intTypePromotion=3

Luận văn:Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
154
lượt xem
77
download

Luận văn:Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp sài gòn', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C À N NG NGUY N MINH HI P GI I PHÁP PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH Mã s : 60.34.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH à N ng - Năm 2013
 2. Công trình ư c hoàn thành t i I H C À N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. PH M TH LAN HƯƠNG Ph n bi n 1: PGS. TS. VÕ XUÂN TI N Ph n bi n 2: TS. NG VĂN M Lu n văn ã ư c b o v t i H i ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i i h c à N ng vào ngày 10 tháng 03 năm 2013. Có th tìm hi u lu n văn t i: Trung tâm Thông tin - H c li u, i h c à N ng Thư vi n trư ng i h c Kinh t , i h c à N ng
 3. 1 M U 1. Lý do ch n tài M t trong nh ng nhân t mang tính quy t nh s phát tri n c a toàn b n n kinh t nói chung và ngân hàng nói riêng là nhân t con ngư i. Trong các y u t v t ch t c u thành nên ho t ng c a ngân hàng như: v n, tr s làm vi c, trang thi t b , nhân l c và môi trư ng… thì nhân l c là y u t quy t nh nh t nâng cao năng l c c nh tranh, m t th c t t ra cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn là ph i làm t t công tác phát tri n ngu n nhân l c và s d ng lao ng có hi u qu là h t s c quan tr ng. V i nh ng lý do trên, tôi ã l a ch n tài “Gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn” nghiên c u và làm lu n văn t t nghi p c a mình 2. M c tiêu nghiên c u - H th ng hóa nh ng v n lý lu n v phát tri n ngu n nhân l c trong các t ch c. - Phân tích th c tr ng công tác phát tri n ngu n nhân l c t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn, ch ra nh ng thành công, h n ch , nguyên nhân. - xu t nh ng gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c c a Ngân hàng áp ng yêu c u nhi m v t t hơn trong nh ng năm t i. 3. i tư ng và ph m vi nghiên c u - i tư ng nghiên c u: là nh ng v n lý lu n và th c ti n liên quan n phát tri n ngu n nhân l c c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn. - Ph m vi nghiên c u: ngu n nhân l c t khi Ngân hàng thành l p n nay và nh hư ng phát tri n n 2020.
 4. 2 4. Phương pháp nghiên c u tài c a lu n văn thu c chuyên ngành Qu n tr kinh doanh nên phương pháp s d ng ch y u là: các phương pháp duy v t bi n ch ng và duy v t l ch s , logic - l ch s , phương pháp phân tích - t ng h p, th ng kê. Ngoài ra, tài còn s d ng m t s phương pháp khác k t h p v i s li u th ng kê báo cáo c a Ngân hàng. 5. B c c c a tài - Chương 1: Nh ng v n lý lu n v phát tri n ngu n nhân l c. - Chương 2: Th c tr ng phát tri n ngu n nhân l c c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chương 3: Gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn 6. T ng quan tài li u nghiên c u CHƯƠNG 1 NH NG V N LÝ LU N V PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 1.1. KHÁI QUÁT V PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 1.1.1. Nhân l c và Ngu n nhân l c Nhân l c là toàn b các kh năng v th l c và trí l c c a con ngư i ư c v n d ng ra trong quá trình lao ng s n xu t. Nó cũng ư c xem là s c lao ng c a con ngư i, m t ngu n l c quý giá nh t trong các y u t c a s n xu t i v i các doanh nghi p. Nhân l c c a doanh nghi p bao g m t t c nh ng ngư i lao ng làm vi c trong doanh nghi p. [8] Ngu n nhân l c là ngu n l c con ngư i, là ti m năng lao ng c a m i con ngư i trong m t th i gian nh t nh. Ngu n nhân l c là
 5. 3 ng l c n i sinh quan tr ng nh t, ư c nghiên c u trên giác s lư ng và ch t lư ng, trong ó trí tu , th l c và ph m ch t o c, k năng ngh nghi p và s tương tác gi a các cá nhân trong c ng ng, là t ng th các ti m năng lao ng c a m t ngành, m t t ch c. 1.1.2. Qu n tr ngu n nhân l c Qu n tr ngu n nhân l c là ho t ng th c ti n mà m c ích cơ b n là tìm cách t ư c s hòa h p th a áng gi a nhu c u c a m t t ch c và ngu n nhân l c c a t ch c ó, nh m nâng cao hi u qu phát tri n ngu n nhân l c. Qu n tr ngu n nhân l c là thi t k các chính sách và th c hi n các lĩnh v c ho t ng nh m làm cho con ngư i óng góp giá tr h u hi u nh t cho t ch c 1.1.3. Phát tri n ngu n nhân l c Phát tri n ngu n nhân l c theo nghĩa r ng là t ng th các ho t ng h c t p có t ch c ư c ti n hành trong nh ng kho ng th i gian nh t nh t o ra s thay i v hành vi ngh nghi p cho ngư i lao ng và ư c th c hi n b i doanh nghi p. Phát tri n ngu n nhân l c như v y là bao g m t t c các ho t ng h c t p, th m chí ch vài ngày, vài gi . [18] M c dù có nhi u quan ni m khác nhau v phát tri n ngu n nhân l c nhưng nhìn chung phát tri n ngu n nhân l c chính là quá trình h c t p và phát tri n năng l c toàn di n c a con ngư i vì s ti n b kinh t , xã h i và s hoàn thi n b n thân c a m i ngư i. Phát tri n ngu n nhân l c là m t trong nh ng n i dung c a qu n tr ngu n nhân l c và không th tách r i c a qu n tr ngu n nhân l c.
 6. 4 1.1.4. Ngân hàng thương m i và c i m c a nó 1.1.5. Ý nghĩa c a phát tri n ngu n nhân l c - i v i ngành ngân hàng - i v i ngư i lao ng - i v i n n kinh t 1.2. N I DUNG CƠ B N C A PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 1.2.1 Nh ng n i dung cơ b n c a phát tri n ngu n nhân l c Hình 1.1 N i dung cơ b n c a phát tri n ngu n nhân l c Ba con ư ng th hi n ư c n i dung phát tri n ngu n nhân l c c a t ch c: Th nh t: t “l a ch n” n “th c hi n” Th hai: t “ ào t o” n “th c hi n” Th ba: t “ ào t o” n “l a ch n” Nh ng n i dung cơ b n c a phát tri n ngu n nhân l c bao g m: a. H i nh p vào môi trư ng làm vi c b. ào t o k năng c. Phát tri n ngh nghi p
 7. 5 1.2.2. Quy mô, cơ c u ngu n nhân l c Quy mô ngu n nhân l c, nhân t ph n ánh s lư ng ngu n nhân l c hi n có t i m t th i i m nh t nh, là toàn b nh ng ngư i c th tham gia vào quá trình lao ng, là t ng th các y u t v v t ch t và tinh th n ư c huy ng vào quá trình lao ng. Cơ c u ngu n nhân l c có th ư c xem xét nhi u góc khác nhau: theo trình chuyên môn nghi p v ; theo phòng ban; theo gi i tính nam, n ; tr c ti p, gián ti p; theo nhóm tu i... 1.2.3. Phát tri n trình chuyên môn nghi p v ngu n nhân l c Trình chuyên môn nghi p v là ki n th c t ng h p, ki n th c chuyên môn nghi p v k thu t, ki n th c c thù c n thi t m ương các ch c v trong qu n lý, kinh doanh và các ho t ng khác, là phát tri n, nâng cao ki n th c v k thu t, kinh t , xã h i. Trình chuyên môn k thu t c a ngu n nhân l c có ư c ch y u là thông qua ào t o. Các ch tiêu ch y u ánh giá trình chuyên môn k thu t c a ngu n nhân l c: - T l lao ng ã qua ào t o: Là % s lao ng ã qua ào t o so v i t ng s lao ng ang làm vi c. Τ = ∑L T × 100 T ∑L LV T T : T l lao ng ã qua ào t o so v i t ng lao ng ang làm vi c; L T : S lao ng ã qua ào t o ang làm vi c; LLV : S lao ng ang làm vi c. Ch tiêu này dùng ánh giá trình chuyên môn c a l c lư ng lao ng m i qu c gia, c a các vùng lãnh th
 8. 6 1.2.4. Phát tri n k năng c a ngư i lao ng Có hai lo i k năng: K năng c ng và k năng m m. K năng c ng là k năng có ư c do ngư i lao ng ư c ào t o t i nhà trư ng ho c s t tìm tòi nghiên c u, ây là k năng có tình n n t ng qua m t quá trình úc rút. K năng m m là k năng mà ngư i lao ng có ư c thông qua quá trình th c t trong ngh nghi p và trong cu c s ng h ng ngày. K năng c ng t o n n t ng, k năng m m t o nên s phát tri n. thành công trong công vi c và trong cu c s ng thì ngư i lao ng c n ph i v n d ng linh ho t hai lo i k năng này. 1.2.5. Nâng cao trình nh n th c cho ngư i lao ng Nh n th c là s ph n ánh trình khách quan vào trong b óc c a con ngư i, s ph n ánh ó không ph i là hành ng nh t th i, máy móc mà ó là c m t quá trình c a ho t ng trí tu . Trình nh n th c c a ngư i lao ng là trình ph n ánh m c hi u bi t v chính tr , xã h i và tính t giác trong ho t ng s n xu t kinh doanh. Vì v y c n nâng cao ch t lư ng m t cách toàn di n c 3 m t: Nâng cao ki n th c; ph m ch t o c; chuyên môn hoàn thành t t nhi m v ư c giao. 1.2.6. Nâng cao ng l c thúc y ngư i lao ng ng l c là s khao khát, s thôi thúc và t nguy n c a con ngư i nâng cao m i n l c c a mình t ư c m c tiêu hay k t qu c th nào ó. nâng cao ng cơ th c y ngư i lao ng thì cơ quan c n ph i có ho c t o ra nh ng y u t nâng cao ng cơ thúc y ngư i lao ng tương ng, nh ng y u ó: - Y u t v t ch t - Y u t tinh th n - Môi trư ng làm vi c
 9. 7 1.2.7. Nâng cao s c kh e cho ngư i lao ng Nâng cao trình s c kh e là nâng cao th ch t, tinh th n cho ngư i lao ng. Trình s c kh e c a ngư i lao ng ph n ánh trình phát tri n ngu n nhân l c, bi u hi n cơ th cư ng tráng, năng l c lao ng chân tay, s d o dai c a ho t ng tinh th n, kh năng v n ng c a trí tu , bi n tư duy thành ho t ng th c ti n. 1.3. CÁC NHÂN T NH HƯ NG N PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 1.3.1. Chính sách phát tri n c a ngân hàng - C i thi n h th ng qu n lý n i b ; - C i thi n an ninh c a các kho n u tư, tăng cư ng tin c y cho các ngân hàng thương m i vào m t ph n c a dân cư và các ch n khác; - C i thi n tính minh b ch h th ng ngân hàng; - Phòng ch ng giao d ch trên thu nh p h p pháp hoá (r a ti n), nh n ư c b ng nh ng hành ng b t h p pháp; - T o i u ki n thu n l i cho vi c phát tri n c a lĩnh v c tài chính; - Phát tri n h th ng thanh toán; - Phát tri n khung pháp lý cho ho t ng ngân hàng, giám sát; - Phát tri n các lo i hình d ch v m i. 1.3.2. Nhân t thu c v tính năng ng xã h i 1.3.3. Chính sách s d ng, b trí ngu n nhân l c phát huy hi u qu ngu n nhân l c, ngân hàng c n ban hành nh ng chính sách như: - Chính sách tuy n d ng; - Chính sách tr lương, thư ng, phúc l i tương x ng v i s c lao ng, năng l c cá nhân... m b o i ngũ CBCNV s ng b ng lương c a mình;
 10. 8 - Chính sách ph c p ưu ãi h p lý i v i t ng b ng c p; - Chính sách ph c p thâm niên công tác; - Chính sách gi chân CBCNV, c bi t là nh ng ngư i tài. 1.3.4. Nhân t thu c v ngư i lao ng Ngoài các y u t k trên thì y u t v i ngũ nhân viên, cán b cũng có nh hư ng không kém góp ph n phát tri n ngu n nhân l c. CHƯƠNG 2 TH C TR NG PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C C A NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 2.1. KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 2.1.1 Gi i thi u Ngân hàng TMCP Sài Gòn 2.1.2 Phân tích các ho t ng phát tri n ngu n nhân l c t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn a. Cơ c u t ch c. Cơ c u t ch c Ngân hàng theo cơ c u tr c tuy n. H i ng Qu n tr , Ban Ki m soát do ih i ng c ông b u ra. T ng Giám c do H i ng Qu n tr b nhi m. b. Nh ng lĩnh v c thu c qu n tr ngu n nhân l c c a Ngân hàng bao g m: c. Nh ng lĩnh v c thu c qu n tr hành chính c a Ngân hàng bao g m: d. Cơ s v t ch t và trang thi t b * Tình hình tài chính V n i u l hi n t i c a SCB là 10.583 t ng
 11. 9 B ng 2.1 B ng cân i k toán c a SCB năm 2009 – 2011 ( VT: Tri u ng) Tăng Tăng CH TIÊU 2009 2010 2011 trư ng trư ng 2010/2009 2011/2010 A. T ng Tài s n 54,492,474 60,182,876 77,985,156 5,690,402 17,802,280 I. Ti n m t, vàng b c, á quý 673,025 2,744,767 1,115,470 2,071,742 -1,629,297 II. Ti n g i t i ngân hàng nhà nư c 835,504 1,002,897 447,916 167,393 -554,981 Vi t Nam III. Ti n g i t i các TCTD khác và 4,399,322 4,852,332 5,188,061 453,010 335,729 cho vay các TCTD khác IV. Ch ng khoán kinh doanh 354 444 532 90 88 1. Ch ng khoán kinh doanh 354 444 532 90 88 2. D phòng gi m giá ch ng khoán 0 0 kinh doanh V. Các công c tài chính phái sinh và 36,357 386,675 36,357 350,318 các tài s n tài chính khác VI. Cho vay khách hàng 30,969,115 32,409,048 41,007,960 1,439,933 8,598,912 1. Cho vay khách hàng 31,310,489 33,177,653 42,171,285 1,867,164 8,993,632 2. D phòng r i ro cho vay khách -341,374 -768,605 -1,163,325 -427,231 -394,720 hàng VII. Ch ng khoán u tư 8,723,719 6,036,944 7,905,783 -2,686,775 1,868,839 1. Ch ng khoán u tư s n sàng 8,722,334 6,038,842 7,907,681 -2,683,492 1,868,839 bán 2. Ch ng khoán u tư gi n ngày 2,453 -2,453 0 áo h n 3. D phòng gi m giá ch ng khoán -1,068 -1,898 -1,898 -830 0 u tư VIII. Góp v n, u tư dài h n 736,402 518,515 523,295 -217,887 4,780 1. u tư vào công ty con 0 0 2. u tư vào công ty liên doanh 0 0
 12. 10 3. u tư dài h n khác 736,402 523,684 528,464 -212,718 4,780 4. D phòng gi m giá u tư dài h n -5,169 -5,169 -5,169 0 IX. Tài s n c nh 678,961 911,901 1,422,946 232,940 511,045 1. Tài s n c nh h u hình 297,490 499,829 438,200 202,339 -61,629 2. Tài s n c nh thuê tài chính 0 0 3. Tài s n c nh vô hình 381,471 412,072 984,746 30,601 572,674 X. B t ng s n u tư 0 0 XI. Các tài s n khác 7,476,072 11,669,671 19,986,518 4,193,599 8,316,847 B. N ph i tr và v n ch s h u 54,492,474 60,182,876 77,985,156 5,690,402 17,802,280 T ng n ph i tr 50,010,825 55,472,240 73,123,351 5,461,415 17,651,111 I. Các kho n n chính ph và NHNN 3,000,000 717,892 2,156,809 -2,282,108 1,438,917 Vi t Nam II. Ti n g i và vay các T ch c tín 11,958,013 9,550,829 17,734,742 -2,407,184 8,183,913 d ng khác III. Ti n g i c a khách hàng 30,113,315 35,121,557 40,900,135 5,008,242 5,778,578 IV. Các công c tài chính phái sinh và 62,843 -62,843 0 các kho n n tài chính khác V. V n tài tr , u thác u tư c a 74,749 171,803 10,203 97,054 -161,600 Chính ph và các t ch c tín d ng khác VI. Phát hành gi y t có giá 3,755,794 8,877,273 10,372,002 5,121,479 1,494,729 VII. Các kho n n khác 1,046,111 1,032,886 1,949,460 -13,225 916,574 VIII. V n ch s h u 4,481,649 4,710,636 4,861,805 228,987 151,169 1. V n c a t ch c tín d ng 3,977,512 4,253,384 4,192,998 275,872 -60,386 2. Qu c a t ch c tín d ng 128,915 114,688 268,944 -14,227 154,256 3. Chênh l ch t giá h i oái -8,318 0 -8,318 4. Chênh l ch ánh giá l i tài s n 0 0 5. L i nhu n chưa phân ph i 375,222 342,564 408,181 -32,658 65,617 IX. L i ích c a c ông thi u s
 13. 11 2.2 TÌNH HÌNH HO T NG KINH DOANH T I NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN B ng 2.2- K t qu ho t ng kinh doanh c a SCB trong 3 năm 2009 – 2011 ( VT: Tri u ng) Năm Năm CH TIÊU 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 1. Doanh s 385,588 679,983 911,265 294,395 231,282 2. Các kho n gi m tr -1,054 -669 -631 385 38 3. Doanh s thu n 384,533 679,315 910,634 294,782 231,319 4. Giá v n hàng bán -300,936 -492,625 -712,891 -191,689 -220,266 5. Lãi g p 83,598 186,690 197,743 103,092 11,053 6. Thu nh p tài chính 3,465 11,077 9,865 7,612 -1,212 7. Chi phí tài chính -21,007 -34,300 -52,284 -13,293 -17,984 - Trong ó: Chi phí lãi vay -17,141 -23,323 -34,841 -6,182 -11,518 8.Chi phí bán hàng -15,549 -42,204 -52,579 -26,655 -10,375 9. Chi phí qu n lý doanh nghi p -12,690 -22,356 -26,055 -9,666 -3,699 10 Lãi/(l ) t ho t ng kinh doanh 37,817 98,906 76,689 61,089 -22,217 11. Thu nh p khác 1,136 2,254 2,242 1,118 -12 12. Chi phí khác -574 -1,413 -1,031 -839 382 13. Thu nh p khác, ròng 562 841 1,211 279 370 13b. Lãi/(l ) t công ty liên doanh 0 0 14. Lãi/(l ) ròng trư c thu 38,380 99,747 77,900 61,367 -21,847 15. Thu thu nh p doanh nghi p – hi n th i -657 -9,634 -12,350 -8,977 -2,716 16. Thu thu nh p doanh nghi p – hoãn l i 110 121 110 11 17. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p -657 -9,525 -12,229 -8,868 -2,704 18. Lãi/(l ) thu n sau thu 37,723 90,222 65,671 52,499 -24,551 19. L i ích c ông thi u s -3 197 -3 200 20. C ông c a Công ty m 37,723 90,225 65,475 52,502 -24,750 21. Lãi cơ b n trên c phi u 0 0 22. Lãi trên c phi u pha loãng 0 0
 14. 12 Trong giai o n 2009 – 2010, trên th trư ng ngân hàng x y ra nhi u bi n ng. Sang năm 2010, l i nhu n Ngân hàng TMCP Sài Gòn t 90.225 tri u ng, doanh thu t 679,983 tri u ng. Trong cơ c u doanh thu, doanh thu t lãi v n chi m t tr ng l n (89,2%), chi phí c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn ch y u là chi tr lãi, chi m 82,1% trong cơ c u chi phí. L i nhu n c a SCB có s tăng trư ng r t l n. Năm 2009 v i m c l i nhu n 37.723 tri u ng tăng lên 90.222 tri u ng trong năm 2010. Năm 2011 t 52.502 tri u ng gi m so v i năm 2010 là 24.750 tri u ng. Tuy nhiên bên c nh ó ta th y năm 2011 t ng thu là 911.265 tri u ng cao hơn t ng thu c a năm 2010 là 231.282 tri u ng nhưng l i nhu n mang l i thì th p hơn năm 2010. 2.3. TH C TR NG PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 2.3.1. Th c tr ng v cơ c u ngu n nhân l c B ng 2.3 Cơ c u ngu n nhân l c c a Ngân hàng theo tu i và gi i tính. Nhóm Gi i tính T ng c ng T l tu i Nam N ( ngư i) (%) ≤ 30 637 772 1,409 47 31÷ 39 462 357 819 27 40 ÷ 49 281 231 512 17 ≥ 50 172 75 247 8 T ng s 1,552 1,435 2,987 100 Ngu n: Phòng TCNS – Ngân hàng TMCP Sài Gòn, năm 2012. ây là l c lư ng lao ng nòng c t có th i gian h c t p b sung ki n th c, kinh nghi m, s c kh e ph c v công tác và tích
 15. 13 lũy kinh nghi m nâng cao trình qu n lý, qu n tr r i ro phát tri n Ngân hàng ngày càng l n m nh. B ng 2.4: Cơ c u ngu n nhân l c theo tu i và lo i h p ng lao ng. Lo i h p ng lao ng T ng T l Nhóm tu i KX 1 ÷ 3 năm
 16. 14 h p ng dài h n, ây là ngu n lao ng nòng c t trong nh hư ng phát tri n tương lai c a Ngân hàng. 2.3.2. Th c tr ng phát tri n trình chuyên môn nghi p v NNL Ph Trung i Cao T ng B ph n công tác thông c p h c h c c ng Qu n lý 98 34 132 Qu n lý trung gian 156 76 232 kinh doanh 1436 140 1576 H tr kinh doanh 572 143 332 1047 T ng c ng 572 143 2022 250 2987 T l ( %) 19% 5% 68% 8% 100% B ng 2.5: Cơ c u ngu n nhân l c theo trình h c v n và b ph n công tác. S li u b ng và bi u 2.3 cho th y, trong s 2.987 CBNV, t l CBNV có trình chuyên môn i h c là 2.022 ngư i (chi m t l 68%), ti p theo là trình cao h c chi m CBNV có trình cao h c chuyên ngành 250 ngư i (chi m t l 8 %), l c lư ng lao ng ph thông là 572 ngư i ( chi m t l 19 %). 2.3.3. Th c tr ng phát tri n k năng c a ngu n nhân l c B ng 2.6: Nh ng k năng ào t o cho ngư i lao ng Stt Tên k năng 1 Tinh th n trách nhi m 2 Kh năng thích nghi 3 K năng àm phán 4 Áp d ng ki n th c vào công vi c hi u qu 5 K năng giao ti p và truy n thông 6 K năng phát tri n con ngư i
 17. 15 Stt Tên k năng 7 Tính ch ng 8 Sáng t o và liên t c c i ti n 9 Kh năng ánh giá và ra quy t nh 10 Qu n lý quá trình th c hi n 11 Kh năng l p k ho ch và t ch c 12 ánh giá v n 13 Gi i quy t v n 14 Tư duy chi n lư c 15 Kh năng lãnh o 16 Làm vi c theo nhóm/t ch c Ngu n: Trung tâm ào t o a s các tân c nhân vào làm vi c t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn ư c b trí là chuyên viên quan h khách hàng, các giao d ch viên, nh ng cán b này th c hi n nhi m v bán các s n ph m/d ch v ngân hàng cho khách hàng. Nhưng bán cho ai? Bán như th nào? Làm th nào khách hàng s d ng s n ph m/d ch v c a ngân hàng mình mà không ch y n ngân hàng khác… u là nh ng v n r t b ng v i tân c nhân. 2.3.4. Th c tr ng trình nh n th c c a ngư i lao ng Nh ng năm qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn ã chú ý ào t o, nâng cao trình nhân th c cho ngư i lao ng b ng nhi u bi n pháp: m các l p t p hu n, b i dư ng ng n h n và các l p k năng. K t qu trong t ng s 2.987 lao ng, có 250 lao ng có trình trên i h c, 2022 lao ng có trình i h c, 143 lao ng có trình trung c p và 572 lao ng có trình ph thông.
 18. 16 2.3.5. Th c tr ng v nâng cao ng cơ thúc y ngư i lao ng - Chính sách lương, thư ng và ph c p B ng 2.7: H th ng c p hàm và Band lương c a SCB D i lương C p hàm Band 10 T ng giám c i u hành cao c p (P) Band 9 Giám c i u hành (MD) Band 8 Phó ch t ch i u hành cao c p (SVP/EVP) Band 7 Phó ch t ch i u hành (VP) Band 6 Tr lý phó ch t ch i u hành (AVP) D i lương C p hàm Band 5 Trư ng phòng cao c p (SM) Band 4 Trư ng phòng (M) Band 3 Phó phòng (AM) Band 2 Chuyên viên (O) Band 1 Nhân viên (‘C) Ngu n: SCB - V y u t tinh th n: - T o môi trư ng làm vi c: 2.3.6. Th c tr ng v v n s c kh e c a ngư i lao ng Hàng năm t ch c luôn quan tâm n tình tr ng s c kh e i v i ngư i lao ng b ng hình th c: nh kỳ tháng 06 hàng năm Ngân hàng TMCP Sài Gòn t ch c khám s c kh e nh kỳ cho toàn b CBCNV c a ngân hàng. Và s lư ng CBCNV i khám s c kh e nh kỳ theo yêu c u t 100%. Bên c nh ó ngân hàng còn có chương trình b o hi m chăm sóc s c kh e toàn di n cho CBNV. 2.4. NGUYÊN NHÂN C A NH NG H N CH TRÊN 2.4.1. Chưa chú tr ng ào t o ngu n nhân l c có trình cao Công tác ào t o thi u bài b n, chưa t yêu c u v s lư ng
 19. 17 và ch t lư ng ào t o ngu n nhân l c, gây lãng phí trong công tác ào t o và c bi t chưa chú tr ng n công tác ào t o ngu n nhân l c có trình cao. 2.4.2. Chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c chưa hoàn ch nh Phát tri n ngu n nhân l c thi u tr ng tâm. Chưa chú tr ng công tác chuy n d ch cơ c u ch t lư ng ngu n nhân l c theo hư ng nâng cao trình chuyên môn nghi p v , phát tri n ngu n nhân l c ch t lư ng cao, toàn di n (v trí l c, năng l c chuyên môn, th l c và o c) t t c các c p c a nhân l c và g n v i chi n lư c phát tri n c a ngân hàng trong th i kỳ h i nh p. 2.4.3. Công tác ho ch nh ngu n nhân l c chưa ư c chú tr ng Ngân hàng TMCP Sài Gòn chưa chú tr ng t i vi c ho ch nh ngu n nhân l c, mà ch ơn thu n làm công tác th ng kê, tính toán gi n ơn v ngu n nhân l c. Vì v y, v m t nh n th c công tác ho ch nh ngu n nhân l c còn nhi u h n ch . 2.4.4. Quy ch tăng lương hàng năm b t c p, chưa th c s thu hút ngư i lao ng g n bó lâu dài CHƯƠNG 3 GI I PHÁP PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C C A NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 3.1. CƠ S XU T GI I PHÁP 3.1.1. Chi n lư c phát tri n c a ngành ngân hàng và c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi n lư c phát tri n c a ngành ngân hàng: - Phát tri n theo hư ng hi n i, ho t ng a năng d a trên cơ s công ngh và trình qu n lý tiên ti n
 20. 18 - Phát tri n lo i hình ngân hàng bán l v i th trư ng m c tiêu là khách hàng cá nhân - Phát tri n h th ng s n ph m d ch v ngân hàng a d ng, a ti n ích, hàm lư ng công ngh cao - M r ng m ng lư i phân ph i - Xu hư ng phát tri n các s n ph m liên k t - Liên k t, h p tác v i các công ty công ngh thông tin, tăng cư ng ng d ng công ngh cao vào s n ph m d ch v - M r ng quan h i lý, h p tác kinh doanh, phát tri n s n ph m, ng d ng và chuy n giao công ngh v i các t ch c tài chính nư c ngoài - Khuynh hư ng mua, bán, h p nh t, sáp nh p tăng kh năng c nh tranh và quy mô ho t ng Chi n lư c phát tri n c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn: - Ngân hàng TMCP Sài Gòn ti p t c và không ng ng hoàn thi n cơ c u t ch c theo mô hình qu n tr ngân hàng chuyên nghi p, hi n i theo tiêu chu n qu c t . - C ng c và hoàn thi n các quy trình v qu n lý r i ro theo chu n m c và thông l qu c t . - Phát tri n kh i khách hàng cá nhân v i m c tiêu ưa Ngân hàng TMCP Sài Gòn tr thành Ngân hàng thương m i c ph n n m trong top 5 t i th trư ng bán l Vi t Nam trong phân khúc khách hàng trung - cao c p và Ngân hàng n m trong top 10 trong phân khúc khách hàng cao c p. Trư c nh ng thay i nhanh chóng c a môi trư ng, xu hư ng toàn c u hóa n n kinh t , Ngân hàng TMCP Sài Gòn nói riêng. ng v ng trong cơ ch th trư ng, bu c Ngân hàng TMCP Sài Gòn ph i quan tâm n công tác ho ch nh ngu n nhân l c; ào t o

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản