các gi i pháp cung c p cho ñ a phương xây d ng chi n nhân l c t i ch . T o nhi u cơ h i cho ñ a phương phát tri n ngu n nhân l c, ñáp ng ñư c nhu c u th c t t i ñ a phương. lư c ñ y m nh và phát tri n ngu n nhân l c m t cách khoa h c toàn di n và ñ ng b , 2- K t qu nghiên c u c a nhà khoa h c v phát tri n ngu n nhân l c ñư c ch ñ ng trong phân b lao ñ ng, b trí lao ñ ng nh m chuy n d ch cơ c u lao ñ ng công b , ñư c ñánh giá là có giá tr th c ti n t i ñ a phương, c n ưu tiên ñưa vào h p lý t o cơ s cho vi c chuy n ñ i cư c u kinh t , tăng năng su t lao ñ ng, phát th c hi n mô hình nhân r ng t ñó áp d ng r ng rãi ñ y m nh nâng cao và phát tri n kinh t xã h i, th c hi n th ng l i công cu c công nghiêp hóa- hi n ñ i hóa. tri n ngu n l c tránh tình tr ng sau khi nghiên c u, công b nhưng không ñư c áp Ngư i nghiên c u ñã v n d ng nh ng ki n th c có ñư c, nh ng ch ng c d ng gây lãng phí v m t th i gian và kinh phí. m i có cơ s khoa h c ñ có ý ki n ñ xu t v i ñ a phương và ki n ngh v i các B 3- C n có chính sách khuy n khích, thu hút và tr ng d ng nhân tài hơn n a, ngành c p trên nh ng v n ñ c p bách c n gi i quy t và nghiên c u ñưa ra chính ñ c bi t ph i có ch ñ ưu ñãi hi n tài theo su t cu c ñ i c ng hi n c a h ch sách th c hi n t o s chuy n bi n ngu n nhân l c không nh ng cho huy n Ba Tơ không ph i là t ng giai ño n. mà cho c nh ng ñ a phương có ñ c ñi m kinh t - xã h i tương ñ ng như Ba Tơ. 4- T nh cho cơ ch , chính sách ñ t o l p m t qu v i n i dung h tr h c t p Do th i gian, ki n th c k năng còn h n ch , k t qu nh ng ñ xu t và gi i c a các em, ñ c bi t là các em ngư i dân t c thi u s . pháp c a lu n văn v n chưa ph n ánh h t m t cách toàn di n, nhi u v n ñ c n ti p 5- C n ưu tiên ñ u tư phân b , b trí kinh phí trong lĩnh v c xây d ng cơ s t c nghiên c u và hoàn thi n. V i kh năng c a mình ngư i vi t mong nh n ñư c trang thi t b và nh ng n i dung liên quan ñ n công tác giáo d c ñào t o, b i s góp ý chân thành ñ b sung ñ y ñ v m t lý lu n cũng như th c ti n ñ hoàn dư ng nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c k p th i, tránh tình tr ng trông ch thi n lu n văn./. ngu n kinh phí quá lâu khi Ngh quy t, ñ án ñã thông qua.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản