Luận văn: "Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang"

Chia sẻ: Hahoang Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:129

2
1.462
lượt xem
810
download

Luận văn: "Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong điều kiện hiện nay, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả mà hiệu quả cuối cùng phải được phản ánh thông qua chỉ tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và tỷ suất của nó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: "Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang"

 1. Chuyªn ®Ò thùc tËp TÀI: "K toán doanh thu, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh t i Công ty c ph n u tư và Phát tri n h t ng Nam Quang" GVHD: Th.S inh Th Hùng SVTH: Hoàng Minh Trang SV: Hoµng Minh Trang 1
 2. Chuyªn ®Ò thùc tËp M CL C L IM U .......................................................................................................... 2 Quy nh ch vi t t t............................................................................................... 3 PH N I TH C TR NG V K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC NH K T QU KINH DOANH T I CÔNG TY C PH N D U TƯ VÀ PHÁT TRI N H T NG NAM QUANG 4 1.1. Khái quát v Công ty 4 1.1.1. L ch s hình thành và phát tri n c a Công ty ................................................ 4 1.1.2. c i m t ch c, qu n lý ho t ng kinh doanh c a Công ty....................... 7 1.1.3. T ch c b máy k toán và b s k toán t i Công ty..................................... 14 1.1.3.1. T ch c b máy k toán c a Công ty............................................................ 14 1.1.3.2. c i m t ch c b s k toán Công ty...................................................... 17 1.2. Th c tr ng công tác k toán doanh thu, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh t i Công ty 25 1.2.1. K toán doanh thu bán hàng ………………………………....………...…… 24 1.2.2. K toán giá v n hàng bán ………………………………....…………..…… 44 1.2.3. K toán thu GTGT ph i n p …………………………....………………… 49 1.2.4. K toán n ph i thu …………………………………….....……………...… 53 1.2.5. K toán chi phí bán hàng ……………………………….....…………...…… 58 1.2.6. K toán chi phí qu n lý doanh nghi p ………...……….....………………… 64 1.2.7. K toán k t qu kinh doanh ………………………….....……..…………… 70 PH N II M T S KI N NGH NH N HOÀN THI N CÔNG TÁC K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC NH K T QU KINH DOANH T I CÔNG TY C PH N U TƯ VÀ PHÁT TRI N H T NG NAM 74 QUANG 2.1.S c n thi t ph i hoàn thi n công tác k toán doanh thu, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh t i Công ty ................................................................................. 74 2.2. M t s ki n ngh nh m hoàn thi n công tác k toán doanh thu, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh t i Công ty.......................................................................... 76 K T LU N 78 ............................................................................................................... Xác nh n c a cơ quan, ơn v th c t p................................................................. 79 SV: Hoµng Minh Trang 2
 3. Chuyªn ®Ò thùc tËp Nh n xét c a giáo viên hư ng d n ........................................................................ 80 Danh m c tài li u tham kh o ................................................................................ 81 SV: Hoµng Minh Trang 3
 4. Chuyªn ®Ò thùc tËp Lêi më ®Çu Trong i u ki n hi n nay, t n t i và phát tri n, các doanh nghi p ph i ti n hành ho t ng s n xu t kinh doanh t hi u qu mà hi u qu cu i cùng ph i ư c ph n ánh thông qua ch tiêu t ng l i nhu n t ho t ng kinh doanh và t su t c a nó. t ư c m c tiêu trên thì doanh thu bán hàng ph i l n hơn chi phí b ra (bao g m giá v n hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p). Như v y, doanh thu bán hàng và k t qu bán hàng là hai m t c a m t v n , chúng có m i quan h t l thu n v i nhau trong ó doanh thu là i u ki n tiên quy t, quy t nh cu i cùng c a ho t ng kinh doanh. Trong ho t ng kinh doanh, ngoài vi c mua s m các y u t u vào, ti n hành s n xu t ho c thu mua t o ra s n ph m, doanh nghi p ph i ti n hành tiêu th thu ti n v t o nên doanh thu c a mình. ây là b ph n quan tr ng quy t nh s t n t i c a doanh nghi p. Xu t phát t t m quan tr ng c a v n nêu trên, qua quá trình th c t p t i Công ty c ph n u tư và Phát tri n h t ng Nam Quang, ư c s giúp c a Ban giám c, các cán b Ban Tài chính - K toán, cùng s hư ng d n t n tình c a th y giáo th c s inh Th Hùng, tôi xin i sâu vào nghiên c u tài: "K toán doanh thu, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh t i Công ty c ph n u tư và Phát tri n h t ng Nam Quang". Ngoài ph n m u và k t lu n, n i dung g m 2 ph n: Ph n 1 Th c tr ng v t ch c k toán doanh thu, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh t i Công ty c ph n u tư và Phát tri n h t ng Nam Quang. Ph n 2: M t s nh n xét và ki n ngh nh m hoàn thi n công tác k toán và doanh thu bán hàng, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh t i công ty c ph n u tư và Phát tri n h t ng Nam Quang . M c dù ã r t c g ng song vì b n thân chưa có nhi u kinh nghi m th c t nên chuyên ch c ch n không tránh kh i khi m khuy t. Do v y tôi r t mong nh n ư c nh ng ý ki n óng góp hoàn thi n hơn chuyên c a mình. Tôi xin chân thành c m ơn ! Hà N i, ngày 15 tháng 01 năm 2007 Sinh viên: Hoàng Minh Trang SV: Hoµng Minh Trang 4
 5. Chuyªn ®Ò thùc tËp QUY NH CH VI T T T - GTGT : Giá tr gia tăng - CT : Ch ng t - NT : Ngày tháng - TK : Tài kho n - TSC : Tài s n c nh - TK331-HH : Tài kho n 331 c a Công ty TNHH Xây d ng H ng H i. - TK 632-P : Tài kho n 632 – Khu công nghi p Phúc i n SV: Hoµng Minh Trang 5
 6. Chuyªn ®Ò thùc tËp PH N I TH C TR NG V K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC Đ NH K T QU KINH DOANH T I CÔNG TY C PH N Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N H T NG NAM QUANG 1.1. Khái quát v Công ty 1.1.1. L ch s hình thành và phát tri n c a công ty 1.1.1.1. Quá trình phát tri n - Tên Công ty: Công ty c ph n u tư và Phát tri n h t ng Nam Quang. - Tên giao d ch: Nam Quang Investment And Development Infrastructure Joint Stock Company. Tên Công ty vi t t t: NQHD JSC - a ch tr s chính: Khu công nghi p Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i Dương i n tho i: 0320 752 261 Fax: 0320 752 001 Email: info@quangminh-izone.com Website:www.quangminh-izone.com - Văn phòng i di n t i Hà N i : Khu công nghi p Hà N i – ài Tư, s 386 Nguy n Văn Linh, qu n Long Biên, Hà N i. i n tho i: 048757965 Fax: 048757969 Công ty c ph n u tư và Phát tri n h t ng Nam Quang trư c ây là Công ty TNHH u tư và Phát tri n h t ng Nam Quang ư c thành l p theo ăng ký kinh doanh s 0402000210 do S K ho ch và u tư t nh H i Dương c p ngày 17/02/2003. n tháng 5/2005, H i ng thành viên Công ty TNHH u tư và Phát tri n h t ng Nam Quang quy t nh chuy n i lo i hình doanh nghi p c a Công ty t lo i hình Công ty TNHH thành Công ty c ph n và ã ư c S K ho ch và u tư t nh H i Dương ch p thu n, c p ăng ký kinh doanh m i s 0403000282 ngày 06/5/2005. 1.1.1.2. Ch c năng, nhi m v c a ơn v . SV: Hoµng Minh Trang 6
 7. Chuyªn ®Ò thùc tËp Ngành ngh kinh doanh c a Công ty là: Kinh doanh h t ng khu công nghi p, khu dân cư; xây d ng công trình dân d ng, công nghi p, giao thông, thu l i; i lý mua bán, ký g i hàng hoá (theo úng quy nh c a pháp lu t); mua bán máy móc thi t b văn phòng; ch bi n lương th c, th c ph m; s n xu t, l p ráp h th ng i u hoà, máy nông nghi p và lâm nghi p; s n xu t hàng may m c, gi y dép, bao bì hàng hoá, khung b ng thép, các c u ki n thép cho xây d ng, tôn l p, các chi ti t và ph tùng xe máy (tr khung và ng cơ). Công ty kinh doanh v i m c tiêu: Không ng ng phát tri n các ho t ng s n xu t - kinh doanh thu l i nhu n t i a, t o vi c làm n nh, c i thi n i u ki n làm vi c, nâng cao thu nh p và i s ng c a ngư i lao ng; m b o l i ích c a các c ông và làm tròn nghĩa v v i Nhà nư c theo Lu t nh, th c hi n ch trương phát tri n kinh t nhi u thành ph n c a ng, Nhà nư c và c a a phương; góp ph n t o ra s n ph m cho xã h i và th c hi n các m c tiêu kinh t – xã h i khác. 1.1.1.3. Tình hình kinh doanh - V n i u l năm 2003 c a Công ty là 42 t ng Vi t Nam. - V n i u l hi n t i năm 2006: 170 t ng Vi t Nam - Th trư ng c a Công ty: Công ty hư ng t i th trư ng trong nư c và qu c t v i các doanh nghi p có nhu c u thuê l i t xây d ng nhà xư ng s n xu t kinh doanh trong Khu công nghi p ho c các doanh nghi p có nhu c u thuê mua nhà xư ng ã ư c xây d ng s n ho c có th tho thu n xây d ng nhà xư ng theo yêu c u. - K t qu kinh doanh: SV: Hoµng Minh Trang 7
 8. Chuyªn ®Ò thùc tËp BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH T ngày 01/01/2004 n ngày 30/6/2006 ơn v tính: VN 6 tháng u Ch tiêu Năm 2004 Năm 2005 năm 2006 Doanh thu BH và cung c p d ch v 439.382.742 7.704.458.666 12.089.766.148 Các kho n gi m tr - Gi m giá hàng bán - Hàng bán b tr l i - Thu TT B, thu XK ph i n p Doanh thu thu n 439.382.742 7.740.458.666 12.089.766.148 Giá v n hàng bán 609.410.884 7.923.586.051 9.277.209.959 L i nhu n g p (170.028.142) (183.127.384) 812.556.189 Chi phí bán hàng 71.359.618 150.000.000 Chi phí qu n lý doanh nghi p 757.378.345 1.283.499.166 593.232.594 L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh (927.406.487) 877.015.673 3.054.394.464 Doanh thu ho t ng tài chính 786.968.719 2.449.911.863 4.786.749 Chi phí ho t ng tài chính 16.119.441 34.910.022 19.715.880 L i nhu n t ho t ng tài chính 770.849.278 210.001.841 (14.929.131) Thu nh p khác 667.800 T ng l i nhu n trư c thu (156.557.209) 877.015.673 3.055.062.264 Thu thu nh p doanh nghi p ph i n p - - - L i nhu n sau thu (156.557.209) 877.015.673 3.055.062.264 SV: Hoµng Minh Trang 8
 9. Chuyªn ®Ò thùc tËp - Tình hình tài s n: + Tài s n c nh: Tính n 30/6/2006, Tài s n c nh c a Công ty là 86.758.227.946 VND, trong ó: Tài s n c nh h u hình: 293.902.800 VND Chi phí xây d ng cơ b n d dang: 86.464.325.146 VND + Tài s n lưu ng: 105.520.347.652 VND - S lư ng lao ng: 40 ngư i - Cơ c u lao ng + Tr c ti p: 15 lao ng + Gián ti p: 25 lao ng - tu i trung bình c a lao ng: 30 tu i 1.1.2. c i m t ch c, qu n lý ho t ng kinh doanh c a Công ty 1.1.2.1. c i m t ch c ho t ng s n xu t kinh doanh Công ty là m t pháp nhân, h ch toán kinh t c l p, m tài kho n t i Ngân hàng và có con d u riêng ho t ng. Các c ông sáng l p, H i ng qu n tr , Ban ki m soát và Giám c Công ty t ch u trách nhi m trư c pháp lu t: v các n i dung trong h sơ ăng ký kinh doanh c a Công ty; v vi c s d ng các Gi y phép, Gi y ch ng nh n, các gi y t khác và con d u c a Công ty trong giao d ch; v vi c góp v n c ph n qu n lý, s d ng và theo dõi v n, tài s n c a Công ty. Công ty có quy n t ch v tài chính, t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu kinh doanh và cam k t c a mình v i ngư i lao ng, v i các khách hàng c a Công ty t i t ng th i i m ư c th hi n s sách k toán và các báo cáo tài chính c a Công ty theo quy nh c a pháp lu t. Công ty là ch u tư 3 Khu công nghi p t nh H i Dương: - Khu công nghi p Nam Sách: Di n tích 63 ha thu c a bàn xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i Dương. - Khu công nghi p Phúc i n: Di n tích 110 ha thu c a bàn xã C m Phúc và C m i n, huy n C m Giàng, t nh H i Dương. SV: Hoµng Minh Trang 9
 10. Chuyªn ®Ò thùc tËp - Khu công nghi p Tân Trư ng: Di n tích 200 ha thu c a bàn xã Tân Trư ng, huy n C m Giàng, t nh H i Dương. Công ty ch y u kinh doanh cơ s h t ng các Khu công nghi p, c th là cho thuê l i t ho c cho thuê ho c mua nhà xư ng ã xây d ng s n trên t, ho c thuê mua nhà xư ng ư c xây d ng theo yêu c u c a khách hàng. 3 Khu công nghi p do Công ty làm ch u tư u n m trên a bàn t nh H i Dương nên qu n lý 3 khu này Công ty ch thành l p m t Ban qu n lý d án, có s phân công phân nhi m n t ng thành viên trong Ban. 1.1.2.2. c i m quy trình kinh doanh Lĩnh v c kinh doanh ch y u và c thù c a Công ty là kinh doanh cơ s h t ng các Khu công nghi p nên quy trình kinh doanh c a Công ty cũng có nh ng nét c thù ch y u th hi n quy trình u tư c a các doanh nghi p khi u tư vào các Khu công nghi p như sau: Bư c Ti n trình Ghi chú 1 Nhà u tư tham kh o thông tin chi ti t, b n a hình các KCN, ch n v trí lô t xây d ng nhà xư ng ho c ch n nhà xư ng thuê ho c mua l i. 2 Ngay sau khi ký Biên b n tho thu n thuê t - B n tho thu n thuê t ho c thuê mua nhà xư ng. Nhà u tư n p ti n l p b ng ti ng Vi t hay t c c b ng 30% t ng s ti n thuê t ho c ti ng Anh. thuê mua nhà xư ng. - C p biên nh n thu ti n 3 - Trong vòng 15 ngày sau khi ký Biên b n tho - N u u thác cho Công thu n thuê t, Bên thuê ph i n p h sơ xin c p ty Nam Quang l p h sơ phép u tư cho Ban Qu n lý các KCN T nh H i và làm d ch v xin u Dương ho c S K ho ch và u tư T nh H i tư, d ch v phí tuỳ theo Dương. Trong vòng 10 ngày d án s ư c xét t ng d án (áp d ng cho duy t và n u i u ki n u tư và kinh doanh d án 100% v n nư c SV: Hoµng Minh Trang 10
 11. Chuyªn ®Ò thùc tËp theo lu t nh thì s ư c phê chu n. ngoài và liên doanh) 4 N u h sơ xin u tư: 1. C p phép u tư ho c 1 1. ư c ch p thu n: Th c hi n bư c k ti p các Gi y phép liên quan 2. Không ch p thu n: Công ty Nam Quang hoàn khác tr các kho n ti n ã n p, không tính lãi. Hai 2.- Thông báo không bên h t quy n l i và nghĩa v v i nhau. ch p nh n h sơ xin u tư. - Hoàn tr các kho n ti n ãn p 5 Hai bên ký H p ng thuê l i t trong vòng 07 - Theo dõi vi c th c hi n ngày k t khi ư c Cơ quan ch c năng ch p - C p biên nh n thu ti n thu n u tư. Bên thuê n p ti p 30% t ng s ti n thuê t trong vòng 07 ngày sau khi ký h p ng thuê l i t 6 Trong vòng 15 ngày ti p theo, Công ty Nam - Bàn giao t Quang có trách nhi m th c hi n ti p các th t c - Theo dõi vi c th c hi n bàn giao t ho c nhà xư ng cho nhà u tư. - C p biên nh n thu ti n Trong vòng 10 ngày k t khi bàn giao t, Bên thuê n p ti p 30% t ng s ti n thuê t cho Công ty Nam Quang 7 - Bên thuê n p ơn xin c p Gi y phép xây d ng - C p gi y phép xây d ng và các th t c khác trong vòng 10 ngày làm vi c 8 10% t ng s ti n thuê l i t còn l i, Bên thuê thanh toán cho Công ty Nam Quang khi Công ty Nam Quang bàn giao Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho Bên thuê l i t. SV: Hoµng Minh Trang 11
 12. Chuyªn ®Ò thùc tËp 1.1.2.3. c i m t ch c qu n lý t i Công ty Công ty c ph n u tư và Phát tri n h t ng Nam Quang có các phòng ban sau: Ban Giám c, Ban T ch c – Hành chính và Kinh doanh, Ban Tài chính - K toán, Ban K ho ch - K thu t, Ban thanh quy t toán, Ban qu n lý d án. M i m t b ph n có ch c năng nhi m v riêng c th như sau: - Ban Giám c: + Giám c Công ty do H i ng qu n tr Công ty b nhi m. Giám c công ty là i di n pháp nhân c a công ty, ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c nhà nư c và trư c pháp lu t v vi c qu n lý và i u hành m i ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty. + Phó giám c ph trách T ch c – Hành chính và Kinh doanh: Là ngư i giúp vi c Giám c qu n lý và i u hành lĩnh v c T ch c – Hành chính và kinh doanh c a Công ty theo s phân công và u quy n c a Giám c. Phó giám c ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v nhi m v mà Giám c phân công và u quy n. + Phó giám c K thu t: Là ngư i giúp vi c Giám c qu n lý và i u hành lĩnh v c K thu t c a Công ty theo s phân công và u quy n c a Giám c. Phó giám c ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v nhi m v mà Giám c phân công và u quy n. - Ban T ch c - Hành chính và kinh doanh: Có 12 ngư i: 1 Trư ng ban và 11 nhân viên. Có ch c năng giúp Giám c v mô hình cơ c u t ch c b máy c a Công ty: Xây d ng mô hình t ch c, xác nh ch c năng, nhi m v c a các b ph n trong Công ty; Xây d ng các n i quy, quy ch c a Công ty; L p k ho ch tuy n d ng, ào t o s d ng ngu n nhân l c, các chính sách lao ng ti n lương, tính lương hàng tháng cho cán b , công nhân viên cũng như các kho n ti n thư ng, b o hi m xã h i, b o hi m y t ; T ch c công tác văn thư, lưu tr , qu n lý con d u, ti p khách n giao d ch, làm vi c v i công ty, t ch c b o v hàng ngày. SV: Hoµng Minh Trang 12
 13. Chuyªn ®Ò thùc tËp Giúp giám c xây d ng và tri n khai k ho ch kinh doanh và phát tri n trong các giai o n khác nhau. Xác nh nhu c u c a th trư ng, k ho ch th trư ng, tri n khai các ho t ng bán hàng, chăm sóc khách hàng, xây d ng k ho ch, chi n lư c hàng hoá - th trư ng. Tham mưu cho Ban giám c và th c hi n giúp vi c cho Giám c và các Phó giám c trong vi c qu n lý, i u hành, th c hi n m i ho t ng kinh doanh c a Công ty. - Ban Tài chính - K toán: Có 4 ngư i: 1 Trư ng ban - K toán trư ng và 3 k toán viên. Ban Tài chính - k toán có ch c năng giúp Giám c qu n lý, ch o và t ch c th c hi n công tác k toán, th ng kê và tài chính c a công ty. K toán trư ng i u hành và ch u trách nhi m v ho t ng c a phòng K toán. L p và ghi chép s k toán, hoá ơn, ch ng t và l p báo cáo tài chính trung th c, chính xác; Th c hi n ch k toán, ki m toán và ch qu n lý tài chính khác theo quy nh c a Nhà nư c; ăng ký thu , kê khai thu , n p thu và th c hi n các nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. - Ban K thu t: Có 6 ngư i: 1 Trư ng ban và 5 nhân viên. Có ch c năng tham mưu, ki m tra v m t k thu t các di n tích t phân lô trong khu công nghi p trư c khi bàn giao cho các doanh nghi p thuê l i t ho c nhà xư ng trong Khu công nghi p; Ki m tra và ch u trách nhi m v m t k thu t d i v i các h sơ do bên B l p xây d ng các công trình h t ng k thu t và các nhà xư ng trong Khu công nghi p. - Ban Thanh quy t toán: Có 4 ngư i: 1 Trư ng ban và 3 nhân viên. Có ch c năng tham mưu giúp Ban giám c Công ty gi i quy t các công vi c liên quan n vi c bàn giao, nghi m thu, d toán và thanh quy t toán các công trình xây l p c a Công ty. SV: Hoµng Minh Trang 13
 14. Chuyªn ®Ò thùc tËp Nhi m v : Hoàn thi n, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v trình t xây d ng cơ b n theo úng quy nh c a cơ quan có th m quy n. T ch c th c hi n và ph i h p v i các phòng ban có liên quan th c hi n các công vi c có liên quan n vi c theo dõi kh i lư ng công vi c hoàn thành, bàn giao, nghi m thu và thanh quy t toán các công trình, h ng m c công trình v i các nhà th u (v ti n , ch t lư ng, th t c h sơ hoàn công quy t toán…). - Ban Qu n lý d án: Có 13 ngư i: 1 Trư ng ban và 12 nhân viên. Có nhi m v qu n lý và gi i quy t các s v liên quan vi c ho t ng c a các doanh nghi p thuê l i t và nhà xư ng trong Khu công nghi p t công o n ph i h p v i các doanh nghi p l p d án trình c p có th m quy n phê duy t, làm các th t c các doanh nghi p này có i u ki n thu n l i nh t trong quá trinh th c hi n d án t i Khu công nghi p. - y ban ki m soát: Có 3 ngư i: 1 Trư ng ban và 2 u viên. Trư ng ban là ngư i có chuyên môn nghi p v v k toán. Có nhi m v ki m tra tính h p lý, h p pháp trong qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh, trong ghi chép s k toán và báo cáo tài chính; Th m nh báo cáo tài chính hàng năm c a Công ty; ki m tra t ng v n c th liên quan n qu n lý, i u hành ho t ng c a công ty khi xét th y c n thi t ho c theo quy t nh c a ih i ng c ông, theo yêu c u c a c ông, nhóm c ông s h u trên 10% c ph n ph thông; Ki m tra tính chính xác, trung th c, h p pháp c a vi c ghi chép, lưu gi ch ng t và l p s k toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác c a Công ty; tính trung th c, h p pháp trong qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh c a công ty; Ki n ngh bi n pháp b sung, s a i, c i ti n cơ c u t ch c qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh c a công ty. Cơ c u b máy qu n lý c a công ty ư c trình bày theo sơ sau: SV: Hoµng Minh Trang 14
 15. Chuyªn ®Ò thùc tËp SƠ CƠ C U T CH C B MÁY C A CÔNG TY (Sơ 1.1) H i ng qu n tr Giám c Phó giám c TC- Phó giám c k HC và kinh doanh thu t Ban Tài chính – K Ban k thu t toán y ban Ki m soát Ban Thanh quy t toán Ban TC – HC và Ban Qu n lý d án kinh doanh Ghi chú: Qu n lý tr c tuy n: M i quan h tương tác: Qua sơ cơ c u t ch c b máy ho t ng hi n nay c a Công ty ta th y: Cơ c u t ch c qu n lý c a Công ty ư c b trí theo ki u tr c tuy n ch c năng. Giám c i u hành tr c ti p Công ty thông qua các Phó giám c, các trư ng phòng ban. Ngư c l i các Phó giám c, các Trư ng phòng ban có trách nhi m tham mưu cho Giám c theo ch c năng nhi m v ư c giao. Cơ c u t ch c b máy Công ty như v y là r t h p lý trong tình hình hi n nay, các phòng ban ư c b trí tương i g n nh , không ch ng chéo và có quan h m t thi t v i nhau v m t nghi p v . i u này giúp Công ty SV: Hoµng Minh Trang 15
 16. Chuyªn ®Ò thùc tËp có th d dàng ki m tra vi c th c hi n m nh l nh c a Giám c và giúp cho Giám c có nh ng ch o nhanh chóng k p th i trong ho t ng c a Công ty. 1.1.3. T ch c b máy k toán và b s k toán t i Công ty c ph n u tư và Phát tri n h t ng Nam Quang 1.1.3.1. T ch c b máy k toán c a Công ty Căn c vào tình hình th c t , Công ty c ph n u tư và Phát tri n h t ng Nam Quang ã t ch c b máy k toán t i công ty phù h p v i tình hình c a ơn v và theo úng yêu c u c a B Tài chính. Công ty c ph n u tư và Phát tri n h t ng Nam Quang ã xây d ng b máy k toán theo mô hình t p trung v i tên g i là Ban Tài chính – K toán. Ban Tài chính – K toán ph i th c hi n toàn b công tác k toán t thu nh n, ghi s , x lý thông tin trên h th ng báo cáo tài chính c a ơn v . K toán trư ng là ngư i tr c ti p i u hành và qu n lý công tác k toán trên cơ s phân công công vi c cho các k toán viên. Song song v i vi c quy nh c th trách nhi m c a t ng nhân viên k toán, trong phòng luôn có s ph i h p ch t ch v i nhau cùng hoàn thành t t công vi c ư c giao. T ng s cán b công nhân viên Ban Tài chính - K toán có 4 ngư i. Trong ó có 1 K toán trư ng - Trư ng phòng và 3 K toán viên. SƠ B MÁY K TOÁN CÔNG TY (Sơ 2.1) K toán trư ng K toán viên K toán viên K toán viên ph trách ph trách k toán ph trách tài chính th ng kê và k toán lương SV: Hoµng Minh Trang 16
 17. Chuyªn ®Ò thùc tËp B máy k toán c a Công ty ho t ng v i m c tiêu th c hi n t t ch c năng, nhi m v c a k toán. K toán trư ng công ty ph trách chung trong lĩnh v c th c hi n Lu t K toán t i công ty. K toán trư ng công ty ng u Ban Tài chính - K toán và tr c ti p ph trách u tư xây d ng cơ b n và ph trách trong lĩnh v c tài chính i ngo i. Giúp vi c c l c cho k toán trư ng là các K toán viên, các K toán viên này ph trách, kiêm các ch c năng khác m b o ho t ng k toán di n ra hi u qu trong ph m vi mình qu n lý. Ban Tài chính - K toán công ty t p h p i ngũ cán b k toán lành ngh ư c ào t o, tr i nghi m qua th c t lâu dài và có kinh nghi m trong lĩnh v c h ch toán k toán. M i m t thành viên trong phòng k toán u có v trí, quy n và nghĩa v nh t nh theo m t cơ ch th ng nh t t trên xu ng ư i: - K toán trư ng là ngư i ch u trách nhi m trư c Giám c công ty và các cơ quan pháp lu t Nhà nư c v toàn b công vi c c a mình cũng như toàn b thông tin cung c p. K toán trư ng là ki m soát viên tài chính c a công ty, có trách nhi m và quy n h n như sau: + K toán trư ng giúp giám c công ty t ch c ch o th c hi n toàn b công tác k toán, th ng kê, h ch toán kinh t công ty. + K toán trư ng căn c vào c i m v quy mô, trình và t ch c s n xu t kinh doanh c a công ty, tình hình phân c p và yêu c u qu n lý l a ch n mô hình t ch c b máy k toán phù h p. + K toán trư ng có quy n phân công ch o tr c ti p công vi c c a các K toán viên t i Công ty v các công vi c thu c nghi p v k toán, th ng kê. Trư ng h p khen thư ng ho c k lu t, thuyên chuy n ho c tuy n d ng K toán viên ph i có ý ki n c a K toán trư ng + K toán trư ng có quy n báo cáo th trư ng ơn v c p trên, Thanh tra nhà nư c, U viên ki m soát v các hành vi vi ph m, k lu t ã quy nh trong qu n lý kinh t tài chính c a b t c ai trong Công ty. + K toán trư ng có quy n không ký duy t các báo cáo tài chính, các ch ng t không phù h p v i lu t l , ch , và các ch th c a c p trên. SV: Hoµng Minh Trang 17
 18. Chuyªn ®Ò thùc tËp SV: Hoµng Minh Trang 18
 19. Chuyªn ®Ò thùc tËp + K toán trư ng công ty ph trách chung trong lĩnh v c th c hi n Lu t K toán t i Công ty. K toán trư ng ng u phòng k toán ph trách trong lĩnh v c tài chính i ngo i. Giúp vi c c l c cho k toán trư ng là các k toán viên bao g m: - 1 K toán viên ph trách k toán ch u trách nhi m hư ng d n nghi p v k toán, báo bi u k toán, theo dõi các ơn v s n xu t kinh doanh d ch v , tr c ti p làm k toán t ng h p xí nghi p, ph trách t h p v t li u. - 1 K toán viên ph trách tài chính ch u trách nhi m v vi c chi tiêu trong n i b công ty, theo dõi công n n i b và lo v n m b o s n xu t kinh doanh. - 1 K toán viên ph trách th ng kê và k toán lương. Công ty thành l p phòng ki m toán riêng. Phòng này có ch c năng ki m toán n i b công ty. Phòng này g m m t trư ng phòng và 2 nhân viên ho t ng c l p. Như v y : Công ty c ph n u tư và Phát tri n h t ng Nam Quang s d ng lo i hình th c t ch c k toán t p trung thu n ti n cho vi c ti n hành thu nh n, x lý ch ng t k p th i vào s sách k toán t ng h p, chi ti t m b o lãnh o t p trung d phân công và ch o trong công tác k toán. Hình th c này có ưu i m là m b o s lãnh o th ng nh t c a k toán trư ng cũng như s ch o k p th i c a lãnh o Công ty i v i toàn b ho t ng s n xu t kinh doanh. 1.1.3.2. c i m t ch c b s k toán Công ty a) Nh ng quy nh chung Là m t Công ty các nghi p v phát sinh thư ng xuyên, do v y công tác h ch toán c a công ty khá ph c t p, tuy v y vi c v n d ng v n tuân theo n n t ng là nh ng quy ch c a ch k toán Vi t Nam và nh ng quy nh do B Tài chính ban hành: - Niên k toán công ty áp d ng t ngày 01/01 hàng năm và k t thúc vào ngày 31/12 năm ó, kỳ h ch toán t i Công ty ư c tính theo tháng. SV: Hoµng Minh Trang 19
 20. Chuyªn ®Ò thùc tËp - ơn v ti n t mà Công ty s d ng trong ghi chép, báo cáo quy t toán là ng n i t : Vi t Nam ng (VN ). - Phương pháp h ch toán : Công ty s d ng phương pháp ki m kê nh kỳ. - Phương pháp tính kh u hao tài s n c nh: Công ty áp d ng phương pháp kh u hao theo ư ng th ng. - Phương pháp tính thu GTGT: Công ty áp d ng phương pháp tính thu GTGT theo phương pháp kh u tr . - Công ty c ph n u tư và Phát tri n h t ng Nam Quang áp d ng ch k toán máy b t u t tháng 02/2005. Ph n m m k toán MISA – SME, Phiên b n 7.5 - Ph n m m k toán Doanh nghi p v a và nh ư c Công ty l a ch n s d ng. b) T ch c v n d ng h th ng ch ng t k toán T ch c ch ng t là giai o n u tiên th c hi n ghi s và l p báo cáo do ó t ch c ch ng t nh m m c ích giúp qu n lý có ư c thông tin k p th i chính xác y ưa ra quy t nh kinh doanh. Ngoài ra còn t o i u kiên cho vi c mã hoá thông tin và vi tính hoá thông tin và là căn c xác minh nghi p v , căn c ki m tra k toán và là cơ s gi i quy t các tranh ch p kinh t . Công ty ã ăng ký s d ng h u h t các ch ng t trong h th ng ch ng t k toán th ng nh t do B Tài chính ban hành, như: Hóa ơn GTGT, H p ng kinh t , gi y ngh mua hàng, gi y ngh t m ng, Phi u thu, phi u chi, séc chuy n kho n, b ng ki m kê qu , Biên b n giao nh n TSC , Biên b n ánh giá l i TSC , H p ng thanh lý TSC , Hoá ơn bán hàng c a ngư i bán, phi u nh p kho, biên b n ki m nghi m v t tư, phi u lĩnh v t tư theo h n m c, phi u xu t kho... Ch ng t ph n ánh lao ng như B ng ch m công, phi u hoàn thành s n ph m, Gi y ch ng nh n au m thai s n... Ngoài các ch ng t do B Tài chính ban hành, Công ty còn s d ng m t s m u ch ng t do công ty t thi t k (Gi y ngh , b n i chi u, h p ng kinh t …) Quy trình luân chuy n ch ng t : SV: Hoµng Minh Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản